25 Aralık 1942 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4

25 Aralık 1942 tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUGÜN 25B. Kânun 1942. e Ba şi EE SİNEMASI naz Ee lm olan ve Yeli ve güzel Y Tarfından Dai dikkat © ysuvvetli Aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. pin hissi ve heyecanlı Aşk Romanını canlandıran p Üaheseri bütün güzel film meraklıları görmelidirler ie L ip GOOPER — ir Meşhur yi temsil e Kahramanlık e Fedakârlıklar Filmi RAY MİLLAND — Rebert Presten TORKÇE 5 SOZLU Şehrimizde varlık ver- gisini ödeyenler METANET ZERAFET Hassasiyet ORİON -Rapr, a Markaya DM 4 N Hüseyin Aşma ” kardeşi 300) SAYIN MUŞTERİLERİMİZE MÜJDE Si TE mn ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı fabrikasından: BATARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır acele ediniz. . İ|ÖMER BAŞEGMEZ VE SERİKi MÜESSESESİ NR nn Fabrika, a iy Telefon: 168 Telgraf : BAŞEGMEZ pan ettirleceğini ilân si 2858 o 25-26-27 Pek Yakında “SAADET Gecesi paz Ve eg BOYER ve JEAN ARTHUR p: İsri Sinemada BU AKŞAM SUVARE Bayramda : zengin proğram iki şaheser birden Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı © Harunureşidin Gözdesi he ne en kanlı bir aşk faciası Bu filmde Üstad e. Kaynağın beetelediği (Yolculuk var, Bayram Gnc) ve sekiz müntehap > yapn Senar Tarafından okunmuş! ünyanın en sevimli artisti Jon Prömiyel TİRONE POWESİN Linde daronli Besil Rathbone Beraber fevkalâde bir tarzda yarattıkları Zoronun işareti üroloğ Operatör DOKTOR Suphi Senses Mesâne — Tenâsü İ ÜROLOG Operatör Dr. TAHSN ERNART Memleket Hastanesi Böbrek İdrar yolları ve Tenasüli al hassısı. o Avdet ile : Abidin paşa — apartmanı No. 11 Hastalarını kabule aileni e 2787 TAN Sinemasında BU AKŞAM en Macera seryal Romanlarının en m , Kahramalı bir gencin en meraklı a dolu ha atı .. Binbir Entrika e Figüranın iş irak etti irak ettiği HAKİKİ BİR ŞAHESER e ZORONUN İNTİKAMI, 36 Mimik Muazzam ve meraklı seryal filmi başlıyor DİKKAT: uzun olduğundan Sinema saat zdihama meydan vermemek için Biletlerinizi erken aldırınız. Bugüne kadar görül BUGÜN MATBAASI | Her Türlü Baskı Ve Cilt İşlerini Kabul Eder ilâr T. 6, Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umüm Müdürlüğünden: 5 B “Pek Yakında ÖLÜM Dönemeci ÜROLOG - OPERATOR DOKTOR . Böbrek Mesane, İdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu mütollassısı Abidin paşa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki evinin > katında Hastalarını kabul eder. Böbrek — I Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane karşısı Fakirler Parasız muayene edilir 2716 İ — sama KADIN ONDÜLACI ZeLİHA Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesile) aylık ie yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda “ADRES : Hasırpazarı mahallesi No. 251 Türkiyede Sm hayat, nakliyat ve kaza sigorta işleri" le meşgul olmak ü; kü: dilerek bugün fi aliy t halind. T. iŞ BANKASI Arenin şirket ui Bap raki Küçük Cari hesapları IS43 İKRAMİYE PLANI KEŞİDELER 7 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 7 İlkteşrin tarihlerinde yapılır. 1943 İKRAMİYELERİ işlerden emeyi davalarda, bütün. mahkemelerde müddei ve mü eyh üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak üzer€ Sül bir m ki tayin eylediğini pm) tir. eyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakki” daki 25/6/1927 tarihli bk hükü mler iner görül müş olmakla ilân olun 2857 DOKTOR gut soyer Hükümet Civarı İstikamet Eczanesi karşısında 1 de kabul eder. lis öğleden sonraları fakirlete mec- ç du Adet Liralık Lira yi 1 1999”, - 1 1 9, — 99 |, ilâ ı map e mp 7 n 1 W giri - Ea , 1.2 wi ES we D. D. Yolları 6. işletme A. E. komisyon 1 5 355 ” > 55 iş e e Reisliğinden: 10 Gi 22 i — 2220 iv i — Mübâyansıtid talip çıkmayan 135 m3 kereste tekrar ihaley? 30 “ * e“ a0 im 60 İK 44 ii - 2640 y . o Muhammen bedeli 19575 lira olup muvakkat teminatı. 1465 250 b Nu e © Ml Lin 334 “ iu W di 3674 i i pöfşembe günü saat 16 da İşletme komisyo” > sanda ktır. 23335 toafle ve mukavele projesi patasız olârak : Komlsyonds” Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yal bedri ei — Talip olanlar ittuvakkat tettinatı yatırarak Ticaret odası vesi" nız para biriktirmiş ve falz almış olmaz, aynı | k.s, m ve ikametgâh vesikalerile bitlikte ihale saatinde” İl Iı UZ, 277 | bir saat evvel Komisyonumuza müracaatları lâzımdır. m m. BİS2 18222681

Bu sayıdan diğer sayfalar: