23 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İİ samiBi: KAZIM Ş.DERSAN 1 SE öşlerini a idare eden Müdür | a 2 . SE o PU > | Teelonlar — İdare: 20681, Sö EİN BAA EYLÜL si Fiatı 15 Kı No. 13279 | SY) 2068 akşam yemeğine gelişlerinde — (Foto Anadolu Ajansı) Bayar, Şahın şereflerine verili gi CELAL BAYAR IRAN ORDUSUNUN MUHAREBE TATBiKATINI GORDU .... Cumhurreisinin ziyaret programı bir gün uzatıldı. ayar pazartesi günü memlekete dönecek Tahran 23 (Akşam) — r dün Şehinşah ile birlikte Iran ordusunun tatbikatında bu- muştur. İrarın 48 inci tümenine mensup kıtalar e ya Da bu tatbikatla o paraşüt, tank, e: Imış, tatbikat bir ve şı taarruz olarak be el bir TURK - IRAN hudut kiz .. .. . . km görüşmeleri sona erdi e MN ve çapulculuk azırlanış NR izine alay talik ve il olmak üzere tebriklerimi sunarım Hazırlanan protokolda başta RR açakçılık ve bütün hudı liseleri önlenecek rın yaptığı seya- Dirk - in (Akşam) — Bir; inlerce s Kk mel e deva eden ni en sinin kahraman olan İ-| Türk - İD hudut görüşmeleri | ; adi görüşmelerini an ordusun! nihayete ermiş ve heyetimiz şek a 2 matik Mi kül Yl radaki a odurılmışlr #AKŞAM TÜRKİYENİN EN ESKİ mi en yi tahsillerine de- edilmi ĞU BANK / AKŞAM GAZETESİ Zararların tesbitine 26 eml eylülde başlanacak yıkılmaya başlandıf Veni hükümet reisi | 15 EKiME KADAR YARDIM KOMİTESİNE BAŞVURMAYANLARA YARDIM YAPILMIYACAK Pa mete Kağar Buenos Aires, 23 jantinin muvakkat ei 3) : . Pu .. si hükümet vin general Verilerek beyannamelerde zararın miktar ve cinsinin gösterilmesi, EZ ayrıca vergi hesap ekimine bildirilmesi çe iki mecli © 6 Eylül hâdiselerinde — zail — Komiteye yapılacak ya| Vakıf handa Tica Odasında Lonardi'nin ei iye mu-| görenlere yardım komitesi dün zılı SELAM görülen | bulunduğu ve ban iye vakkat toj vi ak arı ile cins ve kıymet Va oraya yapım lüzut e devam eti ni göslerir listelerin ik a mesi ve vergi rü ve h numaralarının bildir — 15 ekim 19 5 ta rihin. mel li yl “Dünkü yoclkiünil © tutarı 310 bin lira Toplantı sonunda nan pi tebliğde şunlar mi te — 6 eylül hâdiselerinde | etmiyenler, in den yardım) 6 eylül hâdiselerinde zarar akıp halk, ei © zarar görenlerden yar-| talebinde bulunmamış addedi. | görenler için dün m ko- tında Peri dıma muhtaç olup da, komite- ire ve bu tarik ten sonraki|mitesi emrine 310 bin lira ve- ele. | müracaatlar nazarı itibara alın | rilmişt den nie bulunacak kim: 1955 him ii MAG — Bu müracaatlar maliye müteveffa karısı Eva'nın po e re, heykel ve iy le iş 26 eylül aren yi olarak müracaatla Bu yil mı yapan şahıs ve teşekküller şunlardır: ca başlamıştır. Her tarafta sokak- "ei AP) — Ar-| il jantin'in yeni hükümet i dün 1955 tarihine kadar yapılması; gece Milli Meclisteki Peron ta- MR ee iti mebusların — tevkifini| ni ihtilal Ne ümeti, . Arjantin ektir. k miştir. il ylece Meclisin| basınına tam bir hürriyet ta- hakikat beyanda | ar DS doksanı tevkif miş) nıyacağını atiye bildirmiş lunanların komite ya! gi irketi — line tadır, İtir. Bu ekette büyük bir amaa istifade pr 20 bin mai il Taş değişiklik acaktır. ceği; oğlu. 15 bin lira, üre sanayi Arjantin de basın e am pg) erin, bu ee çime amm ike 5 in e, z ni gul bürosu hürriyetine KAVUŞUYOK | askeri idarenin sansürü altında kinci Buenos Aires, : Aires, 23 CAP) — Ve- İbinbir. güçlükle çı en'İ le tak pürüzler. |— him kararla; protokol hazır! A üre” e rağ ia başta kaçakçılık ve şönil: ii lmak üzere bütün hudut ni ik PAZAR Ayrıca en mış. bulunan hudut ya rının e yolla tesbit m tami k aştırılm ar a, yaretine tahsis edilmiştir. öz e umhur “Celâl Bayar uçaki buçuk saat mesafede bulu- nan İsfehana giderek öğleden sonra Tahrana dönecek ve ak- şam. Harbiye Vezirinin Ordu Bi ziyafette bulu- ayar 26 eylül pa- Hatalar edecek- kiye, ye, Zi DRE tir. a harb | lerce gbi in ve - İtizamı: olara ariel aza) sl sona eriyor | temennisina lunulmuştur * Seçim kanunu mucibinci A yi Dulles dün ümit verici zar günü akşamına kadar N i R bie Alİ: Konuştu türlü propayanda yasak nz Alman Hariciye Vekili ecmi kiza & dan e ei da â ew Vr rk, 23 (AP.) — Birleşik eya dü l di Arnerika Dinleri Bakanı John b Amerikaya gidiyor un evlendi veei > < ün; ın her ba- ! ip di ya? ' p | wi GÜN İÇİNDE Washington, 23 (AP) — Batı Ses natkâ ecmi Rıza kumdan tam bir değişidik sar. | AK — bul KARARARLA | a ' n: ekte Sı emi € u Molotof KOMAŞREN Almanya Hariciye Vekili Hein- ül oğlu Evlenme dai- a e olu unu ve bu 2 kaçakçı öldürüldü sinde Foto Si n ki- evre zarfında soğuk © harbin ıl ra öbet fazla çuKç . h ar SE | Londra 23 (R) — Sovyet Ha-| rich Von Brentano salı günü A- ||| resinde Pore hm a 2 çi sona ereblleceğlni sö, y d azırlanma iciye Vekili » Molotot, ei İY deli ADN in Bükey ile evlen- iz e : | 17 kaçukçı yakalandı e irleşmiş Milletlerde — ko: Ki) VE ğ EDİ evliler Güzel Sanatlar oAkade- 5, < ra | devletin ariciye Vekilleriyle nikâh memurunun ” önünde Milletler Genel Ku- 56 bin liralık kacak itrinlere bakınca göze ||| caktır. Molotofun nutkunda si- inle runda devletin v5) ali zoe el l GeL yal vü lâhsızlanma meselesine maz sa John Foster Dullesle görülmektedir. olduğu — görülmektedir. 10 || : ğ N ” edeceği tahmin ediliyor. müzakerelerde bulunacaktır Iİ gün içinde ye 300 m ele geçirildi okul kitapları e e talebe kaydedilmiştir. Re- r 23 (A.A) — Gümrük )lİ tişti; gecikm | simde larını yaptı- Umum Kumandan- (İl mıyacağa benziyo | — Merih'te ormanlar görüldü — an havanın | — İl ranlar, , ki alâkalı elena a rsunuz esaslı surette iyileştiğini ve ö- Eylü 5 ta nında harekete geçe | Mz ki aylar zarfında a hine kadar gümrü uhafaza /İl yerine kolaylık & | geciş birlikleriyle istihba > ? Gzekilğ | böy a bilirmiş Ümid ede- | l olarak vasıflandırdığı varılması İm de dikin k de r 1 imkân ve ib vetli göründü- izzettin Ökte neticesinde (56044) lira iştir. | Eerinde kaçak eşya ele & “Alman-Rus andlaşması zehirlendi amin zn İzr Kk: 7 “| miştir, işülecek Gelir vergisinin ikinci teksitleri Alman Meclisinde a ö | | ondra, 23 (R) Bi | rine göre Batı K Kk stanbul 23 (AA) ya Batı Almanya ile " a 6 uyku c e V si 1955 yılı ikinci tak vi a arasında mor e zehirle müddeti, 30 eylül münasebetlerin r s ktedir Moskovada aktetlilm DAYİ Akekumat kadı laşmayı bugün müz b yekünu 27.51 cektir. dır. “Bu miktar geçen ser Almanyanın Botıya sa. nispetle bir zladır. dı Başvekil Adenauer sadık kal 1 tekrar teyit işti iL GENEL L MECLiSi SEÇiMi kadar her türlü BE yendi yas İN 2 DP. bara tn tarafından yapılan el pl İl eki ver ne- milyon lira eid gazetesi müddetsiz Gr ÖRFİ İDARE KUMANDANL ANAN BİLDİRİLMİŞTİR Ankara'da çıkan «Mi rihli müyhasida «Batı Tea Bin nda izlik etmi: gazelesinin tabı ve GüNü YAPILACAK şrini mi ülddetsiz olarak menettim. ii Örtü küsre yöumandani Gerekli bütün “tedbirler alındı. Pazar « akşamına İ a era K y , HI İdare kurulu İn ve propaganda kezinde | toplan nü seçim kere daha) bir 0 lâtında azife kanun hükümleri vazifelerinin ne ol- iren bir tamim gön daire e duğunu derilm 1 tamimd az nele: dükkâna g riz ki evvelki i set mez, ak hepimiz rahat Re. - Ha | © — BİLET VÂ MI?» m

Bu sayıdan diğer sayfalar: