13 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

13 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-ğinden mezkur irade muhteviyatının düvel-i ecnebiye tarafından vaki' olan teklifata mutabık olub olmadığı malum degildir. * * * 27 Teşrin-i Evvel, Viyana : Dersa'adet'den bildiriliyor: Raço Petrof'la aralarında zuhur eden ihtilafdan dolayı evvelce memuriyetinden çekilmiş olan Bulgaristan Dersa'adet Kapu Kethüdası Naçoviç'in, bu kere Raço Petrof'un isti'fası hasebiyle tekrar mezkur Kapu Kethüdalık memuriyetini kabul idecegi ihtimali deveran etmekdedir. [Ma'mafih ba'dema Naçoviç'in hükumeti Osmaniye nezdinde Bulgar Kapu Kethüdası sıfatıyla memuriyeti ihtimalinin ba'id olduğu bazı mahafilce söylenmekdedir.] * * * 28 Teşrin-i Evvel, Dersa'adet : Siroz'a yakın (Kara Köy) karyesine bazıları asakir-i Osmaniye, bazıları köylü kıyafetinde oldukları halde bir Rum çetesi hücum iderek 16 kişiyi telef etmişler ve yedi kişi yaraladıkları gibi bomba ateşleriyle müte'addid evleri ateşe vermişlerdir. Mutasarrıf-ı liva tahkikat icrası içün köye getmiştir. * * * 28, Paris : (Şnayder - Kroza) Fabrikası (Schneider-Creusot) Sırbistan'a lazım olan umum topları i'mal idecekdir. 27 batarya sahra, 9 batarya dağ topu ile bunlara aid mühimmat-ı harbiye, başda Osmanlı Bankası olduğu işbu sipariş içün Fransız bankalarından akd idilecek olan istikraz yüz milyona baliğ olacakdır. * * * 28, Belgrad : Makedonya'daki Sırb komiteleri rüesası meyanında şiddetli ihtilaf hükümferma olduğunu (İştampa) gazetesi yazıyor. Rüesa-yı mezkurenin en ma'ruflarından (Peçançeyo) komite reisliginden çekilecegi, fakat bidiklerinin kaffesini neşr idecegi söyleniyor. Bu ihtilaf bahusus bir Sırb çete efradı tarafından telef idilen İskopya Neçenev'in imha-yı vücudundan sonra garaib meydana çıkacakdır. - - - «oOo» - - - SIRBİSTAN İSTİKRAZI Frankfurt am Mayn (Frankfurt am Main). - Paris'den (Frankfurter Zaytung/Zeitung)a bildiriliyor : Sırb istikrazı her türlü ihtimale karşu gelecek hafta akd idilecekdir. ꧁ ꧂ AÇIK MUHABERE Ay nihayeti geldi gelecek. Ayın üçüncü gününe kadar müvezzi'lerimizin hesablarını göndermelerini bilhassa rica iyleriz ________________________________________________ İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: