6 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Orabilir miyiz unun için de mi paral ve ihtisas lâzım ? Dün tesadüfen Sirkeci istas yonunda bulunduk. Avru pa treni gelir...
 intihabatı jarlâmento usulü ile idarenin babası olan İngilterede yakında avam kamarasının, yâni meb'uslar meclisinin yeniden
 Verem kongrası toplandı Verem vefiyatı kadar verem yatağı yapılmalıdır v Her aza senede 1o aza bulup ;miye!e...
 Diş tabibi Sami B. hakkındaki karar ç refedildi Diş tabibi Saml B. Pek maruf kıymetli diş tabibimiz Sal Günzberg hakkında bir
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEŞİNCİ SENE — N' 1764 YUNUS NADİ İdarehanesi karşısında dalrel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutüsü :N" 246 Bepgetem, z66 A n üdiri. 3238 Kütep kisını 2472 Telefon Mare müdürt ( 2365 İngiliz intihabatı Şarlannenia “öğlü ile tönrenin pabusı “olan . İngilterede yar | kinda “avam “kamarasının, yani meb'uslar meclisinim yeniden Tnti Habatı yapılacak. İntihabatın Dılacağı' gün Kati sürerte S0 Şısa tesbit olunmuştur. İngilterede Yapılan ker intihaın - ehemmiyet Yatdır. Bu ehemmiyet b defai İatihapla belki biraz dal olacaktır. Onun - İçin kariler Çakın İsükballa bi hadlsesi hak- | Kinda şimdiden biraz hazırlık fikri vermeği Evvelü İngülterenin her intitabı seden' mühimdir ? Şunun için ki rgilterede hükümet demek, intihap jemeklir. Tabil bu kaziyyenin ak Si de aynen doğrüdür : Örada a hükümet demektir. İn; intihap yapıldığı zaman üihap terede bi Ya iktldar mevkünde olan bir hü- ümet yerinde kalır, yahut o klikü: Met mevklini intihabatta ekseriyet kazanan fırkaya terkederek hemen Çekilir “gider, Zaten İngiltereye Sahsus iflerden olmak üzere ora- a fırkaya hükümet nazarile bak- Makta da hata yoktur. Bu parlâ- mantarizm. denilen meşratt idare | üsulünün en yüksek tecelli ve (e- Kamülünü teşkil cder. Fllhakika Bu usülde katasından fırka ye mağı geçiren her adam, hükümet kurmağı ve hükümet idare etme- #i de aynı zamanda düşünmüş Mak lazımdır. Hükümet idaresi ise Öyle herkesin kolayca başarabile- Geği bir İş değildir. Tiükümet Kurmakta ve yürülmekte herbangi Bir firka ceşkiline saik- olmuş bir GK fikir kali tin derii topla olarak yaşatılması İN ne kadar prensip varan onlur Fi cümlesi fırkanın çerçivesi içine girdikten buşka UÇ beş kişinin Kalmaktan — kurtulamamıştır, Parlâmenterizmin - itbarını kıran Keyliyet de bu olmuştur. 'Ortaya yeni bir lirka karışmak- 1a İngiltersde bile - velevki ufak- Bir karışıklık baş göstermiş oldu. ganu hep biliriz. Bu yeni fırka Malüâmdür Ki işçer unvanımı da taşıyan Züler parti dir, yâni İngiliz a daha sosyalistleridir. - Bundan evvelki intihabatıa işçil Ekseriyet değilse de Ta: kazanmış olduklarından liborui 1e- fi 'müzaheretile ve şetleri M a Simuş bir yeniliktir. Fühakika İa; iki fırka idare edepelir: Hürriyet- perverler (Whigs) ” ve muhataza. | (Torles). Elyevm iktidar inde bulunan M. Sitanley Baldıin hükümetinin muhafazak firka hökümeti olduğu malümdur. Bu Bükümet 1924 senesi mihayetle. rinde iktidarı almıştı. İagiliz an'a- nesine zat bir tecekli olarak par. | Tamentonun — bütün bir kanuni Müddetini geçirinceye kadar ikt İngiltere de iddeti dört ç b Bat yapılır. Hükümet işinde sık | Sık elkârı umumiyeye müracasi etmek te böyle İagilterede bir | An'anc olmuştar.. Her yiğidin. bir | yoğurt yiyişi olduğu gibi hermiller fin de bir idare tarzı vardır. Me- | selâ. İngilterede meclisi / sık sık | Teshetmek adet olduğu gibi Fran Sada da meclisi hemen hiç feshet: miyerek kanani müddetini bitiri Mmek adetlir. Baldin hükümeni | bu İngiliz adetinde bir. istsna yapır. Teş ingiliz ahvalindeki şiklik 'yalmız hu İstlena, ile 'yor. Hani/ eskiden — İngilterede Hürriyyetperverler. Ve muhataza- e GÜZELİK <7 MUSABAKASI| Ü KUPONU — SÜ ve Ca 1 h. İtalyaya gidecek| Rusyaya giden | Fadan şehrimize gelmişlerdir. Düyunuumumiye | HER GÜN SABAHLARI ÇIKA, Verem kongrası toplandı Verem vefiyatı ka- dar verem yatağı z yapılmalıdır | Her aza senede 1o aza bulup cemiyele kaydeltire- cektir. Fırkada bütün fırka azalarına bu cemiyele kaydolmaları bildirilecektir Verem memleketimizde korkunç tahribat yapmaktadır. İstanbul Şehremaneti, haniya şu konservatuvar için yüz bir lira tahsis eden, dolandırıcı bir yahudiyi müdür tayin etti bir Şirkete yirmi binlerce lira para veren Emanet henüz İstanbulda bir. verem bastahanesi açamadı. Dün verem mücadele cemiye - tinin kongrasında öğrendiğimize göre geçen sene bu hayırlı ce- mirete bin Hra kadar yardım eden Emanet hastahane yapa diye 'sene o bin liracik muaveneti de kesmiştir. Meydanda hastahane olmabığına göre buna hayret ve hatta hiddet etmemek mümkün müdür ? ının dünkü içtimama bir nazar cemiyeti / senelik - kongranmı | dün aat ikide Türk ocağında aktetmiştir. Kongra, Reis Dr. Ali Paşa- nın; Cemiyetin derahte hayati” mücadelenin. Ş Yetinden, bunun vus'at ve şü- Mul alması zaruretinden ve bir sene. içinde başarılan faydalı işlerden bahis İrat etliği bir mutukla açılmış, ve Dr. Tevfik B. tarafından bir senelik faali- yet ve hesap raporu okunmuş- fur. Raporda evvelki kongrarim izdiği ” progjramın ” eef miükim Maddeleri olan / programda, “ispanser ve varidat etrafında idere beyetinin faaliyeti gönler rilmekte, aynca” Eyipte açılan ilk — dispanserin iyetinden sitayişle bahsolunmakta idi. Yeni sene bütçesi de geçen âbi 5 bin lira olarak ÜATLOELEN Dünkü içitmada pok kıiymetli Izahalta selunan Dr. Teviik Bafm Pç. İstanbul - Verem Mücadele | İngiliz heyeti heyetimi,: M. Litvinat Moskova 5 (A.A.) Zeki Paşa 'nof ingiliz sanayi heyeti R..SİYASİ TÜRK GAZET CSsrabilir miyiz 7 Bunun için de mi para| ve ihtisas lâzım? DDin tesadülen Sirkeci itas yonunda bulunduk. Avru: Y beni zelir gelece, meahalır tin, otomobillerin, hammalların stasyon meydanına bir hücum- |) larmı gördük ve utandık. Za- ten tren yolculuğu, yorgünlı Küyle sersemliyen, ellerindeki eşya ve bavullariyle yürümekte müşkülât çeken yolcuların oto- mobil altında kalmamak, ham- Malların itip kakmalarına ma- ruz bulunmamak için çektikleri zahmet ve eziyet yürekler acı- sıydı. İstanbula ilk ayağını Atan ecnebi yolcular, böyle bir Manzara ve işkence ile mi kar- gılaşmalıdır ? Bu trenler muayyen saatlerde gelirler. Acaba o saatte bir kaç belediye zabıta memurunu oraya kadar göndererek oto - mobillerin, arabaların intizamını temin etmek, hammalların ta- cizatına mani olmak ve gelen yolcalara kolaylık göstermek mümkün değil midir ? Buntin için de miihtisas lâzım, bunun için de mi para lâzım , bunlar içinde mi tetkik seya - hatleri lâzım diye : Sorabilir miyiz ? hakkındaki karar vefedildi Diş tabibi Sami B. Pek maruf kiymetli diş tabibi. miz Sami Günzberg hakkında, ileri sürülmüş. olar ile şiddetli bir rüzgüra tutulan son bahar yaprakları gibi sapır sapır dökülmüştür. Çirkim ve Jayıkı nifrin ittralar. dan' müteşekkil olduğunu yakin ve yakından bildiğimiz bu hazin maceranın Cumhuriyetin ergeç te- celli edeceği şüphesiz olan adaleti ününde bütün hakikatile tavazzuh imİş olması mücibi. memnüniyet olduğu kadar şayanı ibrettir. Bir çok mihneti elemden sonra olsa Gahi mihayet açık ve temiz almlle temayüz eden Sami beyi ve onun fiz azasından bazılar etmiştir. Heyet komit tebliğ neşrederek heyetle Lit- vinofun serbestçe ve gayri res- mi surette İkl memleket arasına isi lâzım iktisadi üssü'hareke imkânını — münakaşa bildirmiştir. Dahiliye müsteşarı Hilmi E. ile Umum jandarma kumandanı Zeki Paşa dünkü trenle Anka- Hilmi B. ve Zeki Paşa mülki bazı tetkikatta bulunmak üzere İtalyaya gideceklerdir. Bu zevat a na c aa kmel a Halledilmemiş — mes'elelerin a Bini, sakasdı sayahatı | BöRİRr bullmadidn Tei ları hakkında malümat / rica itvinof ya- kında Cenevreye hareket ede- ceğinden heyeti alâkadar edem mes'eleler hakkında görüşmek €den bir muharrimize sadece | şunları söylemiştir: — Seyahatimiz hakkında size bir şey söyliyemem. Müsteşar | üzere devlet, B. gazetecilere bir şey söyle- mememi bildirdi. ebilirseniz yapacağımız se- Hilmi B. yarın Vali Beyi zi- | yahat hakkında malümat ahır- yaret edecektir. Kendisi ile ezih ailesini Cumhuriyetin adaler dle teeyyüt eden şeref ve fazilet- lerinden dotayı kemali samimiyetle tebrik ederiz. Kimsesiz vatan yavrularına yardım ediniz Onuncu Niste Şudar £ Diş tabibi Sami B. | ABONE ŞERAİTİ ]mu»m Türkie için Harıç için Seneliği | 1400 Kr. — 2700 Kö. aylığı | 750 Kr. 1450 Kr. | 3 aylığı — 400 Kr. — 800 K Nüshası her yerde | 5 KURUŞTUR ESL Senede On Binlerce Kişi Veremden Ölüyor - Diğer taratan Cenevrede Tev- fik Rüştü Beyle Yunan Başve- kili Mösyö Venizelos arasmda bir mülâkat vuku bulacağı ve bu. mülâkatta iki Hükümetin mübadele işleri hakkındaki nok- tai nazarı tetkik edileceği ha ber alınmıştır Mamafi Yunanistandaki Ayan intihabatı müstacelen yapılacak olursa Mösyü Venizelosun Ce nevreye gitmesi kabil olmiyar mülâkat başka mahalde Güzeller resimlerinizi gönderiniz Türkiyenin en güzel kızı olmak şerefi sizi bekliyor Bugün müsa- Hariciye Vekilinin seyahati Roma veParis — Sefirlerimiz ç | Fethi ve Suat Beyler *(lih — Cenevrede Hariciye vekiline iltihakları Feriz gelçimiz — tebliğ edildi —— rama seleimiz Tevfik Rüştü Beyin M. Venize- losla görüşmesi de muhtemeldir aŞ güü Anlarıdan eri” T Diğ Hüi el aa T didi teslihât konferansına Hi fak eimek üzere Cenevreye decek olan . Hariciye - Veli Tevfik Rüştü Beye mülaki- ol mak bzere'Roma Sefirimiz Suat ve Parıs Sefirimiz Fethi Beylere debliğet yapılmıştır. Bu zevat Cenevrede Harkçiye vekilini. bekliyecekler ve her iki hükümetle olan münasebar vey verecek kar Tilerimize mü- kâfatlar takdim edeceğimize gö ve Türkiye gü- v 29 — Vergine Menaşe Hanım ” Resminizi çıkartınız. Foto- Ferit İbrahim Güzellere bitagi ediyodr Vayimberg 15 Nisana kadar daha vakit eE rr a var, Türkiyenin en güzel kazı | — * Febis olmak fırsatı elinizdedir. İstan- | — Sizi bekliyorlar, hemen mü: | bulun en meşhur fotoğrafçıları racaat ederek bizim hesabımıza bir resminizi çıkartınız. Yağan yağmurlardan iki gündür bütün sokaklar derelere döndü — Londrada müthiş feyezan olmuş. şehrin aşağı kısmı su altında almıştır Beyoğlunda bir tarattan yağmur yağarkan bir taraftar d deri satılirken İkİ gündenberi ha Kış geçil, bahar geldi derkem, İi vanın fırtına ile birlikte yağmut sokaklarda kuzular, bahar çiçek-

Bu sayıdan diğer sayfalar: