25 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kün gi D Parasını müm koparma, olduğu kadar fazla kk için ne hileler miz tahil. çe Mahallesi çi, bu “kola 28 bunun için arkadaşım tane simi eke att başka Şart yoktur. » ei bi bir elektirik zili çok Ala, Mal değildir; ba YÜZ, bazıları yüz yirmi bi e satılmaktadır; in beş otuz kuruş işi verilecektir, Sig i in bir. zenbereği Mak Yerine yenisini koy- oka gün olursa bu işe İeikye takma işçiliği ile rg. cak otuz otuzbeş “ecektir, 8i niçin arkadaşım dok- küruş. kadar bir ii Yapmak gayretinden Büy be eketimizde her nlercesi © sarfedilen gi alâK ve edeyatıinın Üy, “Sami niçin bulur ayi Bak merakile ta- d #esmemiş, yeni— alâtı Satan dazı Ta girmiş, bişi e İ bu dukküncilirdan Miş « beyefendi, Ke Yorulmayınız; bu ; en bulamazsı a i nedir, de e ZE izah edeyim, S p basittir; Avru yn ye fabı ta z Ni a İr zil Satar- iy m rmibeş otuz Ml yani W © y b eğin Yenisini a bir mües - e rape abi um Min bi için bu z yl dir Ve edeya. p Sir, di Börde- kii ar, » Mu, <stiri ni lin bu i | İ | toplanarak Ankara içtimals rında ittihaz olunan rarlar hakkındi reisler dan verilen izahat ve malümat dinlemişlerdir, Bundan sonra isnlak ede okü- nan ilimlere göre zümrelere ayrılmış ve bunlarda zümre müderrisleri ayrı ayrı dağı tılmiştır. Bu fişlerdeki istılahlar «e aris üniversel » den aynen çıkarıldığı için tümamen Frgn- “SiZöadik Zümre “iüderrisleri bunların Türkçemizde muka- billerini tespit ederek gözden da her fakülteye cetvellerine o fak erinin 5 müder kep” rstılah kös kendi fakült risten - müte misyonlarına vereceklerdir , Fakülte komisyonlarının & ilandaki mer son defa o- geçirecektir. r isulahları tes- şeyin maalesef ketimizde yapılmaması lerce lira- nn harice alıp kitmesine se- bep oluyor. Ecnebi elektirik alâtı fab- nkaları tabii olarak mümkün olduğu kadar mallarını fazla sürmek isterler; bu lârma varmak için mamını satmak imkânı v. ken elbette onların. yedek parçalarını vermek ister Ancak bu vaziyet ka sında kaytsız, kalmamalıyız; bir kere elektirik zili, elek tirik anahtarı gibi her sene memleketimizde yüz binler- cesi “sarfedilen eşyayı kendi fabrikalarimizda yapılması im- kânlarını araştırmalıyız; eğer bu imkân bulü riçten memlek N getiren n yedek parb ğa mecbnr edecek ça- veler bulimalıyız; aksi takdirde muahedelerle ecnebilerin ik- tisadi <saretinden kurtulan Türkler filiyat sahasında ların iletisadi kalmakta devam edecektir ve bü esaretin cizyesi olarak daima ; birçok paralarımız harieç akıp esaret geçirilmeleri için her müderrisi den her* Darülfünen fakültelri ilim | ve fen istılahların tespiti işine dünden itibaren başla- mışlardir, Dün öğle -üstü . bütün fa: kültelerih müderris: meclisi | nünde olduğu olacak, billeri İlim ve ki bi Darülfünun dünde 'n itübaren başladı içtima halinde ederlerken şu bul I Istlahlar € nduracaklardır: mümkün kadar “Türkçe "Türkçemizde muka. bülonmeyanların “dili sade mize çok munis gelen arap- çaları olmazsa tercih edilecek, o da 6 wülalin be; el kullanılan Latinces alı Müderrisler fişlerdeki kelimelerin yalınız Kendis ilim zümresine ait manasını tespit edecektir. 3 — Fişlerdeki ıstılahlar- dan bugün” kullanılmiyanları ayrıca işaret olunacaktır. Ke- za de dişteki bir Kime Türkçe birden ziyade ıslah mu kabili olarak. kullunılıyorsa bunlar da ayrıca tespit edi- Jeçektir. ( Akttaratı 3 üncü kayıfamızdadir İSA, lldriciiki kelimelerin Türkçeleri| > 20 günce kadar bildirilecek K Fevzi zi Pş. Hz. mile ii gör Rİ vumi erkan) zi Paşa, hazret 1d Oyğü müiet- Ali Sait, Falihrettin leri, ö Haya arşılar yün Kalaç lardır B» Kur im ında İmtihan hazırlıkları başladı Milet di kayt bulunmadığından dersle nalinş (Oİmkâin uzatılması görülemekledir. Diğer taraftan miliğt mektep- leri ihtiyaca görei muhtelif tarihlerde âçildiğindan imtihan günleri de tehalüf eğmektedir. ! Bu Vaziyet karşısında, talimat- namedg ileri * sür! lem iki âylık ders müddetini bitiren B » kursları imtihanlara dâshal bağ» liyacaklardır. Bu kurslardan bir kismının derslerine bi; perşembe akşamı nihayet verilecek ve cumartesi günü de imtihanlar yapılacaktır. İmtihanlarda mümâyizler de “bulunacak HR tedrisi” mülektiş- leri de imtihanları, teftiş edi ceklerdir. Dersleri biter kursların höcü- larma oluzar lirddin ibaret olan okutma paraları dörhül verilecektir. Düleyman Ps. muhakemesi TARİHİN MÜHİM VE MERAKLI BİR FASLI Muharriri : Ayhadı İkinci Abdül midin ilk saltanatı: devresiğe üleyman paşa wühakemegi Abdülazizi bhal'ederek Türk tarihinde kızıl sultan diye tarman Abdülhamidi titreten bu Zat ile Abdülhamit arasında neler keçmiştir Süleyman Paşa hakikaten Abdülaziz gibi Âb dülhamidi de hal edecek miydi? Bir gün orduyu birakarak İstambula nasıl geldi? Kızıl sultanla meler konuştu? (Ali Suavi ). meselesile Ali Suavi meselesinde ( bir tuzak kurulmuşmuydı 1 mıydı ? nan ) Paşa öleyhine Süleyman Paşa nasıl tevkif edildi? Akibet ne oldu? bunları: ( Ayhan ) bütün incelikler ile ( Gelecek pazartesi ) gününden itibaren Vakıt sütunlarında” nekletmeğe başlıyacaktır . tasniii ile uğraşıla gelecek pazarte: Uzun müddettenberiMetkik. ve Paşa ve aktbeti jak m dk Şehri. ikişybesinin ye A inhisarı si çiktı Ankara, 24 gündeki tahsile 2 halde 384,610 çenin tatbi den çel. ihtiyar olunup tediyata ilave edilön 570090 27 büt- mahsubu hsisdtından ölürmuştur, çe Kabı Çin mahsubun 900,560 edilmişti. Tabanca inhisarı Ankârâ, 24 (Vakıt)— Mali vekâleti loverver inhisarini*/,25 inhisar hakkı - hazineye kalmak üzre İstanbul silah tüccârların- dan Apti İsmail Beye ihale etti. kontrat imzalanmak üzredir. maddedeki icrasındun kalan Hira tuhsisat imha Üçücü I Mefsuh ispirto tasfiye kararnamc- birde tabit hava, dün tamamen düzeldi, çoktanberi hasret kaldığımız gü- neşe kavuştuk. Dün sabahtan itibaren rüzgâr lodeslanış ve karlar erimeğe başlamıştır; bü suretle sokaklar çamur içinde kalmıştır. Dün deroci hararet de yük- selmiş, (4-3)e “kadar çıkmıştı. Evelki gece (hararet oldukça düşkün olduğu için fazla soğuk olmuştur. Bu yüzden Halicin Ticaret odası kongresi dün toplandı Ticaret odasının senelik kongresi dün ikide ak- tolunmuştur. Oda reis vekili Hamdi Bey eclseyi açmış, ü çüncü senesini idrak eden kongreye muvaffakiyet temen- ni etmiştir. Bundan sonra reyi işari ile kongre riyasetine Fortun zade Murat, reis vekâletine Ömer Mnbarrem zade Faik, liklere Habib zade kâtip- Ziya ve Hüseyin Rıfkı beyler intihap edilmişlerdir. Bunu müteakıp o azadan beyim teklifi üzerine Gani i tderine, Büşvekâlete bavi çekilmesi kabul © edilmiş Radehu. oda sanayi İ tarafından ihzar edile teli nan rapor kıraat edil f“.Bu bittikkten sonra, Tica- iye kredisi, raporu O- arafından, tetkik edil yin sraporlan. Ayni zade Tah ine kongrenin | veher üç râpörun iki en- Dünkü kargreden bir intiba sin, Müderris Zühi zade 'Tevlik, Kâzım Ziy y lerden mürekkep bir encümen, Tiğaret kredisi raporu Seyri selain müdüri o Sadullah | man şirketi müdürü Hamdi Sadık zade Rıza yelkenci za de Lütfi beylerden müre kep diğer encümen tarafın. dan tetkik edilecektir. kon- grenin ikinci cel işi gelecek bafta a Gazi izler Efgan teceddüdü lehinde telgraflar alıyorlar (A.A ) — Reisi ahu run ız di hazretleine y şark memleket- “İganistanda teceddit inkil Abına başlamış olan Ama- mullah hazretleri lehine telgraf gi > ği ve müracatlerde bülu- n uğu istihbar olunmuştur. Maarif vekili | Ne zaman işe başlıyor Ankara, 24'(Vakif) <0 Weği ri vekili Vasıf Böyin yarn yahut — Sah günü? rözitesini |! palov”da'nasıl batırıldı? Tefrika sütunlarımızda merakla okuyacaksınız HAVA'A CTI etmektedir Soğuk dalyasından ses seda çıkmadı Bugün de kar ve yağmur yok slambulun dünkü günlük güneşlik manzarasi > Birkaç gündür çok feri gideni | İ İncimat sarı bilhassa Unkapanı vaziyet avdet gene hir çok yerleri donmuştur. Yemiş ve civarında görülmüş. tür, Dün sabahtan itibaren deniz tamamile düzelmiş bütün va- purlar seferlerine devam etme- ge başlamışlardır. Karadenizde görülen buz kitlelerinden dün yeni bir haber gelmemiştir. Soğuk dalgasindan da ses sada yoktur. Havalar düzeldiği için gelmesine (ihtimal © verilme - mektedir. Birkaç gündür Çerkesköyünde bekliyen Avrupa trenleri yolların açılması üzerine dön akşam şehrimize gelmişler, Buradan gidenlerde yolla- rma devema başlanişlarıdır. Bur gün rüzgür hafif lodos esecek, hava açık ve güneşli olacaktır. Yunanlılar Edirne valisine teşekkür ediyorlar Atin, 23 (pes ) Meriç nehrini tugyannida Sey- lâpzede Yunan ahali mak hususunda göslerdiği faa» hiyeti insaniyetperveranede dö ayı “ dire Türk © valisine teşekkür etmeğe Garbi Trakya Yunan valisine emir vermiştir. Günün hulâsası Dahilde: » Büyük erkânı harbiye reisimiz ordu mülettiiş Pa- şalarla » — birlikte şehrimize geldi . x Balta limanın- daki Damat Ferit yalısının fen fakül- tesine mülhak bir hayvanat istasyonu Işivire başlanaği bellenilmek iğ be vücuda getirilmesi | teklif edilmiştir. Hariçte: İ O* Çinde gene cenerallar arasın- da muharebeler başladığı © haber verilmektedir. (Bu yazinin tafsilâti 2 inci slamızdadır)

Bu sayıdan diğer sayfalar: