25 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Güreş ve Mick son güreş dığımız macar güreşçil Dün güreş faaliyeti hakkında malâmat verirken Peştede'yapı- Macar güreş Birinci bizi alâkadar edön buyün Jan son Tiklerinin netayi bahseder ceğimizi yazmıştık. #imiz gibi, dostumuz ve laria İstanbulda, erdamda te bizi güreşi Ve güreşdilerinin şabsi- yeti, kıymeti hakkında çok €sash malâmat sakibi etmiştir. Bu itibarla onları takip etmek ve onların ne yap- tıklarını bilmek, evelce bizimle karşılaşmış, olan güreşçilerin bugünkü dereceleri hakkinda malümat sahibi olmak bilhassa güreşle alâkadar | olanlarımız içim cok kıymetlidir. Pöştede yapılan Macar birin- cilikleri bundan on gün evel başlamış ve öç gör “devam etmiştir. Maçlara Kkresteş, Pap, Zöhbori ve Selki gibi dünya şampiyonlarinin iştirak etme- *pesi. yeni (yetişen (o ,ençlere fazla ümit vermiştir. hocamız Peşlede, Air ğumz ya emaslar onların yakandan En hafif siklelte Sezfö birinci, | Reötşan Ikinci, evelce İstanbula gelmiş olan Nemet üçüncü gelmiştir. Hafif siklette Macar birinci, Poliks. ikinci, Donyi Üçüncü olmuştur. Yari ortada birinciliğ meş- hür Katpa almıştır. ikinci Benko, üçüncü Belde: Ortada ci Karol ekadan Süramyi ikinci gelmiş, Peştede bizim güreşçilere çal ŞnProkx üçünet olmuştur. Es'4..yarı « Tomyeklrf öimeş, Peştde bizim güreşçiler!e çalışan Fefer Ttinci, kazanmıştır. “irinci Tesk üçüncülü Veni yarı ağır sıklette istah- bülda bizim Nürinin Karşısında berabere kalacık Kadar yet mik güşterdiği meşhur Tereuji şampiyon olmuştur, İkinci Jano, tiçüncü N Ağ siklelte “bizde imi i 1028 Aerupa bir olm Bado birinci, Siabo: ikinci Verge di üçüncü olmuştur. Yara skletleri yazarken yaw ağırı eski ve-yeni diye # yırmamız yüpltesiz mazari dik- kati celcetmiştir. Bruma da kisacı yazalım: çel Beynelmilel 1028 güreş: kon- p adar İki sant e- 'vei tartılması esasını kabul ekmiş ve alafranga güreşim ( 6:) dere- ceden ibaret olan. sıklet, sinif: dari da serbest güreşte oldugu gibi (7) dereceye İblagı csas- musabakalarında tanı- er ne neticeler aldılır? leketlerinde tetkikini vin bir karara r bu | husustaki moktai mazarını birkaç | ay evel beyneimilet federasyona id) letlerde bazi tadil$t tel Jerasyomumuz icrece esası lehine fakat » dirmişti Piştede son yapılan mü kalera, bakılırsa macarlar esası kabul etmişler ve ( Tece casat üzerinde iyi almışlardır. bu neti tecrübeler sonra (7) derece usulünün b relmilel federasyonca kabi pek mnhtemeldir. Fütbol rstanbal takımı Bayramda İzmire gidecek Ianbul A Pu cakımınn temsili bir maç yapmak üzere İzmire davet edikdiğni” yazmış ve yazarken bu davetin fstanbu Kabulünün kabil (o olmıyacığını da işaret etmistik, Fihakika Hrinbel fi eğ ahirçn aktetriği A tesirli bir maç ya huzıflıktı ölmadığını nazarı fufba- Ta alarak çk fazla ölün bu temsa bunu a heş içtimada Is İzmirde tanbul muh Şayan arzu amcık bileceğini kararlaşurmışnr. fivet İzmire “bildirilecektir, Bu. vaziyet karşısında bs da muhakkak enteresan bir maş İvapmak. istiyen İzmirlilerin şehri. Key. ayratn- mizin ileri gelen takımlarından bifimi davet etnelefi muhte - meldir. merikalı masonlar Türk maşrıkı azan azamlna ziyafe- | i tinde bulendular “Tuansilvanya, İsmindeki tramsatlântik vapurile Timanı- mıza gelen Amerika seyyahı arasında bulunan (50) kadar adetleri (25) e baliğ olar refika ve hemşi- releri evelki mason ile şereline dan tokacliyan öl 4100» kişilik bir ziyaler verilmi Türk üstadı azam moevi- ninin riyaseti altında verilen fette reis tarafıhdahı m ve Amerikali irat € tercüme edilen nutukta, Tür- kiye inkılâbı, ve büyük min. cimizin kanun ve yazı sahâ anda yaptığı purlu ve feyiz ii hamleler hakkında © malü- mat verilmiştir Türkiyeyi — Amerikali hakkile tanıtabilmek için ya- pılan bü içtima; çe Muhavrıri: Hüseyin Rahmi edebilişim, Yalrız ş Tu söyliyeyim ki ikimiz de.ayni hicranın ele- mile müteellim oldu- yuz halde sizi ken- dünden (azla rahatsız yorum. - Böyle bir felâket karşısında » müteellim olmamak kabil midir? — Bir dereceye ka- dar kabildir. — Nasıl ? bu fennin mütefennini iseniz ba- yeriniz. l fakat sizde gördüğüm zih- niyete nazaran nasi- hatlerimi kabul ettire- bilmekle güclük çe- korban “bavamtaa mümkün ola. | Çinde Tini kare Ceneraller gene çarpışmıya mi başlıyorlar? 23 (ALA) — « Chanlung sun cw naklolunan Peki on »dan ub bir liva sarı nehir yakınında isyan et miş mareşal Chaniz Gi ng sa İa ve gGha- arlık izhar eylemiş ür. Bulüva mareşal Kuvayı Kül- | iltihak şimdi «Tsinans in 60 mil şimali liyesine e inde buluran « Mutings»a ilemektedir şark doğru il Emanullah Hz. İngiliz tayyarelerine âteş açılacağını bildiriyor , 22 (fos) — Kral Ema- günlerde . Aigan z tayya- Ati oullah va, son toprağı dahilinde relerımn faaliyeti sıklaştığı hetle bu tayy ateş edi: izm ci Te erilmömesi 1 Kâbildeki tayyare uçamıyor | Pişavr, 23(A.A) — Dün ti bildirilen tavyare '| Köbilde © yere'| İngiliz “sefareti nakli de b miştir. hareket etti ' stbetile ör. m kar inememiş memurla, den geri hs yy Mr İki, üç satırla | rg yy yg ri İalyada hava gene buzdu.. Rörus, 23 (A.A): Havabir kaç'gân ettikten sonra cuma günü İtalya yeniden soğuk dalgası “tarafndan Tetili | ediliş, ve her tirellğ ikebzu! güzel devâm surette kar yağmağa başiriışlır. ve Akdenizde. dolaşacak sidrikshafen, PE ÇALAN — Kont » genlit balonu. » martın İ6dinda Bahrikefit “— gövtldina iptidar ektir. Lg Briks Kalkötada Allahabat, 23 (A. A) Tüyyareci » LeBrik$ » dün « Bavımrauli »ye gitmiş ve saat üçte Kakütaya gitmiştir. rikahlar tarafından pek cok alk AŞTIK. T ikin ini EEE Taşlar ( soğuktan ii micie başladı Cum di esinin sömaki riimial rürübetin imdeki mermer- tiğları soğuk tesirile dökük den Vi meğe başlümiştır. Bunun se- lamak Vail bebini "anlı Müderrisii kat yapim Bu tetkikat neticesi abideyi pan kanöhikağa bitdirilmiş için Bey arzi, te Kaniösika” bu” rapor bit cevap vermörişmiştir. Bu mesöle hâkkı fenni abide tarafindan mah. Wiüracadt * edilmesi muhtemekdir İskân işleri Mülhakattaki bazı memurlar mârkeze getirilecek Haber aldığımıza, göre şeh rimizde. İmlanan umumi müdürü. Hacı Mehmet Bey yakı vilâyet -mülhakatına decektir, Bu seyahati İstih tat ettiği maksat, müdmelatı dzâlân bazr kazaların? iskân #lerin “Ge ve'tunikardaki memurları merkeze makletti- k Merkezdeki © işlerin biran cvel z temin bey, intacını ettirmektir”. Mehfnet Karadenizdeki isi mıntaka- Yarının teltişini bahara < talik etmiştir. Borsa fiyat hlteni Yevmi gazalö olarak $ ikacak SBtanbı ul ticâret borsast,, na- mile * yuvmi gazete, şeklinde neşri takarrür etmiş ve born tatştındanf misler verilmesi için dear Gdil- miştir ira açılıyor Şehrimizde açılacak / olani Asnerikalılar, yeni Türkiye hakkında Amerikada Konfe ranslar vermeyi vadetmişler- dir. Vapur gitti Transilvanya vapuru dün m Hayfaya — hareket et ir. Providans - vapuru. ile de I21 sey gideceklerdir. Şarlo gelmedi Düw bir rehkimiz bu içinde nam ile komik geldid m tahkikat imadığı anlaşılmışı dün, geler bugün öğleyin yaklarin müstear Şarlonun dâ keceğimi anlıyorum. — Nasihatlerinizi kabul edemesem bile dinlemek de benim icin bir kârdır, — Evvelâ bu bir id- mandır, İnsan buna 1vaş yavaş alışır. Sa- niyen ihtiyarın aşkile gencin aşkı arasındaki ebinin hazırlık. Mektep rında werilik me ları bitmiştir. Sultnahmet için bir bina tutul Mektep ne hari ve meccanidir., Mek ilk mektep mezunlarile orta tlek alınacaktır. göledek “ talebeler ak, kartola verilöcek k “yeri temin ci ve yatı olunur. küşat -sesmi bir tebii a yapılacak Vilâyetin yeni bütçesi Dün içtima “len “vilâyet i mü. ir encümöni, *yeni Bür #akere “ve tastik Bütçe etmişti dün yazdığımız nere- sinde? — İhtiyarlık hodbin- liği bu kararın her noktasında «zahir ve bahir .. Çünkü sizin yerinizde bir genç ol- saydı Perranla beraber kendisi de ölmek is- terdi. Beyefendi, daha İzmirde vE İrengi iğ çin bir cemiyet teşkili kararlaştınılmıştır Bir cemiyet İzmirde sai Türk gençlerini bime onları iş bulmak üzere cemiyet teşekkül etmiştir Grip azaldı Ülemen herkesi yatağa dü n gün kaybet şüren grip hastalığı lerd şiddetini miştir, Cenaze işleri Sermayedar bir grup İzmir mezarlıkları asri bir şekle sok- mak ve cenazeleri nakil tek- fin ve tetfin için müsade edilmesini istemiştir. Bir ihtilâs İzmirde münteşir Anadolu refikimızda okuduğumuza gö- | re Karaburun kazası Mi İnhisar memurunun ibtilâsı tespit edilmiş ve vazifesine nihayet verilmi: Karaburun kaymakamlığın dan vilâyete gelen maldmata nazaran ibülâs ehilen mıkdar (192,5) liradır. Memur efendi müskirat yüklü olarak Karaburuna len vapura giderek © teftiş vazilesini yaparken Lemandı namı altında esnaftan" para alıyormuş. Bir he yoğ neticesinde sui istimal tespit edilmiştir. teftiş hakkındi kanuni takibat başlamıştır. Zeytincilik kongresi Pek yakında İzmirde — bir zeytincilik “kongresi - toplana- cakar. Bu kongrede İspanya ve Memur zeytinciliğinin ne suretle f ettiği hakkında müna 17 Kişi i *Möpikinbliğa kabuğu salişi Yapılacak Adanada münteşir “yâzetesinde - okuduğumuza zaran Adana vilâyeti dahilinde mevcut kaplumbağalardan #sti- fade için yapılan tetkikat müsbet neticeler vermiştir, Refikımiz diyor Xi e Avrupada kaplumbağa ka beğünun kilosu 450» « 250 » franka kadar satılı ve bunlardan gözlük bağ Ba m tarakları ve lüks € gilmiştir. bulunan kaplumbağ bilmek için gelinektedir. Alâkadar ol nam tedarik edetek du odasına müracaat eltikleri tak- dirde Oda kendilerine teshilât ve muavenefte bulunacaktır. Bandırma - İzmir Ekspresin hareket saatleri degişti Bandırma İzmirle arasında | kablemtarih barbarlı- Zından kalma bir vah- tir. Kadini öldü- üyorsunuz . “ Niçin? cünkü gönlünün zusuna tebaiyelte size tercihen bir başkasına ram olmuş. Bundan telin edilecek biri varsa nezanidir, ne za- farkı mukayese etme- (doğrusunu söyleyeyim- niye, oda ancak tabia- liyiz... İller şeyde olduğu gibi ihtiyar sevdasında da hedbin- dir. Sadakatsizliğinden dolayı siz Perran ha- nın ölümle cezalan- dırmak istiyorsunuz. - Bu niyetim kav'i- dir Fakat, bunun ihti- mi ? Biz yaştakilerin aşk sahnesine böyle kahramanlıklarla çık- maları çok mevsimsiz ve gülünç olur. Öldürmek neye İğ zum,kadının bağını yö- rünüz gitsin. Öldür- mek bize insanlığın tir. Bu halde gene iki karı kocanın vaziyeti dir. Bir ihtiyarla bir ge ında olursa © zaman kadının ma- zereti daha ziyade ar- tar, Bu iddiamı tenvir için mes'eleyi maküs bir | belediyesine müracazı ederek |l ! l İ | Di Kuyruklu yıldır Bulunduğumuz K edecek “olan” Kuyruklunun için verdiği im V esmasırıda Bu herifin fıkyasım münasebet açta Taviile- ayılıp birisi de ölmüş, biz butları dır ylkça vaktile y alsa da almasa d halkın ekserisi bayılıyor. eri döndü işte yazıyor 1 kaçıran herife Fıkra Vaktile herifin bi- risi yeniçeri olmak istiyordu. Yeniçeri ağasına omüracaaf etmişti. Binaenaleyh erlesi gün gelip | imfihan olması söy- lenildi. Herif ertesi gün gelince alıp bir meydanlığa götür- düler. Yeniçeri ağası he- rife meydanlığın or- fasında ayak üzre durmasını emreffi. Yeniçeri olacak he- rif itaat edince bun- | dan kırk eli adım | kadar uzaklaştı. $i- lâhını herife doğru çevirdi, ve epice bir zaman gözledikten sonra sılâhı patlattı. Tüfekten çıkan kur- | şan korkusundan Bakalım” biz de bi ezeceği Sü: kıt'alari yazacağız, Geçerken Görülen yanlışlar Yeni harflerin kabilindetöer #el-buçak ay Vu müddet, kur. yazar adamlar İçin r yar haline gelebil- Gilir yeni Barflerin bi Buna r yerde, her hatalarına mesine rağmen hemen her yazıda tesadüf edilmektedir. Tabe zetelerde, görülen. h'ümlü yazılışlarını est miz. değdikçe bu sütunda doğru: Yarile birlikte tespiz edeceğiz: Yanlış Doğru Tayare piyankomu Tayyare piyankosu Şik berber Şık berber Kadin saçı kesilir Kadın saçı. Şemsisci Şemsiyeci İnn İtin Tatbei Tah gidip £ den hareket saatleri değişmiştir. trenleri badema pazr gönleri İzmirden buçukta hareket ede- cek Bahkesre saat üç buçukta . Trenlerin Bandırma- n hareket saatide bır deği - şiklik olmadığından Bar dan Balıkesre gelecek yolcular de şehrimizde dört saat bir delim. nisbetle takdir e- Meselâ şimdi siz pek genç ve ayni zamanda “ihtiyar bir kadınla evlenmiş bu- lunsanız. tazecik bir meelup olup ta sada- katsizlik etmiş oldu- Zunuzdan dolayı kat liniz mi lâzım g —0.. 0 baş başka . — Mic başka değil. Biz erkekler izdiv. kanunlarında kendimi- zi kadınlardan mümtaz ve müs görmeye uğraşlığımız- dan dolayı bü hatala- aç bu lirtir titreyen zavallı imfihancının ğunu deldi Yeniçeri ağası w rifi “ olmadı, 6 dı, sany bi Birde alacağım ri Heri | çarımaçar feslii gösterdi. İkinci def? olarak 'silâhı bir ha patlattı. Bu sefer de ndamcaği5 cübbesi | delinmişti. üzerine ağa herife * imtihan bitti, kazandın * dedikten sonra orada P*” lanan bir yeniçeriye: “A” nın kavuğile cübbesini Pİ" İ. ledik haydi git bir kavakli" bir cübbe getiri, Diye em“ edince © yeniçeri olsen herif ağaya hitaben: “Ami ağam donuda ben, pi” dim. Emret te bir de dö” getirsin! , Demiş. mubarek. « Halley »in sre) e kadar Kaç don Pisleteceğiz. * Elhamdülillâh beş mayıs geçti. Flamaryon yalancı çıkt” | Bundan sonra berveçhi ati beş mayıstan sonra söyledi ( Devamı var) Hukuku düval dersi Hukuk © fakülesi (huk umumiyei düvel müd Cemil beyin “istifası risler Meclisi “rarafndan mi f but -edileiştir. Bu dert SM. dilik vekâleten esris # met Reşit B. okutacıkt Yarım asır evelki VAKIT 25 Şobat 181, Ümmi dessiri devleie make" | sami sadarefi uzmadan isk ri samiye bastir bayrulap de irin memurini meceudesini (Mf ir bir cekiel ile nihayet memr de idare olanabilceği miltazammın bir cetnel gönd rilmesi emrü iy'ar. buyruldu » ( Teşrifat puslası ) İşbu doksan ali senesi hümayün skkoönn haşılığı mii Aadülkadir. ağanın olduğu 7 Jüm olmak üzre ilân olumu” gürere: avuet | edebi ecel Ayni zamanda İzmir - İsti e yolunda o seyahatta ri İzmirden busuretle şasi a buçukta hareketi Ç azamılmıştı. ra düşüyoruz. i — Aman birader, fikirleriniz cemiy€ icinde bir adet, kanun olarak taam" etse dünyanın hali ni varır? k fe ise gene öyle wi Günkü tabiatin müel kanunları iebarli” yapmak için medet kanunların müsaa 3 rini beklemezler: tekim işte biz iki bu dertle nalân yali vız, Genç kadın evlendik. Onların

Bu sayıdan diğer sayfalar: