22 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

22 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

§ Geçen Pencşenbe günü Aydın Vilayet'nden toplanan dört redif taburu İzmir'den, Yemen'e müteveccihen hareket ettirilmiş olduğu gibi, aynı zamanda Adana ve Mersin'den dahi, birkaç redif taburu vapurlara irkab edilmiştir. ----- ⫷O⫸ ----- BAB-I ALİ'NİN İHTİYATI Fas kıt'asında tahaddüs eden ihtilaller vesilesiyle Tanca önüne Fransız ve İngiliz filolarının geldigi malumdur. Bu nümayişde İtalya filosunun açıklarda dolaşması, Bab-ı Ali'yi hakikaten muhik bir şübheye düşürmüştür. Çünkü İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Afrika-yı Şimali menafi'ni taksim etmek üzere ahiren bir ittifak-ı hafi akd ettikleri rivayeti, pek esasdan hali degil. Fransızların Fas kıt'asına istilası içün Mısır'daki hakk-ı hükumetine ses çıkarılmaması şartıyla, İngiliz filosu Fransa'ya şimdi istinad veriyor. O halde İtalya filosunun açıklarda dolaşması calib-i dikkatdir. Olabilir ki Fas'daki ihtilal Cezayir'e Tunus'a, dirken Trablusgarb'da sirayet idebilir.. Trablusgarb'a girivermek içün İtalya'ya bundan geniş fırsat-ı dakikası olamaz. Bundan dolayı olacak ki Bab-ı Ali birkaç günden beri Trablusgarb Vilayeti'yle pek sıkı ve şiddetli muhaberat-ı telgrafiye üzerindedir. Elyevm Trablusgrab'da dahi bir naire-yi ihtilal parlamaması içün vali vekili ve askeri kumandanı, Şıbka ve Alasonya Muharebeleri kahramanı meşhur Receb Paşa'nın teyakkuzat-ı fevkaladesi icrasında bulunduğu istihbarat-ı mevsukamız cümlesindendir. ----- ⫷O⫸ ----- DAHİLİ Sobranya'nın dünkü ögleden sonraki ictima'ında mevadd-ı atiye mevzu'bahs-i müzakere olmuştur: 1- Sancak meclisleri nizamat-ı layihasının üçüncü kıra'ati. 2- Levayih-i nizamiye-yi atiyenin ilk kıra'ati: Mehakim-i umumiye mevadından bazılarının tebdil veya itmamı, Sofya polisi, Ahyolu harikinde ve Makedonya Rum çetelerinden mutazarrır olan Bulgarlara iane zımnında, Rum çetelerinden mutazarrır olan Bulgarlara iane zımnında sekiz yüz bin frank kredi Bulgar Milli Bankası'nın sermaye-i esasiyesini ikmal içün 879.650 frank 20 santimlik fevkalade kredi, 150.000 franklık tahsisat-ı fevkalade, Fransa Cumhuriyeti'ne miri bir yer verilmesi. ----- ⫷O⫸ ----- HERZEGU KİMDİR Garibdir. Dün rüfekadan biriyle konuşurken "Tuna"nın Ramazan yirmiyedi tarihli nüshasında Silistire'den gazetemize karşı yazılmış bir mektubun meziyetsizliginden de bahs etti. Biraz hayret ettim. Çünkü Tuna gazetesini ekseriya okuduğum içün, Allah biliyor ya, bu mektubu da okumamıştım. Bu mektub kim bilir ne derece nazar-ı dikkat ve ehemmiyeti celb etmiş ki, düne kadar hiç kimseden de böyle bir mektub okuduk diye bir söz işitmedimdi. Nihayet bu nüshayı aratdık bulduk. Silistire Ümid Kıraathanesi Encümen Hey'eti'nin meta'ı ma'rifet ve fazileti olan "Herze de hiç çekilmez" sernameli reddiyeyi nazar-ı mütala'a'adan geçirdik. Bu reddiyeyi yazan efendilerin hüviyet-i ma'neviyeleri Allah'a emanet havarık pesendane olan ifadat-ı edibane (!) ve afifanelerinden de ayan olursa da hiçbir ta'rizi, hiçbir tecavüzü hazm ve müsmaha itmegi meslek cüvanımız daneye muvafık bulmadığımız içün şu efendilerde istihkak-ı kesb ettikleri bir iki söz cevabı teşhirden kendimizi alamayacağız. Bu efendiler (Balkan gazetesi öteden beri kıraathanemiz aleyhinde i'tiyad ettigi bi mahal ve ta'arruzat ve tecavüzatına bir de, zırva te'vil götürmez serlevhasını

Bu sayıdan diğer sayfalar: