March 11, 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

March 11, 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— VT Nnt 1990 Çok feci Yd sabileden Bi. —ki Akhisardaki aitesini ziyı Talamedrenin 700 üncümetresin- | ret gidiyordu — gözünüen. birar de, dağlar arasındaki yardan | Yaralanmıştır. geçerken sol taraftaki dağdan | — Kazaya ait taisilât Takribem 25 metre mik'abı ce- | Geyve Kaymakamının ga- şametinde bir kaya parçası , | zetemize telgrafnamesi tam yolun dönemeç noktasıma ansinı ve nütliç bir. gürültü ile düşmüştür. Musademe nasıl oldu? Bu cesim kayanın hat üzerine | küometişde, hat ürerine anf S . a muştur. Bu aa pek dekçetengiz olmuş; | 2 vazon, | gkomotif hattan çikaral Söndükten sonra tekerlekleri hava: | Yoktur iyle ayni noktadan geç- | rette Sukut eden cesim kaya par- iyle — trenin müsademesii gelmiştir. Makepe mekte Bitecikli — Faik, B Geyveli Müstafa ve. Bdi Tranin müsademeden | L A Ar Li der Yelat olmişler sonraki hali Gir, TI hafif ve ağır meoruh-vardı omotk harap. olmuş: dela | tur. Yol açılmıştır. Başka- zaylat Tüccar a kalmış, arkadaki furgon dev. | — Makinist Osman El. Ülerek hurdahaş Joncnki ” hirinciş “ikinei ve üçüncü | Bervki kompartımanları havi vagon Hoi düşmüştür. Seniki vecon | Zayı löye anintım M anlatıyor. Hafif — mecrahlar | bulunan maktinist Osman Branden Gikiaşi. Takal, dovcik TÜ yit #SU e müdür- | Mesafede idik. Etraf karanı Haydarpaşadaki işletme müdür. | Birdenbire, lokomutit cesametinde Gğüne gelen resmi ve mütemmlm Saçukta. olmuştur. okamotilin — Seççi Krafna — çarpmışı makine ters Bir kaya, fayın üzerine düşü, Kalümala göre, Kara - Saab 23 yraa yolla vaziyetini 'bel levrilmiş, “iurgon parçalanmışur. | Dele Süraüç eldiyor özamdkanndn seizret relderi | KN a ada kalla gp İ? devirilmiş, dün tamtir edilmiştir. 'metre Sür'alle gidiyordük. Ne ol makinenin Jannuştım.. Kuzayı müteakıp Do 3 vefat, 12 mecruh gançayaudum gönderilerek imdat Kaza esnasında 3 kişi vefat | İstenildi., atmiş ve IZ işi yaralanmıştır. — | Bir mecruh ta diyar ki .. Kazazedeler şehrimizde | — mecruhlardan biri de demiştir. vi İzmitten giden — imdat ireni, ölenlerle mecruhları hamilen HŞD Cati tatlı görüşürken mütüş rir sarsımtı oldu. Kendimi karlar len indirilmiştir. üstünde - buldum. Sol bacağım Tren, mecrubları hamilen dün: | kesilmişti., saat 16 buçukta Haydargaşa istas- | —— Kiklar Sermemuru Bilâl El. de, Yonuma, vasık olmuştur. kazadu parçalanan furgondan bir Macruklar meyamndaki tekçı | İâtla rapbani olarak Kehcisini bir doti HaydarPoşa yerinde | kaç metre öteye lirlaimış buldu. Üredin "iüirürce” momebiene | güse söylemekcdir. Haydarpaşa eçkeri hastahancsine; | “Daktorlar'da anlatıyor. 'de Faküleye nakledilmiş- "ıl M. mecrurların B. ler ve Haydarpaşadan da bir hatrını soruyor Gökter ve hir eeracı gönderilmiştir. İmdat treni Haydurpaşaya ave | — Dr: Hamdi B. diyor Ki Jet edince Amadalı hati M Vasif |— ” — Gece yanısı izmitten imdat reniyle hareket etlik. Sunt 4 te datasyona Mnerek mecrakların istifsar Maballi kazaya İzmitten Dok- tor Hamdi, Bilecikten düktor Rıza mahalli kazaya, vardık, Mecruhları Kazazedeler kimlerdir? | 3!'P getirdik. Yaralıların vaziyeti, Bir kâçı müstesna ağır degildir., Anadolu. Hata. işletme M ne | ” yecrafiları getiren trenin kom- kazazedelerin büviyetleri bakkında Atldeki rapor verilmiştir: Partimanları kan içinde idi: Talalaarı » Nafia Vekilimiz makine Eakişelrin Hayriye mabat- başında Ka Sana Ka D z aN GN | ça Yeziimiz Recep D, dün T Gan Yabıya Kaşitoğla 371 teveiindü AT Riza * bir ayağı kırılınıştir. ». 2 — Hekitelrin Melut: karye- | bir ine başındı M Mustafa “oğlu iseyin * kasıklarındı M Anaç Aalaallaşdaamaner e. Kazada kimsenin 've sol kahahati yok ayak kemiklerinden yarnlıdır . Kazanım sureti vukuu hakkında 3 — Eskişehrin Bakıkaya kar- | maballinde tahıkikat yapılmaktadı yesinden ve ayni al dk dahkikat Kuzada kimsenin 320 tevvellltii Hüseyi ihmet ve kabahati olmadığını göse Bim Adem * ayağınız dermiştir. ginden. yaralıdır . Bir akşam refikimizin verdigi 5 — Eskişehrin Molp kariye- | malümat Hilafına, makinistin dağı Şİden” Ve ağal atay” diradından , dan kayama Güştüğünü gürerek 320 teveliütü Atmet “vücudunun | daha evvel geçmek İçi mühtelif yerleri ezimiştir. &i verdiği doğru ej maballinde — iradeleri kişerin “Molp' T— Eskişelirim İval karyesinden ve aynl Salkıydan “Hüseyia ” oğir Vmek “vacadünün mahtolii yerleri Tllmiştr.. G” Elkişelrin Haciseyit ma> hallesinden ve ayni aydan Ap: İlıralman Cevdet kaburgalırı gilmişi v Kezindedir. Kaza dolayısiyi Olup. 1700 mumaralı” gündüz. yol bekçisi z teveliiilü İbrahim Mustafa. * Ayağının ve vücudünun disi Necip ve Ebelng, yolmülek Muammer, şube mükeadisi kemi B lerden / mürekkep bi heyci İlk gelen malümat, kayanın düşmesi devamlı karların tesiri a mdan | Yaki olduğu ve düşerken yığı Küplübüşimdz Karları a sürüklediği mer. | NEFES BORULARI İÇİN Pasilari Mükenmtür No. hane sahibinin vergi bor- S O vveliyesi 21 gün ve badelkarar l Yanla aa İle satışa çıkarıldı. NB a Gönülmy Ch B On dört oda, üç sofa, bir mut- müş ve milASi vakli Yü ada Elektrik, terkos tesisatiyle ye- ç Elaa ll llmne milkereye gemedği uköne |Gırptlarına nezareti kâmilesi var- ila S Te a. dır. Taliplerin 31-3-929 tarihine Hüdüci Mdafii Yaşariliy ve bi amaaları ile l e Zei Ayşenlelk, İlân Kr ea Calim Gilelire SUU Bedim öze ol e | Detterdarlık ilânları | | vî"ı'î“â"A SAtılık hane: feriköyünde Bir| rinci kısım bahçe Sokağındu 40* cundan dolayı İstandul vilâyeti idare hey'etince müzayedei e- makmekdc v SÖON MÜZayedesidOgün müddet- Vn aleğiise kane gz v | Evin müştemilâtı. S Llan A di irasin saamdkmanı fak, bir bodrumdan ibarettir. izima YEhger”am 6 miş bahçesini ve asri her nevi z am.z teçhizatı havi ve müceddet, et- eee 'rafı açık olup bomonti ve haliç ynken nlen alla a aai D v kadar 750 liralık depozitolariyle Hree l aand K marini v İstanbul vilâyeti idare hey'etine| z müracatları ilân olunur. İ A ae KD paçım > ti selikie ünler Bülem K ON ai e. tüi ai gedinim Götüma l DeSari SA rimal Ceb iksme ve istima cdilmiş ve dava| — $ KİRALİ SEBZE BAHÇESİ: Beykozda Tokatra yuşa mevklinde çayır| bukuk usulü muhakemeleri” kanunu: İmüzayede 87 Mart 1990da defterdarlıkta yapılacaktır. — (821) 'nun 402 ve 405 inci maddeleri| — $ KIRALIK KAHVECİLİK MAHALLİ * Beykozde büyük çayırda Hünkâr| mücibince muamelei giyap kararı) İskelesinde kahvehanc barakasiyle 300 arşin Yer, kitası 56 İira, müzayede| ittihazma karar verilmiş ve yevmi|97 Mart 1920 da dekterdarlıkta yapılacuır. (322) mühakeme 26 mart 1020 Sah günü| — $ KIRALIK DÜKKÂN: Tophanede Teyziye mektebinin yanmamışı Saat ön üç buçuğa mmallak. bulun- kısmına müsadif 396 N kitası 72 lira müzayede 8 nisen 1990 da defter duğu ve yevmi mezkörda muhke-İdarlıkta yapılacaktır. (375) İmede kazır bulmmadığınız. tekdirde| — $ KİRALIK MESİRE: Fenerbahçe mesiresi, tenelik 600 lira ile pey) marüztikir Kanumu 408 inet madde.|altında müzayede 3 nisan 1929 da delterdarlıkta yapılacaktır. (260) bince Vaktiları ikmr . etmşi| — $ KİRALIK DÜKKÂN Divanyolünda” shhiye nüzesi sitında 149 No uracağınız — tebliğ — mekamına senelik kiram 1909 Tira müzayede temdiden 9 misan 1900 Gelterdarlikta kaim olmak üzere ilân olunur. « |yapılacaktır.(29) Tüniüü teclşmezlim | $kiralik tarin ve kulübe Silühitar ağada- İmrahor köşkü karçısında beş KHalik beyin. Hüseyin beyden -| dönümdür, muhammen bedeli 73 lira icar müdnett üç senedir. müzayede yikraz eylesliği meblağı malüme muc| 27 mart 1930 da defterdarlikia yapılacaktır. (900) kabil birinci derccede iporek olarak| — $ Kirahık, Ev, Yıldizda. Cihanmuma: mahallesinie: kumandanlık köçkü, e eylediği Kasım paşada takta ka-İcıyanında 1 odalı, senelik kirası 18 lira, müzayede 97 Mart 1939 da di 'maballcsinde uzunyol dereboyu dehterdarlıkta yapılacakar - (353) sokağında. kâin cedir 81-83 Nlu bin| — g Kirabk dükkür: Topbanede mektep altndü 41T No, odalı” dükkün | iyün gel sekiz Ia kiymeli mühâme İçenelik kirası 190 lira, müzayede' 97 mare TaS0ldr dehterdarlikea yapı” ö ime, |acuktır. € Tutldi tamtlr hane Boreter verilme: İmesinden. dolayı ihalci. eveliyesinin | $ KİRALIN kcrasıyçan owuz. gün müddecle müza-|kiram &T5 N DÜKKÂN: Tophanede mektep altmda 415 No, senelikl üzayede 97 mart 1099 da,defterdarlikta yapılacaktır. (374)| İvedeye konulmuştur. $ Kimlık çayır mahallı; Beykozda büyük çayırda: çayır bahça namiyle | Tudüdür tarik, Haci Hüseyin E.İmaraf bahçeye murmsil kısmından müfrez 10 dönüm kirası 90 lira icar| in, Fatma hayn ı arkasl medyunun| müddeti üç senedir, müzayede 97 mart 1920 da defterdarlıkta - yapıla- ostun arazisiyle mahtut yüz alti ar-|caktır. (334) Şin alaı parmak araziden seksen bir| — $Kirlik Kulebe Zemini: Haydar paşada up fakültesi yatında 38 No, arşn bina — mütebakışı. — yan taralta| mühammen . Bedeli 108 lira, müzayede 87 Mart 1920'da- defeerdarlıkta| aralıku - " SER yapılacaktır. (300) a a ça yiLena. |0 / gakiralik Dükkân » Tophanede Feyziye mektebinin yanmamış kısmına döşeli astar — kepenkli - olup- şoför 3 A a n eli kirlsi 79 lirak müzayede —3 nisanda — defterdarlıkta mösadif 30 Haa yerain v SÖĞN V yakdarı 10 Hlaletce Tlra bihleln Ka Sikanağ ütell Yerlerinden Mectuktmr | edilmekte ise de Kati miktar, hey'e| fevkanisini - teykil eden. banede biz| vapılacak F y K Tenniyenin Taporundan danleşi. Jev aft biri mütbah değilinde Kki| — Kiyaneti —ey l İ Tacaktır. İöala, merdiyen altr Kömürlük, iki| Lira kuruş sokalı — No | çindl Of 323 tevel Diğer trenler yolda- — |ufık sola birsi yüklü ve dolapli üçl 11r 80 Büyük cadde . 62 arka iellerinden ve bileklerinden yara katı oda alüp Abdurrahim Efendi müs| 989 - 19 63 Arsanın 4re 8 histesi B | Y laa aa v ae a a l D ae ae a inier aai GÜO AN DÖ Bolude aşker Ömer oğlu 3a : İmehamminesinin yüzde. onu mibet|bemer arsuların mülkiyetleri: $ Mart 1920. tribinden itibaren yirmi gi T K AY CZ. | Haydarpaşadanı ziden 'tünde pek. akçesini ve İ dosya u. müddede müzayedeye vaz edilmiş olduğundan. Hulip: olanların 94 vaart İ — Göztepese 206 teveidü, | ÂrYede yolüm açılmasını bekle- |sarasını müstashiben müzayee ça| 1930 pazar günü Saat T#te Adalar malmddürlüğüne müracastl oğtu “osman aZ csine müracaar etmeleri ve 1544020 —— Ş Sanlık kurşun kâhdanede çağliyan köşkü bavzunda 200 l oe Kazaya uğriyan irendeki yal- y inden yaralı | çuşarban sülimen kurtulanlar, Ari- | tihinde sest on altıya kadar ihalci mıktarında, müzayede 9 Nisan 1929 da defterdalikta yapılacaktır. 7a — latanbulda, 2000 suma. |— TYEdeKi trenc nakledilmişlerdir. — İevveliyesi yapılacağı ilân olunur $ Sanlık Otomobil: Jandarma kumandanlığıme sit, iki kiçilik Hat brar rali ateşçi Adem, “Eüerinden “ve Yol nasıl açıldı? Tesmi malümat şudur: “Dün | kali muhammen bedeli 800 lira, müzayede 3 nisan 1930 dü defterdir ahi İrerlerleden yanmış ve || — Dün akşam sast 18 te mahati | Bulaan katkan 'trem Doğünçayia İhkta yapılıcaktır ayağından yaralanmmıştır. | kazadü Som iki Vagonun dingilleri” | Ceyve arasında bir yanmıdan ge. ; D ei x ğ Ölenler: Hray “üzerine konulmuştur. Bu iki | çerken 25 meten mikabi cesametindel , , $ Satlık eşya adliye dairesi anbarında mevçut. koltuk masa. koke| 1 — Vefat edenler de, Geyve. Kuruosmaniye — Waryesinden ati l 3—Bökişelirin Akça Karyes /gen 320 tevellikiü asker Ahmet | et cimiştir. YOklu Anıf Elendilerdir.. Mütemmim tahkikatımıza göre Hccruhlar — meyamındı discet GÖT nn ralı Hüseyin bin Mehmet | Demir yolları M İr. Bundan sonra kapayan kaya açılabilmiştir. Bilcükte bekliyen Anklra ve A Karşı Ni şaya gelmeleri bekleniyordu. rorlası, dün akşamn muaye Demir yotlar idaresine İstanburl resmi malümat Hüca Kaf ralebesinden |— — Ankara d0 Jtu: Mj — Devlet Ü. e gelen çirolu mozayık taşlar ve saite mühammen- bedeli 408 Hra mü. Çazf) minda karaya - oe Tmihammen bedeli 21 (o bir ça irene yüvarlanmış, tokemo””| kömür! H Eakeüe Gvtrmişlir” zayede 3 nisan 1029 da defterdarlıkta yapılıcak: mlotihe, furgon | $ Sitik vapar: Çanakkalede Kepaz deneri Yğir Yoleu yagonu zedelenerek | Amasya vapura pazarlık süretiyle satılacakı Yarlanmyar. Yolenardam 3 velat (6 İalesi 8 vişan 1990 Ce delteni İt yaralı Yardır. Mecrahlar Hay, öapana, hayarisine Taktami- | Gümrükler umum mudurlugunden. Gümvük idaresi açık Denizlerde”Sefeft” üütehammil Hörtötler alacaktır. Karaköyden imdat treni | Gilmiştir. ' havalide kar şiddeie izen gönderildi., etmeleri hüküm derecesine - gelmiş olmüğla | bahçe hamiyle maru! kulübesi vardır, kimen 241 Tiraylearmükddeti üçsencde,| — devam etmekiedir. Bupün Yaradan | 929 tarihine kadır Ankarada Gümrükler umum müdürlüğüne müracsat İiçin üç gün bural HANLAL ZADETAYYAR VAPURLARI, 'AYV İK TOŞTAS VAPURU N Mart Pazartesi Ssaat I7 ge Sirkeci abıtımından hare- “ketle Gelibotu, Çanakkalc, ve Kör fex tarikiyle İzmire azimet ve avder edecektin Yük Ve yalcu için Eörinönü, Reşidiye enddesi li Kanındaki. idkcelinesine mümcsat, Tek İetanbul 1977 Yölen bilesi vapurdada venilir. KARA DENİZ. POSTASI Anadolu Vapuru için Sirkecide Meva- 'det Hami ittiilinde - Yelkenci Hunında kâin acentesine moracanı I İssanbal YS15 BAYRON LAYN Pire ve Marsi Lüks ve Lüks CPATRİS I) posea vapun 1L Mart pazantesi günü Mamsilyedan muva- salat ve yalınız. ba pastaya mahsus l Tak İstisnnen her git yalır ile enmini demriye uarak 18 Mart Çarşmıba - günü Saar IA e Giliee nihtimindan harekesle Müdili, Pire ve Manliyayar azimet. cde < cekilr Ümümi — acanielerk Anagnostopulos - va Siskidi. Galite çinil nbam Han. Teleton Beyoğlu — 2612-2610. — Galitide — semle vekli: Panorama, Hamında. Telefon, Beye oğlu Tos2 Beyoğtu acerite vekilir İsaklak cadde- Sinde beynelmilek yataklı tagon kumpan. şöğk Telefonı Beyoşlü 498 Yekta vapurları BARTIN EKSERES POSTASI İnönü 2 |Şile ve Cide) iskelelerine azimet ve, avdet edecektir. & Müracast mahalli Eminönü lamir sokak numara 20 telefon: - İstanbul 1309 u, Edremit, Burhaniye, Ayva uğa gidecek ve dönüşte mezki skelelerle beraber Altunoluğu uğ- ayacaktır. — Gelibölü için — yalmı İyolcu alınır yük alınmaz, | THE COMMERCİAL COMPANY (OF SALONİCA, LİMİTED Şirketin 27 Könnüevel Toza tarikinde sreti umumiyede aktedilen içtimar — neticesinde İttihaz - olunan karar mücibince, hissel temeteilatın 15 Mart 1920 tarihinden itibaren 25 numaralı kupon — mükabilinde Selânikte sirketin merkezinde ve tanbulda Galatada Setânik bankasında vzi cöilecektir. Şöyle ki- Beher bise senedibaşına 0:0. 3,6/10 İngiliz irasından — mezkür — memleketlerin kükümeti — aidesince —bu — hususm alıran vergi Ve rüsümün - tenzilin- den — sonra — mütebakisi — Londra rine kambiyo Hatı üzerinden ten tediye edilecektir. Mezhür meb- ağdan 603 İngiliz lirasının beber hiseye &1 mayıs 1998 tarihinde hitum bülun senei meliyeye nit yüzde beşi ve müzehaki- 6/T0 C yani bir “penay, nin altı Giksim omu) beher hiseye zammolunan temettiü teşkil ediyor. Küponlar, Setümikte şirketin merkezine ve Galetada Selânik ban- kasına ve hamillerine -talep- üzerine venlevek cütvellere üsülen. kaydedil- Tekliinsmelerini vermek ve bu hususta tafsilât almak İsteyenler 80 Mart İdikten sonma tevdi edilmesi ve tetkik iması lüzim geldiği ilün olumuüz. — Müdür: İs, Fomandez

Bu sayıdan diğer sayfalar: