10 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

10 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Güzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahis Iso i Hiç şilphesiz tuvalet hu- - A susunda Pertev müstah- zeratını kullanmasmk büyü bir ihmaldir. Gözelliğin tek. min ve bekası her kesin İ timal ettiği Pertev mü: tahzeratı Ne mümkündür. Cünkü : Krem Pertev, Pertev tuvalet podrası, Pertev bri- yantini, Pertev kolonya su- ları; diş macunu, Pertev tırnak cilâsı ve sai- resi en müterakki memleket- lerde bile henüz emsali ya pılamıyan pek nefis tuvalet > Büyük > tayyare piyankosu Keşideler her ayın 11.ndedir 2. ci keşide 11 Mart İ Büyük ikramiye: 35000 liradır Bu keşidede 3.900 numara kazanacaktır Pertev e Hilâli Ahmer gazetesin ilan vermek isteyenlere Ramazan bayramında intişar edecek olan dört nüsha - Hasan Kolonyası Mİ4İYET PAZAK Kibar Haris akvemı fevkalide gösterişli ve kuvveti yaylmı hayreftir Şapanı hapret terakkiyalı sayesinde yeni Bulck muvafakkiyatının zirvesinde 1929 senesi Rulck otomobili otomebilcile- «in bütün arzuların: 'ümin edecek Zaratetde dir: Hiç gayret sarletmcden idare edilebilir, — tevkietâde netice vasıl elde edildi? En müşkül şersit tahtuda ew tena yollar. da bile gayet kolay idare edilen bü araba, bu güze bassalarmı 25 senelik mazinim tör, ufak bir gayrefle saatte 112 kilometre elde edebilir. Gaze basar basmaz 6 silindirli bu araba- nn asıl kiwvetinin ortaya çıktığı görülür. 1929 senesi Bulek otomobil! üçüncü vitese saatte 5 kilomeirodan, 45, 50, 55 kilometre ve hatta (xi emisli sürati kolayda elde © Mahafilin Kolonyasıdır. Hasan ECZA deposu «© Ermis-Emniyet-Kartal < İ İmariarhanzmizin. vüzü aviz muhtelif mazda yen sayesinde © mel olarak yalmız fabrikamız tarafından imal ediler Dublu Konsantre Tomates Saiçasını Nuhtcrem müşte era ecek İcirmi: ilama bakkaliye Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem “İstanbul limanı sahil sıhiye i merkezi sertebabetinden: cı ğin mülhakar iho weni münakasa ile & evraka matiy ii olarak sesbit, edilmiştir, Taliplerin hir gün Gaulatada kara Musi ve münakasaya iştirak etmek, eşekkil arairaf ko.“ ÖĞ ln olunur. iğ şartnameleri mezküide Saat 14 te mez rkesde mü ARAR Avusturya fahrikalaı hezaran sandetiveleri wnaml sanş deposu İstaabalde Kasırcı oğlu haputsa 4647 numatalı Joz. N. Acimam telefün İstanbul “005 tlamiş: aynı depoda enva: çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve Tamar mütenevvi Sier, perde mister, tük keten sde, örtüler; mareken komiş masil pirinç ve inke karyolalar ile çocuk karyolaları saktadır. Fiat maktudur. “ Dem rakısı | Halis üzüm ve anason- dan mamul leziz ve sıhbi rakıdır <2 ala | derileri, p İ rika Fisna Tecrübe eden bir daha | HülâliAhmer gazetesine (İlân vermek arrasunda bulunan sağlam peekşipler Üzerine bina edilmiş çetin der. Bensin sarliyatı ise geçen seneninkınia mücssesat ve dicarethanelerln Istanbulda İHabı Âli caddesinde “ve «zug bir tecrübe devresine medyundur. aynıdır. Kawvet ve kabiliyeti gittikçe yüksel si yi “ Kulraman Zade hanında Ilâmat acentasına müracani etmeleri. Her türlü şerafi dahilinde senelerce tecrübe- diği halde masrai katiyen arlmaz. ; ayrılamaz. Fabrikası | Son sahifede santimetrosu “5 ve sondan evelki cahifede den soüra işbu eser vücuda getiriletilmiştir. Her hevesli otomobilci bu otomobili teç- İstanbul Galata Aarkadı sokağı 35No 40 kuruştur. 6 öilimdirli matürü geçen senelerinkine rübe etmelidir. Buick acentasmn müracantla, > wispeten altıda bir daha Wevvetiidir. Her takettle de glomedfle sahip olmanın yolun. İRDARI NEVİ İ a, — hangi yoküşu kolaylıkla tırmanabıldli ba mo- öğreniniz. - a meni Meşhur — Deniz mübayaat komisyonundan: İ eşi S0 ele eğe karyola iş 50200 «det beyaz kemik düğme sağt Kile Adana pamoğu / 20000 metre beyaz keten şerit 4005 Adet Şazi yün Âj yukarda yağdı “olan © i6L kalem elbise malzemesi numuneleri ei i cibince pazarlıkla satın alınacaktır vermek isteyenlerin. 11 Mart 200 Aa ve ee g20 pazartesi ; günü saat (4 te Deniz mübaysat komisyonuna elk İİ sere mekineteiin. en mükem z la nece eni , , gelmeleri: Seemri Mehyahtesi Sökeğı vi No © Cedit No Nevi Tümce > Kıştmeimuhazmenes. | “© fetre eren yatık yüzü iğ meki. ta ! j . 4440) Metee Pariska vi ea Babcaferi Abiçelebi Çobançeşmesi 15 ke 17 19 ve 31 Bl bap dülkin 8404390 1SO0 pesinen | gay güze (8) santim eninde Nuva Bronsoviga e li, 5 Hissenin beya iŞ vastıklık patika — Türkiye İş Bankası iler ki dükkânın Bakkal gödiğinden münkalip mahallinin çö) 1000 mübayant komis- <— Sermayesi: tedive edilmiş 4,000,000 liradır Mağaza mağara > 10 509 İ d “Umumi Müdürlü İ O seğede mersur olan balida ovalı gmiuhamer İler iki Gükkündeki GA0 hissenin 20-020 tarihi sadi mülhak pap ! mumi Müdürlük çaşamba günü saat 15 de föruhi edilmek müzarelesi mukarrerdir. “Tiliplerin yüzde 750 besabile. MEMO fire | siyon için mebeğim Ci pey akçelerini Misi sandığına teslin ederek emyali metruke Satış Komisyonuna müracant eylemeler, miktar ve envai blade muharrer i nh * eşya meyeur dür münakase kime | nelimilet rakkamlı en iyi İİ Semi Mahallesi Sokağı No, Kıymeti muhammenesi Hes İ Sinde muharrer şersit macibince | kinesi olup mü ği Beyoğlu Müseyin “Taksim Atik 31 Cedit #1 4000 — sekiz taksite | Menem Ş7 nci Pavar görü seat on ve mali müessiseleriği” : Müştemildü £ Zemin katile düre kat ve kğir olep 9 oda bir mutbak ve iki halâsi Vardır aida ihalesi ice olunmak üzre an kullanılmakta uU eleri: em ik ene ve emseiri cake tediye edilmek üzre balda evsafı muharrer kâgir banenin mülkiye | kapak zarf suhi Ne munakasaya salam “olduğu. için < 4000. Türe kıymeti muhammene ie ve kapal i deye çıkarıldı. tekli zarfları, 1-4499 tarihine “| gonulmuştur. — Taliplerinin kati Düm Ankara Adana Ayvalık müsadif pazartesi günü saat (5 ucak emre göre dnusmele ifası Mukarrer | anlamak üzre Cisiaaşaray Lie TÜRKİYE, ÖVMHÜRİYENİ ikçeleri ve ya eber banka mektuplarile © komisvün- kilabetine ve tekli vE MEOSU ji bulunduğundan taliplerin yüzde yevm ve saati mörkürda Emvali metruk yüzde Trabzon < Zonguldak onunu müracaat exlemeleri, erin tevdii için de e Istanbul Bursa Balikesir o Kayseri ... : nisbetinde Reyoğlu tekke “caddesi ti. : Sokagı , 1şmetireukaumenesi muayyen ön İzmir Gireson Mersin Beyoğlu Thuseyin ayr Taksim Açik Cedit Lim muracaatlar li vğ Sanil Edicmit iğ var İN mksiie Türkçe hurufat. Koneinental Samsun ret a Kast: Vilâveti makinelerinin yeni Lâtn Müştemilatı yemin katile 4 kat ve kâgir vlup © od4 bir mutbak ve iki halası vardır astamon e | sö değitilmesini hanenin mulkiyeti 6000 dil Müsait muamelât, kumbaralar, kasalar b çökarıldı. teklif sartları 31-3-929 tarihine mu mekarret bulunduğundan Orman M. Bedeli sekiz sene ve musavi taksitte tediye edilmek üzre bi ra kiymet mühammene ile ve kapalı zari tğulile muzaredeye “ | N : | İ pazar günü saat 15 de kuşi ve bili ineden afınacal Taşköprü Kazası dahilindeki .. edi .. taliplerin yüzde yedi uçuk. Besmdile 650 liza, içmina akçalar plarile yevm ve Saati memmii ö i oklardı tm yali merdke <atiş kumisyonuna Mu emele Gümrükler umum MÜU- sezme Ke) 7 İL a Yalvaç Sanay ive Ticaret "Anonim şirketinden: Zn inik eki a arasındakı dürlüğü mübayaat ko- 90 şihinde yapılacaktır Yalvaç Şirketinin Heyeti Ümümüye ictmar 28 Mare © taslla «sarı yaprak ser ara da a; ndaki yol ile mahdut 1-8 nanraralı misyonundan: Ruznamei Müzakerat aşağıda yazılmıştır. sağ ğe 1 — Mare fley'i ve Mürakabe Raporu. emik tik iğ Gümrüklerin ihtiyacı öçin 71 kalem defter ve evrak tap ve teclir Sİ alli uoredme Nİ metremikâp devri el erler 3 Mürakıp ve heyeti idiere imtihebi nede ormandan. Gkarlmak Öz 9 — Bu iş kapalı zarf usulü üzre mümakasaya konmuştur. $ © Mürakıp ve #leyeti idare deretlerinin despiri. bir ay müddet ve kapalı zeri asülle 3 Münakas 16 Mart 999 Cumartesi günü sat 14530 da yapılacaktır. beher gay mamul metremikibi 125 kuruş 90 para bedelile müzayedeye saata sonrx biç bir teklif kabul Hissedaranın Teşrifleri lüzumu ilân olunur. Evkaf müd ürlüğünden: çıkarıldığından pazartesi günü buçuk teminat al zımalarını. hamilen bizza! ve evrakın cins şeraitin dci de görebilir ve mikdanım gösterir sasını ihtiva eden | ecnebi bir Macar iabrikası merkezi hükü e ve ğa de onan | etmek isteyenler kanun ve talimuza muv olarak Cins Tütkivenin bilümum diğer k vekillerinin Kastamoni 8 mektuplarını açüncü maddede yazılı saatle evel Kok kömürü va mmm diğer. | add vekilerinin Karta İ > Kırible meden kömürü deriyle meşgul acanlalar ve val | müdüriyetinde müteşe | vermeledirder ba hastanesi kalöriferinde ihrak olunmak üzre tüzumu olan bilida | yl anlamak isteyenlerin Mü p | ve şersiini anl p ez B1011011014018014017 muharrer iki cine kömür ayr ayri olarak aleni müm belalı rillsek tezpkir cihazlarla "|; düriyesiiii emerler eler Mübayast ee Ri Beyoğlu İstiklâl caddesi 336 numaralı ve hiç bir yerde marun ünbirinci pazuttesi günü sat onbeşte ihalesi icra edileci vesikan | e e — inden > Brenköv kız Lisesinde i 2 olanların şeraiti anlamak hergün izm idaresine ve ihale günü de dektrik Payanko, mügüriyetinden sabılaşak bedeni. terbiye salonunun 2 > besi olmıyan marı idare ecümenine müracaat sini imal ve. çakdimle | Üç samim uganda Ve pa se | il aksam 01032034 101020 et pakene (50p) nci pazar günü Saat $N. AMİRALİ kundura mağazas! ro | va a e ğ Zz.. 01 A5 İKÇ İ Hü: EYİN HÜSNÜ VE Şi RİKİŞ ide bi akımdan LP İ yani ile mütakamışa konulmuştur iğ O Pu kere Bayram münasebetle büyük 'bir istok celbederek (igne mubayas © dan itaya galip fiy | vi anlamak re ii ğ Me Nİ mai par | Olanların şersiti anlamak üzere 38 gerek yeriğe e ge ii Müiterem » müşterilerimizle bayramlık . şapı z günü pişanko müdürlüğrinde ğu komasyon — köripliğine « müraesariarı ve kaüduralarını son modaya muvafık ve ben | kanı kaybettim.» Yenliini alacalı. ki mübara kolisyonuna müracamı | Secme ei >310: iğ : İN DİGİ atlarla iizar eylediğimiz ariöyleriz. den hükmi pile ln Olunur. MESÜE MÜDÜR BÜRMANELTİN.

Bu sayıdan diğer sayfalar: