26 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aaaa an, ae yalasayı 43 a 26 >. Aİ Ap e İnbağ |1929 “Hariciye Vekilimiz. indirilmesi Poletikamız atları üzerinde Hiç bir “li tesirler yapacak mı? ği (352) ye kanun nanla p, A lk aza A end em YAA Üzerimde faideli tesir Eörülmeğe Başla Hatirla oldı işe bu mey simde Fat aş 21) kara yüksel ei kanun da HM. 7 R ve mü- lr « Petit Parisiçn » ne mühim be bulunmuş ve yanatta Bulgar, Macar, İcalya hükü- * mütlerile ş apılmâsi muhtemel zre geçen | olan mua ler hakkında şu bağdır | sa işti eri söy rklerle asında, yeni Türk €miştir; bu- | -3 buğday müthiş lay Piyasada değir- in rekabet edilmez bir elde etmeleri ve bu Yeti ün y rna daki, € ekmek fit a vesile yapmaları İ un ve Macarlar arasındaki ükümetinin . teesüsünden beri tabit ve dostane tesanüt hisleri yer bulmuştur. Bulgar- lar akalliyetlerinin, mola açasınde . yaşış ne kadar Macar sk, milleti ve buğday muhte NE gene eski haki- alar muhafaza ede memleketimiz, raki, e Mziyetine baya külade iri ya ” Miyeterin, bilmiş deki ku- göre göçirdiğ koş günleri içinde May atlar den 1 Çözen ha Yünhesiz li, | düncü ii liğe verildi senekin- Ziyade. yükseleceği | de çi mekim değme “3 Me a bünlrin tevabiti kalkın ruz. kalağağı ÜMİ a . rd Sik iha ederek ida mümkün old. ağu sek deki Polarını lm ları. sap k tü farlarla bağı satmak ylarla | ağüstanedi ma İn SN Süme, li mik re | sa buğday | muh. terahodar RİKA düğün Tan- | RM öğütülerek satlimal, ii 1 olan buğdaylar fazla | çin depolara hariç | o S IKasım Tevfik, dör.| i Tevfik | çok açıktır | Şidd iHifak aramıyo1z, içlerinde ihtilâf faşıyan guruplara muhalifiz» Kare masamız ve mah silmezsiniz. Görüyorsunuz ki aramızda tabii bir yak- bu şmadır. riçbir ih İtalya ile üramızdada OKLU r ve mönlaat yoktur, ve ıktetmiş u hiç bir hükümet aleyhine müteveccih deği Eğer muahedelerimi ma'na 8 tiyenler serbestiirleri öderim »ktr, 1yorü ohamları e alifiz iyor ki; ipilan Je harbe dndırmia abil, bu âyırn fi ve önü Yaf rafı 8 indi pigler Bu pisliği taraftan memleketimizde kitlik halde ekmek geçen sene olmiyan bü büküm sürdüğü bulda uf ve fintları geçen . senki ucuzdür. kış mevsiminden “ nasıl yerim dostum / Sen böna ustan m! Oda yiyemiy ktasından e bü sene arasın a büyük fark inin tam bir olduğu kârâr “ve hâreketin meşkür bir neticesidir, Mehmet Asim ma sarermereasauasanaansa 3 Pek yakında ilman donaı ıması RO palov”da nasıl batırıldı? Tefrika sütunlarımızda merakla okuyacaksınız beyanâfta bulundu “Kadir devam edecek | Dünyanın en büyük he retşinasl; Abbe Morö haber veriyor n hur be i devrin son adalarındı Abbe Morö ce rasa tanesi devam edecektir. Önümüzdeki yılların husesi ederinden biri di zim sıcakları | arzi hareketlerdir. 1031 senesi gelmiğiği, eelzeleler “tevali 1954 “den “sonra hatifleye ede larda gayet | arzın bu İümması ir az rahat şemet | tenak planmaşarak Şemsi ha nevamızık ahratimı Hilar, 1935 Kölük” | anhyorüz; i Baroda dün riyasef ve inzıbat meclisi intihabı yapıldı Dünkü içlimadan bir intiba Ali Gi, dığında, ikisi içi inhildi | verilse ipılan Ne zaman toplanila etice ışlırılacak, ilâ — ma amm İİş kanunu Tâyıhası A 0 dei ia Ml (Mia limlere de mi Zammı Ankara; 25 (Vakit) Mu- alimler k yl yi olmak ie üzre k iç senelik kide Zümmi Pr vekilleti alimatnal maarii River amer Bali asil Ank İsta bul da İktisat vekâlet i olan bir mü- rataatta dalgıçlık * hakkının yalnız Liman şirkettad'h dilmemesi istenmektedir. fiyet vekâletçe tetkik edik mektedir. mode River. cim tatörlüğü namına terkedeceği şüylendiğini yaz. maktadır. Mâamafih o muma- r& || ileyh teşrit 1 ahval ve harekâtını mürakabe edücek- te la ali müşavirler Vilâyet idare heyet- leri nasıl teşekkül ederek? bu günkü" toplu mühim” bir tadil yapmış ayetleri ondan - dahili tayin edilecek f heyer koymuştur. Bu heyet mevcut idare heyetinin veza | ifinden başka valinin müşa - viri ve inde Alâmeti farika Mizamnamesine bir madde tezyil edildi B.M.meclisinde dünkü müzakerat 2XA.A) - B.M. bugün res vekili He- riyasetinde toplan- Ankara, meclisi san Beyin Muhtelif Vekaletler ve müdüriyeti umümiyeler bütçelerinin! maştır. fasıl ve maddelerinin arasında müna icrasına ve tabsisalı munzama İtasına mütedair bütçe encümeni mazbali zeyyel kanımun ikinci fıkrasının iline mütedair kanun re edilmiş ve ençümene Alameti farika e bir madde t imüzak olunmuştur . farika ve ikinci olunmuştur yiline dair kanın kabul nazaran edilerek Buna kanününün alameti birinci maddeleri mucibince alameti farika veya Gİ arak tecili caiz olmadığı inadde İözimgelen tashih olan azami Üç ay om nal ed Iktisat Ve kaleci dolunan alimeti fart mucibince tanzimi evrak ve 7 Yesikaların ve ikmali için “vak tarihin- tescili kalar için rösim namile alınmış olan mebal yansı sahibin | önde edil neye olunduğu kendisine ğününden ilibâren üç öy müstedi tarafından tescil r istida verilirse diye edilen mebaliğ için alınması lâzim hap edilir. Jis Cumartesi toplanacaktır. Bar ies Maarif vekâlefi noktai | nazarını bildirdi Ank gelen resti Me eteelerinde tadilâtı tespit © ederek bile baiyıba darüllünün müder- | Başvekâlete miştir. rislerinin 3 9 uncu dere Maarif müderrislerin kıdem- lerine “göre şimdiki nüzağlarıa müsleniden 3 üncüden' 6 incıya kadar ayırılmasını, Darülfünun muallimlerinin'6 incıdap başlaya- vak tesbitini istemektedir. maktadır, R Ni Dileyman Paya akibeti Yeni tefrikamızden 6 sahne Tarihin mühim, meraklı bir faslı Muharriri: Ayhan İkinci Abdülamidin. ük sals devresine tesadüf edep meşhur Süleyman paşa © kemesi tarihin | safhalarını ihti Abdülazizi tarihinde kızıl s nınan Abdülh at tana ile İstambula sultanla nel ( Aii Su: tevkif bunları an ) bütün incelider j) (ie yam) Polis Me Ankar seri poli B Kay- Sivas sabık İstan ube M. Faik B. zurum müdürlüğüne, Nazmi B mülettişliğine bal. ikinci tayin edi tayinleri töstika iktiren Günün hulâsası Dahilde: Kadriye H tahkika- meselesi tle meşgul olan Hikmet B. hasta- landığı için tahki- kata müstanlık Nazım B. tarafın- dan devam e anım imişlir. (Yazısı 2 inci 5 * Cemiyeti be- lediye dün son iç- timaını aktetmiş | ve dağılmıştır. azası dadı | * Hakkı Şinasi | P. Dün Ankaraya gitmiştir. | Süncü İl | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: