11 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tatanbu', Telgraf adresi —& Tstanbul, Nilliyet böre'e ve marbeeya ei! Vacderi g eçeneorheler ALMANYADA HÜKÜMET BUHRANI Cümhariyer Almanyasını en zi yade müşkülita — uğratan “sabit ve kuvvetli bir hükümet tesisi imkânını bulamamış - olmasıdır.' © Parlemenin hayatı, millete ait olan. hakimiyetin izhar Ve | mokkal “nazarından beşeriyetin Bugüne' Kadar bulabilmiş olduğa eh eyi > idare çeklidir. Fakat miller; — siyasi, iküsadi, içtimal emel- lerinde mühteli zümrelere ayrılmış ve bunlardan hiç biri ekseriyeri teşkil edemiyecek dağmık bir. Çok fırkalar meydana — gelmiş” ulursu bü şekilde nihayec kendisinden beklenilen meti- celeri vermemiye başlar. İşte muhtelif memleketlerde demokrasi ve parle- * mento buhramı denilen mühim vakta- mın başkea amili, hey'eti içtimaiye içinde bürün — millet ciradına — şamil bir mefköre Lirliğinin husule gelmiş olmasından münbeistir. Almanya — senelerden beri böyle bir buhrandan muxturiptif. O deredede ki Alman kabimesindeki — kararsızlık adeta müzmin bir şekil almıştır. Eğer Aiman milletine has ağır başlılık, Ve memlekecin iktisadi refahından mütc- vellir siyasi kayıtsızlık olmasaydı. bu bubran şimdiye kadar. ya bir anarşi veyahut bir sarsıntı, istikametinde bir neticeye vacırdı. Fakat Alman mü- mevverleri, gerek — Gahili ve- gerek harict siyasete nit bazı endişe ve mülâhazalar — dölayisile bu — vaziçeti olduğu gibi ldamc ermeği ve işin kat'i hallini atiye bırakmağı daba muvafık görmüşlerdir. Ancak millerlerin ikti- sadi ve içtimal hayatında gittikçe yazife ve tesiri ortan devlet meka- nizmesinin her zamandan daha fazla ehemmiyet kizanması Almanyanın bu tahammülüne daha uzun müdder müsaade edecekmidir? Şimdi Alman- yada da “bü sual sorulmağa başlan mıştir. Alman Millet meclisinde (Rayıştag) hiç bir fırka haşlır başına bir hükümet teşkli edebilecek bir ekseriyeti batz de- Bildir. Onan için senelerdenberi Alman Kabinesi hep bir temerktiz ve pazar- hik sivaserinin mahsulü olmuştur. İster sağa, ister sola — müteveecih alsun, fırkalar arasındaki - çekişme ye doğan bir, hükümetin ne e e hef7 kurelerinde kuvvet ve isabet görülemez. Bundan başka müvâzene ve tuviz siyaseti ekseriya birer ekalliyet teşkil eden merkez firkalâfinin tahakkömünü mucip —olur. — Sosçal Demokratların başında bulundga şimdiki temerküz kabinesi de ancak halk ve merkez fırkalarına kur yapmakla mevcudiyetini idame edebilmektedir. — Bunların her hangi bir kaprisi yarın Alman hükü- metinin sukutunu hazırlıyabilir. Geçen Mayısın yirmisinde intihap epilmiş olan (Rayıştap) daki meb'us- luk adedi itibarile Sosyah Demokrarlar bütün millet reşlerinin merkez katolik fırkası 12 sini, Alman halk fırkası Tünü temsil etmektedir. Demokratlar da dahil olduğu halde yal-Demökcatlar ancak bu fırkaların müsvenetile iktldar mevkiinde Kâla- bilirler. Halbu ki gerek merkez katn- lk ve gecek Halk firkası İcabinda Almanyanın ikinci - büyük fırkasını maktan çekinmezler, Bunların bütün siyasteleri terezinin her hangi bir gözünün — agırlatacak — yardımlarını pahali satmaktan — İbarercir. — Millet işleri bukadar ince ve. uzun pazar- hıklardan haz etmez. Alman parlemento hayatındeki bu bahran bizzat Başvekil H. Müllerin dtiraf ertiği vechile Almanya da Paşizm asulü idaresine karşı bit temayül uyandırmağa — bralemışır. — Başvekil yazdığı bir mekale ile Vatandaşlarım her hangi bir dikretörlük teşebbüsüne karşı uşanık Bulundurmağa çalışıyor. Almân hem mlqik# hem / pratik bir hayata malikür. Ö siyast Törmüller! bir azda pratik — hayattaki Kiymederi ile ölçet. Her halde Almamya buğünkü hükümet sisteminden muztariptir. İz- girabırı hangi çereye müracant ederek teskin' Deyliyecekrir? — Almım “milleti içinde mefküre — birliğini temin ede bilecek — Çarenin <en- küverli ve en miessir olacağına 'iîıhu yoktar. ZEKİ MESUT 16 Mart İşgalin yıl dönümün- ihtifal yapılacak İstanbul 16 Martta işgal altı- na ahamış, ve ayni günün sa- bahı Şehzadebaşında da asker- Terimiz şebit edilmişti. Her sene olduğu gibi bu sene de, bu ka- ranlık günün aziz şelilileri için Eyüpte bir ihtifal yapılacaktır. 10 hurp: BĞ aa şturr İdarehane: Ankara saddesi, JF 100 Telefon aumarı İstanbul, inyeta mürccant adıtmelidir. evrak gert perilmez. Z * karusk ÇİN vi far. Gelen GEYVE-DOĞANÇAY YOLUNDA Fecikaza Üç ölü, 12 —- 4 yaralı var! Tzezgamıs Trenin üzerine gece yarısı dağ parçası gibi büyük bir kaya yüvarlandı! Kaza mahalline dürt imdat treni gönde- rildi; yaralılar Istanbula, ölenler Adapa- zarına naklolundular yonu ile Geyve” arasında çok korkunç bir JZ » oldu.. Bu, üçünün ölümü, . Hetiğtlendi.. İcra ettiğimiz tahkikat dığımız ma- lümata göre, kazayı aruz. erı treni, dün Haydarpaşadan hareket etmiş ve Doğarçayı geçtikten | sonra 40 kilometro sür'atle ilerlemekte kilometroda felâketle karşılaşmıştır. Kaza nasıl oldu ? Dogınçayı (3) kilometro mesafede ve ikl tarafı dağ- lhık olan bu yarmanın sol cihetinde karların tesirile yerinden ayrılan 25 metro m!kâbında iri bir kaya parçası hattın üzerine doğru yuvarlanarak telgraf tellerini kopar- mış ve bütün hızıyle lokornotife çarpmıştır. Bu âni sademe neticesinde lokomotif ile furgon “ve Iİkl yolcu vagonu hattın kenarına yuvarlanarak kısmen parçalanmış, müte- akıp İki vagon yoldan çıkmış ve diğer üç vagon hatta kalmışlardır.Bayram münasebetlle seferini Ankaraya kadar temdidi mukarrer olduğu için çok kalabalık olan bu trendeki kadın yolcuların çoğu, sarsıntının şiddetinden bayılmışlardır. Devrilen makine ve vagonlar altüst olmuş, bulunanlar enkaz altında kalmışlardır. Ölülerin hüviyeti anlaşıldı rgonun arkasındaki vagonda Geyvenin Nurl Osmasiye kariye- sinden yetmiş yaşında Mustafa İsminde bir köylü , Maltepe askeri Hisesi altıncı sınıf talebesinden Bilecikli Falk Hü- seyin Bi ile Ahmet oğlu Akif isminde 68 Inci alaya mensup Eskişehirli ve 320 tevellütlü genç bir asker maatteessüf bu müthiş kazada ezilerek ölmlşlerdir. 12 Mecruhun isim ve hüviyetleri 'nin makinisti Ali Osman ile ateşçi Adem Efendiler, yolcular- | dan 7 si asker olmak Üzre T0 kişi de mecruh düşmüşlerdir. 1 cereyanı dalayısile yaraları hep sol taraf kol bulunan mecruhlar , 68& Iaci alaya mensup Raşit oğlu Ali Rıza, Hüseya oğlu Muü tafa, Vakup oğlü Hüseyn , Hacı Ali oğlu Hasan, Salim oğlu Yaşar, Hüseyn oğlu İbrahim , Eskişehirli Abdurrahınan oğlu Cevdet ile yol bekçisi İbrahim, Nafla Fen mektebinden Ahmet, İstanbul lisesi dokuzuncu sınıfından 667 W Hüseyn Mehmel efondilerdir. Şefdöfren , kondoktör ve İrende bulunan diger bazı — hat memurları da hafifçe yarklanmışlardır. Kaza yerine dört imdat treni gönderildi Tözraf battınn bozukluğu yüzünden âncak civar istasyonlara adam göndermek suretile kaza haber verilmiş ve imdat trenleri gelinceye kâdar kazazede trendekl doktor tarafından mecruhların yı ri sarılmıştır. Sabaha karşı 4 İmdat treni kaza yerine gelmiş, İzmit valisi , Geyve makamı müddei umumi ve Jandarma kumandanı tahkikata vaz'ıyet etmişlerdir. Oradakilerin Hadeleri alındıktan sonra vefat edenlerin cemaze- deri Adapazarına , mecruhlur saat on dört buçukta Haydarpaşaya nakledilmişlerdir. Geyve kaymakamı B. in telgrafi MOY Z eli elti Hıdlw mahallinde büyük bir gayret ve himmet gösteren Geyve kaymakamı Kümil Bey, gazetemize şu izahatta bulunmuştur. Koza (147) inci kilömetroda hat üzerine âni olarak düşen ceşim kaya parçası ile trenin müsademesinden ileri gelmiştir. Müliepe mekte- Binden Bilecikli. Faik, tüccardan Geyveli Mustafa ve Eskişehirli asker Akif efendiler vefat etmiştir. Üç vefaf vardır, lokomotif harap - olmuşlur. Başka zayiat yoktur. . iken (147) inci içinde MES'UL, KİM? yet malaerrriri Siliri mazeob'usuz NEAEENEEE TAHKİKAT YAPILIYOR Seyyahlara göbek atı- hakkında tahkikata başlandı —» verse— *“Türk Balosu; diye sey- yahlara Turkuvaz salonla- rında göbek atışını gösteren seyahat acentesi hakkında Polls ve Şehremanetl tahki- kata başlamıştır. - Seyahat işleriyle meşgul olan mua- via Hamit bey demiştir ki : €X Böyle bir şep Yapıldı- Şint haber aldım. Hemen tah- şını gösteren , acentel- | Yeni tarifenin muhtacı tadil görülen nokta- | kikata başladım , Fakal bu bitmeden bir şey söyleyemem., "ilaliahmer rozetleri Hilâliahmer bayramda rozet dağıtacaktır. Rozetler bastırıl mıştir. Mektep talebe- leri rözetleri tevzi edecek- lerdir. Rozetler a Demir yollar idaresi tahkikata başladı Kaya dina lanarak — ha trenler başla; e parça- ınndcıı;; *makinisti kazayı nasıl anlatıyor? e Doğançayla Geyve — arasında vekubulan kazanın mesuliyetini tespit için kaza mahalline Ana- dolu demit yok: ları idaresi tara: fından bir hey- eti fehniye gön- derilmiştir. Hat üzerindeki kaya |. dinamitle pa çalanmış ve aa" oti dokuza döğ” tü hat tamâmeti ” açılmıştır. Bilee. Mecruh makinist cikte kalan ekspres ve konvan- şiyonel trenleri dün gece sabaha karşı Haydarpaşayâ gelmişlerdir. Evelki gün buradan hareketle Arifiyede yolun açılmasını bek- layen trenler de geç vakıt An- let vaktında yola çıkmışlardır. Dün imdat treniyle şehrimize gelen mecruhlardan askerler Hay darpaşa hastahanesine — diğerleri Tıp fakültesine - kaldırılmışlardır. Mecruhlar, kazayı, âni ve şedit bir sarsıntı ile anladıklarını söy- lemektedir . Kazayâ uğrayan trenin mak- nisti Ösman Efendi, yaralı bulun- masına rağmen bir *muharrimize demiştir ki : Hattın üzerine düşen vagon cesametinde bir kaya, tayı çekerek yolun vaziyetini bozmuştu. Osırada 'geçdliğimiz kısmı, dünemeç nok- tası leşkil eden bir münhani oldu- gır için ancak karşılaşinca — du farkına vardık ve dur- ân olmyan bir an Hif kaya parçasına çarptı. Makine, sadmenin şiddetile yuvarlanarak tekerlekleri - havada küldı. Bu esnada — bayıldığım için sonra olanları bilmiyorum. Kaya parçası hat üstüne birden bire düştüğü için yol bekçisinin haber vermesi mümkün olmamıştır., Anadolu demir yolları idaresile zarif bir şekil- dedir. Bütün vatandaşların Tozetleri seve seye takacak- ları şüphesizdir. — , ı:ğl.m_ıy Adıjl_ıf’ele!ş;tiğlğî ;“MEmanet ve İdarei hu- | gıbıı_mghîn lira- "Tik Hisse'alıyörlür' - Adalar elektriği tesisatına Ukbaharda başlanacaktır. Şehremaneti şirketten hisse senedi almak üzre- 30,(0) lra tefrik etmiştir. İdarci hüsusiye de hisse senedi almak üzre 30,000 lira tefrik etmiştir. | hekimi Bugün başlayacağı- mızı dün haber ver- diğimiz BÜRHAN CA Bey arkadaşımızın milli ve edebi Köy hekimi yomanı için dün kari- lerimizden bir çokları telefonla matbaamıza müracaat ederek ara- ya girecek — bayram tatilinin eseri lezzetle | takibe mani olacağını İ mümkünse — tefrikaya bayram sonu İlk çıka- cak nusbadan itibaren başlanmasımı rica etti- ler. Karilerimizin alâ- kadarmane izhar ettikleri bu fikri mu- vâafık bulduğumuz için kendilerini cidden me- mnun ederek bu esere ım ertesi munta- edilmektedir. Alâkad deri olınmıştır. Yol bekçisi, öni olduğunu ve hodisenin önüne geçmiye vakit kalmadığını iddia etmektedir. Bu hadise delayısile zarar (70,000) Brayı bulduğu tahmin edilmektedir. — Lokomotif tamirle kullanılabilecektir. A4neli, Sene M 1107 Abone ve İlan Üeretleri Gazetemizde çikan yazıların hukaka mahfazdur Abone şari ' MÜTHİŞ BİR TREN KAZASI Gümrük tarifesi Ankarada muhtelit bir komisyonda tetkik ediliyor ları var mı? dd Yeni Gümrük tarifesi projesi Aahiren müzakere edilmek üzre Ankarada muhtelit bir encüme- ne verilmiştir. Bu encümen B. M. Meclisi Kavanin ve İktisat encümenlerinden müteşekkil bu- | lunmaktadır. encümenine verilecektir. Tarife bilhassa —bu encümende pek yakından tetkik edilecektir. Aldığımız — malümata — göre tarifenin bir çok uoktaları mul- tacı tadil bulunmaktadır . Şimdiki tarifenin vergin isbeti yüzde 14,54 olduğu halde yenl türifede bu nisbet yüzde 20den fazlaya çıkarılmıştır . Eski tarilede Hariçten Türki- yeye gelen - peynirleri yüz kiloda 1,050 — kuruş iİkea bu mıktar 10,000 kuruşa ve ambala) kâğıdının yüz kilosundan alıa- makta olan 430 kuruş 6700 kuruşa, Koyun keçi, oğlak ve kuzü de- rilerinle yüz kilesundan alnan 12,500. kuruş, 40,000 kuruşa - ve yüz kilosundan 450 kuruş alın- makta olan matbaa kağıdının gümrük resmi 1,150 kuruşa ib- Tâğ edilmiştir, Evelce yüz kilo- gundan 180 Ura alınmakta olan Ş şu ğ * Tarifeden anlaşıtdığına göre bu işte maliyecilik zihniyeti hâkim olmuştur. Yâni tetkikaf yapilirken hazineye fazla' — varidat — lemini gözedilmiştir. Biltabi ençilmenlerde lâzım gelen tadilât yapılacaktır., — ..——— Pa;'ayı çalanlar Memleket haricine kaçtıkları şayiası var Maliye müle para sul istimalinin eski paraların - Tada- dına ait olan kısım hakkındaki tahkikan ikmal etmişlerdi. Şimdi de bu paraların kimler tarafın- dan alındığı tetkik edilmektedir. Müfettişler- Düyanu - umumi- yede tahkikatla meşgul olup tah- kikatın bu safhasını son derece ketüm — tutmaktadırlar. Mamali suj istimal ile alâkadar olanların memleketimizden kaçtıkları söy: lenmektedir. Belçikada tünel yapılacak Bruxelles, 9 (A. A, Esko nehri altında olan tünel için bir şirket ile bir | mükavele akdetmiştir. Masarifi inşa iye $ milyon liraya baliğ olacaktır. Tartht tefrikaranz Temirltak 8 üncü sahifemizde: 1— ÂH iktisar meclisi, umuml KAĞDİ adeki içüma bakkında, izahat Ve — Casus Kasım ve cörütüğü tahtır eden cum - gazcteci hakkında Hİ Takıbar ve safhada. Aüncü Sahifemizde: 1— Bava taperü a— Felek: $— Ecnetbi. bahisler 4— Hikâye, toman, barikatir Han tari Türrre — Hariç Gnel Sahifede 5 y Artığı 400 b &. Snet « a 150 « M « i ge FT A m « 400 « 3D0 <$ C Nuslamesı & HKuruştur Yilayet meclisi dünkü içtimainda Vilâyet Meelisi Bütcek itiraza uğradı, tetkik edilecek ——— Vilâyet Umuml Mectisi dün ikinci — içtimmimi — akdetmiştir. Meclisin Aaçılması münasebeti ile Relsicumbur Gazl Hazreile- rl ve Baş Vekli İsmet Puşa Hazretlerine çekilen arzitazimat telgraflarına — gelen — cevaplar okundu. Gazi Hazretlerinin cevapları: * Umumi - Meclisin toplan- .mast Münasebeti ile hakkumda vapları: « Yilâyet Umumi Mecfisinin duyğunlarına leşekkür - eder , mesaisini muvaffakiyetle ba- şarmasını dilerim-. . Bu cevaplar hörmetle din- lendi. Beykozdan İntihap — olunan İsmali, Kartaldan intihap edilen Salâhattin beylerin intihap maz- bataları okundu ve kabul edildi. BÜTÇEYE İTİRAZ Necmettin Sahir Bey üza- ya dağıtılmış olan matbu bütçeye İtiraz etti ; -bütçemin Dahiliye Vekâletinin tebliğ ettiğ formüle muvafık olarak tanzim olunmadığını ve esbabı. muci- besi bulunmadığını söylemiş , Hususi Muhasebe MüdürlüğünD tenkit etmiştir. Bunun üzerine kısa bir mü- zakere oldu. Neticede : Necmettin — Sahir beyin mütalüasının bütçe endü- menince tetkikine karar verildi we bütçenin müzakeresi de ruz- gameden çıkarıldı. Deliler Hastanesine - verilecek 75 binliranın 100 bin İMtYA Çıka rılmasi hakkında Sılhiye Vekâle- tinin teskeresi Okundu. Bütçe endümenine gönderildi Fıhmi(yyagn" 1) beyin hastalı Çına mel Ciki ay Mezuniyeti kabul oli Hariciye Vekâleti müşavirliğite tayin cdilen Subhi Ziya beylü istifası Okundu. — Küşükköyün — Ramiye — rabtı hakkandaki teskere Mülkiye en- gümetine havale olundu. Zirat Ihtiyaçlar Bakırköyün zirat ihtiyaç rapo- du. Köylerdeki hububatın maması için kalbur maki- hasina Tüzum vardır, de: bağcılığın iİhyası için ıklara ihtiyaç vardır e: bir. kısım sülak - arazi ulmalıdır. Bu raporlar n Nafianın — teskeresl Nafia vekâleti yolların inşası için bir teskere göndermiştir. Yeni yol kanunu çıkıncaya ka dar eski kanun tatbik olumacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: