10 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vi 2 © GAZİNIN SIHHATI İnkılâlın sarsılmaz. küvvetinc cepheden hücum. edemfyenler, onu, alçakça tahrikât ile arkadan xurmak politikasını güdüyorlar. Bir kaç Aydır. ki, memleketin içinde Ve dışında geniş' bir pro- papanda Tanliyeti vatdır. -Dinf ve iktısadi mevzülar içinde ya- Janlar, iftiralar uyduran bu tah- rikâtçılar son zamanlarda başka bir mevzu etrafında asrar ile çalışıyorlar, Bu mevzu Reisicum- inin sıhhatına taal- " Güya Gazi hâzretleri, devlet işlerile meşgul olamıyacak derecede hasta imiş.. Fesatçıların bu nevi pronagandadan bekle dikleri netice muçhul değildir. 'Türk milleti, sarsılmıyan bir he- yecan ve iman ile her sahada çalışmağa başladı. Yeni barf in- Küâbı süyesinde ilim, fen, Sınat le medeniyet kapit- lün Anab- ve bir süz barinı, açabilecel ece sülh ve Taali birkaç seneden sonra Türk Milleti refahır kavuşacal Ba manzara, bu ihtimal vatan anlarinı. çıldırtıyor, — onları yalana, İltiraya sevkediyor. nanlar tahrikâta ncreden gini düşün- | dükleri Bunun de milletin nihayetsiz sevgisine mihrap — Ol. sıhhat Ve hayatı etri haberler yayıyorlar.Bundan mak- Şat, çikârı ümumiyeyi yese, sar- sıya düşürmek ve bunün ne ; ücesinde de umumi — faaliyeti durdurmaktır. b *Büyük Gazinlir sıhhat ve ha- Ş.u’elnım eisaneler uyduran- . < İarir> daha >mel'un / bir. niyetleri X vardır. Ontar dahif ve” harice anlatmak istiyarlar ki Türkiyede < bugün yaşayan zejim şahs. ile, Gazinin şahsı ve hayatile, kalm- dir -Böyle-bir Atelakki - ki 7 e , ve Türk- cutmhüriye rşı eriniyeti, İmam sarsan unutuyorlar ki, Gazi bütün işlerinde halkın dileklerini, Jduygularımı, ihtiyaç larıtı göz Önüne alan — ve bu muhtelif tesirlerin alrında » yütlü r halk babasıdır. Eğer milleti, korarlarımızın. ve harekâturuzü mes'uliyetine iştirak kararında olmadığını zaünetsek, bu memlekeli idare ates'uliyetini - bir | dakka bile omuzlarınızda taşımak istemezdik!, deyen Gazinin ken- disi yen Gene Büyük Gazidir ki Mustafa Kemai vardır. Birisi Jani Mustafa Kemal diğeri milletir urasında imevent ebedi Mustafa Kematlerdir.ki, ben onların hayal- derini — tahakkuk — ettiriyorum ! , deyerek ©en büyük bir hakikan * dfade etmişti. Z Rötsteümhürumazan — hâyat — ve sıhbarma dair olan hakikatm hulâsısı şudact Gâzi, bugün her vakimtea zi- yade sağlam ve zindedir. Son gün- lerde şidderli Kar ve tipilere ragmen sık sık at gezintileri yapıyor, avla- mıyor, çivar köylülerle meşgul oluyor, Ankarı sokak ve pazarlarında dola- - giyor, — Heyetivekile müzakerelerine iştirak 'ediyor, Türkçe veya Frenkçe, eline aldığı bir kitabi. kaç aat sü- rerse sürsün bitirmeden bırakmı ekseriya vaki ölduğu gibi en küçük bir fasıla vermeden önsekiz saat müte- madiyen çalışabiliyor! - Vazık ki, bu güneş gibi hakikatler Ve — vakınlar *İki N, İstanbal, Ankara caddesi, JW 100 Telgraf adresi: İstanbul, Milliyet Gozvle ve mçtbocya cit kasuslar için müdüriyete mürecani edilmelidir Redeti yeçerrarheJAr 10 kurustur. Gelen evrok geri verilmez . O RNushası S Hduruştur den ; evel |RU D a heyec- İRETLER DİĞER YERLERE NAZAR Pazar 10 Mart 920 İdarehane: Telefon numaraları: İstanbul, 3911 3912 — 89018 Şimendifer siyasetimiz İKİ SENE SONRA ISTANBUL- DAN ŞİMENDİFERLE SİVASA GİDECEĞİZ 4 Diyarbekir-Fevzi Paşa hattin bir faaliyet vardır, memleketin her tarafı demir ağlarla örülüyor... imendilfer programımızın ikmalin ——— — —— | “PREN ÜCRETLERİNİN AZALTILACAĞI DOĞ- DEĞİLDİR, BİLAKİS TÜRKİYEDE ÜC- AN AZDIR Ankara: 9 Matt e dağru atılan çelik adımlar, büyük bir muvatfaki- yetle bir birini takip ediyor.Ve kollarının bakıra kömüre uzanaca; aklaşmış bulunuyor. * Kl:;un-sivas attında germile devam edilmektedir. Kay! kadar ren (45)inci kilemetrey: dilmiştir. kışl dildikti akmlü .ı':o'vcııl istasyonların merasimi kür. 1930 senesi ne- ı'ı.m=h' 'yolunun — Sivasa kaviyyen memuldur. edildikten sonra arada açılma varmış ':ı_ııı» amsün *Sivas hattında i deamir yollarımız ğı zamvan epi ameliyaty inşaiy' Ti vı'lda’ı. iHiba- y terşiyyatı kadar hat temdit rğttiyor” Masa köyünden iltisak nokta-, tasına kadar olan kismin etüt ve aplikasyonu, nehayet bülmuş ve hat mevk Diyarbekir -hattında di önümüzdeki H kilometreye tesadüf eden Golbaşı istasyonu uç Devlet makinesinin bu - işlerle taraftan geniş bir nafia programını arzederken , diğer - taraflar dâzimgeelen islâhat ve yeni tesisat ile ehet etmektedirler . Ystanbul-Ankara hattındaki köprüler tamlı olanacak, | | üi münakasaya - konmuştur . » Fevzi Paşa ci iran içinde (142) ulacaktır . isligal eden daireleri bir killer hey'etinin Tasvibine mevcul — hatları g yapılması bu hatta süratı temin için İcap eden tedabiri fenniye tatbik edilecek ve daha açık söylenmek lâzim gelirse, l hat takviye ve tahkim olunacaktır. Zira bu hatta ekspresin bile süratla gitmediğini ifade etmek kabildir. Saatia hiç olmazsa 60-70 kilometro katetmek lüzümu, bu asırda en ipttdat bir ihtiyaç halindedir. Bu islâhatın tatbika vazı için Devlet Demir Yollarının kısmen mevkli bu seneki büt- çesine lüzumu kadar tahsisat konttuştur. Diğer taraltan konvansiyonelden mada İstanbul ile Ankara arasında her gün ekspres işlemesi. için - tetkikat yapılmaktadır. Fazla traksiyon için masral edilmemesi düşüncesi e bu kararın fayda temin edeceği kanaatı hasıl olduğu takdirde her gün ekspres işletilecektir. Ankaraya naklolunacak kısımlar evlet Demiryol için istasyonda İnşa Olun nisan evasıtına mütcakıp halen Haydarpaşadı merbut bazı aklam Arkara ya celbedilecek dalreler, Ct dalreleridir. Anadolu Hattının m Umum dugru Ikmal (olunacaktır. anları Umum BMüdürlüğü n *Büyük binanın inşaati İnşaatın ikmalini bulunan umumi idareye naklolunacaklardır. Buraya cer,haraket ve Ticaret ile tarife übayeasından sonra, vaktile Müdürlüğe merbut büyük bir teşekkül halinde bulunan Anadolu-Bağdat ışletme Müdüriyeti şimdi eskisine nispetle tali ehemmiyette bir tülecektir. Müdürlük da da mühim gnmiyetli Surette işliğal balini iktisap etmiştir. Bu vaziyet karşısında kadrosu da tablatile küçül- Y ı İlilliyet - MBaşmamlaarriri Silirt Şaneh'unmun BAA FNU ASLI YOK — >esea — 100 memur alı- gnacağı haberi “de nerden çıktı |İKTİSAT VEKÂLETİ- NİN MÜHİM BİR TAMİMİ Her şirket bir Türk mutahassıs namzedi çalıştırmaya mecburdur Mükerrer sigorta şirketi ara, 9 | Milüyet | — Bir Bazetesinin İş Banka: edilecek Sigorta şirke Mertuc alınacağına meğrerları şimdiden tesbit edilmiştir. Bunlar sigorta işlerinde daha evet ol ve bü san'atı öğrenmiş &| Şirkete yeni memir al İküsat yekâleli ahiren Sigorta şirketlerine bir tamim göndere- rek Fen ve Hükuk Fakütelerili, Mülkiye, / Mühemdis v& ulümu Aliyel ticariye mektepleri mezu- nlatından birer etendinim müta- hassıs namzedi sıfatile istihd —v!i teblig etmiştir. 'ekületbuna mukabil şirketlere bazı mi bahşetmekKtedir. Bü ü güre şirketler vekâ- “tetin tebitgin derbal yaparlassa Birinci sımda dahil hayat siğor-: talarında üç gene — müddetle gcnebi tabasından İkişer mütâ- hassıs ve diğer sınıflarda da birer ecnebi mütahascıs buluna- bilecektir. Nakliyat girketlerinde yine üç seme müddetle hiror - tonebi mütehassıs D hetenabilecektir. Harik Hayat, Nak Tiçar sigortaları da ÜÇ sene için birer — ecnebi — mütehassıs ğ şirketler darhik ödecekler a halihazırda iSühum etmekte- o! Beyin “Milliyet için yazdığı Köy. - hekimi Romanına — başlıyoruz. Ezcrleri ber sınıf halkı | alakadar eden muhar- Bit seyahat acenlesi Gülota baloz- darındaki kadınları topladı ve şatvar giydirdiği bu kadınlara davul zurna ile Turküyaz - salinlarında — gübek attırarak - İşte Türk balosu... dedi. Bu hakareli her şeyden evvel iade eder ve bn müşfteriler hakkında Cumdurtyet kanuınlarının hareketini bekleri BU DA NE Türk milletişunun bunun kesesini dolduracak soy- tarı vaziyetine düşemez! tahkir ve türk içtimaiyesini tezyif Yürklü; hey'e Cumhuriyet — polisi . ve Cumhuriyet kanüunları der- | hat harekete gelmelidir. | 'TA BALOZLARINDAKİ KADINLARI, TOPLAYÜP GÖ- | BEK- ATFIRARAK SEYYAH- LARA — İŞTE TÜRKÜN BA Türklük için elim bir hadise Şehrimize her hafta bir kaç seyyah — vapuru — gelmektedir. Amorikadan, İngiltereden — ve İskandinavya memleketlerindi seyyah — getiren bu vapurlı azami bir gün kalarak gitmel tedirler. Bir zamanlar bu sey- yablar Türkiye ve Türkler hak- kında husumet hissile mütaha- ssis Ermeni ve Rum terceman- m eflerinde idi Rumlar sey- ru memleketimiz ve mille- - | Ümiz hakkında fena telkinatta bulunuyorlardı. Mesele ile şehremaneti ve polis müdürlüğü alâkadar olarak teretimanlar arasında bir tasfiye yapıldı ve seyyahlar da bu tuleylilerin ellerinden kurtarıldı. “Biz son 7amanlarda seyyal işlerinin yolunda gittiğini zan- m>diyorduk . Fakat mauatteesslti dün aldığımız bir haber, seyyah- darın memleketimiz. hakkındaki cehaletlerinin halâ istismar edil- dir . Bu habere göre , evelki gece Türküvaz — salonlarında seyyah Aacentesi tarafından bir * Türk Balasu , verilmiştir . Bu baloda yerlere sedirler , bakır — mangallar , — nargileler “kozulmuş ve Galata balozların- dan kızlar toplanarak göbek attırılmış. Bu çirkin maskara- j | Hemen her gün çiflik eden bu adamlar hakkında || mekte olduğunu — göstermekte- | ZZ ânefi. Seno X 1106 Abone şartları â 7ü ex & 5 Arlığı $ ha iğ « HĞ0 « İ * ONushası G Hi SNDN UĞ “Abone ve İlan Gcretleri ” Gazetedmizde; cikan yazıların. hukukn mahfazdur Meki İi Ş aaRvaa p tcnnr —— İlan fesi Gazi Hazretleri Ha lsriii Çiftlik Türk köylüsüne hakikaten numune olabilecek bir şaheserdir “Peti parisien, gazetesi- nin ahiren memleketimize gelmiş olan muharriri M. S- perco gazetesine — yazdığı mektuplarda Türkiye cum- huriyetinin merkezi olan Ankarada gördüğü terakki ve inkişaftan bahsediyor. | Muharrir son yazısında Gazi çifliğini ziyaret İntibalarını anlatarak diyor kiz “Gazi Hazretleri Ziraate son derece meraklıdır. He- men her gün çifliğe gelerek kendi eşerini teftiş eder, en ince teferrilatına kadar bu- nun İnkişalını takip eder. _Cmıkıe son sistem on sekiz traktör vardır. Beşbin koğun, son sistem bir süt- | hâne, vasi ve temiz ahırlar yardır.., , Muhabir. bundan sonra Ankaranın kış hatıratından da bahsetmektedir. — BÜNA NE DİY —— .—— ı? Hazirana kadar ıslah edilmiş bulunacak Emanet Hüseyin Suat Beyin riyasetinde beş kişilik bir komisyon yaptı Darülbedayi bu - hazirandan Mtibaren gerek çalışma , gerek idare sistemini değiştirecektir. Darülbedayi işlerinl ne ©- lursa — olsun yoluna koymu- ya karar veren Şehremaneti , bü husts için bir. komlsyon teşkil etmiştir. Komisyon Hüseyin Süat beyin riyasetl Soadeltin Ferit B. altında Sadettin Ferit, Reşit, Mektnpçu Osman , Celâl Esat beylerle sanayli nefise birliğin- şekkildir. Komisyon — mayısın — bi kadar tetkikat yaparak Darül- bedaylin mesal ve İdare sis- temine ait projesini hazırl- yacaktır . Proje bir ay zarfında tetkik ve tespit edilerek bitirle dığına göre' Atina Metrepolit- hanesinde top- Tanan 50 kişl- lik bir komls- yon İzmirin Ordumuz ta- rafından istir- 4 dadı günü mak: tul düşen İz- h mir metrepoli- ı. di Hirisostomos için 12 Ma- yısın yortu günü yapılmasına karar vermiştir. O gün bütün Yunan kiliselerinde Hirlsostomosun tazizi tuhu için ayiniruhanller yapıla- cak ve ayinlerde hükümet erkânı da hazır bulunacak- Tardır. Bütün Yunan mektep- ılerlııde veumumi yerlerde talebe ve halka Hırisostomo sun fedakârlığından (9 bahis | konferanslar verilecekml, ——MMMMMMMMM——— ve zihniyetile bizi tanımiyanlara tanıtmak Türk hey'eti içilmalye- "gi için en küstahça tertip edilmiş bir sulkastir. İ ç: Kendi - toprağımızda, kendi aramızda kendimizi bu tarzda teşhir eden ve bunu da para kazanmak için yaptığımı süyle- yen biri hakkında Cumhuriyet polisi ve Cumhlüriyet kanutları a den bu müdease- Reşit Bey — ye dahli olupta — şimdi başka işle meşgul olanlar ve ya Türkiyenin başka şehirle. 'yinde bulunanlar, tekrar iltihak ettirilerek sanatkârlar takviyo edilecektir. Bundan sonra san- stkârların — Kabillyetine — yöre ağır ve hafif piyeslerde rol ala- Bilecekleri tesbit — edilecektir. Bittabi bir kısım sanatkârlar her iİki kısım piyeste de rol ala- bileceklerdir . Heyeti edebiye makamınada sekiz kişitik bir hey'et kalm ola- caktır . Dartil- bedayle aitbü- dün işler hak- kında karar Diğer turattan telif eserler yazılmasını teşvik İçin elden” gelen her şep YAPIlacaktır . Pubek ji şimdilik bin Hira teleik göilmiştir , Bu para telif eser yazanlara tahsis edilmiştir. den müntehap İki âzadan mütes — karşısında menfi - propaganda - gene Anadolu hattındaki işletme memurlarının adedi fazla h ee y teralğane GÜ gn ” lığın mürettij SADĞA 1 yürüyor. Yürekleri vuse | gıbi görünüyor ise de bu mesele etrafında yapılacak baslt rirtü bu. yeni romanı M Iı:-ıkpıııîdmımn“'rb;::ı:m":' HareKSĞĞERORENÜ ç 'RAC Ked AUAUA örotla Tübütertii' ölül bir tetkik hakikatı ortaya koyabilmektedir. —— müişahede — ve - tetkik içini g :_":ırm:fm:d'm— _"r;v"m'l' BR a sehitemkii £ Gzmde enüiçelerini kh güslerecek Yeni hatlar için memur yetiştiriliyor üzerine —yazılmış 1 — Ne yapalım, demiş, sey- | için. 'bundan başka aŞ BFi Ti ç bir sebep yoktuür. ——— —- - ——— Üi a a m - . BAnya irk zlraatçır a y Acadolu hattı , derdesti Inşa bulunan butata yetiştirilecek BEL LAY tamanda yahlar böyle şeylerden hoşla- | kangisi olabilir?. hğral Hasıl güredilrizi,. —— baberler Tariki sehikamaz: Temirienk 3 üncü sahifemizde: 1- İzmiri galar nası) bastı? banımın hazin — ölümü |. Güneşin işığini Balçıkla sıvamağa çalışan hainlere gelince onları hitaba, hata fazla iraba bile Jâyık görmüyo- ruz. “Zehirden —şifa umacak — kadar eğiliz. Onlara yapılacak mu- amele, İsmet Paşa Hazcetlerinin şu sözlerini yüzlerine tırlatmaktır? Hele bu kast hariçte — değli- de Türk vatanının hl(nıdl ve Beyoğlu gibi göz önünde bİr yerde davullarla zurnalarla YA- pilir ve ilâa edilirse ! milleti hiç bir vesile ile hiç bir | kimsenin kesesini dolduracak | | yeni nesil doktörlerile altın yürekli kızlarım Zzin ruhi hareketlerini teşrih merakh, İ heyecanlı bir romandır. nirlar. Vaktile seyyahları ollerinde bazice bulunduran tercümanlar | da aynı cevabı verirlerdi. Böyle bir cevabı bunca cidal senele- rinden sonra bir Türk acente 4 memurlar için bir staj sahası teşkil etmektedir. Binaenaleyh buradada Tazla memur istihdamı <uretile memleketle şimendiler- ciliğe az çok aşina memur yeliştirilmesi, bundan böyle bu medeni sür'at vasıtasına âzami alâka gösteren Türkiye için bir. ziyan değil, belki de esaslı bir kârdır. Gene bu maksatladır ki, hareket irtlerini nazari malümat ile techiz için teşkil olumuş bir ders- eden 9— Lamta davanı 4üncü Sahifemizde: Fazla * — Gazi daha çok zaman bu | ane mahiyeünde olan Haydarpaşadaki mektebe daha ziyade itina Lafsilata Tüzum ağzıandan dinlemek çok elim bir vatana hizmet ödecek çepgda ve | olunması karar altına ahnmıştır. Burada Heri gelen memurlar görmiyerek karilerimizi vakadır. Garbin eti yüksek mil- | soytarı değildir. Türk kantınla- sıhhattadır. Merak edenler, vesile '| meslekt konferanslar verdirilecek , mevkif müdürlerinin bu .kon- yarın : eserle . başbağl detleri arasında temiz vicdamı, | rı Türklüğe bultan €den asıl DE A irla düşerse onun Baş Kumandan muha-| teranslara devamı temin olunacaktır. Vetişmiş memurlar hem bu b ğ T asil ve mütekâmii bünyesile | soytarı ve müfterilere karçı a y ll SKYA SN Y R medeni yaşayışını tanzim eden | hadlerini bilairecek kadar kex. 5— Hikdye, rom Tebe meydanındaki kadar genç ve diri olduğunu yeniden deneyecek- derdir. j Mahmut ğ Sürt meb'usu suretle münakaşalarda bulunacaklar , hem de müttahassıslar tara- fından tertip olunan konferansları istima sayesinde nazari ve ameli malümatlarını tezyit etmiş olacaklardır . SYA (Mahadi üçüncü sahilede) buluyoruz. ve her adımile garpilliğini | kindir. İster bu hakârci bir ka. | ispat eden Türk mülletini bir türk| rdeş elinden isterse bir duşman düşmanı ermeni, bir rum ağzı koynundas gelsin | - 5 inci sahilemizde 1— Halka mahruş yazılar

Bu sayıdan diğer sayfalar: