14 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

14 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iltizam iderler. Mezkur lisan ordu lisanı olub, bunu ahali, lisan-ı milli ad iderler. Vakı'a Müslümanların bir kısmı hemcivar bulundukları mahallin lisanlarını mütekellim olurlarsa da, cemaat-i İslamiye reisleri aynı lisanla konuşur; ve aynı kitab ve gazeteyi okurlar. Bu sebeb mühimdir ki, bu fikir müteferrik bir halde bulunan bütün Müslümanlar arasında sür'atle dair ve Müslümanları yekdiğerinden ayıran uzun mesafelere rağmen hepsi aynı efkar-ı siyasiye ile sair olurlar. Muhtelif merkezlerde bulunub da bir maksad içün çalışan reislerin yekdiğerlerini bilmeleri şayan-ı ta'accüb degildir. Müslümanları bu suretle biri birine rabt eden cemaat-i mezkure reisleri Pencab, Vilayat-ı Müttehide, Haydarabad, Bombay, Bihar ve Bengale reislerinin biri birleriyle muarefe-i zatiyeleri vardır. Müslümanların bu metin ittihadları son yirmi sene zarfında mesail-i siyasiyeyi de hep birlikde hareket ve aynı meslek-i siyasiyeyi takip eylemelerinin neticesi olmuştur. Meslek-i mezkurenin hutut-u ibtidaiyesi 1887 senesinin Kanun-u Evvel'inde büyük Sir Ahmed Seyyid Han tarafından çizilmiştir. Mir-i müşarünileyh bütün Müslümanları trampet daveti gibi kongre çadırından çıkarub başka bir liva altında toplayan nutkunda, Milli Kongre'nin halka telkin ettigi fikr-i ihtilal yalnız memleketin asayişi ihlal, akıllı ve ahlakı terakkiyi men' etmekle netice-pezir olacağını söyleyerek halkı sükuta davet etmiş ve o zamandan beri bu sükunet devam etmiş idi. - - - «oOo» - - - DAHİLİ § Sabık Reis-i Nüzzar Gospodin Raço Petrof'la, Mir gazetesi muharririn mahkeme-yi istinafda bulunan davası dünki gün saat dokuzdan itibaren istinaf riyaseti ve mahkeme a'zaları tarafından mütala'aya başlanmıştır. Sofya matbuatının rivayet ve mütala'atına itimat idilirse, mesele oldukça bir ehemmiyet kesb eylemiştir. § Dünki gün Prens hazretleri yeni Reis-i Nüzzar Doktor İstançef refakatlerinde olduğu halde Varna'dan Sofya'ya muavedet buyurmuşlardır. - - - «oOo» - - - MAARİF HAKKINDA Dobric'den yazılıyor : Maarifperver efendim. Kim ne dirse disün. Gice mektebine ihtiyacımız var. Bu sene yine mu'allimlerin himmetine muhtacız. Hey'et-i encümenimiz bu gibi ihtiyacı görmüyorlarsa da mu'allimlerin de sakit durmalarına teessüf ideriz. Bundan iki sene muaddem kasabamız Rüşdiye Müdiriyeti'nde bulunan hamiyetlu ve ma'arif sever sevgili Hafız Mehmed Ma'sum Efendi'yi daima arayoruz. Ma'sum Efendi burada bulunduğu zaman gice mektebini kendi açmış olduğu halde, doksan talebe kadar kayıd olunmuş idik. İki ay kadar bir tahsil görmekle hepimiz Türkce ve Bulgarca imzamızı atmağı ögrendik. Bu seneki müdürimiz de gice mektebini tenezzül buyursa açsa, cümlemiz memnun kalır idik? Geçen seneki mu'allim efendiler gice mektebini açdılar! Uzun kış gicelerini kahvelerde geçirdik! Her halde Mekteb-i Rüşdiye mu'allimlerinin himmetlerini bekleriz. Zira bu gice mekteb mu'allimlerinin himmetine muhtacdır. Baki ceride-yi mu'teberenizin bir köşesine sıkıştırmanızı halisane olarak temenni ideriz. Dobric Gice Mektebi talebesinden Şahin - - - «oOo» - - - HÜRRİYET KURBANLARINA BAKIN Şu son zamanlarda Rusya'da hürriyet ve idare-yi meşrutanın ihyası içün Çar hükumeti aleyhinde kıyam eden Rus hürriyetperverlerinin ötede beride teşekkül eden örfi divan-ı harbler tarafından ağır ağır cezalarla mahkum ve itlaf oluna geldikleri malumdur. Bu def'a divan-ı harb şu son zamanda tamam bin altı yüz elli kişiyi

Bu sayıdan diğer sayfalar: