11 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

11 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve küçük olsun mahv u izaleye çalışacağı tabi'i idi. Bu mesleki takip eden ihtilal cem'iyeti a'zası dört kola ayrılarak, vaziyet ve mevcudiyetlerini muhafaza etmek içün düşmanlarını takipe koyulmuşlardı ki, bunda da hakları vardı. Zira ehemmiyet ve kuvvetden ari birtakım cüz'i kuvvet sahibi ekalliyetin, ejder misali kuvveti haiz ihtilal cem'iyeti a'zasıyla meydan-ı müsabaka ve rekabete atlamalarına merhemetsizce de mücazat olunması, efkar-ı umumiye huzurunda haksızlık ve adaletsizlik ile te'vil tefsir olunmaz. İşte Şitalkovitsa namındaki Sırb köyü de, bu nev'i' haklı bir harbe müstahak olmuştur. Bu köy Sırb çetelerini himaye ve muhafaza ettigi gibi, etrafını ta'ciz idecek suretde de hafiyeler yetiştirmiştir. İhtilal cem'iyeti bu köy ahalisinin takip ettigi meslek-i sakimden vazgeçmesini defa'atle kendilerine tenbih ve ihtar etmiş ise de, ma'atteessüf muvaffak olamadığını ve bahusus son zamanlarda etraf Bulgar köylerini bizar eden Türk çetelerini dahi ara sıra himaye ve vikaye etmekde olduklarını görünce, buna takat getiremeyerek bir suret-i feci'anede ahz-ı sar ve intikam karar verdi. Ve nihayet mah-ı halin dokuzuncu günü mezkur karye dahilinde bir Türk çetesinin ihtifa ettiğini haber alınca, ihtilal cem'iyeti tarafından gönderilen bir Bulgar çetesi,muhtefi bulunan Türk çetesini mahv eden, karyeyi de kamilen ihrak iderek bila-perva çekilüb getmiştir. - - - o O o - - - RUSYA BUHRANI 25 Eylül, Berlin: Rus Reis-i Nazırı Stolpin'in yakında azl olunub, yerine Finlandiya Valisi Gerhart'ın tayin olunacağı ve bu vecihle birer birer diğer nezaretlere de Saray'ca mu'temed kimselerin tayin edilecekleri mevsuken bildiriliyor. § Çar'ın taht-ı riyasetinde olarak vuku' bulan Hey'et-i Nüzzar ictima'ında Duma intihabatının gelecek ay zarfında icra edilmesine karar verildigini "Magdeburger Zaytung" (Magdeburger Zeitung) gazetesi yazıyor. - - - o O o - - - HÜKUMET TARAFDARANININ GÜRÜLTÜLÜ İCTİMA'I ve "Batsun İngiliz" 25 Eylül Moskova : Hükumet-i müstakile fırkasının reisi Gazingmot(?), vuku' bulan ictima'da memurinin umur-u siyasiye ile iştigal itmeleri hakkında, Dahiliye Nezareti'nin neşr ettigi bir kıt'a beyanname-i umumi müfadını nazar-ı itibara alarak, memurinin hat ve hareketlerinin dikkatle takip olunmasını hem efkarı olan kimselere ihtar etmiş, sonra da saray erkanından ma'dud olmakla beraber Viborg'da(?) ittihaz olunan mukarrerata sair meb'uslar ile beraber imza eden meb'usların Kur Sarayı'ndan tard olundukları içün, mezkur saray erkan-ı mütebakiyesinin tebrik edilmesi lüzumunu zikr eyledikden sonra, mülga Duma Reisi'ni tebrik itmege gelen İngiliz heyet-i meb'usesi aleyhinde de birkaç söz söyledigi esnada, hüzzar bir ağızdan "Batsun İngilizler! Anları tard idelim; anlarsız da ölürüz" sedasını ayyuka çıkarmıştır. - - - o O o - - - İ'LAN Matba'amızda her nev'i' risaleler, tüccar faturaları kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: