27 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

27 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

evvela meydana çıkaran yine Razgrad gencleridir. Biz böyle ravilerin memleketimizde, evlad-ı milleti yekdiğerine düşürmelerine cidden teessüf ideriz. Bu didikodudan, garaz ve nefsaniyetden kendimizi çekib doğruyu düşünmeli, doğruyu kabul itmeliyiz. Doğruluk noktasında daima bir fikirde; bir ruhda olmalıyız. Yoksa bu partizanlığın, cehaletin sonu hep hüsrandır. Zararı hep nefsimizedir. Böyle partizanlık hisleriyle geçen kış bazı Bulgar vatandaşlarımız tarafından ahali-yi islamiyeye tecavüz vuku bulduğu zaman, ahalinin Hazergrad meb'usu Hacı Necib Beg'e müraca'atında, mir-i mumaileyhin cevaben : "Genclere gidin" didigi gibi muamelelerde devam edip gidersen, akıbetimiz elbette hayır olmaz. Ziya Paşa merhumun didigi gibi : Eyvah ki bu bazicede biz yine yandık Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık sırrına kurban olur gideriz. Hazergrad Gencler Cemiyeti İmzalar mahfuz - - - «oOo» - - - DAHİLİ § Bu ayın dokuzunda üç yüz kişeden ibaret Burgaz iskele amelesi işden vazgeçmişlerdir. Fakat istedikleri yerine getirildiginden, bu kere tekrar işlerine başlamışlardır. 13 Paris : § Bulgar Maliye Nazırı'yla, Paris Bankası arasında Bulgar tahvili düyun-u istikrazı içün devam eden müzakerat betmek üzeredir. Tütün üzerine olan te'mimat çıkarılmıştır. İstikraz ilkbaharda bağlanacakdır. § Belgrad'da açılan ve beş gün sürecek olan zira'at sergisine Bulgaristan ve Şark çiftçilerindem dahi gidecekleri içün, Bulgar şimendüferlerinde yüzde yetmiş beş, Şark şimendüferlerinde yüzde elli tenzilat icra idilecekdir. Belgrad'a gidecek çiftçilerin ayın yirmi altısında Sofya'da toplanmaları lazımdır. * * * § Bu ayın on beşinci Pazar günü saat on bir buçukda Sobranya küşad idilecekdir. Prens, resm-i küşad(da) hazır bulunmayacak ve nutk-u iftitahi müşarünileyh canibnden imzalanmış olduğundan, Reis-i Nüzzar Raço Petrof tarafından okunacakdır. İlk ictima' Çiharşenbe günü yapılacakdır. § Hükumet şimdiye kadar Naçoviç'e halef bulamamıştır. Kabine muvakkaten, Naçoviç'in yerine Dersa'adet Kapu Kethüdalığı'na, Paris Politika Me'muru (Doktor Zolvetoviç'i) ve bunun makamına da (Çetine) Me'muru (Doşof) ise Emaret'in Roma Politika Me'murluğu Katibi (Koloşof) tarafından istihlaf idilicekdir. - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ MECİD EFENDİ HAKKINDA İstanbul'dan "Memoryal Diplomatik" gazetesinin istihbaratına nazaran Sultan Abdülaziz cennetmekanın küçük oğlu, yani Yusuf İzzeddin Efendi'nin biraderi Mecid Efendi'nin veliaht olmasına bazı Türk ekabir ve ricali hafiyyen bir karar almışlar. Mecid Efendi hakkında Avrupa (dev)letleride ciddi bir teveccüh vardır. Zira elyevm berhayat şehzadeler içinde Mecid Efendi kadar yüksek, ali bir terbiye-yi fikriye ve ruhiyeye malik bir kimse mevcud degildir. Mecid Efendi essine-i garbiye ve ulum-u tabi'yeye behre-i kamile olduğu gibi, Türk edebiyatında da oldukca büyük bir isti'dad ve ihtisas sahibi olduğunu şehzadelerin cümlesine sıhriyeti ve iktidar-ı ilmi ve edebisi, cümlenin müsellimi olan Damad Mahmud Paşa merhum

Bu sayıdan diğer sayfalar: