1 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

1 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atina'dan: Bulgaristan'ın bazı kasabalarında ez cümle {{Varna}}'da ve Makedonya'da Bulgarlar tarafından Rumlara idilen zulm ve hakaret protesto edilmek üzere burada gayet büyük bir miting yapılmıştır. Asıl şa'yanı teaccüb ve hayret olan cihet mitingin hangi gün ve hangi mahalde icra olunacağına dair sokaklara ilsak idilen ilannamelerin belediye reisi tarafından imza edilmiş bulunmasıdır. Mahafil-i resmiye işbu hali türlü türlü tefsir eylemekdedir. Yunanistan gazeteleri hususiyle "Imbiros" gazetesi Bulgarlara karşı miting tertib etmekle intikam alınamayacağından Makedonya'da bittekrar fa'aliyet göstermeleri içün Rum çeteleri tertib ve ihzar edilmesini ve bundan ma'ada Bulgaristan'a ilanı harb olunmasını tavsiye ediyor. "BALKAN" Acaba ilanı muhasame balonla mı icra olunacak?! Kahire: Mısır'ın yerli ahalisi pek ziyade galeyan ve heyecan içindedir. Ahalinin ihtilal ve isyan itmesinden pek çok korkulduğundan hükumet Mısır'a her türlü ihtimalata karşı gelebilmek içün şimdeden daha bazı tedabir-i tahfaziye ve lazımeye tevessül eylemiştir. "BALKAN" İş bu galeyan-ı efkar her halde Türkiye/Trakya ile İngiltere hükümeti arasında tehaddüs eden Suriye-Mısır hududu meselesinden ileri gelmekdedir. Londra: Burada başda Lord ve bütün memurlar olduğu halde cem-i gafirden mürekkeb bir miting icra edilerek Duma meclisi riyasetine mitingin mukarratı ba-telgraf iskar edilmiştir. Mukareratımız....; Rusya millet meclisinin devam ettiği müddetçe insaniyete hadim kavanin ve nizamat kaleme aldığı takdir ve tahmin edilerek kemal-i azamet ve metanet ile bundan sonra da Rus parlamentosunun devamını arzu eylediklerini meş'ardır. & Moskova: Muhafız ordusu efradı arasında efkar-ı ihtilaliye pek ileri getmiş. O derecede ki şehrin haricinde çadır altında bulunan askerler meyanında ihtilal itmeğe meyyal pek çok kimseler bulunduğundan çadırlar haricen diğer bir fırka asker ile mahdud ve muhat bulunmakdadır. Askerlere efkar-ı ihtilaliyeyi ilga etmek maksadıyla pek çok risaleler tab' edilip [..] olunmakdadır. {{Petersburg}}: Heyet-i vükela, saray-ı imparatori erkani ve cenerallar suret-i mahsusada ictima' edip uzun derin Rusya'nın ahval-i dahiliyesi hakkında müzakerat ve mübahasatda bulunmuştur. Rivayete nazaran ictima'-ı mezburede iğtişaşasatı teskin eylemek üzere ceneral Terapof'un amir-i mutlak tayin olunması alkışlar ile kabul edilmiştir. İTİZAR "Rumeli" Karielerine Muazzez karielerim! Bir haftadan beri takat götürülmez derecede hasta hal ve esir-i firaş olduğum cihetle bu hafta Rumeliye vaktinde yetiştiremediğim içün kazaya rızadan gayri çare olmadığını takdir eden karielerimin affını dilerim. Edhem Ruhi (Edhem Ruhi Balkan) -----oOo----- İ'LAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: