9 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

9 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8, » İstanbul, Telgraf adresi İstanbal, Milliyet Mülieti yaçunnanllar. N Karazfa len eek geri sami. Narkhası © Ailede istikrar Gi ie Medeni seviyesi yüksek içtimai eyetlerin en büyük farikalarından “biri de tekâmülcü bir istikrardır. Bir #emiyetin en esasİr istinat noktala- hin: teşkil eden nizam ve ahenk, an- pek âncak devamlı bir istikrardan iğer. Cemiyet hayatının herhan- pe cephelerinde olursi olsun “mu- kkat” hissinin uyuü işmsanları Maddi ve manevi #abıtalar haricine Şikarak hayal ve avantür âlemine sev r. Bu haleti içtimaiye ve ruhi: Üyenin cari oldüğu milletler de, itik- Halin alacağı şekli tahmin etmek âyli müşküldür. Çünkü içtimai is“ Hikzarı henüz tesis edemiyen mem Mekctlerde hayat umumiye adeta te“ dillere tabidir. Bunun için iatik- e de hakin olmak istiyen cemiyet” | her şeyden evel “istikrar” cs: | bii hayatı;kürm na dö veye ves) İetimadi, idari ve yasi aahalar-) i istikrar hep içtimai İstikre iceleri addolunabilir. Aceba 'yetin esasma taalluk edip istikrar” dediğimiz nizamınbaş- Mica amilleri nelerdir? Cemiyet ve fllle hayatımın ilk içtimai parçala” M hiç şüphesiz aile tegekkülleridir. Binaenaleyh istikrarın her şeyden c- aile teşkilatında tecessüs etmiş ası İâzımgelir. Sonra ailenin üze- İhde yaşadığı bir toprak ve içinde hinduğu bir muhit vardı. İkinci tecede istikrar bu toprakla muhi- da şamil olmalıdır. Türk heyeti içtimaiyesinde aile fikrarı ötedenberi bazı mühim se- £ tesiri altında biraz zaif kak ir, Aile istikrarının iki mühim ili vardır ki, biri aile bağlarının eti, diğeri de ailenin zaman i- deki devâm kabiliyetidir. * Bizde Bi nikâh ve talâk usülleri aöle bağ- sop zamanlara kadar, adeta ko- bir derecede gevşetmiy ve çü- üştü. Cumhuriyet kuvveti Ka- Nu medeninin kabulü ile Lu saha- noksanlığı kaldırmış v3 aile teş , şimdiye kadar mahrum kal 1 kuvveti vermiştir. Ailenin 72 h içindeki kuvvet ve devamının Mühim müessiri de aile isimleri- #. Bugün başka milletlerde iki üç Üz senelik nesep ve i“ çok aileler gösterile de ekseriya bir kaç batın ileri git İk mümkün olmuyor. Alle gururu, Mliyet gururu kadar, vatan sevgi- kuvvetli bir unsurudur. Bu ür hiç şüphesiz her şeyden evel 8 mefahirinden, aile isminden ile- telir. Fakat bunlar malüm olmaz. A ömiyet de kuvvetli bir ezerji indir mahrum kalmış olur n için aile istikrarın bu saf- Erke hela nir me ti vardır. rak ve muhit istilrarı da çok bir ehemmiyeti haizdir. Aile- » Muayyen bir toprak üstünde ne fazla kalırlar, ve ne kadar e bir eser ve iz bırakırlarsa, on- ti say kudreti ve vatan sevgi- © nisbette artar. Cüzü fertleri St ve mekân içinde mütemadiyen Ey a m cemiyetlerde kuvvetli Moktaları bulmak müşküldür. tdi ihtiyarı haricinde mücbir R *bep olmadan ecdadını teprak- Xi faaliyet sahalarını terkeden ndaş en azizbağları kırmış ir. Fertler baylr başma bir teşkil etmek için kâfi kuv. İİ Geçe malik değildirler. Biraz da İİ $,'€ memleket ananeleri, bağları Ör Avrupa milletleri, herhan» i Üy * #ebeple, kendi memleketlerin- Mİ) hş Bünlerce uzak yerlerde terkiha- İtü, İŞ vatandaşlarının kabirleri. İçi, e afaza ve hatıralarını tes- Nm hiç bir fedakârlıktan geri "lar. Bu yalnız bir gösteriş Hİ... ' ile midir? Hiç şüphesiz ki il maksat dağılan aile kuv- li ölümden sonra bile manevi a toplu bulundurmaktır. Cemi yatında ietikrarın Tüzümunu & © milletler için aile istik- * Sücetle tesis ve takviyeye #âruri bir harekettir. ZEKİ MESUT Edirne meb'usu e ) SALI 9 Nisan 929 İdarehane: Ankara caddesi, # 160 Telefon urmaraları: İstanbul, SOL — 3913 — 3918 müracani edilmelidir. ELE URL İNE» Talebe Birliğinin harıl teşelhüsler Talehenin yerli malı kulla- nılması teşebbüsü Ankarada hüsnü telâkki edildi Balkan talebe birlikleri kon grası Ankara da toplana- cak - Adliye vekâleti hazi- randa hukuk i Cemiyetine 2,000 lira gön Fahri Bey derecek Nihat Bey Maarif, Adliye, Nafia vekilleri ile Şurayı Devlet ve Divanı muhasebat reisleri mühim vaatlarda bulunmuşlardır simişlerdir. Birlik murahh, Fahri Beyler takip ettikleri işler meyanında yarli mallı mes'elesi ils de meşgul! imuşlardır. Yerli malı meselesi Ankarada büyük bir alâka uyandırmıştır. Relsicumhur Hz. talebe murahhaslârma bilvasıta muzaheret vaat buyurmuşlardır. Vesaiti nakliyede talebeye teshilât ri vesalti nakliyede tenzilât meselesi makamata müracaat etmişler. Yalnız taheli telebesinin bilumum Vösahi nakliyeden azami tenzilâta tabi tatulması için bir lâyıha o hazırlanücak ve Nafia vekâletine verilecektir. ; Anadoluya talebe seyahallari 'alebe germe Anadoluda -seyahatlar - tertip o etmeleri tukarı etmiştir . Dahiliye ve maarif ovekilleri bu se- rda talebeye azami tenzilât ve muzaheret vadetmişlerdir. lebe birliği hariciye müdürü Halit bey Ankaradaki temas- ları hakkında şunları söylemiştir. Ankarada Balkan telebesi kongrası Mr, vekâlelile temas ederek Balkan, Peşte kon- graları ve bir bülten neşri hakkında bazı esaslar tespit etik. Türkiye, Yugoslavya, Romanya, Bulgaris- tan talebe birliklerinin Ankarada bir kongra aktetme- leri takarrür etmiştir. Dört millet talebesinin iştirâk edeceği ba hongrada, ağustosta Peştede in'ikat edecek beynelmilel kongra için bazı kararlar alınacaktır. Bu suretle Balkan talebeleri beynelmilel kongrada müş- terek fikir ve menfaatlarını müdafaa edecektir. Türk talebe birliği tarafından bir bülten neşri ve propaganda teşkilâtı yapılması kararlaşmıştır. Gerek hongra gerek propaganda için lâzım gelen tahsisat kabul edilmiştir. Adliye Vekili B. ile temas ukuk talebesi namına Ankaraya giden Fahri Bey bir muhi İ$ geeemeelinrok muk iş ke me “Adliye vekili Bey mürücaatlarımızı hüsali suretle kabul ederek ya cemiyetimize büyük ve nakdi muavencilerde bulundular. Bu me- | yanda | Haziranda muhtaç tnlebeye 2,000 lira gönderilecektir. Aynı zamanda vekâlet neşriyaından mühim mikdarda hukukt kitaplarda gönderilecektir. Hakimlik ve müddelumumiliklere tayin akn b AN male eibeplelşan nl Mei ilke» Sa I Ve bey badema hukuk mezunlarımı mahal tasrih etmemek şartıla 10 gün zarfında hakimlik ve milddelumumiliklere tayin edileceklerini kat'i olarak beyan etmiştir. Maarif vekâleti de bütçesine bir talebe tahsisat faslı koyarak her sene talebeye yardım edecektir. Şimdilik 500 liralık kâğat verecek ve ayrıca 200 lira muavenette bulunacaktır. Talebe murahhaslarına verilen vaatlar amenna eee alani ilede Ns Vekili B* Şurayı Devlet ve Divanımuhasebat, reisleri de hukuk mezurlırından tayin için müracat edeceklerin diğer müracaatlara tercih edileceklerini v etmişlerdi, be murahhasları Ani Hukuk mekte misafir edil- mişlerdir. Hiykuk talebesi rel Fahrisi Necip Ali ve müddetris Cemil beyler murahhaslara azami yardımı yapmışlardır. Ankara Hukuk mektebi talebesi de samimi surette murahhsları Iz&> etmişlerdir. Heyeti askeriyemiz | LONDRAYA AVDET 14 nisanda geliyor EDİYOR 14 nisanda limanımıza | Boulogne,7 (A. A.) — İtal gelece kNovrosiski vaputıle, | yadan avdet eden Sör Chamber- Afganistandan © mufarakat |lain Londraya dönmek üzre dün eden askeri hey'etin avdet! | akşam buradan vapura binmiş- beklenilmektedir. Bir intihap ee Vilâyet'meclisi âza- luğına sigortacı Rıfkı Bey intihap edildi | Mufkı B. 225, İhsan Arif B. | | 85, Fikri 8.31 rey aldılar Ankara “ziraat bankası müdürlüğüne tayin edilen Raşit beyden inhilal eden | Vilâyet me& fail. azalığı intihabı dür Darültünüf konlcrans s#- İlonunda tera "edilmiştir. iatihabsta Fatih, Bayazıtği müntehibi sa- ! nileri, Cemi- yeti umumiye © Ay Böy azaları vg Maarif Sihhiye müdürleri İştirak etmişler- dir. C. H. Fırkası namına sigortacı Mustafa Rıfkı bey namzet gösterilmişti, intiha- bat saat 3 de icra edilmiş ve tasnifi ara neticesinde 225 reyle Rıfki bey intihap edilmiştir. Tasnif neticesinde ihsan Arlt bey 85, Fikri bey 31, Falk bey 13 ve diğer bazı zavatta beşer onar rey alınğışlardır. —— o — Kadriye. meselesi Yeniden.bazı. tahar- | riyat :yapıdı ve şahit- ler dinlen İsimük bakimi Hikmet ve Na- Zam' beyler dün da Kariye H. ve rüfekasnın tahkikati ile meş gul olmuşlardir. Dün, Tarabyada mukim Ma- dam Eleni ile Madam Klara ve Gapriyel isminde bir Ermenişahit olarak dinlenmiştir. Görülen | lüzum üzerine Gab- riyelin evi de aranmışiır. Alinan malümat, kati bir de Ul ele geçirildiğini teyit etmekte. dir. Bu halta içinde sekiz, on ka- dar şahit dinlenmesi mukarredir. Türk- Yunan münasebatı Selânik, 7 — Âyan inti- habatı için buraya gelen M. Venizelos kabineyi teşkil ettiği zamandan beri yaptığı işlerden bahsetmiş ve Balkari sulhü yolundaki mesaisini anlatarak Sırbistanla itllâf hasıl olduğunu, İtalya ile de samlımi münasebatın tesis edildiğini söylemiştir. Başve- kil bundan sonra Türkiye ve Bulgaristan ilede ayni suretle misak aktine çalış- maya devam edeceğini ilâve | etmiştir. BUGÜN Zinci sahifemizde : 1— lagiltere, Italya Baritiye aazırları arasındaki asülAkattan 30. 4— Sou haberler 3 Tarihi teftikamez: Temirlenk 3 üncü sahiiemizde 1 Tetiiz işleri; baktımda yeri bie || Karat, 2— Bir genç yok yere intik, büsünde bulundu. tejeb 4 üncü sahilemi 1 Baya raporu 3— Felek 3— Kulak misatiri 4 it aleziinde $— Spor bahitleri m e a re Siirt xmob'umsu LA HINEUE Maari vekilliği Cemal Hüsnü Bey Ankaraya gitti C.H. Bey Vekâlete tayin edileceğinden resmen haberdar ol- madığını söyinyor Mühtelit mübadele komls- yonu,Türk hey'eti reisi Ce- mal Hüsnü Bey dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Cemal Hüsnü Bey dün ken- disile görüşen bir muharri- rimize bu yon işlerile alâkadar olduğu- nu, Vasıf beyin yerine Maarli Vekâletine tayin edileceğine dair olan haberden resmen malâmatı olmadığını söyle- miştir. M.RİVASIN İNTİBALARI Cemal Hüsnü bey Atina- da avdet eden komisyon yahatının komis-| #nell. Sene $ 1134 Abone ve (an ücretleri Gazetemizde çikân yazıların hükükü mahfuzdur Abone şartları ii Enel i. | İlan tarifesi Sakalı Sani San'imi MN. s ŞB Rıhtım işleri Muallâktaki mesail Nafta vekâleti ile halledilecek Geçenlerde Ankaraya gi- den Rıhtım şirketi müdürü Yerli malı her yerde ve her şeye tercih edilecektir. M. kanoni avdet etmiş vi j dün bir müuharririmize de- miştir kiz — Şitketimize ajt halle- dilmemiş meseleler hakkın- daki teklifatımızı Nafia ve- | kâletine bildirdik. Bu husus-| ta müzakereye başlanmasını bekliyoruz. Bizim arzumuz, | İstanbul Ilmanının ıslahına dair olan & talepleri “kabul etmekdir Serbest mıntaka hakkında da - hükümetle muhabere- dey Istanbulda anterepo buh- ranı yoktur, Hatta bir çok boş yerlerimiz vardır. Yeni inşaat Ankara mü- zakeratının neticesine mual- | laktır. Rıhtım olmıyan yer- lerden para aldığımıza dair şikâyetler | haklı © olsaydı hükümet bizi menede; Liman durgun bir halde- dir. Bu hususta teklifatımızın iyi bir tesiri olacağını ümit ederim; Şirketimizin hasılâtı gayri kâlidir. Üç seneden beri ser- mayedarla falz verilmemiştir. Gemat Hüsnü Bey relsi M. Rivasla görüşmüş- tür. M. Rivas Atinadan Iyi intibalarla avdet ettiğini be- yan etmektedir. Aldı ımız malâmata göre teklifatımız hakkında Yunan gaztelerinde çıkan haberler noksandır. bu teklifat ara- sında emlâk meselesi ile taz- minat işide vardır. Buz imtiyazı Emanettenalındı-Bu sene salış serbest olacak Evelce şehremanetine verilmiş olan buz satışı imtiyazı Emanet- ten alınmıştr.. Bu yaz buz ser best satılacaktır. Emanete ait bu- Tunan Kara ağaçtaki 50 tonluk buz fabrikası bu sene Emenet hesabına çalışamayacağı için bu- Tası kiraya verilecektir. Mamafi Kara ağaçtaki fabrika müattal kalsa bile günde 80 ton buz çıka. ran üç fabrika mevcut olduğun. dan ve şehrin İhtiyacıma 75 ton kâfi bulunduğundan buzun geçen senelere nisbetle haylı ucuz satı lacağı tahmin edilmektedir. Birde Emanet buzu Hamidiye suyu İle imal eylemekte idi. Şimdi buza sarfedilen su şehre kalacağı gibi buz yapacak fabrikaları de filit İ relenmiş su ile buz yapmak mec buriyetinde bulundurulacaklardır. Sırbistanda Kar Belgrat, ) — Pek şiddetli bir soğuk hüküm sürmektedir. Saraybosnada karın irtifa 30 5 Roman, santımetroyu bulmuştur, Müşavirlik Muvatiak. .bey-tayin edildi Fuat beyden inhilâl eden Muhtelit mü- badele komis- yonu Türk heyeti o mü- Şavireliğine Menemenli zade Muvaf- iak bey tayin edilmiştir. Muvaffak bey elyövm Gümülcine tali komisyonu relsi obulunmaktadır. Bu günlerde İstanbula gelerek vazifesine başlıyacaktır. Bingazide harp var Bingazi, 7 (A.A) — İtalyan kı- taah ileri harekâta devam elmek- tedir. Bir hafif kol 6 Nisanda Bir boghedarta civarında erbabı kıyam- dan bir grupu inhizama uğratmış ve 160 telelat verdirmiştir. Vüzlerce deve iğtinam edilmiştir. İtalyanların zayisu 15 yerli maktul ile 10 kadar mecruhran ibaret. Sıröistanda kar yağıyor Belgrak, 8 (A. A.) — Bürün mem- eketie #öğek hüküm sürmektedir. Şehir ve civarında ve vilâyetlerde mebzül suretre kar yağmaktadır. Timsahların yediği insanlar Nüyork, 7 (AA) — Panama $ Amerikan o askeri tarafından yenmiştir. As kerlerin bindikleri sandal < devrilmiş ve içinden yalnız üçü ağaç dallanna asılmak ve bu vaziyette Ti sant kalmak suretiyle kurtulabilmişlerdir. — — BURSA İSKÂN İŞLERİ Bursa, 8 (Milliyet) — lekân umumi müdürü Hâci Mehmet bey İstanbula gidecektir. Haci Mehmet bey Bursa iskân işleri- nin muntazam bir sistem dahi- İlinde cereyan ettiğini, tefviz iş- lerinin bir an evvel ikmal edi İneği için azami tedbiler alındı- İğme söylemiştir. eme GENCLER BİRLİĞİ GALİP Ankara, 8 — «Hakimiyeti Milliye» kupa maçında gencler eiPİŞ bej Bi 5 y lirayı mütecavizdir elan ii Büyük bir vapur alı- nacak, müdür muavini Tahir B. in beyanatı Seyrisefain yeni bütcesi 5 milyon lirayı .mütecaviz olup geçen sene - bütcesine nispetle (10,000) lira kadar fazlalık vardır. Şimdi alın- ması mukarrer Gülnihal sistemindeki iki vapurdan başka yeni bütceye de bü- yük bir gemi mübayaasr için tahsisat vazedilmiştir, Seyrisetain umum müdü- rü Sadullah Beyin rahatsız- lığı dolayisile Ankara seya- hatı ( teehhüre “uğramıştır. Müdür musvin!. Tahir Bey, Florya ve kumkapuya iskele inşa edileceği doğru olntadı- gını o civarın ihtiyacı şimen düler ve tramvay ile temin edildiği için vapur selerleri yapmağa lüzum görülmedi- Eini, yeniden müsait şeraltl; küçük ve büyük vapur bulu- nursa (alınacağını, İzmir vapuruna (çarpan Tadla acentesinden (9.000) lira taz- minat alındığım, acenta, Beynelmilel formül muci- bince tamir günleri için ayrıca İstenilen parayı ver- meğiği takdirde mahkemeye müracaat edileceğini söyle miştir. Her Türk talebenii iştirak edebileceği musabaka 20 nisan Cumartesi. gününden itibaren başlı. yacaktır. — Şimdiden kendini. zi hazırlayınız: N — Haftanın en mühim haberi hangisidir. Tük gençliinin filci faaliyetin ve memleket işleri üzerindeki alâka Varı çoğallmağa malul olan br müsabakaya iştirak çarlarım inci sahifemizde okuyunuz... birliği, Muhefiz göcünü bire "karsı İki sayıle maglup etmistir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: