11 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

11 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yazmıştık. Bu kere mevsuken istihbar ettigimize göre, karışıklığa meydan ve sebebiyet veren Ropdoloptis Cemiyeti'nin a'zası kamilen taht-ı tevkife alındığı gibi, cem'iyet-i mezkurenin bayrağı da, polis tarafından alınarak Sofya'ya gönderilmiştir. Rumlardan cebren alınan kilisalardan "Sveti Atanas" Kilisası'ndan ma'adası, Rumlara i'ade olunmuştur. Mezkur kilisa Bulgar parasıyla inşa olunduğu iddi'a olunduğundan, mesele suret-i kat'iyede halledilinceye kadar askeri kumandanı tarafından zabt ve muhafaza idilecekmiş. - - - o O o - - - TELGRAF HAVADİSİ SULTAN'IN HASTALIKI ve SALTANAT GAVGASI Mevsuken haber almağla iştihar eden Mancester Gardiyan (The Manchester Guardian) gazetesi, Doktor Bergman'ın teşhisi üzerine ifakat bulamayub, ancak daha birkaç haftalar Sultan'ın yaşamağa mahkum olduğu haberini alan mukarrebin-i şahanenin havf ve telaşa düştüklerini yazıyor. Sultan'a küçük oğlu Burhaneddin'in halef olamyacağından şübhelenan saray erkanı, şimdeden daha kendilerince çekilmek üzere tedarikatda bulunmakdadırlar. Bununla beraber Mehmed Reşad, Yusuf İzzeddin ve Abdülaziz'in ikinci oğlu Mecid Efendilerin zararına olmak üzere idarede bir inkılab hasıl etmek içün, Burhaneddin Efendi'nin taht-ı saltanata ik'ad ve iclasına dair Yıldız erkanı, 1889 tarih-i Miladisinde tevellüd eden Abdülaziz'in ikinci oğlu Mecid Efendi'yi aksülamel, mutaassıb ve son derece de Alman tarafdarı olmağla itham idiyorlar. Mancester Gardiyan gazetesinin iddi'asına göre şehzadeler meyanında idare-i meşrutaya en layık, en ziyade hür(riyet)perver olmağla beraber, Avrupa hususi Fransız terbiye ve meziyetini kabul eden bir şehzade var ve aranır ise o da Mecid Efendi imiş. - - - o O o - - - SULTAN YİNE HASTA 26 Eylül, İstanbul: Zat-ı Şahane dünkü gün Yıldız Kasr-ı Hümayunu'nun bağçesinde araba ile gezinmesini müte'akib, birdenbire vücud-u şahanelerinde bir rahatsızlık his iderek hastalanmıştır. Bunun üzerine derakab ettıba-yı şahaneden Said ve Nureddin ve İbrahim Paşalar celb olunarak, müdavat-ı acelede bulunmuşlardır. - - - o O o - - - MAKEDONYA VUKUATI BULGAR ÇETESİ TARAFINDAN BİR SIRB KÖYÜNÜN KAMİLEN MAHVI Dnevnik gazetesinden: Kratova kazasında altmış köy meyanında Şitalkovitsa namında yalnız bir Sırb köyü bulunuyor ki, bu karyenin mevcudiyeti şimdiye kadar kimseye bir zarar getirmiyordu. Bunun içün mezkur karye ahalisi hangi bir millet ve mezhebe mensub bulunursa bulunsun, hiçbir kimsenin nazar-ı dikkatini celb itmeyordu. Zaten ihtilal cem'iyeti Türk esareti altında ah u figan eden bütün akvamı himaye ve tesahub etmek efkar-ı ulvisini takip idegelmekde olduğundan, bu karye ahalisinin milletini kendine mani' görmüyordu. Fakat ihtilal cem'iyeti, teşkilat-ı esasiyesine muzır ve muhalif gördügü her türlü mevkii büyük

Bu sayıdan diğer sayfalar: