21 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

21 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-nıyla kıra'at eylemiş olmasından dolayı Rum Patrikligi tarafından azil edilmesi hasebiyle, İşkodra Arnavudları Patriklige karşı isyana hazırlanmakdadırlar. Mezkur papasın def'inden mukaddem tıraş edilmesini Patrik emir etmiştir. İslav Arnavudların bu hareketi Bab-ı Ali'yi hayli düşündürdü. * * * 4 Teşrin-i Sani, Dersa'adet : Hükumet-i Osmaniye, Drama, Grebne (Grevena) ve Manastır Rum metropolidlerinin, Rum komiteleriyle münasebetde bulunduklarını bildirdiginden dolayı buradaki gazeteleri, mezkur metropolidlerin esamisini zikr etmekten men' eylemiştir. Bab-ı Ali Makedonya'daki Rum çetelerini daha fi'alane takip ettirmesi içün Hilmi Paşa'ya evamir-i hususa vermiştir ----- ⫷O⫸ ----- MAKEDONYA VUKU'ATI 5 Teşrin-i Sani, Viyana : Osmanlı menabi'inden çeteler hakkında malumat-ı atiye verilmekdedir: Elyevm Selanik Vilayeti'nde 30 Bulgar ve 14 Rum çetesi, Üsküb Vilayeti'nde 14 Bulgar, 6 Sırb, Manastır Vilayeti'nde 17 Bulgar, 6 Sırb, Kesriye Sancağı'nda 10 Rum çetesi icraat-ı şekavet etmekdedir. Köprülü havalisinde iki Bulgar ve iki Sırb çetesi arasında müsademe vuku' bularak, Bulgar çetelerinden bir sergerde telef edilmiş, fakat Sırblıların zayi'atı daha çok imiş. * * * 5 Teşrin-i Sani, Belgrad : "Mali Jurnal" böyle yazıyor : Belgrad Duranya(?) komitelerinin ahvalini tenkid etmekde hakkımız varmış. Çünkü: "Evvelleri çete sergerdelerine 150 dinar aylık verilmekde iken sonraları 105 ve nihayet 90 dinara tenzil edilmiştir. Bu küçük maaş da vaktinde verilmiyor. En bahadır sergerdelerden ma'dud olan Voyvoda (Peçanemes?) hastalığına rağmen, üç aydan beri bu doksan dinarı almamıştır. Şunu da ilave idelim ki, bütün bu ma'aşat, Sırb hükumetinin ve bir iki tahsisatdan ödenmekdedir. ----- ⫷O⫸ ----- GİRİD Atina haberlerine göre geçenlerde Meclis-i Milli'yi kapatmak üzere İtalya askerinin gösterdigi şiddet dolayısıyla Giritlileri memnun etmek üzere İtalya Hükumeti Ceneral Konsolosu'nu Hanya'dan almaya ve Meclis-i Milli Reisi Mösyö Mihalidakis'e beyan-ı i'tizara karar vermiştir. İtalya askerinin kumandanı ise hükumeti tarafından takbih olunmuştur.Fevkalade Komise Mösyö Zaimis, Meclis-i Milli'yi Teşrin-i Evvel'in on sekizinde tekrar ictima' ettirmiştir. ----- ⫷O⫸ ----- "Neue Freie Presse" gazetesinin menba'ı mevsukdan aldığı malumata nazaran, süfera-yı ecnebiye tarafından Teşrin-i Evvel'in birinde verilan ve rüsumat-ı Osmaniyenin yüzde üç tezyidine müte'allik olan nota şeraitini, hükumet-i Osmaniye kabul etmiştir. Mahafil-i siyasiyede ve bahusus Dersa'adet'den vurud eden haberlere göre İngiliz mahafilinde mezkur nota tesirat-ı hasene-i fevkalade husule getirmiştir. Düyun-u Umumiye'ye havale edilmiş olan yüzde üç tezyid-i rüsum teftişine, Hükumet-i Osmaniye'nin müdahale ve nezareti notada tayy edilmedigi gibi, işbu nezaret-i hüsn-ü idare eyledigi takdirde Makedonya Vilayeti'nin her sene zuhur eden 850 bin font? açığını kapatmak içün işbu tezayüdden senevi bir milyon font alınarak mezkur açığa sarf edilmesi imkanı dahi bırakılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: