11 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSLAMİYETDE HUKUK Ramazan'ın ibtidasından beri, istanbul'da münteşir İkdam gazetesinde "İslamda adab-ı muaşeret" serlevhasıyla gayet nafi', gayet ali bazı makaleler neşr idildi. Bu makaleleri kemal-i dikkat ve i'tina ile mutala'a'a'aya koyulan bir kimse, hatta basit bir Türkçeyi anlayacak kadar Türkçe bilen bir kimse bile bu açık yazıdan mutlaka müstefid olabilir. Bu makalelerin birinde, İslamiyetde komşuluk hakkından bahs iderken, birkaç hadis-i şerif neşr idiliyor ki, şudur: Hazret-i fahr-i kainat efendimiz "Allah u te'alaya ve ahirete iman edenler, kendi komşularına hürmet itmelidir" buyurmuşlar. Sahib-i makale, bundan sonra cins ve mezhebe nakl-i kelam ile diyor ki: Ehl-i İslam, komşularına hürmet muhabbet ve sıyanet göstermegi, kendileri içün medar-ı şeref ve mesele-i hasenat ad iderler. Müslümanların haneleri civarında sakin Müslim ve gayr-ı Müslim olan komşularıyla da hüsn-ü münasebetde bulunmağa mecburdur. Peygamberimiz efendimiz hazretleri, vuku' bulan suale: "Kırk haneye kadar komşudur" buyurmuşlardır. Müfessirin-i kiramdan bazıları, emr-i celil-i hazret-i nebevi-penahiyi tefsir ile "Kırk ev sağına ve kırk ev soluna, kırk ev önüne, kırk ev ardına komşu sayılır" demişlerdir. Fahr-i kainat efendimiz yine buyurmuşlar : "Mü'min degildir ol kimse ki, onun şerrinden komşusu emin olmaya." Ma'mafih ehl-i İslam yalnız komşularını incitmemekle degil, onlara iyilik etmekle de mükellefdir. Ve bu vazifeyi, ehl-i İslam, bir vazife-yi mukaddes bilir. Huzur-u ilahide komşunun kendisine hal-i ihtiyacda iyilik itmemiş olan komşusundan şikayete hakkı olacakdır. Resul-ü kibriya, hoca-yı her dü sera efendimiz hazretleri, komşu haklarına dair vuku' bulan suale cevaben buyurmuşlardır ki: "Komşunuz sizden yoldaşlık isterse yardım edin. Hasta olur ise hatırını sormağa gidin. Bir haber-i meserret ve şadıye nail olur ise tebrike ve göz aydınlığa gidin. Eger bir endişeye duçar olur ise teselli ve şitab idin. Kendi divarınızı çok yükseke kaldırub, komşunuzun havasına ve rüzgarına mani' olmayın. Eger meyve yerseniz komşuya dahi gönderin. Eger göndermege kadir olamaz iseniz gizleyin. Çocuklarınızın meyveyi eline alub dışarı çıkmasına müsa'ade itmeyin. Ta ki komşu çocukları bunu görüb imrenmesinler. komşuları kendi matbahanızın dumanı ile incitmeyin. Meger bir mikdar taam onlara dahi gönderüb, kendilerini memnun

Bu sayıdan diğer sayfalar: