28 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

28 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bizim de alnımız açıktır. Bizim garazımız emanet-i Allah'ı alet-i cer etmek isteyen peygamber kisveli din ve millet hainlerinedir. Bu uğurda hiçbir beladan, hiçbir şeyden pervamız yokdur. Zira milli gazetelerin vazifesi, milletin perişan edilmek istenen hukukunu son dakikaya kadar müdafa'aaya muvazabettir. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ İstanbul Haberleri: "İngiltere, Osmanlı rüsumunun tezyidine muvafakat etmiştir" Osmanlı gümrük rüsumunun yüzde üç daha tezyidine müte'allik notayı imzalamasını İngiltere Hariciye Nazırı ******** Dersaadet İngiliz Sefiri'ne emir vermiş olduğunu Saltanat-ı Seniyye'nin Londra Sefiri Musurus Paşa, Bab-ı Ali'ye telgrafla bildirmiştir. Notanın kariben imzalanacağı me'muldür. Mes'elenin bir def'a daha düvel-i ecnebiyenin nazar-ı tedkikine vaz' edilmesi içün, İngiltere'nin daha bir nota verecegini, İngiliz mahafil-i siyasiyesi zan idiyordu. Girit idaresine Prens Gorgi'yi veya Kral ailesinden bir prensin tayini taleb ideceklermiş. ---ooOoo--- "Manastır'dan bildiriliyor!" Karaferye Rum Metropolidi (Kamenitsa) Karyesi'nde öldürülmüştür. Muhaberin ifadesine nazaran, Metropolid, Ulahlar tarafından telef edilmiştir. Viyana 12 Eylül Karaferye Rum Metropolidi (Karavangelis)in öldürüldügü haberi te'yid etmekdedir. Diger şayiaya nazaran Metropolid Kara***** olmayub, ***** Metropolidi imiş. SULTAN'IN SIHHATİ Dersaadet'in "Lafan" muhbiri, Zat-ı Şahane'nin böbrek seretanından musab olduğunu te'yid ve tasdik eyliyor. Geçen Temmuz'un yirmi sekizinde Nuri Paşa tarafından icra idilen ameliyat, bir zaman Üçüncü Napolyon'a yapılan ameliyatdan ehven imiş. Profesör Bergman, Sultan Hamid'in sıhhati şayan-ı endişe olmadığını, Zat-ı Şahane'nin ancak umur-u devlet gibi müşkülat ile i'tab-ı zihn eylemeyüb, istirahat itmege şiddetle muhtac ve teveggulatını eksiltmezse hastalığın o zaman nüks ve teşdid eylemesi muhakkak olduğunu söylemiştir. ---ooOoo--- AVUSTURYA VELİAHDI'NA SU-İ KASD 12 Eylül Viyana: Islav gazetelerinin beyanına göre Veliahd (Frans Ferdinand) Dalmaçya'da kain (Pola)ya karib Rakitoviç merkezinden geçerken demir yolunda dinamit bulunmuştur. Bu su-i kasd failleri ithamıyla pek çok İtalyan tevkif edilmiştir. ---ooOoo--- AÇLIK On beş seneden beru Rusya'nın üç vilayetinde bir sene olmasa ikinci senesi bereketsizlik ve açlık olmakdadır. Teessüflü bu hal, daimi bir surete girdi. İşbu sene-i hazırada otuz beş vilayetde açlık belası vardır. Halklara güzlük ve yazlık saçarlık verilmek iktiza ettiginden ma'ada sekiz dokuz ay aşarlık dahi vermek lazımdır. Dahiliye Nezareti'nin hesabına göre bunun içün yüz milyon ruble sarf etmek gerek imiş. **** hesabına göre yüz elli milyon lazım görülür. ***** (saman) dahi olmadığından hayvan malları **** dahi çare etmek gerek, çünkü mal

Bu sayıdan diğer sayfalar: