26 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Şübar 029 böle ve ilan #eretleri Gaste çikâni yazilirin bukaku ah Abone, ZE İlan İlan tarifesi arel İstanbul, Ankara caddesi, # 100 Telgraf adresi Genele ve maibocya elit Mürdeti rçerrasholar 10 karastar. Munmymayay gtinle, iktisadi siyaseti Manin kabinesi kalka eder mevkiine geldiği günden beri Rumanyada ge rek siyasİ ve gerek — iktisadi istikrar noktsi nazarından hayli terakki görül mektedir. Bratano' biraderlerin hükü- | mesi eski Rumanya politikacılarının dir zihniyetli siyasetini devam ctrir mekte isrir eyledikçe sarpa sarmışör Nihayet zamanın ve yeni hayat şart- larının yıpratığı bu hükümet yerini yeni © kuvvetlere, * yeniceryanlara terketmek © mecburiyetinde © kaldı. Bidayeten Bükreşin gözünü korkutan yeni Rumanyalı Manin, birdenbire çok büyüyen Rümanyanın dertlerini tedsvi edebilecek mahir bir devlet adımı olduğunu ierdatı ile göstermeğe Başladı A N hükümeti > #adilika: yakını bir ekseriyetle “mevkiini Sağlamla urdıkiâri : sönri Rumünyanın dal siyaset itibarile vaziyetini islâha ça hşta, Artık kıralık meselesinden bahs ol ve yemi “Ruman arası Ekaliyetler bir sihniyede muamele adr. Dahili vaziyere hasıl ükün Rumanjanın harici maktan hali Eski yahlar akabet ortadan kalktı , bera! eğe olan bü vaziyetine dl katmadı. Yeni b meselesi daha t esasen Ru yeti ile , hz erinin icap ettiği” vaziyeti tainamen behimszmişti. * Çıkan ber fırsattan | istifade ederek onu takviyeye çaliğt. | Son çünlerde Aloskoyada imzalanan Litwinol Protokohu, Besârabya me- selesi dolayısıyla haşlı müşkül olan Rus-Rumen münasebatını bir derece tavzih, ederek Rumanyanm beyhel mile mevkiini “daha Kandütelemiri. | Yeni Rumen Hükümeti siyasi 15 tikran temin çütikteri sonia memle ketin iktisadiyatırı ” yükseltecek ted birlere « geçmiştir. . Ru, #6dbirler ara, sırda «en tamğhim olanı, şüphesiz. paranın, istikrarını Semin, eylemek. Eski hükümetin de başarmak çiçin oğrüştği bü; meseleyi Manin” Kabi mesi muyaklakıyetle » bitirdi. İktisadi hayatın temelini teşkil eden müba- dele svasıtasının. istikranından Soçi akip piyemcak pig iktişadiyenin, tesbiti mevzubâhs olmağa" başladı, Geğenlerde" para isökran kakunımun kabülünlü müteakip Rüinanğa tearet ve sanayi Nazırı yapağı “BövüniE tan bul Svidetin “azimet * noktasını temyiz etmek” kapildir: İkisi Sizgier ta anda umümü- yerle ikt Fikir snrdar, biri beytelmilel iktisadi rabita ve zaruret feri azat Mira alnı yalak “meri. eket tam iktisadi bir vâhder. teşkil ediyormuş, gibi, barlei' düşünmiyen imhisarcı ve kaps bir siyaser, diğeri de medeniyet hayatın şekli hazırında bilhassa ikalsad! münasebetler poktai nayarından beynelmilel © müşareket mevcut olduğum düşü! € ceryan, ve kesan merek. bunda İrini, ânıyan. geniş ve itilafer Cihan harbından sonra bütün Avrupa * memleketlerinde birinci siyâset hükürü sürmeğe başlamıştı. Rumanya da bu! kurtulamayarak. mali ye öktişadi, hanuntarını ona göre tanzim) etmişti. Deylet emyal Se, emlakinin istismarına lerin işletilmesine su, kuvveşlerise kanunlar. bu meyan dadır. Rumanya, maddi, ve maheyi ee- mebi sermayesine, muhtaç. olmadan! kendi başına memleketim büzün İkt sadi. faabyetini, yükseltemiyeceğini tecrübe nedcesinde, anlıyaak, ikinci siyasete avdet ermek” Zarnretini duy- dü Simdi 1024 “üribinde Birtüzi, siyasete; güre yapıl” olar ikdsadi kanunların ikinci siyasezes-teyfilan tadillerine;. şii... Bundan... istindaf edilen en birinci gaye, ecnebi serma yesinin de, memleket dahilinde tama- mile yerli sermeye | gibi” müaitiele görmesini ve hariçten “gelicek”paral we döknik ku ve'teri' ile “memleketin servet menbalurının biran evel işle silmeşini temls eyiemektedir. Rumanyada devlete, ait emval ve cinlekin kıymeti Dir, milyar 950 milyon dolar tahini “ olünmâkiadir , Bunların ilelezdi Kuhdelere göre Sür ala istiimarından beklenilen! neti- veler Manin “Kubinesi için yeni si yaseti iktisadiyesinde başlıca mişev: vik olmuştur.» Bu meselelerde 'avıl hakikat şudur? Müisadi siyaset denilen methurm da zemi- na ve milleerin mütçkabil yaziyeterine güre tehavvül ve, tekâmüle tabidir ! İş, tabii muayyen Ve bir zamah v4 vaziyet İçin en #münasip ölmi'siydberi takip “edebilmektir --İkakahm Mamin Kahinesi bunda muvalfuk. olacak. 091? Zeki Mesut | azami istifade ai ilini EE EE e İstanbul, W ushası 5 Euruştınr İSMET PAŞA HAZRETLERİNİN VE TEVFİK RÜŞTÜ BEYİN AVRUPA İşe — e eee —— 20 SATIR YAZI YAZDIRILACAK, MÜNTAHAP (Millet mekteplerine devam etmiyenler hak- rd parçantı “oktinmmasındlan' iharat olup muvâffak olanlara, deran Telefon numaraları: İstanbul, 891) — 3912 — 2918 ruslar için müdüriyale müracaat gdtimelidir. len evrok gert-serlimez. yet MİLLET MEKTEPLERİNDE İMTİHAN İmtihanlar Mart iptidasında yirmi dört saat zarfında bitirilecek! PARÇALAR OKUTTURULACAKTIR kında hükümetin emirlerine itaatsızlık cürmüyle takibat yapılacaktır 300,000 müdavim 2550 dershane var Memi ketimizin her tarafında. Mille mek- teplerine alâka ve rağbet artmaktadır. Istanbul Maarif eminliği mıntakasında açılan dershanelere okuma ve yazma öğrenmek için Kaydedilenler (300,000)kadardır. Bü meyanda yalniz İstanbul ve mülhakatında (108,367) ye baliğ olan üdavimler için (2.5507 dershane küşat edilmiştir. Bunların “yarısına yakiti miktarın kadınlar teşkil etmektedir. Müdavimilerin yüzde altmışbeşi hiç öiiüizik bilmeyen- lere mahsus dört, diğerleri iki aylık devreye “aittir. Son bir ay içinde ekseriyetle havaların lena olması dolayısıyle devam edemiyenler yüzde yirmiye balig olmuş- ! sada şimdi devamsızlar azalmışlardır. | Devamsızlar hakkında takibat endilerine, muallimleri tarafından ihtarat yapılmasına vezahı- ta tebliğatına rağmen devâm etmiyenlerin isimlerini mubtevi çedveller, haklarında lâzim gelen takibatin icrası için Vilâyetteki Millet mektepleri idare meclisine gönderlimiştir. Bunlar, hükümetin | emirlerine İtaatsızlik maddesi mucibince tecziye edileceklerdir. Millet. mekteplerine akalliyet unsurları bilhassa kadınları devam hususunda blyük bir alâka gösteriyorlar. ıtihanlara martta başlanıyor Z aylık yda mi bitirenlerin, imtihanları “mart tptlda. maarif mi tamiminde i gün zarlında ie ikeniri) yirmi do GEL Sant çinde Bidim bağyiman bildirilmektedir... Maarif müdürü Haydar Bey bir demiştir ki : —. İmtihan nasıl Yapılı ef mektepleri heyeti mMAPYYzbEE “Bil” mekleplere mahsiıs ak? e Tüfİhlim, 20 satır kadar; imlâ ve kaligrafi ile, " kıraat kitabından, ettikleri mekteplerde Şöhüdetiömeleri verilecektir. Bunun için 1S'karuş lak putvedı Yöteğrafiğitirilmesi Tözehdir gEvlerindesokuma ve,yağınu öğrendcökleriri! taahhit etmiş olarlâf ve henüz »kaydedilmeyip 4e,, bildiklerini iddin / edenl ikametgülilir eivarındaki mekieplere müracaatla imtihan olabileteklerdir. Diplomâterin Tev3tr içim merasime tözum görülmemiştir. & di 20,000 KİŞİ İMTİHAN OLDU ariçten, eski Halk dershaneleri de dahil olduğu halde, imtihana girip müvaftak olanlar (9.000) İ kadın olmak üzre (20.000) kişidir İki aylık devre imtihanları yapıldıktan sonra (yeni tedrisat “İçin » talebe kaydine başlanacak © ve bayram ertesi “bunlarla; imtihanda. kâfi ehliyeti olmadiği anlaşilan eski müdavimlere “ders'göste- rilmeğe mübaşeret ölunâcaktır, Bir sene zarfında İstambul yilâyetinde okuma ve yazma: bilmiyenler pek ihtiyarlar hariç olmak üzre yüzde ikiye ineceği kanaatindeyiz. İlk tahsil devresi çok Iyi olmuştur. Devam: edenlerin hepsi öğrenmiştir. MİLLET MEKTEPLERİ BÜTÇESİ, Met mektepleri bütçesi (150,000) lirası muallim ma- aşları (12,000) lirası müstahtemin, (80,000) lirası mahrukat've: sair masraflar olmak üzre (242,000) liradan ettir... Millet : mektepleri muallimlerinin © maaşları yakında verilecektir. Havalar dolayısile bir kısım ; talebenin : devamsızlığı üzerine iki aylık devrenin temdidi mevzubahs olmuşsa da muvafık görülmemiştir. Maarif dairesinde de İmtihan için münavebe ile ilk tedrisat müfettişlerinden mürekkep bir hey'et Pazartesi ve Perşembe günleri, ade kapar kabul etmektedir. ek İP CASUS KASIM Casus kimdir, ne yapmıştır? MÜSTANTIK DÜN BU CASUSUN)ğ ISTİCVABINA BAŞLADI Ankara,25 (Milliyet) — Ca- Susluk töhmetile tevkif edilen Tevfik Oğlu Kasım hakkında şimdiye k, yapilan tahkikat bu adamın hüviyetini meydana çıkarmıştır, Tevfik 319 tevetiitlüdür. Yan- yanın Ergiri sancağında doğm- ştur. Son zamanlara kadar Yavuz bandosunda bulunuyordu. |. Luzika — gedikli o mektebinden mezun olan merkum 21 şubat 928 de malüliyegi dimagıyesin- den dolayı üçüncü sınıf gedikli zabiti iken tekavde #evkedil- miştir, Dünkü isticvap Gan maznım Kasım Tevfik dün tevkifhane- den Adliyeye celbedilmiştir. Kasım dördüncü müstantik Salih bey tarafından - isticvap edilmiştir. İstintak hakimi; Ka- sımı bir. buçuk “saat istlevap etmiştir. Bu İştiçvap esnasında Kasıma planları nereden tedarik ettiği sorulmüştur. Kasım cürüm- de enterese olmudığını söyleye- tek: inkâr vadisine sapmakta ve gayri tabil hareketlerle “deli rolü yapmaktadır. Kadriye hanım tahkikatı Ksdniye hanım ve rüfekası hakkındaki © tahkikata müttantik bey. devam etmeğe başlamıştır. Nazım bey dün bazı şahitleri İstima etmiş- tir. : Müstantik Hikmet beyin ra hatsızlığı devâm: ettiği için tah- kikatla meşgul olamamaktadır. veee. Haliç Havı havuzları Jililliyef eza mem esi Siirt e en A İSMET PAŞA HZ. i Avrupa gazetelerine be- yanatta bulunmadılar # YE 5 ölmeli <> İm paşa hazretlerinin. | Avrupa gazetelerine be- yanatta bulunduğuna dair. Telsiz telefon telefon Hükümet şirkete 40,000 lira veriyor Mukavele de şirket lehine tadil ediliyor neşriyat. üzerine tahki- katta bulundum . Öğren- Telsiz Telelon | Şirketinin mali vaziyetini kuvvetlendirmek diğime göre başvekil paşa hz. ecnebi ve yerli gaze- : telere beyanatta bülunma- j ak kk nmlenanc için, Ankarada fevkalâde ola- rak içtima eden hey'eti umumi- yede bulunan, mezkör Şirket müdürü Hamdi bey Ankaradan #ehrimize avdet “miştir. Dün Bir havuzun avuzun kapağı! yaptırılıyor Sadullah Beyin beyanatı Hiç havuz havuzların Seyri Sefalin devrinden sonra idarenin kendi: vapurlarını vuzlatmasındari hususi Bu hususta o ka lardan birisi- SADULLAN BEY San Mil öinde edemiyoruz. Kapak ya- pılıyor yakında bu havuzdan da istifade edeceğiz. Şimdiye ka- dar, havuzlanacak hiç bir va” puru geri çe! çevirmedik, Bir havüz. buhranı yoktur ve olamaz. Gelecek sene yâkacık vapu- ru sisteminde bir vapar İnşası- na başlayacağız. Tophane anbarlarını ikl ay- Fordü: testim edeceğiz. . On- larla den başka bir alâ- kamız yoktur. BUGÜN 2 inci sahilemizde : 1— Müstakbel hörpler pasıl olçaki 3— Afçandaki Teçiliz Getir çekildi 3— Son haberler, 4— Tarihi tetrikamız Temirlenk 3 üncü sahifemizde: 1 İzmirdeki çuval suz fözimalk #üncü Sahifemizde: Yakap Kadri Koaleranslar 6m Kisan bafiisleri 7 man, Hikâye, 6 inci sahilemizde” Hamdi Bey kendisi ile görüşen bir muhar- tirimize Hamdi bey şu malâmatı vermiştir : “—Ankarada toplünan umumi bey't vaziyeti eyice tetkik etmiş ve hukümetin o müzaheretinin temini suretile; şirketin vaziye- timi islâh > e metimize mlracaat edilmiş ve Muzahereti İstenmiştir . Nihayet hükümet şirketin idamesini mu- | valık görmüş, maddeten yardıma karar vermiştir . Hükümet şir- | kete 40,000 lira; vermeği kabul ölmiştir . Fakat bü para ancak ınabilecektir . O şirket. kendisini idare ve idame eyliyecektir. © Baki mükavelenamenin. bazı © maddelerinin tadiline de küka- met, râzı olmuştur... Evelçe şir. İ ket yaptığı her aboneden aldığı 10 liradım. 3 lirasını alıyordu . hükümeki etsin kısmını da hükümle ediyordu; . Yeni İİ projesinde bülün bu kaytlar kaldırılmıştır. “Badema * şirket kâr ederse bunun nıslına yakın Mmıkdarını . hükümete verecek, kazanç olmazsa. bitiabi iki ta- raf da bir şey Alamıyacaktir, Malüimdur ki telsiz istasyonları şirketin değil, Posta ve Telgraf idaresinindir. Bunua için şirket Posta idaresine yekünu epeyce tutan bir para tediye ediyordu. Hükümet bu İcarı da almıya- daktır. Evvela kömiserlik maaşı 400 Tira-idi Bu mikdar da 200 liraya tenzit edilmiştir. Birde yeni, bir kanun |4- yihası hazırlanmıştır. Şimdiye kadar bir takım kimseler birer | makie alarak rühsatiye atma- dan kaçak süretile konserleri zdinlemekte idiler. Bunun önüne geçmek için kanun, lâyıhasına cezai maddeler vazedilmiştir . Bu yeni vaziyete mazaran şirketin” istikbali emini görür. peri :İ Mein 5 Medeli BİR NAAŞ DAHA öldürdü! KASIMPAŞADA “İŞSİZ” KALAN BİR BAHÇEVAN KENDİSİNİ KUYUYA ATARAK İNTİHAR ETTİ ea — Kasımpaşada - bir “bosta İşleten 45 yaşlarında Yanyalı Hüseyin Salim. evelki' güh evden çıkinış ve “bir daha avdet - etmemiştir. :Bundan | telâşa “düşen: “ailesi polisi haberdür etmiş: ve zabıtaca kendini yapılan taharrivat neticesit- | de Hüseyinin cesedi kendi bostanının kuyusun da bu- | lunmuştur. Cesedin muayenesinde üzerinde bir cebir ve darp alâmeti görülmediğinden deinine ruhsat verilmiştir. Hüşeyin efendinin intiharına sebep son zamanlarda İşsiz bulunmasıdır. —e—— Hava nasıl? Bugün havanın lodos ve yağmurlu olması muhtemeldir Dün rasaihanenin tahmini tahakkiik ederek sıcak dalgaları tesirini gösterdi ve hava ısındı. Rüsathane bugün de havamm lodos olacağını, : hafif yağımıir yağması “muhtemel oldoğanu bildirmektedir. Dün Hararet “4“dereceye ka- dar “yükselmiş ve karlar eri- Tanmış ve beklenen. ekspres konvansiyonel trenleri gelmiştir. Buzlar erimiş Vamadiin. cönuba duğrn “ kopup gülen - ve Bulgaristan sahillerinde Kulata bursu” ile Emine burun ars” sında müşahede edilen buz küleleri kömilen erimiştir. ve Kara demzlerde | ıruralar. tamamile 7öfl olmuştur. AŞAR Sofyada bir mecmua Soiyada minde bir Türk kadını tarafın- dam Çiçek ) namlle ve yeni harflerle bir mecmua çikür- hitinde bu hanıma muvaftakiyet dileri. . Bundan başka şirket kap İŞ ş e X BÜRHAN Tr * Milliyet , pek yakında Bürhan Cahit beyin gazetemiz İ a ya “ve | edebi bir > Tomanı tefrika & etmeğe başlayacaktır. Bürhan Cahit bey ba eserinde faklilteden yeni çık» mış bir genç doktorun. Anâ- dolu içinde geçirdiği şayan & hayret macerayı, köy Na R rının saf aşklarını bücün & R dretiyle tasvir öfmi KÖY, HEKİMİ Muharririn şimdiye kadar & yazdığı bütün romanlar ara- sında uslübuna "yeni bir çığır Öncü Sende Semi Sanimi MATBUATINA MÜHİM: BEYANATI HARİCİYE VEKİLİNİN BEYANATI “Bizim siyasetimiz aşikâr r ve sarihtir,, Tetik çuşlü B. diyor kiz” Pariste çıkan » Pür Pariziyen Küzekesinin: “rrhakiri * M. Viİg Sperco men İeketimize gel ve Ankâ- Rüştü bey mü- habire harici siyasetimiz hak- E kinda beyanana bulunark demiş- Br ki 7. Rüştü Bey Türk, Bulgar ve Macar milet. deri. arasında : kabili “ münakaşa olmiyacak surette bir. irtibat mev- cattur ve tabii bir takım hisler ve teşanât vardır. Yeni Türk devleri deesslüs eder etmez bu tezahür etmiştir. Bnigaristandaki Türk ekalliyet- Terinin beraber ne kadar iyi geçin- dikterini ve Macar milletiie milletimiz. arasında ne kadar sıki-bir Karabet olduğunu bilmezsiniz. Tıpkı gördür gibi Düraramızda pek tabil mukarenettir; Fevziye Hanım is- | Tevilk Rüştü.bey bundan Sonra İtalya ile münaseba- Uumızdan bahsederek demiş- tir ki: b. İtalya de ne tal nazar, ne de menafi İl yoktur ve açıktan le yapılmış olan mi- e de gildir. Eğer bizim “ee e a mana isti. bunda sel pi BYE Tstes siyasetimi W Biz iritaktar “akar süyâcağız, devletler arasında guruplar teşekkül etmesine mus arızız. Çünkü bu guruplar dalma Hatllaf tohumlarını. ihtiva eder Milletler arasında ittifaklar, bana kalirsa, sulhtan ziyadö harbe tahavvül eder, Onun biz herkesle ademi tecavüz ve bitarailık muahedeleri akti, hazırız. Fakat müzaheret mis, değil.Osmanlı ımperâtorluğu dev letler arasında ihtilâflar çıkara» rak bunlardan istifade etmek isterdi. Fakat biz böyle tefrik < ! siyasetinin menfi olduğu ve hiç Dir müspet neticeye varmadı; gibi taklp edenide zait düşür. dügü için, aleyhindeyiz. halde biz açık surette baz” teket ediyoruz ve umumi sulh hakkında Avrupa - devletleri | ittihadı Mkrini kabili husul ZAnnetmiyo- rum, Bunu bir hayal gibi orum. t devletler arasında samimi bir teğrikl mexalde bulunmak Mzu- muna kanli. milletinin ameline en ziya tevafuk eden şimdiki şekli hlkümeti müdafaaya hazir bu- * Tunacağım. “Bundan başka vasi nazarlı bir milliyetperverlik va- tandaşlarım için gayedir.,, Tevfik Rüştü bey bundan sonra Türk milletinin Gaziliaz- retlerine karşı olan derin mu- habbet ve merbutiyetinden bah- setmiştir . Muhabir bundan sonra Türk- Rus münasebatini sormuş,Tevfik Rüştü bey heriki tarafın müna- i sebatı mutlak surette dostane ğ olduğunu teyit etmiştir . i Türk — Fransız münasebati © ve'Suriye hududu müzakeratı hakkında, Fransız sefiri burada olmadığından Teviik Rüşdü bey bu bapta, bir şey söylememiş , yalnız heriki tarafı memnun €decek bir tarzı tesviye buluna J cağı ümidini izhar etmiştir .

Bu sayıdan diğer sayfalar: