17 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

17 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

etmek ihtiyacıyla mefturdur. Anınçünkü, daima okumağa, daima ilm-i fazileti takipe, ana beşiginden mezara düşünceye kadar okumağa muhtacız. ----- ⫷O⫸ ----- SIRBİYE'NİN HAZIRLIĞI Sırbistan hükumetinin mühimmat-ı harbiye tedariki meselesi bir seneyi mütecaviz zamandan beri, Sırb mahafil-i siyasiyesiyle mücaver Avusturya'yı ve Fransız alakadaranını oldukca işgal etmekde idi. Bir istikraz akdine merbut olan işbu tedarikat gürültüleri, orta derece bazı memurların Sırb mahkemelerinde bazı ifşa'atına, birtakım nazırların tebdiline ve bazı kabinelerin sükutuna vesile olmuştu. Nihayet işbu tesirat-ı hususiye menafi'-i memleketle millete dahi sirayet iderek, ihracat-ı memlekete bir bazar-ı vasi' teşkil eden Avusturya hududlarının Sırb ihracatına sed edilmesini dolayısıyla, badi olarak ahir bir darbe-i iktisadiyeyi tevlid etmiştir. Avusturya'nın bu cihetle dahi Sırbistan'ı esaret-i iktisadiyesine almağa çalışmasına rağmen, avakıb-ı muhtelifeyi intac eden bu me'eledir ki, Fransız destgahlarının menafi'ne olarak hal edilmiş ve Sırbistan dahi Nemselerin bu tesirinden tahlis-i giriban etmiştir. İşte işbu mesele hakkında "Neue Freie Presse" şu yolda kelam-ı ağaz ile diyor ki: Belgrad'dan bize bildirildigine göre Sırb hükumeti ile Kruzo'nun (İşnayder) Fabrikası (Schneider-Creusot) meyanında 60 sahra ve 25 dağ topu teslimine dair mukavelename akd edilmiştir. Siparişin büyüklükü Sırb hükumetinin ihtiyacatından fazladır. Bu halde Sırbistan'ın mezkur siparişinde yalnız makasıd-ı askeriye değil menviyat ve mutala'a'a'a'at-ı siyasiye dahi mündemicdir. 1904 senesinde Sırbistan Karadağ ile bir ittifak-ı askeri akdine teşebbüs etmiş ise de Karadağ yeni Nikola şerait-i ittifak meyanında Karadağ bir istikraz vasıtasıyla tedarik etmek istedigi topların istishaline Sırbistan'ın mu'avenet eylemesini dermeyan etmişti. İşte bu cihet Sırbistan'ın dur ü diraz gürültülerden sonra ve Avusturya'nın bu husuda sarf ettigi mesa'iye rağmen ihtiyacından fazla aldığı kilitli toplar da meknuz-u mütala'at-ı siyasiyenin mahiyetini izhar etmekdedir. İhtimal ki fazla sipariş Karadağ ile akdi arzu idilen ittifak-ı askerinin istishaline masruf ve ma'tuf olacakdır. Binaenaleyh Sırb ordusuna lüzumu olan toplardan mütebakisinin Karadağ'a verilecegi intac olunur. (Vay) ----- ⫷O⫸ ----- TELGRAF HAVADİSİ İSTANBUL TELGRAFLARI 2 Teşrin-i Sani : § Makam-ı Seraskeri Antalya redif taburlarının sür'at-i mümküne ile teslihini ve Hadide'ye sevk olunmalarını makam-ı aidine bildirmiştir. * * * Dersa'adet 1 Teşrin-i Sani - Leyle-i celile-yi kadir burada merasim-i muhteşeme ve mübeccele ile mürur etmiştir. Zat-ı Şahane Yıldız karşusunda bulunan Hamidiye Cami-i şerifine getmiştir. Gerek cami'e azimetde, gerekse avdetde huzurunda Burhaneddin Efendi bulunmakda idi. Bu merasim-i mübareke ve resmiyede ve hususat-ı umumiyede Zat-ı Şahane daima oğullarından Burhaneddin Efendi'yi nezdine almakda ve bu suretle Burhaneddin Efendi'yi diğer

Bu sayıdan diğer sayfalar: