4 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

4 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTİBDAD YİNE MEYDAN OKUYOR Evvelki gün Londra telgraflarında, Rusya başvekili İstolipin tarafından ajans Ruter vasıyasıyla ilan edilen şu beyannameyi okuduk: "Rusya'da ani bir tebdil-i idare-i hükümet vakı' oldu denmesi doğru değildir. Kanun-i Esasiye karşı şu son günlerde Rusya hükümeti hiç bir şey yapmamıştır. Duma'nın kapanması, Çar hazretlerinin kudret ve salahiyeti dahilinde bir şey olduğunu göstermek içün, Çarın şevket ve azametini tanımak içün elzemdi. Çar hazretlerinin hükümetini mahva çalışan bazı hilafgiran bunu iyice anlamalıdır. Hali hazırda Çar hazretleri içün takip edilecek üç yol vardır. Birinci daima aksi tesir husule getirecek bir mukavemet, ikincisi ihtilalcilerin tahdidatına karşı bi-gane kalmak, üçüncüsü şiddetli bir ıslahat etmek. Çar hazretleri bu sonuncu çareye tevessül etti. Binaenaleyh ıslahat-ı esasiyenin tekarürü içün evvel ihtilalcilerin iğtişaşatına nihayet vermeli. Hilafgiran bunu takdir etmeli veya aksi takdirinde duçar-ı ukubat olacaklarına emin olmalılar. Ordumuzun, askerimizin sadakat ve istikametine gelince anda şübheye bile mahal yokdur. Rusya dahilinde iki nev'i' hareket runümadır. Bunlardan biri amele ve zürra' sınıfın harekatı diğeri tahrikat-i siyasiyedir. Birinci sınıfın sadakat ve muhabbeti bizimle kaimdir. Diğer muharrikin-i siyasiyenin ise kıyam-ı tasaddileriyle beraber birincinin kuvvetiyle ezilivereceklerine şübhe bile etmemeli." Rusya başvekilinin şu nesrudatı ihrar içün ibretle [..]. Demek oluyor ki Rusya'da istibdat hala meydan okuyor. Fakat bakalım [..] kimin burnu kırılacak. MEKTUBLAR Şumnudan Milel mütemeddineye atf-ı nazar imkan olunsa menafi-ı umumiyeye temas eden her meseleyi, matbuat vasıtasıyla enzar-ı umumiyeye vaz' ederek, dur ve deraz tenkid ve teşrih etmek adetleri olduğu görülür. Bittabi' esnay-ı mebahasede eshab-ı efkar ve kalem fikirlerinin tervic ve ta'mimi içün taraf-ı muhalifin fikir ve mesleğini tenkid ider çürük cihetlerini gösterir. Hatta feyyaz kudretin milyon-

Bu sayıdan diğer sayfalar: