9 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

9 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Beynelmiis. sergiler ve biz Almanya muhabiri mahsusumuzun dikkate şayan bir mektubu Berlin, 3 — Ticaret ve iktisadiyat...
 | Floransa mü âkatı Çemberlâynın beyanatı Mülâkat diğer devletler aleyhinde telâkki edilmemeli imiş Boulogne 7 (A.A) —...
 Gazi Hz. Reisi cumhurumuzun vvelki günkü zyir lerine ait intiba Reisicumhur Hz.niv - eyvelki gün Başvekâlet dairesive teşrif
 Siz ne dersiniz ? kâfi gelm;miş, aman yatıştırınız! “ Gazetelerden: Şehremaneli namına — İspanyadaki — kongraya iştirak eden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— N* 1767 YUNÜS'NADI nümiye | karşısında dairel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu :N 246 y | Telefomn : Pikar'nüdiri 3230 İânre müdürü : zy65, Kitap kmmız 472 | HER GÜN SABAHLARI Yeni Maarif Vekili Laypzig sergisinde Yunan paviyonu Beynelmiis. sergiler ve biz Almanya muhabiri mahsusumuzun dikkate şayan bir mektubu Berlin, $ — Ticeret ve Iktisa. 4 Aleminde arz ve talebin en Gmeli mükayete ve mkişaf vasıta Ve salalarından biri de şüphesiz Sörgilerdir. Bu ” hakikat Tarihin Çokeski zamanlarındanberi anla- Şilmış olduğundan sergilerin de İptider ol bile pek cski bir darihi vardır. Haftahık kurular azarlar ile sene veya mevsim | Panayırları halinde bugün en ipt- Ga. memleketlerde bile hisecdir. Mekte alan. bu Geşbir. immiyacı danayi Ve Ücareti teklemmmii cimiş olan memleketlerde daha büyük bir inkişat göstermiş ve artık e Tatakı Yunanlılara varıncıya kadar bütün milletlerin iştirak etliği beynelmilel Laypzig sergisinden ım Floransa mülâkatı Çemberlâynın beyanatı Mülâkat diğer devletler aleyhinde telâkki edilmemeli imiş Boulöğne 7 ÇALAJ — İtalyadan| avdet eden Sir- Çemberlâyn londraya dönmek üzere dün ak- gamn buradan yapura binmlşt Lohdra 7 (A. A.) — M Mazeksi ile millktlen pp * Öbmerver ç imebeni ormhuliriz abul cilön 'siz Çeğberlüye İngillere ile İtalya arasındaki amlnasebatın İyi olduğunu yi “diğer devletlerin menfaatlarına zarar getirebilecek mahiyette İtalükk oöübmemei nti gel beyan ctmiştir. Sir Çembçli Framsa ile İngültere arasındaki Vitilâfin Almanya ile olan sninan Münhai | azalık için intihap Sigorlacı B. intihap edildi yulmuştur. Ondan yirmi Sonra'da Laypzig sergisi tecssüs Bügün ise Laypzig sergisi artık tamamen bir nümüne meşheri ha dindedir ve orada teşhir edilmiş olan mallar alınacak siparişin mü- Hunesi hizmetini gördüğü giDi ay- He zamanda fabrikaların kudreti istihsaliyeleri ile iştigal etmekte oldukları işler hakkında zaire bir ikir vermeze yardım çimektedir. Geçlikçe ehemmiyetini olan Laypziç - sergisi harbi umumiden sopra daha seri bir inkişaf irac etmiş ve yaptığı eklâmlar sayesinde yalmız ecnebi 've yerli zajrlerin adedini artırmakla T a aa a sebatı bilhassa teshil eylediği L lielan eeilll l ehemmiyetle kaydediyor. Münbal Mec: disi umumli vi İüyet azalığı in- tihabatı —dün Darülfünun ko- nferans salonun- da icra edil - miştir. Salonda toplanan mün- tehiplerde icap eden ekseriyet vasıtası olmağa muvatiak olmuş- fur, Fihakika sabit bir paraya Malik ve büyük bir istihlak saha- &1 olan Almanya- ihracatı için de pek fazla mevadı ibtidaiyeye muh. aç olduğundan ve bucihet ücareti kariciyesine ehemmiyet —attex memleketler için biç bir zaman nazarı — dikkatten uzak — tutula- myacağından — bir. çok mem> dekctlerin iştiraki temin cülimreze Başlamış ve b <üretle Laypazlg moşheri hakikaten beynelmilel bir Şeki Calmıştır. Her Sene İlk ve Paris 8 ALA.) — (Echo de Paris ) — gazetesinde — Pertina Çemberlâyn - Musolini ) mülâ- Katının ferdasında İtalyan mat- buatında - Roma / hükümetinin hüsnü niyeti ve Fransa ile bir itilfa vasıl olmak hususundaki arzusu bakkında kat'i temi Tını irae eden müntehipler mu: ayene edilen sandığa reylerini IKAR, SİYASİ kâfi gelmemiş, aman yatıştırınız! * Gazetelerdeni Şehremunali İPsttmemiz, hoyet Einanetlar aöti Yahalanl fitensiştir. Pu suretle Ka arfodilen para a bi Türaiya baltiğ Slmakladır. Heyelin atdığı dahsimü hifayd edomediği için Dü erami Hertia, Viyana, Teşlene vönüm İuşacalı bir Haflayı Kadar” gel ae a0ller odecel Ne feci bir haber değilmi? Böyle elim bir haberden han- gi İstanbullu mütecssir olmaz. Ya maazallah bu heyet Ber- lin, Viyana, Peşteye de uğra- yamazlar, tetkikatta/ buluna- mazlarsa şehrin ve şehir hab kınn hali nice olur? Bu tet- kikler olmaz ve neticeleri ra- porlar halinde Emanet evrak mabzeninde bifzedilmezse bir çuval undan kaç okka ek- mek çıktığı nasıl öğrenilir, ek- mek et gibi gıda maddeleri ucuzlar m? Mezbaha ve diğer hidematı umumiye müessese- lerinden Emanetin aldığı resim- ler halkın gidasi lehine tenzil edilebilir mi? — Pahahlığın , n Caldığı haracın önüne geçilebilir, so- kaklar yazın tozdan, kışın ça- 'mur ve Kardan Temizlenir, sül mes'elesi halledilir, Terkos gibi #irketler yola getirilebilir mi? Gürülüyor Ki tehlike çok bü- yüktür. — Biz / Şehremanctinden ricn ederek diyoruz ki: En insani bir cemiyele bir lira veremiyen, elzem ve zaruri Verem hastane- ini inşa edemiyen Emanet bütçe Sinin öresinde berisinde kırık dökük elbette daha beş on bin diracık vardır; onları de bu heyete ve diğer gidecek tetkik heyetle rine saktasın, göndersin, İstanbur ve İstanbul halkı da bu tetkikle- fin. verdiği, vereceği - emsalile Sabit- çok” feyizli neticelerden mahrm . kalmasın, medeni bir şehir halinc gelsin | Şehre acıyımız da, aman bu heyete derhal para yetiştiriniz. hasilolduğuan — artki B. laşıldıktan sonta rey pusulaları tevzi olunmuştur. Yazı tahtasına C. H. Fırkası namzedinin Sigortacı Refkı B. olduğu yazılmış ve mazbalala- Güzel san'atlar akademisinde son baharda küşat edilen bu ser- B SA LeşMir cimek maksaclie Ön dörü binden fazla Alman tirması iştirk etmektedir. Şimdi bu yerli atmışlardır. Vilâyet ve Şehremaneti erkâ- sından dazıları hazır bulunmuş- lardır. Netlcede Rifki Beyin mezkür azalığa müttefikan inti- hap edildiği anlaşılnıştır. leketin namı ile müsem. a paviyonda teşhir etmektedirler. Şömbarmaş bilecen eee Kat ae yalaşa ae | Eğer hakiki ve samimt bir artist iseniz leri yanında şimdi Iki senedenberi bir de Yunan paviyonu görülmege başlamıştır. Mazinin acı ve elemli hatıralarından sarfı nazar komşu- Müz Glan. bu memleketin memle: ketimiz ihracat eşyasına en büyük Bir rakip olmasından naçi yaptık- kima nazarı dikkatten nzak futmamak icap eder. Laypaig gibi Mühim bir serginin her defasında bir kuç yüz bime baliğ olan zeir inin Bütün cihanın her nokta: başlarınızı Anadoludaki yüksek san'at eserlerine çeviriniz tezahlir eyler, Yunanlların yaptık- darı propugandalar bir. tarattan kendi mallarını medhetmek gaye- ini istihdaf eylerken diğer farai- tan da aleykimizde bulunmak ve Mmüstahsalarımızı zemmetmek ve her fırsattan istitade ederek Türk a salılmasına mani Dünkü konteransı dinliyor ganç s: “Türk ve Selçak mimari ahide- | Anedoluda lerinin tetkiki işin nükümet tart- | resimlerini projeksiyon ile göster | dindan — Anadoluya — günderilmiş İ rerek hepsinin kaymetlerlsi birer | slan M. Gübrüct dün Güzet san | ilar akademisinde - bu mevzu | özerinde bit konferane vermişr. M& GÜZELİK “'* MUSABAKASI , KUPONU — KA Seğer hakikt ve samimi bir arı iseniz başlarımızı Avrapadan çe viniz ve - Anadoludaki / yüksek SaN'at eserlerini tetkik edinizi, Akadı Vahit Beyl aN at tarihi müderrisi a bir Mulasasından sonra kürsiye çıkan M. & Siz ne dersiniz? Reisi cumhurumuzun vvelki günkü zyiret lerine ait intiba buyurarak İsmet P. Hz ile bir resim sevgili Gazi- mizi — Başvekâlet - dairesinden çıkarlarken göstermektedir. Reisicumhur Hz.nin refakat- lerinde Ki LÜRK GAZETEM | Siz ne dersiniz ? müddet görüştüklerini yazmıştık.. C ABONE ŞERAİTI. Mümer- (Türkle için Harıç için Gaylğı | 750 Kr. | 1660 e F g Savlıci | 400 K | 800 K n | Nüshası her yerde 5 KURU! Maarif Vekâleti CemalHüsnü ve Nafi Atuf Beyler Cemaf Hüsnll B. namzet VasıfB.niçin çekildi? Ankara 8 |Mu. Ma.) — İstifa eden Maarif Vekili Vasıf Beyin yerine kimin intihap edileceği henüz kararlaşmamış isede Müba- dele komisyonu Reisi Cemal Hüsnü Beyin intihabı Kuvvetle söye leniyor. Vasıf B. bugün Meclise gelerek müzakerata iştirak et- iştir. İstifanın asıl sebebi Maarifçe hazırlananı San'at mektepleri Töyihası perşembe içtimaında kabul edilmiş anda Dahiliyece mahzur görülerek ( Yeni Vekil bu- gün belli olacak Maarif Vekili Vasıf Bin kasa bir vekâletten sonra istifa ettiği ve İstifanamesinin de kabul edil-. diki teeyyüt eylemiştir. Vasıf B.in çekilm: meseelesinden ileri gel- N sanayi ida- latından mektepleri ihtiyacatı ei — hüsüsiyeler — vari yözde iki ahnması Tehindeki teklifinin de, B.M. MLe taki dimi takarrür etmişken Dabili ye Vekili Şükrü Kaya B.in iti- razı üzerine reddolunmasından mütcessirem istifa etmiş ve is- tifanamesinde, bunları esbabı mucibe olarak zikretmi Hükümet, ilk tedrisatın şim- | dilik alâhalihi ipkasını ve sanayi | Güzellik Müsabakamız Güzellere hazırladığımız sürp- riz, onların sinemalarını çektire - rek birfilim yaptırmaktır (ğiretle teminini tercih eylemiş- " Gelen haberlere göre, İsmet padi Sa e öLT 82 — Seniya Hanım vi onları Sek bir şey Karilerimiz tarafindan intihap edilmek süretiyle en fazle vey Alacak olan 20 güzelin sinema” danmı çektirerek bir Güzetlik NMi 2 &a 4 d aei D Bzgüm müsabakamıza Bi İi peçilaki Brakse şelıtli” deniştirek eden Semye Hamaın Fesmaini dercedeiyoruz

Bu sayıdan diğer sayfalar: