23 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

23 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 : «Tehlikeil Av» — İda Lu- ön e bert Ryan — «irite AR: «Morg si Cinayetir Karı de e icin Medina Renkli — ATLAS: «Kazanovanın Macera- ları, — Bob Hope — Joan Fön- iaine — «ing ilahlar Konuşuyor— — Auedy Murphy — çe» SARAY: «İtiraf» — Sidney Chap- Min. Bizi Ajanlar, — ürk e Dorotny Hart — «Türkçe» LÂLE: «Haydutlar Cellâdı» Randolph Scott — Vayne al ding» 3NCİ: «Hayatım Sana Fed: Patricia Roc — «İtalyanca SÜMER: «Meksika eN — Van Heflin — Julla Adams — Abbe AKIN: «Kurtuluş, 1 — Alayı» — Gery Grant — Douglas Falrbanks — «Türkçer «Tarzanın intikamı» — Johny — «Korsan Aşkı, — Rhonda Fle- Mo- raig — «Türkçe» ALEMDAR: 1 — «GİZU Vazifes— Cornel Wide 2 — «Haydutlar Kiarliçesinin İn- amı, — Georges Montgom Ruth Rom: YENİ: 1 — «Firavunlar e Elenor — Dana An- Kerima — May işi Kun «Türkçe» 2 — «Orman ii — John Paine — Arle «İng. harköy)i 1 — içesindes — Susan ayari ii Mitehum — Renkli — Türk- «Aşk» Yaralarış — Barbara sünme Richard Carlson — Türkçe» e Adam>—| Yeonne im Cer — «Türkçe» 2— rini Kiraliçesiş — Doris Day — ard Keel — «Türkçe» 1 — «Canciğer Kar- — Jerry Lewis — Kerr — James Mason. 2 — aÇapkın Kız, — Mitzi Gay- ır — Davit Wayne. si Kaleden eee m Keyes — Joel M 2 — «Kahpe Felek» lerson — Dan Dury / JANSARAY (Ti: 82270): kanta - dan aron ve ber sal ası - ii ork Ek ğ © Alkordeonist ei res vi Festossl - Viyana Bebekleri - Gü ler Kardeşler - Dau Wang (Dlüz- yonist) TAKSİM BELEDİYE «Tel: 82004» Lokanta: Mao Pil «Çinli dansöz» — Saphanos «Orleantal dans» — ği — İona May — n Be e nl ft balesi EE imiş : Şadırvanda saat 20 den orkestra: ra... 613 | AKŞAM | İ Li ml 1— Skal Yale; 8 — m Koruk KAYBOLAN EVRAK VE DEFTERLER HAK“INDA yn gecesi vuku bulan mü vi RR skka rm iz dünün is 1952, Ni 1954, 1 işletme eter” astım faturala- telefon ve vergi in leşi ve asi ımı, elektrik, BU GECE Nöbetçi Eczaneler (43/9/1088) ay çe İ Beyoğlu | Sahile ekilen Sizin Sİ «Galat Tarlabaşımda |! ebat ye Dİ | «Ertuğrul, © G ale, ve eltim; mp: Şişli ken Pangaltıda SA Mir, Kurtu- luşta «Can Can», Teşvikiyede «hi şantaşır, Mecidiy 4Me- eköy» reköyünde 1 kzı şiktaşta eki Ortaköyde sonükay, ri sArna- Ti Lave, Ne cis, hürdar üs le ayle Kup dilinde «Kuşdilir NOT: Üsküdar, Beykoz, Sarıyer Kazltoprak Beylerberı, ger hisarı mahiye ve Tagi muhtelif eczaneler da nöbetçi ve ips ii D ve sikm EN acaatları kabul ecburdur! EN aşa tah-| z. uğramış ol-İlük ehliyetimi makamla- | kı 'AYİ 23582 sicil No: lu şoför- ve 25616 plâkalı m ile si si ruhsatnamesi 1 sırasında dukan Mi rın malümu olmak üzere ilâ ir Galata, Yüksekkaldırım 43 No. lı yazı ve hesap makineleri dükkânı sahibi ABDİ YONSEL 5 ettim..yenisini piscağıplan es- isinin hükmü yokt KORDON OTELİ «Kadıköy»: Henk “Trlessen kuarteti Şantör: A- ri z ; Mondadori Bi Şantöz Jullana — Gürmen. BILLUR Köy muti orkestras. Sevinç DENİZ FARK RESTORAN GAZİNO İl hafit müzik. Y. bra ve utraksiyon- I Sarıkamış As. Sat. Al. Kom. Bşk.lığından: görülebilir. Yazan: endişe ve te Mi dişim sia a hoş gö- rünmüş, ye kurtulun- da ünm. sindiriyo; Sel mağmumdu, gün de ge karar, mağmum. nedillişi, onu Adeta Bulunduğu bir anda le şöyli biran köri a ei ve sevinet — Beni aramanızda mut- laka bir iş vardır, dervişi mi gördünüz?.. 'onuşamı- tembih sizden etmeniz ricasında bulunacak. — Hulle mi?.. — Bilmezsiniz, ben anlatı- rım sonra... Şimdilik ricasını kabul edeceksiniz; yalnız bir şart koşacaksınız. ip mi bi? — Ben rezil olmaktan kor- rım, böyle işlerden anla- ki madığım için, bu nikâhın der visle vanilmasını şart koşuyo- KEMAL SAMANCIGIL «esin teminatı 4500 zi fenni şartnamesi mz gün Kom. Başk. — Yeniköy nüfus me- im aldığım hüviyet te kaybettim. o Yenisini ala Zay eskisinin hükmü yokti Angelos Pupulidis r Etiket işçisi aranıyor Etiket işinde çalışacak bi- rine ihtiyaç varı ns göstermek Şi ein a ur. İyi refe- artiyle ta- (3009 — 13565) No. 129 Hoca efendi bir sır tevdi ediyormuş gibi gözlerin seli kendine pozlar veriyordu EU Ami alen kabul buyursunlar. erisir başarırım ha!. sonra li e siniri üst ER bana bira- i kabul edecekler mi ve bilecekler mi?.. — Ümi lerim... Bulmağa gelince la varım. — Siz yerini biliyorsunuz, demek?.. Avucumun içinde... diğiniz dakika... Diyerek bey süratle uzak- laştı. Kız garip bir hâlet için: İste- de mütereddit iken, hattâ be- yin aşak an rr 2 gaybolm. oca ndi iel — Selâm sana, sevgili pren- ses! dedi, gördün mü, çalış- De Re eyaletin indirdim. Artık tamamen Külli dönüyorsun. — Öyle mi m ameller 12. Na- 812. — ne iyice dinliyeceksin, itirazı dediklrimi ii edeceksi 1. Bunda zararına bir “iğ Elbet ki zararımı istemezsiniz. Dinliyorum efendim... efendi, bir sir tevdi e- Zn gibi gözlerini aça- dak birtakım pozlar takına- rak ia ei anlattı, bunun laka m bul edil- seat ledi Teşekkür rica ey Ren beyden aldığı der: çok İyi hazırlanıvermişti. Gülerek, gayet hoşnut görü- Bundan kolay ne var ki, dedi, madem tslâmiyette mev. cuttur, Ma 7 der- hal nikâlanırım. iki şartım v lr — Birincisi, nikâhlanacağım İmsenin yanıma gelimeşin beni yi e bi düşündü e nci şartım; mi petesine” mad ettiğim um böy- le bir ei şen edemem. « Yine mi ser var dervişte! Onu kıs- kiler böyle aleyhinde bu- ee Yoksa nur yüzlü EE işten Bindi Tarim olduğu gibi Ya kin bu m E Ebu Çünkü itimad edemem, Bulünımız MENi bir kör, kel veya ahmakla nikâh- ba lik an defedebilir. zi der viş?... erviş, hiç olmazsa bana babalık beki bir adamdır. oca, çok ısrar kızı şartından «Lâhavle» diyerek başını on defa salladıktan sonra: (Devamı w lar, KA eni pm aranıyo Gazete tashih servisinde çek eski harfleri bilen tashih işlerinde çalışmış bir musahhihe ihtiyaç m dır. «Akşam» gazete Orhan Şipka'ya müracat edilmesi rica olun! deli aldığım dükkân ruhsat si 6 Eylül gecesi ze ı ile pazar tatil kâğıdı karneleri ve sair kâğıt- yenileri- eskilerinin ai - iler No. 4 Olimbiya e 23582 sicil sayılı Geni Döven İ ni LAK li li A ns“ Her hesap sahibine bir EV ikinci Tertip Bankamızda bir tasarruf hesabı tesis edilmiştir: Dört grup üzerine tesis edilen bu hesaba aş: öm şartlara uygun olarak para yatıranların hepsine bir ev veya apartıman dairesi verilecektir. Hesap, kur'aya dahil oluş sırasına göre 4 gruba ayrılmıştır. 1 — 6.10.1955 tarihine kadar: Zayi — Kem murluğundan Ni Hamam Sok. No. 1 kahveci Lâtif Sai nah nüfus me- gım nüfus üviyet cüzdanımı zayi ettim taci akımda oktu Tahta kale; Uzunçarşı lan eski- HABANK ürkiye Eski Muharipler Bankası A. O. rarıyıl ZİMMET LUP Personel masrü 111665131 Alınan faiz ve komisyonlar 2.060.318,73 Vergi ve harçlar 493.521,71 Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 943.365,85 Sair masraflar 492.136,37 Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret Verilen faiz ve komisyonlar 969.727,35 ve komisyonlar 1.400.503,77 Amortismanlar 12.697,56 bi ârı 8.116,68 Aktifteki kıymet tenezülle Muhtelif kârlar 142.159,14 «Kanuni karşılıklar has ve e e a bu sinden | husul len kur farkı 21031791 Karşılıklar İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı Fevkalâde ihtiyatlar âr — 22/9/1955 izleri Kapanış Steri 101 TA 460 Dolar 9 100 Fransız Frangı Sivan Erzurum 27 190 Demiryolu » 31,00 443 Demiryol 4 2045 194) Demiryolu (1 2000 ' 2045 Ml) Müdafaa 11 205 49 Mücafan HI 2120 MU Müdafı 2140 aram 21,68 Ziraat Bankası 106.00 —i TAHVİLLER 1Mi D. Yolu VI 100,30 alkınma 4 50,40 lkunma 100,20 Kalkınma OE 100,00 1048 sti 10045 1945 #stikrazı TI 0040 1049“istikrazı 4 00, 00 * 8 FAİZLİ TAHVİLLER 1908 İkramiyel 2, #kramiyeli M. Müdafaa 2 zel D. Yolu IV 1051 ize MED. Yeni 1109 1951 razı 102, Tan 10215 LE FAİZL TAHVİLLER M9 Taneli se BANKA MISSELERİ rkez Bank, 181,00 Birinci gruba girmek isiyenler peşin 2.500.— Y.L. İÜ Güiemyor and. in it verecekler. Türk Kredi va İkinci gruba girmek istiyenler peşin 1.500.— T.L. | Sanayi Kalkınma B. 104,50 verecekler. iş Bankası 6550 LE rim girmek istiyenler peşin 1.000.— 'T.L. (lr “mea | beg ve nihayı kbank T.A.O. 150,000 Dördün ncü gruba girmek istiyenler ise 300.— TL. İl Aran çimento 1250 vereceklerdir. * Değirmenleri m. TI — Bundan sonra 15.11.1955 tarihinden itibaren: - >> E ALTIN FİATLERİ Birinci gruptakiler her ay 50 ei iy ikinci " “ yy 25 üçüncü ” » w 15 Dördüncü 20 34500 lira büeycekeri. mesi e Aziz 35300 - 35500 bilâi Fi hel bir BORSASI ALTIN F ev veya apartıman elresinin sahibi ol ik İn “aile alk 423,000 Er. Dolar don BORSA HARİCİ ALTIN FİATLERİ Kur'a sırayı e içindir. “ 10 “ u IV —-Evinin anahtarını tesi alan her hesap sa- flvanıt hibinin bu tarihten itibaren ME aylık taksit, üni evin maliyetine göre hesaplanır. (Bu taksitler 150 - İl cükden goltanda > iz dişi ei dır.) togiliz Viktorya 1053 sap sahibi, e li ödeninciye kadar Ban- |/'esüiz Nrası ze kaya DE hangi i bir faiz demire tir, emme mes — Evler şimdilik Ankara'da ve Istanbul'da ya- İle. mo Yı: 100 bil İkt, SEREEST PİYASADA Tafsilâtlı broşürlerimizi isteyiniz. DÖVİZLER e De Dola Türkish - geri İsviçre tranm D. efekut HOLANTSE BANK - üNi N. V. ISTANBUL ŞUBESİ 1 Temmuz 1955 tarihli bilânço AKTİF T.L Kasa ve Merkez Bankası 5.608,57 Türkiye'ye tahsis edilmiş sermaye 1.000.000, — Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu) Ne 135,42 İhtiyat Akçeleri: Bankalar 2. LA vi İleride vukuu dn BERİ karşılığı Senedat Cüzdan 216. (Bankalar Kanunu madde 329.019,91 Esham ve Tahvi dat a 144 689. Ki : Kanuni ihtimale 200.000, — Borçlu Cari Hesapla 28.863.601,26 Fevkalâde ihtiyatlar 2.307.201,07 Muhtelif Borçlular 22.541,91 Karşılıklar 7.065,59 abit Kıymetle; 199.000, — Taahhütlerimi 443.70) Sair Aktifler 1.009.808,62 Mevduat ve Dari Hesaplar: — 'asarruf mevduatı 9.230.839,42 Diğer mev a t 28.672.020,30 37.902.859,72 Tediye Emi z ri ie 07 Muhtelif Maçka 14,8 Sair Pasi o aasan Kâr: ön nan müdevver kâr 53.816,03 Bilânço senesi kâr bakiyesi 13.132,17 93.113.365,45 30 Haziran 1955 tarihli kâr ve zarar hesabı 1.313.842,73 13.132,17 4.554.864,17

Bu sayıdan diğer sayfalar: