25 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hanesi : Düyunuumumiy. kaş arşısında Sahra yi Şiar egri eğ fon lare müdürü : 2365: 2366 Baş muharrir : Tahrir e , Kita a Türk EMİN nü MU ezin oldu bna li yoktur. bilir bir ok ya tli tütün ticarethaneleri çi m Müzün çok fena bir duğunu gösterir. Bunl İerimizin memleketimi Marine Ücaretle hiç mi hiç iş etme- Vekte olduğumuzu, mi mizi Se bu yolda g ndüze kata- tüyor ve Bu şikâyetler doğru mu ? Doj Ve ya değil, her halde orta buhakkak bir şey var: tütüncü Üiğümüz iyi halde bulunmuyor. Eğer dikkat olunmazsa bu hal fe adan betere le a İse Börmü iş a > Tütün inhisar idaremizi: Müğümüze bile siki na itemi Mceğine şüpl bilakis elinden eril diği ank bu mahsulümüzün yle Ga pi oi ee ağı gil e en İnhisar 7 idareni kendi işini memle- Ketimizde alacağı tütünlerle göre- bilir. Bunun için inhisar Mi Köre de memlekette e bol İltün inlüsar idaremi İdare olmakla beraber idaresini Omuzları 1 inhisa Mümkün olduğu m fazla vari- dat temin etmekle de mükelleftir. Bu son ii ortaya bir takım mes'eleler çıkmakta olduğu düşence de pek sok sebeple mi ie bir b olam isbatı güç mes'ele değildir. Bözle £ Bir Ha Türkiyemizde tütün takım kuvvetli silâhlar liktir, etin hakikati En ki idaresi istese bile ve gös- İrssPolis: müdürün Şerif Bey, - Kasım Tevfik lik e Casus Kasım Te vakit Müddei umi Ki di ci hâkimi geç vakit isticvaba baş- Jamıştır. Kasımın bu sefer de işi m vurmak suretiyle kendini ma: zur göstermeğe çabaladığı an- anl şa ir. -mek- te, İm mler ei huSusi maksat atfetmekts bilal ve bazan a n lerini zikyede » hü: ühali ir malümat verebi- leceklerini söylediği de haber mıştır. yere Müdürü B.ne ver Ealabtr hakka zabıta tak kikatı da raftan devam ir. münasebete bir muharririmize iştir demiştir ki: “ — Bual casusu evrakı ile birlikte Adliye verdik. Şimdilik başka bir arkadaşı uni ndan mul ne burakalmıstr. tır. ecel verilecektir. Muhittin B. dearetinin inkişatile kim meşgul başta iktisat vekâleti oluğu halde bilhassa tütüncüleri- mizin ar olacakları başka essi kadar ne düşü- lata. ne Aş ii düşünüldü. ğü vardır. Sözün doğrusu budur ki mini hemen Ya i te eden bir n kendi” halide; iie inhi- sar en ilim.ile hiç alâka- olmu; Kı olunmuştur. Şimdi hiç böyle Sezin hayırumulur mu seherinden N o lde #mleketiimizde tütün ziraat ve Yunus Nadi buke HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ PAZARTESİ 25 ŞUBAT 1929 e ve ticareti bahriye kredisine rapor Ticaret odası onar: dair olan rlar encümenlere havale edilmiştir Ticarel odası ie dünkü içtimama > bir intiba Ticaret Ga sı 1929 senesi kom- | tal Saki edilmesi lizumu izah edil- grası dün müzakeratına beşler iŞ b ak , tır. Kuga yal tanınmış ik e mettin Âli B. raporunda lârımızdan bir kısmı da iştirak et- | Şu galeri sie miştir. Ezcümle müderris Vehbi, “1927 oktor Nizamettin Âli, müderris | yon Türk a pür Zühtü, Doktor Vedat Nedim, ayni | mulât ise zade Hasan Tahsin, Ticaret Mek- | evli tebi alis, müdürü, Naki Beylerle | Türk a 05 diğe aliadar Gennt >orköni |, VE aliyi ia 250 bin nufus iseieriye ne ngrada bulun- | Çalş'ı, Kongra riyaseti..e Fortun Murat Bey in edilmiştir. Bim dan sonra Oda kle tanzi ve bi ee Hasan Tahsin, Şakirz: Map Kazim Beylerden mii komisyonda tetkikine ei iştir. Bundan sonra a doktor Nizamet- idi Şayan dikkat . bir raj ile okunmuştur. “Sanayie doğ- Tüy sörvhasım taşıyan bu Aka- de, Japar nz “İl ii hay: zin Lie run münakaşası İle ti beylerden teşek kil bir, komisyonda tetkik edilmesi akl etmi: e Azı mi Ziya B yin Cima tadi- inin pazara rl 2 ei takririnin gelecek içtimada müza- keresine karar veriler k müzake- rata nihayet verilmiştir. Kongra gelecek pazara tekrar toplanacak» tir, p Darülfünun Divanı a) harfinde ki sözleri marta kadar ikmal edece! Darülfünun. Divanı içtima halinda Darülfünun Divanı dün öğle- den sonra Neş'et Beyin Heine toplanmış istlahız ii se senede itmamı ve BN y Dil Hay” etine iii - derilebilmesi içi Li ol: gp sol “ Tetkiki arz,, institüsü- ni adro tarzı mesaisine dair bir talimatname tanzimiyle vi Vekâletine arzı tekarrür “Fakanliğlae yapilan mi tkil ika t ün Fakülteler Op” Fakül ite Reisleri voradaki m r eden müzaker: er Fakülteye dike) Er tevdi edilen ıstılahatı muhtevi fişler ve ittihaz edilen yan € lerini istinsah ve teksir edilerek bil Müderslere gön- derilmi. “Bu işler h mi kat'i Di alan evdi Giles a la “müza- ee ve tasnif edildikten sonra merkez ıstılah encümenine gön- derilecektir . elm lm vet ettiği merkez ıstılah encümeni Son çekini almıştır Her Esko teden reis ve iki izi güzel san'atlar akademi Ticaret mekdebi kiz elerinden aktır. ekkep olac ZU aşte bizde bunun içindir ki, bütün işlerimizi kop yonlara havale ediyoruz ya ! e Pikirler vardır ki, asırlardan beri malüm olduğu halde, le selâmlanmış, ve en sert ka- İmei era yeşeren tohum- ar gibi; en iptidai cemiyetlerin Bi vicdanlarına kök gal ka öylesin bir bir ikincisi arz edilmez. kadın müs- AGÂH İZZET Bugün dünden isında yapılan bir teklif sıcak olacak Fırtına tama din- miş, hava iyileşmiştir, yollar e başlam Karadenizde sl fırtına kalmamıştır - ia er- tayyare dün gidememiştir Bir kaç günden beri tekrar çidşlenmek istidadını kış, İstanbulun vE m has bir televvür dün lenbi ni 2de | e dindi leni: günlerdenberi hüküm süren adet fırtmalar havanın açılma: din miştir. Fırtına yi ayal larda rda ii kalan çe de dün Rasatanenin tebligatı Rasataneden marin malü- an dün edide Zik 762,'w ve saat vü te- 764 b Rüzgâr hafif ve mütehavvil esmi Mn tinden SER e etmiştir. Rüzgâ- rın azami süratı 3 metroya kadar çıkmıştır. Azami ii ? Ve pe eli e im hafi lodos hava bugün artacaktır. Avrupa ire dün gece | yada demir yo ei nie a dü vansiyonel dün akşam 10,30 da Sirkeciden hareket etmiştir. Tekirdağı vapuru kurtarılmıyacak mı? Ereğlide karaya oturan Te- Sü 5 A... er alâkası İlReisicumhurumuz Hz.ine| Ankara 24 (A. ee Mr. Çemberle ynin son nutkuna nazaran-İng Fransız hariciye nazırları birbirlerini ceb şlarmış i Çocuk haftasi Ni So eya af - tası ihtas etmiştir, Bu haftanm başı 23 Nisandır. tükibaftemi — çocuk- ların ie ve inkişa- fına çalışm. liken Tü rk milletinin « çocuklara ver- mani emiyet son 4 ye 257, 561 çocuğa yardım Bu şefkatli eli ari kuvvetlendiriniz Türkiyenin en: güzel kızı kimdir? Güzell er, muvaffak —— için derhal resimlerinizi gönderiniz. Remauy Müs: sbakamza ek etmek üzere resi, yn nderen bazı hanımların fotografi lerinde baş- lar küçüktür. e çehre- nin bütün ini göstere - Mi için Aİ ve ya kart- cesametinde olan AR başın bü iyük azeri itina edilmesini rica ederiz. Romanya güzel

Bu sayıdan diğer sayfalar: