9 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Maarif vekili Vasıf B. istifa etti Maar;'fgğlz—â!e_tinde tebeddül a ı —a Vasıf bey bir ihtilâf yüzünden istifa etti Maarif
 Yunanistana son teklifimiz Yunan gazetelerindeki suret yanlış ve noksandır Cayrı mübadiller cemiyeti kongrası perşenbe günü
 İlerlemiş veremliler için Şehremanetinin Cerrahpaşa hastahanesi bitişiğzinde — verem — hastahanesi inşa edeceği malümdur. Bu
 Bekârlık vergisi hakkında açtığımız ankete devam ediyoruz. Her mesleğe 'mensup mütefekkirlerimizi ziyaret ettikçe bu mesele
 GKT PT A — OA MT CA Vergi cibayeti Vergilerin ve bilhassa kazanç ver gisinin bazı cibayeti ıslah edilecek Mevsuk bir menbadan
 Venizelos Yunanistanın harici siyaseti hakkında nutku Atina 7 (fos) — M. Venizelos Selânikte pek parlpk bir surette “LEREE
 Un tacirleri Undan seyyanen yüz de 12 resim alınmasın istiyorlar Şehrimize Amerika, Brezilya ve kanadadan mütemadiyen un...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Günün Haberleri Her gün 8 sahife Sene 11 — No: 3768 “SALI — 9 Nisan 1929 — Fiati 5 kuruş Maarif vekili Vasıf B. istifa | etti Maarif vekâletinde tebeddül Vasıf bey bir ihtilâf yüzünden istifa etti Maarif vekâletine beyin geçmesi Cemal Hüsnü muhtemeldir Ankaradan gelen haberlere gö- ve Maarif vekili Vasıf bey dün vekâletten istifa etmiş ve istifası kabul olunmuştur. Vasıf bey, isti- fasına sebep olarak ilk tedrisatın tamamen idarci umumiyeye devri hakkındaki fikrinin Hey'eti Veki- lede ademi — muvaffakıyete uğ- radığını, sanayi mektepleri hak- f ettiği kanun lâyıhası Heyeti Vekilece evvelâ tasdik olu- narak B. M. Meclisine tazdimi tekarrür etmişken |Dahiliye vekili Beyin itirazı üzerine tevkif ve reddolunduğunu zikreylemiştir. Filbakika ilk tedrisatın tama- men idarei umumiyeye devri bir çok tetkikattan sonr Hey'eti Ve- kilece faideli bulunmuyarak şim- diki halin idamesi tercih edilmiştir. Sanayi — mekteplerine ” gelince bunların idaresindki müşkilât se- Bu ikinci teklifin idaari husu- siylerin vaziyetini güçleştireceği endişesi galip gelmiştir. Hükü- metçe bu ihtiyaca başka surelte çare bulunmak mukarrerdir. Yunanistana son teklifimiz Yunan gazetelerindeki suret yanlış ve noksandır Cayrı mübadiller cemiyeti kongrası perşenbe günü içtima ediyor Gayrı mübadiller cemiyeti idare heyeti * Hükümetimiz tarafından Yuna- nistana vuku bulan yeni teklifleri Yunan gazetelerinden naklen yaz- mıştık. Muhtelit mübadele komis- yonunda Türk heyeti reisi Cemal Hüsnü bey bu tekliflerin intişar eden suretinin bir çok noktalar- da yi olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan verilen malümata göre Yunan hükümeti - tekl mize verilecek cevaba dair / sefiri M. miştir. ve noksan aya talimat gönder- e vekili Tevfik Har ” Vasıt Bey Her halde sanayi mekteplerinin kapanması mevzau / babsolamaz. lmekter sabık maarif müsteşarı Erzurum mebusu Nafi Atuf beyi çağırarak meseleyi tetkik etmiştir. Maarif vekâletine — Gümüşhane mebusu Cemal Hüsnü beyin geçeceği mevsuk olarak haber alınmıştır. | | İ | ket edeceğinden M. Papa, Sa- raçoğlu Şükrü beyle müzakereye devam edecektir. | toplanacaktır. | arayarak tanzim edeceği ra- | cektir. Gayrı mübadiller kongrası — | Gayrı mübadiller cemiyeti idare heyeti dün toplanmış ve kongra- mın önümüzdeki perşenbe günü ictimaa davetine karar vermiştir. Kongra perşenbe günü saat 15 te Türkocağında içtima edecektir. Mübadele komisyonunda Muhtelit mübadele komisyonu reisi M. Bivas dün Atinadan şeh- rimize gelmiştir. Bir ay müddetle memleketinde bulunan komisyon Vergi cibayeti Vergilerin ve bil- | hassa kazanç ver- | wglslnln bazı cibayeti| ıslah edilecek Mevsuk Bir menbadan vuku bulan — istihbaratımıze — göre vergilerin ve bilhassa kazanç vergisinin — tarzı — cibayetini ıslah maksadile Ankarada pek yakında bir komisyon Bu komisyon mevcut vergi cibayet tarzlarını tetkik ede- basit ve mükellefler için daha kolay bir tarza ircat çarelerini poru maliye vekâletine vere Venizelas Yunanistanın harici siyaseti hakkında nutku Atina 7 (fos) — M. nizelos ili nutukta dört sene zarfında dahili programını tatbike — muvaffak — olacağından ümitvar bulunduğunu söyledikten sonra harici siyasete nakli kelâm ederek İtalya ve Yugoslavya ile aktedilen misakların ehemmiyetini ve bu misaklarla uzün bir. sulh ve davesi te komşularla misak akti siyasetine devam edeceğini ilân etmiştir. Un tacirleri Undan seyyanen yüz- de 12 resim alınmasını istiyorlar Şehrimize Amen a, Brezilya ve kanadadan mütemadiyen un geliyor . Halbbuki Amerika ile aramızda ticaret muahedesi oldu- gu için Amerikadan gelen unlar- dan yüzde 12 gümrük alındığı halde Brezilya ve kanada hükü- metleri mevrudatından yüzde 15 gümrük resmi alınıyor Şehrimizin un ihtiyaci Amerika kadar Brezilya ve kanada tara- fından temin edildiği için şehrimiz tacirlerinden bazıları İktisat vel letine müracaat etmişler, un mevrüdatına - inhisar etmek üzere yüzde 12 gümrük resmi alınmasını rica etmişl yalnız bitaraf — azasıddan olştad perşembe günü şehrimize gelecek-| tir. Hükümetile — temas eden yunan baş murahhası M. Diyama: iopolos ta pazar günü şehrimize gelecektir| Bu iki zatın avdetinden sonra mübadele komisyonu heyeti umu- miyesi toplanacaktır Cerrah Paşa verem hastahanesi Veremli validelerin teda: visine tahsis edilecektir Sıhhiye vekâleti ağlebi ihtimal Ulu dağında bir sanatoryom inşa ettirecek İlerlemiş veremliler için Şehre- inşa edeceği malümdur. Bu has- tahane daha ziyade hastalığı iler- lemiş olanlara tahsis edilecektir. Burası / ihtilâtıdından zarar gö- edi sile yakından alâkadar olan salâ- hiyettar bir zat bir muharririmizet ki veremin en tehlikeli devri son sirayet devresidir. Hiç bir çocuk an- 'nesinin karnında iken kadın nekadar hasta olursa olsun çocuk doğma- dan evel, kabil değil hastalık anneden İçocuğa geçmez. - Onun için çocuğun anmeden ayrılarak ihtilatma imkân bırakmamak lâ- zımdır. İşte bu hastahane bilhassa çocuklarımızı kurtarmak için malül validelerden tefriki için büyük bir faide temin edecektir.» demiştir Diğer taraftan aldığımız malü- mata göre şehrimizdeki verem | tahribatının günden güne çoğal- | masını nazarı dikkate alan Hükü- Bekârlık vergisi hakkında açtı- amız ankete devam ediyoruz. Her mesleğe 'mensup — mütefekkirleri- mizi ziyaret ettikçe bu mesele ve bu meseleye mütcallik fikirler | arasında ne kadar bir fikir teha- lüfü olduğu görülüyor Dün bir muharririmiz, Darül- ın Edebiyat fakültesi Ruhiyat müderrisi Şekip bey ile görüş- | müştür. Şekip bey B. M. Meclisine teklif edilen Tayıha hakkında şu mütalaada bulunmuştur: — Bu vi imkân — bulunması nufus siyasetile alâkasını gösteri yor. M. Jakarın gelmesi, tahriri nufus, bekârlık vergisi hadiseleri (Devamı ikinci sahifada ) Bursa şehrinin umumi manzar — Son fenni hakikatlerdendir. | Bekârlık vergisi meselesi Darülfünun müderrisi Şekip beyin mutalaası met, Emanetir daki emsalleri derecesinde ye son sistemde ayrıca bir verem sanatoryomu açacaktır. Bu müssese, şifasına imkân görülen hastalar için olacaktır. Şehrimizin bu ihtiyacı, bazı alâ> kadarların nazarı miş ve Sıhhiye Vekâletine arzet- İ-mişlerdir- Avrupada bütün sanar —— — toryumlar, en mürtefi ve en ha- vadar yerlerde inşa edilirler. Istanbulda bu şeraiti cami yalı- nız Alemdağı ile Yuşa tepesi görülmektedir. Ancak Bahriye 'nazır merhum Cemal Paşa, Bah- riye nazırı iken Bursada Keşiş (Ulu dağ) ında bir Sanatoryom açmak tasavvurunda — bulunmuş hattâ bazı mütehassislara bir da proje hazırlatmıştı. Sanatoryom tesisinde bu projelerden istifade edilmesi düşünülecektir. Şayet, İstanbulda bir sanatoryom inşası- 'na müsait yer yokse o zaman, Şehremaneti mesarife iştirak sure- tile Bursada yapılacak sanator- yumdan İstanbul halkının da isti- fadesini temin edecektir. Müderis Şekip bey

Bu sayıdan diğer sayfalar: