2 Aralık 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

2 Aralık 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bulan dinamit kazası pek müdhiştir. Telef olanlarla mecruhların adedi (200)e baliğ olarak ***nan kuvvetlerle üç def'a pek şiddetli infilak vaki' olmasından, küçük kasaba kamilen harab olmuştur. Sadme pek uzaklardan işedilmiştir. İnsanlar gibi, infilakdan korkarak mecruhları kurtarmak ve yangını söndürmekten korkuyorlar. Kazanın kasden icra idildigi zuhur olunmakdadır. - - - «oOo» - - - 16 Teşrin-i Sani - Dersa'adet'den. § Makam-ı Seraskeri yakında seri' ateşli toplar sipariş idecekdir. Krup, Kruzo fabrikaları vekilleri mütala'a edilmek üzere layihalarını Seraskerlik'e takdim etmişlerdir. Bu iki top fabrikaları arasındaki rekabet teşeddüd etmekdedir. - - - «oOo» - - - MÜNİR PAŞA SOFYA'DA BEKLENİYOR § Belgrad'dan varid bir telgrafa göre Paris Sefir-i Kebiri Münir Paşa'nın Sofya'ya gelecegi ve bunun içün Osmanlı Komiserhanesi'nde hazırlık yapıldığı mütevatirdir. - - - «oOo» - - - GİRİD 16 Teşrin-i Sani - İstanbul'dan: Yunan Kralı'nın ziyaretini iade etmek üzere İtalya Kralı'nın bir filota ile Pire Limanı'na gidecegine dair Roma'dan gelen telgraflar Bab-ı (A)li'ce bittabi su-i tesir hasıl etmiştir. Çünkü İtalya ve Yunanistan'ın bu derece-i mukareneti Arnavudluk ve Girit meselelerinde aralarında mutlaka i'tilaf husul bulduğunu ima idiyor. - - - «oOo» - - - LATIFE İki yolcu arasında muhavere : Gayet acele bir işi içün nefes nefese koşan zavallının biri, aksi gibi yolda bir dostuna rast gelir. Bir merhaba ile geçişdürüb vakit zayi' etmeksizin sıkı sıkı yoluna koşmak isterde de, dostu yakasına yapışır. Acele acele, mühim bir şey sormak ister. Bunun üzerine zavallı yolcu da durur dinler. Herif zavallı yolcuya dir ki : "Aman birader, şu sizin geçen sene ölen hayvan nasıldır?" Yolcu böyle saçma bir suale karşı kendüsüyle eglendigini zan ettigi dostuna "Behey birader, deli mi oldun nedir? Hem biliyorsin ki bizim hayvan ölmüş, hem ne soruyorsun?" deyince, herif cevaben "Birader darılma! Laf olsun diye söyledim, bir cigara tütün verir misin?" dimez mi? - - - «oOo» - - - RİCA-YI MAHSUS Müvezzi'lerimize rica ideriz. Şimdiye kadar satılmayub kalan ne kadar nüsha var ise, cümlesini idarehanemize göndersünler. Eksik kalan koleksiyonlarımızı itmam idecegiz. İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: