22 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

22 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Askerce müdafaalar üzerine yine ric'at etmişlerdir. & Ahmed Feyzi Paşa asakiri muaveneden ziyade mühimmat bekliyormuş. & Devlet-i Aliye ile Bulgaristan'ın gümrük müzakeratı hala devam ediyor.Netice-i mukarreratın ne zaman tayin edeceği henüz kestirilemiyor. & Sadrazam Ferid Paşa ile Katib-i Sani hazreti şehriyari Hulu paşazade İzzet Paşa arasında öteden beri devam eden muhasame neticesi olarak Ferid Paşa İzzet Paşanın Bab-ı Ali istiklaline müdahalatına bir nihayet verilmesini zat-ı şahaneden musırrane istirham eylemiştir. Bize kalırsa bu şorolobların hepsi bir kazana!.. --------oOo-------- Şuunat: İRAN İHTİLALİ Tahran'da zuhur eden ihtilal basılmıştır. Fakat şimdiye kadar Acemistan'da böyle bir hadisenin adem-i vuku'undan dolayı hükumet şaşırmıştır. Şah-ı İran hasdadır. Bu hal kendisini büyük bir ıztıraba düşürmüştür. SEYAHAT KRALI Sırbiye Kralı temmuzun yirmibirinde Sırbistan'ın dahilinde bir seyahat yapacak ve müddet-i seyahati bir hafta imtidad edecekmiş. SUİKASD İtalya Kralını öldürmek için teşekkül etmiş bir anarşist cem'iyeti keşf edilmiş olduğunu Avrupa telgrafları haber veriyor. Bu cem'iyetin reisi olan bir amele bir haftadan beri İtalya polisi tarafından takip edildiği halde henüz derdest edilememiştir. FENA ŞAYİA Geçenlerde zat-ı şahane aleyhinde su-ikad tertibatını tahgig eylemek üzere Mahmud Necib Melhame Paşa'nın yeni şu'rayı devlet-i A'zasından Selim Ra'd Efendi namında birinin Sofya'ya geldiğini Bulgar gazeteleri yazmıştı. Bu kere mevsug-ulkalem Avrupa gazetelerinin ihbaratına göre Selim Ra'd Efendi İstabul'agettiğinde Zat-ı Şahaneye uzun bir rapor vermiş ve bu raporunda bu sui tertibatı bizzat Bulgar hükümetinin parmağıyladır diye Padişahı iknaya çalışmış. Padişahın bu gibi desais, müzever heriflerin akl-ı siyasete sığmayan lafları dinleyerek hiddet ve vehme düşmesi cidden şayan-ı esefdir. FAS HABERLERİ Fas sultanının sıhhati düzelmiştir. Molla Sultan Abd-ul Aziz Fas'da bir hükümet bankası te'sisi içün Almanlara imtiyaz vermiştir. Bu havadis Fransız matbuatını ateşler içinde bıraktığı gibi El-Cezire Konferansı mu'ahedelerini de birbirine düşürecek denebilir. GÜLMELİK -İki kişi arasında- Dostuna öyle kızıyorum ki bir gün kafasını patlatacam, fakat saydığım yer var. Saydığın ne? Ya o da benim kafamı patlatırsa.. **** Birader, uyanık mısın? Uyuyor musun? Ne içün soruyorsun ki Uyanıksan bir mecidiye isticektim de.. Uyuyorum birader!.. Doğru Söz

Bu sayıdan diğer sayfalar: