11 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

11 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

idebilesiniz. Allah te'ala hazretlerinin nail-i lütuf ve rahmeti olanlar, komşu hakkına ri'ayet iyler. Bundan mahrum olanlar bu hukuka ri'ayet itmeyenlerdir. Hanenin damından ve sair mahallinden komşunun hanesine bakmayın. Suyuna ve oluğuna mümana'at göstermeyin. Komşu, hanenizin önüne toprak dökse, onunla münaza'a itmeyin. Komşuların her ne ayıbına vakıf olur iseniz setr iyleyin. Eser-i tecessüs ile onların sözlerini dinlemeyiniz. Velhasıl komşu hukukunun cümlesine ri'ayet iyleyin. * * * İkdam muharririnin şu mesrudatı kanun-u İslamın ve hukukunun en mukaddes vezaifini takrir idiyor. Müslümanları, Hristiyan re'ayasına karşı zulm ve gadre sevk eden dinleridir diye iddi'a eden bedhahanenin şu mesrudat önünde acaba vicdanları ezilmez mi? İslamiyet hukukun en metin, ulvi tecelligah-ı ezeli ve ebedidir. - - - «oOo» - - - BAĞDAD TEMÜR YOLU ve ACEM DENİZİ Rusya'da münteşir "Vakit" refikimiz yazıyor : İngilizler çokdan beri Acemistan'a göz diküb burada nüfuz yürütmek hırsında idiler. Çünkü İngilizlere bir yandan nefs-i Acemistan, diğer yandan Acem Körfezi ve bu körfezdeki "Bender Abbas" şehri lazım. Merkez, bir bendergahdır. Bu merkeze çokdan beri Rusya'da pek göz salmıştır, Fakat Rusya'nın bu arzusu tabi'i İngiltere'nin hiç hoşuna gitmeyordu. Bu iş İngiltere menfa'atine pek karşı idi. Bunu çok güzel anlayan İngiltere'nin Hindistan Valisi Lord Kurzon (Curzon), evvelki sene Acem Denizi boyunca azametli bir seyahat icra etti. Acem körfezinin gayet ehemmiyetli bir mevkinde hükumet eden Kuveyt Şeyhi'ni ziyaret edip, anı İngiltere tarafına meyl ettirdi. Ve kendüsünden İngiltere'den başka bir devlete meyl itmemesi içün va'ad aldı. Bir yandan Lord Kurzon'un bu politikası, diğer yandan Japon Muharebesi'nde Rus zırhlılarının mahv olması yüzünden, İngiltere'nin, Acem Körfezi'nde Rusya'dan hiçbir korkusu kalmamıştı. Çünkü ilm ve ma'rifet, her vaziyet, hem siyaset cihetinde Rusya'dan degil İngiltere'den bile yükseke çıkan Almanya hükumeti Acem Körfezi'ne kol atmağa başladı. Bunlar Almanya'nın "Hamburg Amerikan" (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft) isimli büyük bir şirketinin tüccar gemileri Acem Denizi'ne Bender Abbas'a üşüşmege başladı. Avrupalıların siyasetleri, siyasiyası meseleleri hep ticaret, menfa'at yüzüne olduğundan, bu revişden yakında bir mesele hudusu muhtemeldir. Hususuyla Alman şirketi tarafından Türkiye'nin Anadolu kıt'asına uzadılmakda olan Bağdad temür yolu Acem Denizi'ne varacakdır. Hem bu yolu Almanya kendi sermayesiyle bitirecekdir. İngiliz siyaseti Türkiye'ye düşmanlık yolunu tutduğu zamandan beri Türkiye'de Nemselerin itibarı artdı. Türkiye pazarları Nemse malı ile doldu. bunun üzerinde Hicaz temür yolu İngilizlerin yüreginde büyük bir yara oldu. Hicaz temür yolunun inşasına mani' olmağa çalışan İngiltere'nin Bağdad yolunun itmam ve inşasına asla mümana'at idemeyecegi malumdur. Hiç olmazsa Bağdad temür yolunun Acem Körfezi'ne varan ve ucunu, hükmünde bulundurmak ve bu yolun Germanya ve Türkiya içün ehemmiyet-i ticariye ve siyasiyesini bitirmek içün, İngiltere, Kuveyt Şeyhligi'ne nüfuz geçirmege çalışıyor idi. Fakat Almanya ile Bab-ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: