9 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

9 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 Nisan 1929 edikodu Klıbıklığın daniskası /Şu yazıyı, gazetemizin muhar- ler odasında değil, idare mü- ümüzün odasında gizlice, hır- fızlama - yazarak, gene gizlice, bırsızlama / mürettiphaneye - veri- 'yorum. Zira, mevzu, her zaman bu sütuna — dedikodu — yazan Dedikoducu arkadaşımızın aley- hinde !.. Dedikoducu nun yazılarını elbet- 'te takip ediyorsunuzdur. Ve, eb bette okumuşsunuzdur ki, kendisi, kılıbık kocalarla bir çok defalar alay etmiştir. Yok bilmem, karı- sından telefonla müsaade gelmek- sizin öyle yemeğine çıkamıyan bir arkadaşımızdan bahsetti; yok bil- mem, her türlü hareketleri evcek kontrola tabi tutulanlardan dem- vurdu. Hasılı, sanki, bekârlığının zevkini yudum yudum tatmak is- tiyormuşcasına, evlilerin irisinden ufağına kadar hepsine kılıbıklığı yapıştırdı. Ve, evliler, daha düne kadar, bu' bekâr sultana ses çıkarmı- yorlardı... Kim bilir, belki de, Onun vaziyetini döşünerek, ağız- larının suyu akıyordu: Öyle ya : Dedikoducu muz serbestti, — serazatlı, bir - sabah ruzgârı kadar, bir ilkbahar kele- beği kadar hürdü, başıboştu;-dal- dan dala, çicekten çiçeğe uçabi- liyor, dolaşabiliyordu. Gündüzle- gecelerini istediği yerde, istediği tarzda geçirebiliyor! Evet, Dedikoducu hakkındaki umumi kanaat buydu. Fakat, dün, telefon çalındı; ve, bekârlığın — sultanlığını — (21) süren arkadaşımızla mama dadısı arasında şöyle bir muhavere ce- . Ben im, dadı- cığım... Vallahi, şey, dün gece eve gelemediğim için beni affet... Şeydeydim -. — Arkadaşlarimdan biri hastlanmıştı da... Telefonun öte tarafından cırt- lak, çığırtkan bir ses geliyordu. Bazı kelimelerini duyal — Sani gidi şapkıı narada idi dun Hadi şabu eve gal Ban onu bu- nu bilma.. Şabu ga, şabu, şabul, — Peki dadıcığım, peki. Dedikoducu, telefonu kapadı. Bana döndü: — Aman, pek müstacel bir işim zubur etti. Ne olur, bir mevzu bulup, yarına , dedikoduyu siz yazıverin . — Peki, hiç merak etmeyin ! Bir mevzu bulup yazarım. Hamiş: — (Son dakika:) Dedi kodücu, demin alı alna, moru moruna matbaaya döndü. Yana- ğanda beşizli bir iz vardı amma, nedir, anlıyamadım. (Hatice Süreyya) Fluryaya a vapur Seyrisefain bu sene Floryaya vapur işletecek Seyri sefain idaresi Floryaya yapur işletmeğe karar / vermişti. TüLia Kit buyaz bu b tatbik edecektir. Bunun için işlet- He dairesi tarafından bazı tetk- at yapılmaktadır. Floryadan başka Kumkapiyle Haydar paşa arasında da vapur işletmek niyetindedir. Fakat bundan evel yeşilköy hattı tesis edilecektir. Buralarda yapılacak — iskelelerin — inşaatına fakında başlanacaktır. Bir kaç Kün sonra bir heyet — Floryaya giderek iskelelerin mahallini tayin edecektir. Ticaret kongrası Ruzname tespit edildi- Ali Rıza ve SeyfiB.lerinraporu Ticaret odaları kongrasının 15 nisanda aktedileceğini yazmıştık. Konğranın ruznamesi tesbit edil- miştir. Ali Riza, Seyfi B. ler İstanbul — limanının - vazıyeti - ve serbest mintaka hakkında bir rapor yazmıştır. Bu rapor kongra ruz- 'namesine alınmıştır. Bundan başkı İktisat vekâleti şirketler komiseri Remzi B. de şirketler hakkında bir rapor yazmıştır. Bu raporda anonim şirketlerin vaziyeti izah edilmekte ticaret kanunında ne gibi tadilât yapılması lâzım gek diği yazılmakt - Unkapanı - Eyip yolu Unkapanından — sahili ” takiben Eyibe giden yegâne yolun uzun senelerden beri tamir görmemesi yüzünden kaldırımlar harap olmuş- bu. Bu yolu bu sene tamire karar verdiğini yazdığımız Şehremaneti heyeti fenniyesi yollarda tetkikat icrasına başlamıştır. Bütün Haliç halkının sabah akşam gidip geldiği bu mühim ve harap yolun bir an evel tami- rine başlanması için her gün Emanete müracaatlar vakı olmak- ber gün bir çok otomobil lâstik- leri patlamakta — ve kazaların arkası kesilmemektedi. Ankara postası Ekspresle de mektup sevkıne başlandı Her akşam Ankara — trenile posta Sekedildiği için eksprsle ayrıca posta gönderilmemekte idi. Bir aydan beri ekspresle de Ankaraya — posta - şevkedilmeğe başlanmıştır Ekspres günleri saat dörde kadar taahhütlü ve 4,45 e kadarda âdi mektup kabul edilmektedi Galata postahanesinin ehaliye bir kolaylık olmak üzere ekspresle | yaptığı posta sevkıyatı memleketi- memnuniyetle karşılanmıştır. Sadullah B. Seyri sefain müdürü umumisi Sadullah B. bu gün Ankaraya gidecektir. Ekmek fiatları niçin düşmiyor? Zahire fiatlarınde bir tahavvül olmadığı için bu hafta da ekmek fiatlari ipka edilecektir. Un resmi tenzil edi halde hâlâ fiatlarda |bir tenezzül olmaması şayanı dikkat| görülüyor.Bu hususta salâhiyeddar ve mütehassıs bir Zat bir muhar- ririmize - demiştir ki: — Un fiatları tenzil edildiği halde ekmek fiatlarının düşme- mesi — hayreti — celbetmemelidir. Un, esasen mahallinde ucuz de- gildir. Şayet un resi tenzil edilmemiş olsaydı un fiatleri | düşmeyecek ve ekmek daha pa- halı satılacaktı. |— Un resmi tenzil edildiği içindir ki fiatler düşmiyor .- Piyasaya mütemadiyen ekstra ekstra un ) geliyor.» miz müessatı ticariyesi tarafından | Son — zamanlarda — İstanbulda seyyar — reklamcılık rlemişt Bunlar Avrupa ve Amerikada ol- duğu gibi ellerindeki lavhalarla sokak sokak dolaşmaktadırlar. Mütehavvil havalar ” Bir kaç gündür havaların müte- havvil gitmesi üzerine her kes nasıl i (Ş Er- DemER Grem da bazısı pardesü, ” bazi kürk, bazısı da muşamalar giyiyorlar. Akşam üstleri | | Akşam üstleri Eminönü, Kara- köy gibi şehrin kalabalık yerlerin- de dehşetli bir izdiham olmakta- Yollar zaman zaman tramvay, araba, otomobil ile dolmakta ve vesaiti nakliye dakikalarca bekle- mektedir. Şehremaneti akşamları kalabalık caddelerdeki yol me- murlarını ziyadeleşdirmelidir. Halit B. komiserliğe tayin edilecek Hakkında verilen men'i muha- keme kararının Şurayi Devlet hey'eti umumiyesi tarafından tas- tıkı üzerine Şirketler. komiseri Halit Beyin - iade | mauşlardı. Aldığımız malümata göre Hali Beyin memuriyeti Hazirandan itti baren lağvedileceği için bir aylık bir müddet için komiser tayin edilmeyecektir. Halit Beyin kanuni hakkı mahfuz olduğu için diğer bir memuriyete nakledilecektir. Şirketi hayriye müdüri | Şirketi hayriye müdürü Yusuf B. bir kaç güne kadar Viyanaya gidecek orada tedavi | görecektir. — Hamur makinesi Diş doktoru SamiB, | Cumhuriyet adaletinden istimdat Resim sergisi Genç ressamlar sergisi 15 nisanda açılıyor Genç ressamlar sergisi Anka- rada 15 Nisanda Etoğrafya müze- sinde açılacaktır. Sergiye iştirak eden ressamlar bundan bir kaç şene evel Parise gönderilen genç- Genç ressamlar Paristen avdet ettikten sonra şimdiye kadar mü- tevazı bir surette atelyelerinde çalışıyorlardı. Sergiye iştirak eden ressamlar 11 kişidir. Sergide 97 eser teşhir edilecektir. Bunların arasında bir haç heykel de vardır. Sergi Ankarada kapandıktan sonra şehrimizde açılacaktır. üsumat V. Müdürü imrükler müdürü İhsan Rifat B. bir kaç güne kadar şeh- rimize gelecektir. İhsan Rifat B. burada bir müddet kaldıktan sonra Karadeniz gümrük idare- lerini teftişe çıkacaktır. Rüsumat mektebi Rüsumat meslek — mektebinin tahsıl devresi bu hafta nihaye- tinde bildirilektir. Bu tahsil dev- resinde 40 talebe mezun olacak- tır. Bundan — sonra — Rüsumat memurlarından kırk kişi“meslek mektebine girecektir. Bu suretle genç Rüsumat memurları tedrici bir surette meslek mektebinden çıkmış olacaktır. Getirtmiyen - fırınlar | Emanetçe kapatılacak, Şehremaneti, evelce verdiği bir karar mucibince fırınlarda el ve ayak ile ekmek imâl edilmesini men'etmiş, bütün fırınların hamur makineleri kullanması mecburiye- tini koymuştu. Fırınlardan yüzde altmışı mal 'ne getirttikleri halde mütebakisi hâlâ eski sistemde ekmek imâl etmekte ısrar ediyorlardı: Encümeni Emanet, bu işle ciddi surette meşğul olmağa başlamıştır Encümen frınlara 2,5 aylık bir müddet verecek, bu müddet zarfında — makıme koymamakta israr edecek olanların fırınlarını kat'i olarak kapatacaktır. hakkındaki karar Vaktiyle, polis hafiyesi kiyafe- tine girerek bu yüzden zabıta | mesleğinden tardedilmiş bazı kim- selerin iftirasiyle bakkında garaz- kârane bir karar verilmiş olan maruf diş doktoru Sami bey hak- kındaki âli — heyet tarafından refedildiğini memnuni- namüskâr , çalışkan bi Hakkındaki müfteriyata edemiyerek, bir iki şerefini kurtarmak için termiş , insandır. tahammül ediyordu. Nihayet hak yerin buldu. kendisini tebrik ederiz. Müfterilerin adalet pençesinde cezalarını - bulacaklarına — şüphe yoktur. Gırç girç da girç girç Hani şu bizde tahta, odun kosmek için kullanılan testereler yok mu? Meğer ne matâmış 0.. Meğer ne işe yarar, ne kıymettar, ne giranbaha bir şeymiş o .. Şimdi. testereden yapılma bir çalğı Avrupa ve Amerikada gayet rağbette imiş .. Gençler cazbandı göyle bir tarafa brakıp testereya sarılmışlar.. Bugün - hertarafta girç girçi ta gç gırçl.. Girç gürç ta girç girçi. Her yerde testere sesi gıcırtısı. Şu insanlar ne maymun işta- halı şeylerdir. yani... Bir zaman- lar harp, kopüz, kaval vaktim gözde musiki aletlerinden ma- duttu... Şimdi ne harpın şeklini bilen var, ne kopuzun, hattâ ne de kavalın... Vaktile kahvelerde saz çalan âşıklar devrin en asri, kafilesinden bize kala kala tgk telle saz çalan âşık Cemal efendi kaldı... Bu testereden çalğı taammüm ederse işimiz iştir ha... Birde ba- kıyoruz yarın baltadan — yapılı bir çalğı çıkıyor, kazmadan... Hiç şüphe yok ki on sene son- saksafon artık tamamile eski- iş, devri geçmiş, Nuh Nebiden kalma bir çalgı olacak... Saksafon çalanlar, aşık Cemal efendi gibi parmakla gösterilecek, ve saksa- fon saz gibi kopuz gibi, harp gi- bi içli bir çalgı addedilecek. İnsanlarda bu maymun iştahlılık olduktan sonra... Hikmet Feridun Yeşilköye su — — Arteziyen kuyularile su ihtiyacı temin edilecek Yeşilköy balkı susuzluktan çok muztarip bir halde idi. Yeşilköy- lüler, Terkos suyundan kendileri: ninde istifade etmeleri için terkosun Yeşilköye isale edilmesini Şehre- manetinden rica etmişler, fakat şire ket ile Şehremaneti arasında yapılas muhaberede buna imkân görülme- diği anlaşılmıştır. Halbuki Yeşil- köylülerin ihtiyacı, hiç tehire ime kân kalmayacak surette — mü taceldir. — Bilhassa —yan zamanlarında bu daha feci bir netice verebilir. Emanet, bu za - rüreti nazarı dikkate almış, ve yeşil köye su isale etmek için başka çareler düşünmeğe başla - mıştır. Bunun / için Yeşil köyde arteziyen — taharriyatı yapılarak su bulunmasına çalışılacaktır. Zeytin yağ için Zeytin yağ ihraç eden tacirler gümrük idaresinin gösterdiği müş- kilâttan şikâyet etmektetir. Bu şikâyetleri tetkik için ticaret oda- sında bir komisyon — teşkil edil miştir. ANKARA PALAS (ANKARA ) Bütün odalarda telefon, sı- cak suyu, kaloriferi vardır. Hususi banyolu apartımanlar. Odalrın fiatı: 6-8-10 ve liradır. Amerikan barı, Örkes- tra, erkek ve kadınlara mah- sus perukâr salonu, çamaşır- hane, garaj, tenis, kütüphane, vagonlar — şirketinin

Bu sayıdan diğer sayfalar: