10 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

10 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Mllliyetj — Avrupa ve bütün dünyada olduğu gibi memleke- timizde de — hüküm irmekte olan hayat pahalılğına karşı çareler düşünürken akla en evel memleket istihsalâtını yükseltmek geliyor, İstatistik mmum müdür- istatistikini memleket iktisadiyatının vazi- yeti tamamen tavazzulı ediyor. Bu şerait dahilinde topl cak her komisyonum — vereceği her karar kâğu üzerinde kal- mağa mahküâmdur. Vaziyeti zira- iyesi bu istatistiklerde okunan şekilde olan bir memleketin Telâkı iktisadisi em evel istihsal kabiliyetini yükseltmekle müde kün olür . M omlyon aulasumuzun 9,5 müyoan zirasila — meşguldur . Bu kadar mulusun celde - ettiği para , istihsalat kuvveti uncak 337 milyon Türk lirası tutuyar. Hektar ba; vasati GX ken- tal hububat alındığım okuduüğüm zaman huma Masamadım. Senelerden berl meşgül ol- bu mes'ele karşısında kalamızdakı malümala bile lti- mat edemiyerek Avrupa istatis- ılHuM karıştırmak mecbüriye- tinde kaldık. Burada — muhtelif übat tstatistiklerimi kayd ede- rek Hikirleri daha vazuh He an- evel - > Buğday 341 kentat Iİ e A » . 1827 senesinde Almaayada - Böğüüy' WER — kentaf Çüvdar 42 di Arpa” >v1a5 - Yirlat — 18 » Muhtetif esbap tahtı tesirinde Almanyanın hazpten evelki ve souraki mahsul miktarı arasında fark vardır. Bu fark nekadar büyük olur- Toprak bukadar mebzul veri- yorsa bizlm arazimiz alçin bu kadar kısır kalıyor? Banım bir mek mümkündür. Te iyi İşlemeli, muzir — göotları mahy etmeli, İyl - tohum kullanmalı, mahsalun topraktan her sene kaldırdığı gıdaları iade etmheli. Temirlenk bundan sonra Se- merkânde çekildi. Bu şehrin mu- hasara halinde dayanılacak bir er olduğumu gördü . Mogollar emerkant ile — meşgul Temir kendi memleketine geldi, yeni bir ordu. teşkiline” başladı. Ani bir hastalıkla Alacay Hatun ölmüştü. Temir, — zevcesini ölüü Huldu. Onu beyaz kelene sardı, evinin bahçesine gömdü. İki Emir arasında Alacayın velat etmesi, sor beş senedenberi “Temir ile Hüseyni hıp_]ıyıııı gıhriyet bağımı büshütün üŞ nlllul' eyn zaten hem- olürken, Milliyetin tariht tefrikası 20 TEMİRLENK - HAYAT PAHALILIĞI KARŞ[- SINDA ZİRAATIMIZ — | - Bizim yapacağımız şey en evel top-| rağı mahsuldar bir hale sokmaktır Berlin, 20 _Nİ 1929 Buna ba günkü vesiwitimiz de kâlidir. Yeter ki köylü yapma- sını öğrensin . Bir çiliçi on dö- | nüm işleyip (668 kile hububat alacağına adam akıllı İşlesin de yarsın beş dönüm çıkarsır. Bu | iyi işlenmiş! beş dönümün mah- sulu S00 eder . Burada mesai- nlu , zamanın yüzde kırkı da | tasarruf edilmiş olur. Avrupalıların fazla mahsul almalarının — haşlıca sebepleri arasında kimyevi gübre istimal de gelir. Almanya harpten evel şu.mi- ktar gübre kullanıyordu. İ 50 bin dön e" . - Potas W0 . » Kireç — 125 1627 senesi gübre islimalatı : Azot — 400 bin ton Fosfor 471 , » Palas: İ00 &» Kireç Idza , Mh Ffı-l ıınlıı(ıı işgalt yâzünden ba gübre dahe az stimal edilmiştir. | Alman çiftçisi bagüia tepra- | gn hakkile işleyemediği içla malsul miktarı düşaüştür. Bizim yapaçağımız şey, eu hale sokmaktır. lar. Hayvanatımız bu » Proğram T- ı:'l vaziyetine getirmek olma- lıdır. K Bu güm — istimal cimesial bilmiyen — köylüye — istedi kadar para verelim. Be Evviü onu talim ile derhal işe başlayalım. Bizim memleketin — selâmeti kat'T olarak Du yolu tutmaktadır. Kerim Amerikada Hooverin muavini Kabine içtimalarında bulunacak Wejhigrin - 8 ( AA ) — Resi çurahur AT Hogyer reisiri cumbur muavini ayandan M, Curttsi kabinenin bütün içumalarında hazır bulunmağa davet etmiştir. Kellog misakı Washingron, 8 ÇAN) — Ecaebi aüatbuat münt şerelice verilen tesipleri ziyafette Ayandan “Kellog. misakının mücssiriyetimi ve küçük milletler için haiz olduğu ehemaniyeti izah ermiştir. Amerika donanmasına | Woaşbinzton. 6 (A Sniral *Pratr, amical Wiley in verine Amte tika denonması — başkomudorluğuna tavin edilmişi Çl-de İtilâf hasıl oluyor Changhai, 9 (SÂA) — Rüvter ajansı büdiriyor. Hankeou ve Nankin Çin me- murlarının Ber Şeyin — yolunda gittiğini ve- mevcut - ihtilâfların müzakerat tarikiyle halledilece- Bini beyan etmekte olmalarına rağmen yapılan büyük ve müte- madi askerf harcketler — istikbal için hayır alameti değildir. Maa- mafih sulhu muhalaza ve idame etmek için büyük Tanliyetler sarfolunmakta ve Cantoön valisi Licbaişon ile Hankeon kuvvet- leri reişi Titsungjenin yakında Nankene icta edecekleri ziya- retin bu hususta müsait bir tesir hasıl cdeceği ümmit edilmektedir. etmişti. Temir bunu da hatırladı. Fakat şahst kinlerini jçinde sak- Tayarak kaybettiği — zevcesi için ağladı. Oğlu Ohangiri afarak ken- di adamlarile — birlikte — cenvl hareket etti, nehri geçerek geçen | yaz Alacayı — götürmüş — olduğu | moktanın — yakınında — bir yere gitti. $ Zeynedilin, T Biz Allsiın aidiz ; Ona | vetkükata devam evlemi | ditmektedir. Froamsad ! Tamirat ve borç Renin tnhli;e;i mes elesi gene geçikecek AA Bior acaklı devletlerin Amerikan Belicilak — göstermiş delillerinden sonra Pa - güzetes btürahhaslar — il olduklarn uzla; borçlaru vit $ aiin tespiti husasunun Büccü Omiktarnır — tespit — eimeden dağılacak olursa Ren meselesi uldü- Tühliyesiz — bir de seik veridârei nüluz ve tesir icra etmeğin >mühim — siyasi mahzarları. | belenduğunu yazmaktıdır. tamini yab'elüsldr hati memur beynelmile) bev'et hakkıı dir, Yanlış teisirma mani olmak için yarın me fasesi bir resmt tabliğ neşredilecektir. Mes'eenin haği Bususunda iki esuslu prensip bekim olduğu zanne- | 1 — Almınya tahhüdüne tlaycı etmediği takdirde Do hareketin he maca ve kendiliğir harici Üzerinde akisler Tsule gerirmesi için Mman düvünunun — siyasi ma- hiyetini azami derecede reletmek, 2 Mühim miklarda tediyat vu kanda marın Kalkraşnın tehlikeye düşmesi imkânma / kacşı Almanyavı temin etmek. Fransa tayyare mazırımaı seyal Paris , & ( ASA M Cavi Eynac ögleden sonra Torinuya miştir. Orada Frumsa ile kalya ana: Hava hatlari tesisi hakkında bir itilâfâ exms Kazırlamak üzre M Bacibo ile görüşerektir. İtatyamın Paris - seliri nazın teşyi onu gelmişlir. İtalyanın talebini reddetti Berlin, & ÇAÇA) — Paristen bildi. riliyor: Fransıx hükümeti Kascellamarı belediye omreelisi axösinden — birini kötlederek Vransaya ilüca etmiş olan meb'uslarından İmerami - Şiddetli kış var! Atina, &$ (AA Kış Make- donya epir, ve takyada bütün şiddetilk devam cetmektedir. Y feyezanlardan dolayı vaziyet i ;kı!';: ku»hî:wn:mıu ye | i vi oS n Si ve a | Si sişede oyelima merbut protokol da tanlin odilmiştir. İ münakalâtın — dakı Bundan başka, bazi nökülarm ea Sle Çok “Raştbalar zihi için de taraleyn arasinde müza- miştir. Ri kere cercçan ediver. İki memleket — arssında ihtilâlı galnız. Yunan trak, 12 milyona haliğ olmaktad Bir infilak oldu Bükreş, 9 CAA.) — Morenide bir petrol tasfiyesinde bir infilâk aa gelmiş, birisi bir İngiliz mühevtdisi olmak 3 şahsın ölümüne ve 8 kişinin ağır surct yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Veni Bulgar setiri? Atina, 8 CAA.) — Yeni Bul- sefiri Selâniğe — gelmiştir. muhaceret mes'elesinin yas kında balledileceği ümidini izhar etmiş ve bir ticaret muahedesi akdi icin cereyarı edecek müza vu! üzre Kestat — esnasında — Bulgaristana Adalar —denizinde mahreç | yerilmesi cekik. kılıyor, geceleri oynuyardu. | raç tahtasının üstünde, kü- çük süvarileri, fildişinden — Cute- leri, filleri oradan otaya götüre- rek meşgül olurdü.. “Bir - rakip | ile oynadığı zaman hemen - he- | men her vakıt kazanır, kendi adarilarıyle oynarken buna "bak mazdı. Temir satrançta üstattı. Bu oyundaki merakını tatmin için Temir “yeni — bir - satranç ysulü buldu. Gerek taşları, gerek | tahtanın — Gztündeki murabbaları iki müsline çıkardı. Bununla yeni tertihar yapıyordu. Beşyaşındaki ç: babası halının üzerine avdet edeceğiz . Ölümümüzün saatı evelinden tayin editriştir. ve ı.ıkıju emir herşeyi kaza n çocuk da siyah gözlerini açarak i babasının. butün dikkatini kendi üzerlerine mıılı-me olan bu parlak 'MÜNA: EBATINA DA- firimiz. Hüsev bey Türk - dalar “MÜjyetce 5i gustur: Ki millec'ye m ahat sör dözec | söylemekte . l harptetr ğonra bit amüddet | smünasebatımın — cabir bir I |oarasında Halgaristır | Gerek Temiştir kiz Bösal ıı-lııtı-d— TURK-BULGAR İ İ | R SOFYA SEFİRİMİ- ZİN BEYANATI Sofya 5 (Mülliyet) — Solya | L s amedi bazt hadisat h gül ilarksühirük-ohmaktar kalmantıştır. Daha sonta sam ge Meshit netidesinde her | ik mesil Kalledildi kofgkrikLdn aC desüuk Henbödisi .mna İ n süredde mü- Bilçe girmiş ol Here müshedesi de bir M0 da tistik seb donie'bird Bitarâflik — ve”Mikum imritahedlesi yakında valitacektır “Bu süretbe her ü devlet arasetelakk' dostlük pi misak ile eçit #ditmiş olgcakut. Bu VE aktediler dasduk teyit ile aleni bikafsihağer — kac'i Kİt 3 camiye7 olacaklır. “Wğrkice Gum VekilirTevlik Wüştü » | müzekal Bey Balgaristarı | trtesne Narırı NL h Burel arasında- GER misanıdda Solva | iatasyonunda — Ctreşan Set isal edildi. ç Ankarada Tür yraltan Vevfi Rüştü Bey. diğer Yaruftan Malgar <ef M Pavlei arasında Gerepin cımişalarn müzakerata Türkiye Hişkümeti vasl bir fikel - izilâfcuyanc, bareket etmiştir. Türk bükümeti “her Hirlü hatp fiktine yabancıdır. Tür€ivenin emeli ber memleketle <ai “ve cimnivet esaslar Takip edet. 'rmam içim- de 1 muallaktaki mesdili haliederek gühteti devletizrle derdük ve bira- müahedeler, di âle süşlüyerim Hded kalar messili hahlederek Dizariklik ve Makem muabedesi aktine MM etiniş alım ilk devletir, Hüstev Bey bundan toncu Mitüsi eşkası taatlük eden hekuktan ahat mucip bir mes'ele sdimadığinı görü —| yorsunuz. drini pek iyi tanıyan mü'et açasındaki. siyasi, iztsadi kat aha Japon intihar etti Bertin , 8 (AA) — Mosko- vadan bildiriliyor * Gazetelerin husust kayatımı — tecavüzkârane | tenkit elmesinden son derece müteossir olan Japon utaşena- valı Mikadonun Tesmi önuünde Tatikar etmiştr, . * Rigada Romauya Selareti Betih, 8 GASA) ei YBükreşten gelen bir telgrala nazarısı oRimanya Hü Türvineli şmü v Cümda etmiş olan devlerlerle daha- akı bir atin etmek İcin, Rigada bir el das etmek miyetindedir. olürken mollalar imlü tazyik boyurduruğunu dırdı. Bultaradan Sahertande kahramanlar — memleket” — kolkılı uyandırdılar, zalinlere karşı tahrik un düşiman şehrin civa- rıma geldi isede Semerkont hatkr, her İki emirde Bulurmadığı halde, gene şehri müdafsa etti ve düşmem attı. Allahin — iradesile — Mogpllarık deygirleri arasında hastâhk .mı Hayranfarınık — dörüte O kadarki postaları için bile ö gir bulamaz - oldular. terkettiler. Çoğü oklarını ve yükle- rini arkolarınc, kılıçlarını da omuz- ; bu programı | Cenevre, 8 (AA) ? Beylerimiz | Menideketi | ı-ıuuı-.ıo Be__vaz kitap Bahriyeye bu sene sarfedilecek para daha az Londra, 8 (ALA.) — Neşr- edilen beyaz kitap bahriyeye verilen tahsisata alt erkamı ve M. Bridgemanın beya- natını — ihtiva — etmektedir. 1929 semesine ait krediler ceman — 55,865.000 — İngiliz Hrasına baliğ olmakta olup 1928 senesine — nazaren 1,435.000 Hira derecesinde bir tenakus vardır. M. Brld- geman bu kredilerin alâkayı cnlip hususiycileri olmadığımı | beyan etmektedir. Bu ten- zilât ne haya nede deniz kavvetlerine mensup - tile- Ularda tenkisat icra edilmek- sizin yapılmışlır. 1929 senesinde yapılacak Inşaata alt mebaliğ 8. 921 Hira olup 1928 semesine na- zaren 1008321 Hira mikta- çında bir tenakus vardır. Bahriyeye ait hava kuyvetle- ri için 220.000 lira fazla tah- sisat konulmuşlur. M.Bridge- man, umumi surette bahri vaziyeti ihlâl edebilecek her türlü hususiyetin fikdanının vücuüde getir- mesine pek çok medarı öl- müuş olduğanu ilâve eylemek- tedir, 1929 senesine alt yeni program 3 yen! krovazör, 8 torpltomuhribt ve 6 tayyare- nin inşaat tezgâhlarına vazı- ni natık bulunmaktadır. İNGİLTERE-HİRDİSTAN YOLU Londra, -8 (ALA) — Avam kamarasında hava nazırı Sir Hoare Hindistanla yapılacak muntazam hava seferlerinin DU siyledfılr. ISVK,REDE TECAVÜZE MARUZ DEVLETLERİE YAR- DIM DÜŞÜNÜLÜYOR Rarlis, 9 (ALA.) — Gazete- ler tecavüze maruz kalatt | hükümetlere mecburi yardım projesi hakkında dün Cenev-| rede cereyan eden müzake- reye dikkati celbetmekte- ve bu Jâyıhamın sulh teşki- lâtını ilerleteceği mütala: nı beyan eylemektedir. “Pe- tit Parisien, M.Brlan ile sör Chamberlain m bu muka- veleyi bilhassa Sovyet Rus- mekteki . faldeyi kaydetmiş niyet beyan eylemektedir. Bu suretle Kellog misakı ikmal edilmiş olacaktır. Petit Jurnal gazetesi bu progranun harbi geriletece- gini yazmaktadır. Tekzip etti Cenevre, 8 (ALA.) — M. arasında gizli bir muahede etmiştir. ÜÇ SENE “TETKİKTEN SONRA Ak- kalarak — hadlisücin | alacağı rengi gürmek - için bek- İdemiş olan adamları “geldi ve kendisi Gihakika Se manr — koğduğuru yleriet öldüren. has- | vduğuna bu salgisu atarlar kendi atlarmı başka ya yoktu. Bibayet darına olarak — güğller. — Şimdiye kadar bir Mogol oşdusunun. böyle Evlerin petteerekrinden Tei bir haftaya kadar başlıyaca- | « CEMİYETİ AKVAM yanın tasdikma iktiran ettir- olmalarınden dolayı memitu- Zaleski Lehistan ile Rumanya elduğumu kat'i surette tekzip Terdi. Bir ukü iburet Tattin bu yeni cil üzerite | yalırz “Tura, olmasından yâni Bnir Hüseyn gert dönerek mem- | Cengiz Han n tekete girdi. Semerkande parlak | başka bir me Ümermimle dahil oldu. - B kadar | mı Han - intinap - ettiler. karkünc bir düşmanı gert püs- | merasimle İHan - sarayıda v e kistmüş olmamm #eiha HMüseyn de büyük babası'l den şehir. — hulkram ganm evelce yaptığı gibi idareyi Sofya, © (AA)— azlaşma mizakının ukd Mubuat Tü hakkında resmi Demokraniçski gazet Arka Ei—!'Son Haberler Türk - Bulgar misakı matbuatının neşriyatı hakkında Sofya k-Bulgar bira neşriyal Ka tukakının maziden w vaziyetin bal ve tesviyesi Kususunda buügüne kadar yapıları güyret lerinin Omurmuki bir nettest olduğunu ve ikt komşu m tUnda yeni bir çığır açan tekâmül hareketinim son merhelesici teş ia kil ettigini Deyan cemektedir. Mezkür gazate Gazi Mastafa Kemal |A hazretlerinin girişmiş bulundukları tecetldük ve yenilik eserini bul- İma gar tinin büyük-bir sempdti Hle takip Cetmekte bulimdı ine | kaydettikten soğca diyarki Misak Türk- Bi nn Şitsi dai sıkıştıracak ve balkanlarda sulhii ukviye Mu okrat firkasın ©: isk hSi Koktai nazarından ve n Ankara misakını son tet moa'fak fresailin halil Ve mürekabil vaziyerlerinin tavzihi çin İki taraftan sarfedileü müsat'ün Eemeresi olduğeni” töğlemektedir. HKa Fakir çocuklara elbise tevzi edildi B Ankata, 9 (Mülliyely — Hintayci etlalin kadın yardım cemiyeli | * 3 G00) çocuğa başlık, elbise ve aya kabı dağıtmıştır. Çocuklara İB, | bayramda şeker de verileceklir. Cemiyetin azası kendi işlerini bi — İçl, rakarak bu işlerle meşgul olmaktadırlar. ço Yunanlılar bir Mısır vapurunu müsadere ettiler Atifa, 9 ÇLA) — Pire pelisi bergamos torpidoşsunun muuvenetile ve Nue Xotleles dkdinsir zökdapu - hakle, Sira adası kuröğüde Bizü: B V Bula girmekte olar Erriya namunlaki bir Ölisir yapurunu müsaderc etmiştir, Vapur kaçak olarak afyon ve haşhmş nakletmekte idi. l.lkı Seyhan nehri yine taştı — « Ankara, 9 ( Milliyet ) — Seyhan wehri taştı sular seddi yarark ovaya akmaktadır. n MAAŞ LAYIHASI ! Maarif bütçesi Azkara, 9 (Mülliyet) — Maaş . Nütâxes Ş' î layihası hayramdan Soara hey'- encitmini maarif bürçesi € eli vekileye taktdim edilecektir. ın terkikatımı kenal ermişlir. Ti Hey'eti vekite | Adürdme “öyt Hililaa, Yü ea v Güeğ — Tzy'en b ; Orlana 8 Allüyesi SBeadle $ b vekiler lüzüa, Poga hazrtilericin riyaş | Mesiei ÇS0Xbim Hem . ge Lekeiseim yi B” Kalıul şemişile, Ka [ Lise Ükleei devin “Kitasları | | e y sedas — .. Nakara. 9 ÇMillier) — Devlet Vdans, 9 ÇAtit SAA madbessında » lişe ükünei Cdektelerino, | Katür Sahh' Beye “üyyare cemt Jt zit Kiapların yakında yeni bertlerie, | yetine CS) Hin Hira tebetrü crigt |19 besulmasına i ilmi Ia Romanyada Lebistamda | Ana ile oğu “Bir nazır çekildi Kiv , ) — Varşocadan Londer 0 (AAJ — Kxcoimg Srandard - ganetesinin — Bükreşter aldığı bir haberc nazaran yakında Kınlıça Marie - dip- Brvas.»Karcıl e. arasında Pariste bir mülükat vuku| güm süfera hey'etini resmi en- ha yette kabül etmiştir. p * Meksikada vaziyet — Meksika, | y Gizli İIIİ ' ı sı ÇAA) 8— Dahili vazivet san dereco t Radok ajarsı Lehistan ile Ru- glzli bir muahtde dair i harbiye 5 mnanya ; atasında f gmevçot olduğun ol bi lundüğünü beildiri: tekzip vimekte yor, * Yunanistada soğuk — Mi- ba BYAAY — Soğuklar döleyisiyle münakaların inkican nepitesinde Epir- de 1 Kasabalar — yiyeceksiz kalı Kaarerön nnn ea ea ' vam cemiyeti meclisi toca- vüze maruz kalan milletlere mali yardımda bulunmasına dair olup “Finlatıdya, hükü- meti taralından teklif ve mali komitece 3 sene tetkik edildikten edilmiş olan mukavele pro- | desi hakkında müzakeratta bi ııımıı r. lt ıEl BleE içtini C:nevr& 9YCAAL Akvam cemiyeti meclisi gelecek içtima devresi için Haziramn 'onuncu salı gününü tespit) etmiştir . çok Artık nir Hin- düseyn He T vasi diyarın h Temir, manen, Hüseyn ile müsavi bukuka sahip bulu- muyordu, Ofakat Flen, ordamü k kü. Kendi Vzinin M çok adamı Vardı. | eyn de Han yapan Tunu ve filen hüküm eine aldi, Bu şeralte Vemir Hüsey- sonra — tanzim * | | olan, salâh kesretmiş oılduğundan hüküme gazeteitte ve olan telgeallara - konülmuş Sansürü kahlırmıştır. * Wasbingon, 6 CA ) Kabine hugünkü - içtimsirdea - Meksi Kada hadis olm vaziyer haklında lnmuştur, Meksikayı müzakeratta 6 Gayrare ilhracatına ma Kdnir vermistir. Kaçakçı vapıru — Minx & (AA) — Bir Yıman torpitasu S0 Dit Hirshik uyucucü mevat kaçırmakta olan SELRiyat. isininde bt Misir vapuruma bağmaştur. « Bir tayyarenin sukutu Nanis, © Bir bomdare tecrübe tayacanı ilurması üze * İspanyada yeni vak'a NAJ XNimresmi bir tebliğ ir çok — mekteplerde kargaşalıklar Ççıkmış fakat , harice sineyez etmemiş olduğanu bildirme Berlin$ (A,A ) — Nuyorktaa gelen bir telgrafta Meksika hü- kümeti memleketin şimal kısmı müstesna olmak üzre her taraita isyan başlamıştır . toprağı ediyordu. Temir yalniz bir şevde Jar görüyor. ve “taksim | israr ctti: Kendi memleketine ve Yeşil şehirden vehre kadar olan sahaya | sahip olmak istedi: Nehir alabildiğine benin- dir. | Diye karar — vermişti. üiddiyetle — Pareker ediyor. tun Yolsir yere haraç alırdığı Alicenaşhğı bu zaman husustü kavpa çıkmasına müsade etmezili. Hüseyin, Barla kabilesinin erkek ı Terinden adam başınaağır bir haröf | , almaya - kalkiştiği Temit) a buna — şiddetle eti BU : adamların sön müharebede malğf , larınm, çoğunu kaybetmiş olduk | (

Bu sayıdan diğer sayfalar: