27 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

27 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGRAF HAVADİSİ SULTAN'IN SIHHATİ "Tan" gazetesine Dersa'adet'den çekilen bir telgrafnameye nazaran, Sultan Hamid hep muzdarib, hep hasta yaşayor. Hastalığı amud-ı fıkari, yani bel kemigindedir. Bir de seratan hastalığıyla musabdır. Seratan böbreklere sirayet etmiş olduğu cihetle, yapılacak ameliyat zarardan başka bir hayrı müntic olmayacak imiş. § Doktor Bergman Berlin'e avdet etmiş ve oradan Sultan Hamid'e Kayzer Vilhelm suyu menba'larından **** suyu içmesini tavsiye etmiştir. ----oOo---- PRENS GORGİ ATİNA'DA Yunanistan'ın Pesare(?) zırhlısı, Prens Gorgi'yi getirmek içün Girit'e azimet etti. İrtesi günü, Prens yine Atina'ya avdet etti. ----oOo---- İstanbul haberleri: MAKEDONYA'DA YENİ JANDARMALAR Selanik Jandarma Mektebi'nde ikmal-i tahsil eden on altı talebe, Corcis Paşa ile Miralay Cavid Beg'in huzurunda imtihan vererek, jandarma devairine mühim memuriyetlere tayin olunarak taltif edilmiştir. ----oOo---- TEDARİKAT-I ASKERİYE DEVAM İDİYOR! "Naye Fraye- Neue Freie Presse" gazetesinin İstanbul'dan aldığı bir telgraf havadisine göre, Beşinci Üsküb, İkinci Vels ve Dokuzuncu Sers fırkaları seferber haline girmek içün emir almışlar. Bu fırkaların ictima'gah-ı umumiyeleri İpek olacak ise de, Egri Palanga ve Cum'a-i Bala'da toplanacakalrı me'muldür. § "Rayter" (Reuters) şirketinin İstanbul'dan aldığı haberlere göre mavzer tüfengi ile teslih edilmek üzere Üsküb ve Serez İkinci Redif Sınıfı efradı taht-ı silaha davet olunmuş ve bu suretle hukumet-i Osmaniye'nin arzu ettigi 64 tabur tamamiyle seferber haline konmuştur. Keza birçok mühimmat-ı harbiye Edirne'ye gönderilmekdedir. ----oOo---- BULGARİSTAN'LA YENİ BİR İHTİLAF Bulgaristan'dan Memalik-i Osmaniye'ye gönderilen hayvanatın duhulü men' edilmiştir. Buna sebeb olarak Bulgaristan hayvanlarında sari bir hastalık olduğu gösterilmese de, hükumet-i Osmaniye memurininin malumatı yanlış olduğundan bahisle, verilen emrin geri alınması içün Bulgaristan'ın İstanbul Politika Me'muruluğu ma'rifetiyle teşebbüsat-ı lazımede bulunulmuştur. ----oOo---- Dahili SOFYA'DA İNGİLİZ ZABİTLERİ On günden beri İngiliz askeri müfettişlerinden Botfor(?) Sofya'da bulunmakdadır. Dün dahi İngiltere'nin Sofya Konsolosu Bikatan'ın(?) biraderzadesi Bujam(?) ile Makedonya jandarma zabitlerinden Henri Voksi(?) dahi Sofya'da gelmiştir. Bu Zabitlerin mah-ı carinin on altısında ibtidar idecek olan askeri manevralarda bulunacakları me'muldür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: