26 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

26 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e sl i | i “ması üzerine » uyanarak İ ABONE ŞARTLARI: Türkiyede Hetiçre 150 * s9 1 Aylığı 3 16 N ğe Bogiliz - Tiran Yanan dırabmi Kayhsmark Avusturya, şiliz) Ley Romanya Lara Bulgar Folemenk florift Fransız. frangt Uulyan lireti kuron Çeka > Slovakya Çervonle « #aviyet » Zeloti « Lehistan » Dinar « Yogoslavya » Belçika frangı Poğota kpanya İsviçre | frabgi Mecidiye Çek Londta üzerine bir İngiliz Hrası kuruş Nevyork .1 Türk lirasi dolar NE—Be--yuymuymmmm Tetikraz dahili « vadeli > Tüyunu müvahidö ikramiyeli demiryola Estanbul». #ramvay sirketi Rıhtım Dök ve Antirepo Istanbul anonim e şirketi Hisse senetleri Iş bankayı Osmanlı bankı Okkas , a0 A i DE) AŞ c009 0000 0005 149 0009 0000 00,00 0000 1730 0000. 0009 —ZAHİRELER— 52 1510 “is49 1300$ (230 128) 0.00 «6000 4039 4039 —HUBUBAT— yatak levazımalı ve ait olmak üzre çalışılacaktır. Fazla n tan Âlımette dürlü » Vakt Yu m 26 Şubat 1928 “Tefrikası : Paris . . a Milano . . ” Hret Berlin , . « mark Sofya . “Teva Brüksel o * . » belka Amisterdama © « florin Ginevro . . » fak . . » karan Vala İs :e <0 eği Madrit çe “e. © e yenii Varşova * « o« , «elo Atina «e — <diralımi Bükreş “ley - kiras Belgirat Türk lirasi Odiagr z Tahviller : Ticaret ve zahire fiatlar “ Ticaret bazsarı katimmemiligi enfindan yerifmietir. Bedava terzilik mektebi Maarif © Vekâletince gündüz terzilik . mektebi. açılıyor. Bu mektep nehari ve meccanidir. Mütehassı$ muallimleri Belgikadan gelmiştir. Mektebe ilk mektep mezunl mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarında tahsil gören talebeler alınacakur. Taşra- dan talip olacak talebelere karyola ve yatacak yer teminine yenler şubat nihayetine kadar her gün güne müracaat etmelidirler. Sailerileöex Tektonik tizerte | dar yl a Ya) işareti Kopslmalıdı! İİ Basılmmıyan mektupları iadesinden, | kayamnal mukadderesiz mektupla konulmuş paraların | kaybolmasından ve Hünlaem mü idare metal | ese | “sol oss 7s | a0 sooj 201 (7s06 s2 (s000|İ s2 !soo0 «8 (2500 48 (2500 İ 2el2sco( :s| 28 is/2s0İ ax /1250 23 (7scol 28 7500 İ w | Sİ 7s | 157 7s00İ ,s7 78060 har 25j 21 25 ao| 25jı2| 25 i 0000 0000 | 2 25 2 25 nl) 2s.) 25 “8 2s00j vs 25 si) 5) 25 780| soj 740 s0 9.5 gas (75 049 vas (25/0 2 12 (6189 | o g (5609 2 2 İ072s .. eg (1750 | 3 a (4450 , , (2205 2 2 İss7s 1. 1g (55.00 3 4 18000 | 3 ş İ1675 e « 13075 | 38 2. 10 “w 24 (9789 27 27 (9900 0 220 *: | i. borsası Çavalı kilosu Ykiatem ekistra 00 (478 1240 * 140 (250 musik 00 (575 1249 i sert * 1838 1270 7 1200 1100) — TİFTİK — 24500 245.00 | Yapagı Guz yunu 12000 “4204 Bo geceki A Fe) A m EN EE EMEN ER ER Türkiye Ziraat orikiiı Adâna mensucat Fabrikasından LiMuk İpliği - Kapot bezi Türkiye Ziraat bankası A- dana mensucat fabrikasının Yumuşak - vater - kivrak - ekstra - iplik- lerile ince kalın kapot bezleri ucuz ve sağ- lamdır. Muamelesinde sürat ve Sühulet — göslerilir, Telgrat adresi: Adana Batik. Posta kutusu: Adana 67. id mekanim FİNEEEEI hianisli Hilâliahmer mer- kezinden: 1 — Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, Haronter, Miksetdo- Tom, Amerika ve Trakya mallarından İstanbulda mevcut ve hariçten getirebilinecek tohumluk ve yemekliğe elverişli ( 1,200000) kilo Bağday kapalı zarf usulle mübsyuz edilecektir; 2 — Macar, Sırp, Amerika malları tip ve Trakya malları “İş 3 amalizle alınacakur, 3 — Malların çuvalirı Hildliskimer tarahüdam ita olunsunk ve mallar Haydarpşada anbarda ve ya vagonda ihale tarihimden itibaren azami bir ay zarfında teslim edileceker. ( İhale müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur, 4 — Malların. evsafı dahilinde tahaddüs Borsa arbittajile halledilecekür. 5 — Hilâliahmer menşe itibarile cins ve mikdarın: giyinde ser- estir, 6 akçesi ve edecek Jamaliz - farkı İtasna talip olanlar beşer kilo numuneye "), ya muteber bir-Banka Kefaletnamesile 28-Şubat-928 per. şenbe günü söal bire kadar İstanbul Hilâliahmer merkezine müra- irler, 7 — Her teslim alını partinin bedeli İstonbul Ficaret ve zahire Borsasının olbsptaki - talimatnâmesi » ahkâmına » tevfikan “Türk lirası olarak nakden ve defaten İstanbul Hilafâkmer merkezinde tesviye edilecektir. 8 En'iğank şeri teklif eden teklifinin merkezi umemice tastikini teminen “yevmi Mezkür -ihaleden'üç gül sonra cevap Veri. Tecektir. edilen daktilo yeni talebe: kaydine Son sistem yazı makinalarla techiz kursuna 15 şubat tarihindenberi başlanmıştır. sistem » Vostok ve Oliveti - yazı makinalar da lerek talebeye” her Cins yazı makinası üzerinde çalişmak. imklinir vetilmiştir. kei olarak 2 edilen Him ve B.rin yerlerini — AV DERİSİ — Zerleva — çifti 0008,00 000000) Sansar 7500.00 41 Tülkü *. 615000 25004 Kandaz 4 60000 000000) FINDIK — ç fındık 00000 00900| Gtiçl 0000 Goo İstanbulda bir ile orta iaşeleri kendilerine ralümat almnk iste- lar mektebi mü- gi Sihirbazın kızı Meharriri « Moris löblün Raul Bomanyana baktı. Oda duy , oda dikkatiç taras- sut ediyordu. Karşılarında oturmuş uyuklu- yan Leonar mumun elini yak ikisini ve ipi gözden geçirdi ve tek- rar daldı. Ötede, biran duran tıkırtı tekrar baştadı; demek ki Leo- narın herbir hareketi dikkatle Mütereimi » Mehmet Gayor takip olunuyordu. Acaba nasıl bir hadise hazır- lamıyordu? Maniarun kapatılmış olduğuna göre Özetinde cam parçaları .olan duvar aşılarak bahçeye girmek icap ederdi. Şu halde oraya gelen kimse mevkii İyi tamıdığından bir manizsız tarai bulmuş olacakt. Acaba 0 kimdi? bir köylü mü? bir serseri mi?. İmdat için mi ge Li EE m rami Türk: mekteplerile faydalı örer $ İLÂN TARİFE #lânlarında ©/5 20 tenizilât yapılır Satın £ 6-8 inci soyfala Bire i Büyük ve çok delsiçin verilen IMn'arla s y ” basusl mahiyetteki ilânların ücreti 6-5 > dare Ae kararlaştırılır. 3. Pi i en Nr * İİ © Güzütemize harast İlân kabul eden yer: | (|| 1 inci seval Üygi | vesimi üüeder Sayısı “Düzçe tera datresindeni çenin camii “kebir. mahle Elyuz bey mahtumu Rauf b€ Emlâk ve Eytam bankasından! Satılık mahaller rimesi Havva hanundan # zi iman 've Körfez i in- hisarı şirketinden: Şirketi * Zero 'diz in me, (10000) ton kömür müb çıkarmıştır. M öüddeti (920 Martinım 3 ncü öğleye Kadar Olup © gün Sait Kadar şirketimizin İzmirde Tinci Kordondaki dairesinde bulanan mübaysnt komisyonuna tevdi ve irsal edilecek zarflar kabul oluracakar. msden o kömüründen on bin pas: nakasa günü Kömürleri teslim müddeti 929. senesi * pisi sorundan 1930 genesi sotuna kadar bir sene olup 1929 nisan Soaünde ilk parti 9000 ton verilerek bünü (mütankip * her üç ayda (temmuz 920; teşinievel 999, ) X Kânunsani 930, nisan 930 sonlarında ) Tr, bin ton veyahut m 920 sonundan başlanarak her ay 670 ten İzmirde Şut Cİ F ) teslim edilmesi ve bedelinin her pârünin Mimini rai iştirak tâmimen w tediyesi meşfutcur, Münskasaya edetekterin Kapalı birlikte 5000 "Türk Jiraliie Swwka teminat mekrubunu dâ mübeyaa kömistonura tevdi “etmeleri lâzımdır. Müpakası neücesinde teklif “olunan fiatı“ şirket © kabulde muhtar olduğunu şimdidön beyan ve ilân eyler. Kömürün evsafı ve #aife hakkında fazla malümer almak lerin vakundan evel mübayant kömüsvonuna ye düşerek yorganluğ unu ve korküsünü yenmeğe muvaffak rin. ciyarkida rdu? Bomarıyanın bir dostu mu idi? yoksa alelâde başı böş gez en.bir adam mı? Zulmetler arasıda belli bek lisiz bir baş gözüktü. Pencere nin kenarı çok yüksek olnfadi ğından kolayca içeri atladı. Raul zulmet içerisinde bir kadın gölgesi farketü; b daka iyi teirik etmeden Ki olduğunu anladı. İçini büyük bir beydcan kapladı. Şu halde Jozefin Bak samo aldanzuştı. Kleris faaliyete olmuş, «eski fe k geceyi Şimdi ise ihatet etmiş” olar » <akiçin son bir teşebbüste: bulantıyordu. İki üç adım attı. Bu sirada Lconar gene suyatdı. Bereket versm arkası pencereye dönük- dü, Genç kz b durdu, sonra herif sonra adım. adim ileriliyerek yarına bir #öşeye saklama beklemiş olacaktı, kendisine adamı geçecek kadaç cesareti tab'a | kadar vardı. Jozetin Balsamo- malik imiş! Genç kız, Raulun | gün hançeri sandalye üstünde duçar olluğu telilikeden endişe- | duruyordu. Kiaris hançeri aldı, alı Zarf usulü ile münakasaya Numara Nev'i eylediği beşbin lirayi vade — 1 Pangsltda Capbaziye sinde Hane Kil eylediği halde tediye GP 34 Şişlide İzzet Paşa arazisi dahifinde Tuğla furunu * | mesinden dolayı o mum Je özddesinde İreti ars Rauf bey tarafından | teri 70. Kadıköyünde Söğütlü çeşmede Arsa leme i 409108. #ONNELE Çayan tamamı ve arsaların sekizde 6 tunda iye Müdürlüğü yanında Dükkün hassesinin ihalei evveliyesi BE 93 Teybeliadada Rühban mektebi yolunda 6 cedit terisi uhdesine beşbin üçyüz“ mükerrer numaralı Bahçe lira bedelle icra kılınmış 93 ;Heşballadada Aböss Paşt ağkapında 5 cedit umarak Bahçe | Şundan geyri menkulü mez J03 Büyükadada Nizamda asik 25 cedir 7 mumafalı Arsa wulen ihalei katiyesinin 104 > okağında 60 numara Arsa 152 bisse | ve bedeli mukarrere yüzde * 106 e amda 5 numsralı Bağ zam için keyfiyet onbeş gün 108 — Cakomi sokağında 71 numara Fundalık 1-2 hisse | detle tekrar mevki müzayet 109 - vi a i — 2 vazedilmiştir. — Taliplerin - M0 Büyükadada Rıhum sokağında 26 No, Kahvehane 1-2 | İ seralt dairesinde 18 mart “ 115 » © Ayanikolada 37 mükerrer Ko bağ 1-2 , | tsrihinde ve saat on altıda © 116 . n sokağında 39i41.41'No beğ ve balçel-2 » ei iştirak için ni r eylemel çi 118 > wi numaralı bağ Hilali samba. yazli 119 » © Yörgolu mevkii maa bahçe gazino 1-2. » | yancı zade hacı Ak ele 190 Kadirgabosten: mahallesinde hâne 2 5 | mahtumları Yahya ve Osman 151 Büyükadada Nizamda 34-36 numaralı dükan Kâmil efendilerin hane ma b. 1558 — Ayanikolada 71-2 denizden dolma Rıkum afsası | çesi yesari sele N ” S 268 hisse) arsest ve kismen sahibi senet 153 > > iğ gep bakana gesi 68 e Miki ağ Koç boya geçeli fi olup bilâhare -mumaileyh bey tarafından mezkür arsa rine bina. edilen hane sahibi senet arsası ve Kuyumcu zade hacı Ali yaslı emlâk pazarlıkla salulacağından müezi racaaları. Balâda mevkü ve mü talip olanların hergün şube, BÜYÜK TAYYARE piyankosu Keşideler her ayın 11 indedir 2 inci keşide ii mart BÜYÜK İKRAMİYE 35,000 liradır BU KEŞİDEDE 3,900 numara kazanacaktır Yahya efendilerin bahçesi mahdut ve zemini iki bin yüz beş arşın murabbamda girdir. Kapıdan girildikte salon dört oda ve bir yeri bir sandık odası ve odanın üzerinde bir köşk Üçüncü kat: natamamdır. kür bina teminat irse ol tan sonra İ mart 927 taril İ mart 932 tarihine sekiz bin liradır” malâmat almak istiyenler d mize müracaatla Vazı'yet namesini (okumaları ye olanlar yevmi vaktı muayyenif müracaat eyleyip kaymeti hâmmenin . yözde on pey akçasını yatırmaları ve v a : Vilayet daimi encümeninden: Ebuşsuut o cadde; matbaa - bina Eyüpte Mihri şah > valide mektebi bi Miçe tâtihine müsadif” pazar günü sat on bire kdar müzayedeye İ könulmüştür. talipleri encümene müraeaniari, yötale dal 929 larihi edilmiştir. İnönü şeh için 760 müsadif Tatiplerin yâl mektebine smukleği hzayede müddeli 3 mari temdit addedileceği ilin olunur. metre ket kadir saat on b encümene müracaaÜari, günü Kum kapudâ Kazgan: Sadi mühellesinde natrikhane sokağinda mz A 1 mektep ardası safılmak üzre 17-2.099 larihine | Fonda ye konulmuştur! taliplerin yevmi mezkütde saat | Saubat” ar encümelie müracaatları. Ramazan 16 Bürç: Ağın doluşu Muğla vilâyetine ait binek otomobilinin müzayede müddeti : mart 929 tarihine kadar temdit edilmişti Taliplerin ye mezkürde saat oh bire kadar e müracaatları, Arnavut köyünde: kâin 10-15 4-31 mükerer 6437;16-43 14-45,23-47,25.51,24-40, 27455, 34-57,32-61,20-07 numaralı haneler icara verilmek üzere 1734920 hine müsadif pazar günü sâat ire kadar encümene mi 19,58 enbi Beykoz kundura tabrikasından Sabırla korek bel Kösele ve vaketa parçaları satılıyor RE İn EEİ | R Fabrikada mevcut “küçük kı'adı kösele ve vakem parçalarını <g ei yi bularle , cağı. muhakkaktı. . Genç kız herifteh . gözlerini . ayırmıyarek emekliye emekliye ipin mün; sin yerini buldu; bileklerindeki b: vakıt Raul nefes alır gibi y yavaş bir seele: — Ver bıçağı... Dedi, Genç kız itaat etti; t bir el Rawlunkinden daka davranmıştı. Saatlerce müd genç kızın azim asarı #azarları biri Klaris, kat'i e haşin bir rdu. Fakat wine isabet elli. Raulhun - mazarlarındaki iradeye —İnkıyat” etli ve yü başladı, Her biri ipin biraz gev- halilçe kımuldandız aym harektte şemesi için lara yalvariink, hem de emek için yapımışll. Bomamyan da bulundu. O vakıt genç kız, eli titre- beraber fazla mukavemet mın kendinde bırakımıy” G eiten beri intizarda Yulunan Bomanyan bıçağı kapmağa mü vallak oldu. mekşizin ağır bir hareketle ipi cı. ile “kaldırdı; ve Kançerin yüzümü yavaşça soktu. hesi keza sahibi senet arsas! mahtumları Osman ve Kanal üzerinde mebni hane yarım B yeri ikinci katta bir salon ve ©. oda ve bir merdiven yeri üçün katta dört oda keza bir merdi Herman Epirer şirketine if edilmiştir. Kiymeti muhammet Daha tüccardan Mehmet Arif b a f müşleriden maadasının müstedi” pr almak için vardır. Marun yirminci çafşımba günü zevalde li bale edileceği ilâ BAE. Dies'al müdür. Ahmet | Acaba vuracak mı idi, üsnü tali eseri olar: Raul bu harekete (e Raul bü hareketten korktu. £ düşman bi sırada uyanmadı. içerlemişü. - Eğer - Bomdüiğ Mumun ziyası ile aydınlanan”) Voksa K ca Vura | ondan evel 'kurlülürsz, EM ve setvete konacaktı. İli adil Bomamyamın yarası hast oi

Bu sayıdan diğer sayfalar: