16 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

16 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sını Katara ITÇALAP— memein Ü l eamma P Hükümetçe ilzar ve B. M Mecli - n aa ae aha layinaSı ber. Seçi ni : ÜŞ bi adas, kazç verzir ve t vergilee Hatestin. eönüimder e tediimar vergikr ranı N z— emen döre avekde çöre ea Tn <n gada İşkree bahad nt eu Üğen kanalan yeriyc Bklan ömerdem mayar kalmak nn Haktundar Te kazamür meriyetinder ütaren Van saraadan üi olamanlar Teri eli İi kadar. ve mafevli Yalanamamızındın ve y y kaynn dördüncü madürs mrnince t terik Hukaulmamacından. Göley teri İrzani mercat- olmyaz memurla. dahi terit eeet T Yaet mektr maranları delet n İeree GT Gi vele Üa ASA Ka SADA BÜ ee P İamalllilikten. Göleşe işkn. Kanunla mnay örapta enç ressamlarımızın, sergisi dün açıldı Arkâtı A DT — derik pola hi cle geç revemmları esinde ŞĞ Marik Veki Ce İlani:Bamudam aoldı. Sereide bir Çöklermeti hir edik n ralkecder ranma biz. çak cct eeti Bergi öru gön müddetle umuma açık olucaktır. G HYN emurin maaş lâyiha- aynen neşrediyoruz Kanuna nazaran, memurlarla mülkt ve askeri mütekaidin ve eytam ve eramilin tekaüt aidatı, kazanç ve | tedrisat vergileri[ıe tabi değildirler 17 Aakerlerde vür (e cari zeğilei. Hrtm zt — Mi ve kolayon Üereti ve ma ağfle e ya at örlaylele TEPE olanacık. . Butlar için mahteli dercir. bükçele K elt mütlace Tahalena vazi 2A — Küarei b Tüşrimlever T80 tarikli as- çe mbsileti fevkalide kanomı çat karumuna müzerrel 24 Marr Y941 ve 25 Nisan 1541 klm harbiyeyi arakam takmisanna dalr 94 Mart 136 darihli k hakkın Aakâ 29 cikam J47 çai kanın ve zabi kakkındakt N6 Nisan TT varihli ve tOLa Tremlirir kazummnur 37 ci fenddesirin ll manmea ŞK 91 ci meldesi ve Haziran 0 ve O1 “mamamelı” üçüncü Mit teşkiltera dükr olan kanon ile Tulitülr basurlidün uzaklık e pahahlık zamanınz mürenlik kükümleri ve 13 kı münvevvel 385 rihli wösism fevkalde Karavnamesinin mermerlara müteallik <h ilheme delr. 98 Mazt 026 Larikik 7S9 nomaralı kanunun Gncı imnldesi ve amum ahkiker 96 — Ba kar İaliye Vekil Sıhhiye Veki Amerikaya gidiyor hakaca 15 (tim M>— Sitbiye Vekiti Refik Bey 20 niznda el katinde. Hulrsala Müdürü. Asım Reç olduğü balde Rokiellerin d metlen B seallndile Kncellay krasinle çalır 1939 Hlazirandan etlmina yede bulanulucak ve bilhassa Şikagı hastanelerini tetkik edeceküir. Sıhbiye Vekili Türkiyenin vazi- irçedek msak Glpta bir sac) mamaralı kanan ve f& Mare 1096 tarikli | Takeriden, S0 şehrinde terkikatı- sihhi: Türkiye Cemiyeti Akvama mı giriyor Ankaradan Pariste- çıkan * İnlarmasyon ,, gazetesine telgrafla şu haber veriliyor Tevfik Rüştü Beyin siyasi seyahatinin esbabı. hakkında ğ mutlak bir ketumiyet göste ilmekle beraher, Türkiye Cemiyeti Akvama girmek için zemini clddi surette iskandil etmekte bulunduğu dilmektedir. Türk - Yunan mes'aleleri içir gidecekmiş « Petit Parislön , “gezetesinii Roma mahabiri Tansında hazır bulün dıktan sonra Hariciye Vekilimizi yapacağı Roma seyahatini tetsi etmiş ve demiştir Ki “Türkiye-Vünan. müzakeratımı nelicesiz - kalması, Roma, mehafilinin / Türkiyenin , Balkar hakkındaki kate termiştir . — Acabu ba mes Türkiye ve ialya Jarı arasında — yenider bahsolacak rard Türkiye - İtalya münasebatmnız bek döstane almasına b münasebatın. iktisi ümitterinin — haki Jat rağmen buna ihtimal veril ktedi müslümanları Efgan hadisatındı bir telgraf çekerek Şahın Fmanull hildirmiştir . irak hudludunda Ankaca 15 (H, M hududumuzda Nesturik rekkep bir ordü Gaiyit edikdiği İnir Klehtam gazetesinden nakie yazdlan hbierlerin asibiz olduğum şehrimizdeki, kal Gar mekamatı bildirmiştir. İtaiya Masfahatgüzârınii ziyareti Ankara 15 (İka. Mu, Maslahatgüzanı, Hariciye herek Vekilimizle Hariciye memurlarının stajı Ankara 15 ÇHa. Mu) — Hatic gönderilecek Hariciye memurları Asgari üçer ay Hariciye cvraknd SAj görmeleri kararlaşmışır Tabiiyet müdüriyyeti Ankara 15 (Hin. a) — Tabt Köletinden Tekki fe alâ Dahiliye Vet 'rabim Tali B. Mardine gitti Diranbekir 75 CAA, umümi mülettiş İlrahier Tali e: Tefakütirde. aöbeyine elişirelet AĞA Tevlik “Rüşin. Be- ari tahdidi. teslihat konte- n yaz. — Cumhuriyet -— '& f ğ siyasetine DN iştirak cettellmesi İnkılâp edemiyeceğini güs- kükür daki arzu- k veti Sıhhiyel içimaiyesine dair - erikade Alkıclarları tenvir cde cek istatistik. ve sair vesikafarı İrn edecktir. İran ŞahıEmanullah Hana müzaheret edecek M 3S ÇAL A.) — Bengal İran Şahının müzaheretini rlca et düklerinden Saray nuzarı Timurtaş Huna manem müzaheret edeceğini esili alak- iyevt Müdüriyetinin Hariciye Ve dülayisile letine raptı kararlaş. Ti paşa ile Mardine Fareket etmiş Balkan spor federasyonları | köngresi Belgrat 14 ÇAA) — Balkan spor federasyonları kangresi bugün, açılmışar. Konlerans bir. balkan kupası ihtasını ve her sene bu kupa in bir. müsabaka icrasını — kabul ezmiştir. Müsabaka - işlerile meşgnl olmak üzere bir kömite - teşkil takarrür etmiştir. Kommte ilk defa olarık 9. Mayısta - Bükreşte içtinm edecek, müteakip içtimalarını sıra ile İstanbulda, Solyada, Azinâda v Belgrar ve ya Zegrepte aktedeceki Konlerans ayni zamanda- haken darı İlede meşgul olacaktır. 'eni Leh kabinesi Varşava 14. CA A.) — Kabin atdeki sürette teşekklil etmiştir Başyekil M Suvritaleki, Haricivi Za Mareşal Pilendsii, narın M Skladkenwsi, Kamırı vekili M MamuszaWlti, Çiçerin Berlmde Betlin T ÇA AZ) — M, Teti Wisbedendeki “tedavi Akmal ctmiş. olduğundan / Bertin. gelmisti cherine, ©| | ve oyun şabalarının. tayini husus nazıri M Zaleski, Askert işler na- Dabiliye Mühiye İyanlar tecziye edi — Birinci | “Hörst, Amerikayı İspanyaya harp açmıya nasıl mecbur etti ? Bir çok gönler bir babriye Bysi Maln zırhlısında dlenler için duy- dağumuz teesatirlin Tanmmat için bir Şantaj vasitası olmacına - müscde gazetesinin günlük satışı üç müşonu | mümansatı, ne de diğer Hazetelerin ada hücumu ve telii Höretü sasturama- Tournal her gün halkı tehyiç edecek | d Bu yaramın Şocuk elinde biz ku yenl serlevholar ” Balmakta ” güçlük | müyon dolatin Amerikun donatı Çekmiyorda” Bir gün: Sana, Amorikan oreısına, Amerilem cürüleri Main zühüsımn “Tatikamımı | kim aimuştur. Heik Sokaklaram ni almak için birleşmiştir. Tayiş yapıyor, hazp istşordu. Eetesi gün Nihayet Karp ilân ediidi 'Dün gazlnoda bir adam ayağa ka- vak “efendiler. Miain sehleste: unut silâla Sazlmağa hamsdır” VE. Ht maksıdına ermis, gazetenin salıkıda gadeterilik tarihinde görül- | emiş bir yeküne çıkmışlı, Her tarat. an asker #eekiyatı yapılerker Tournai | Harple beraber gazeceetlikte yeni inkalüp başladı Brlsban ft defü olazak” Juümal çelezine on santlm. Boyunda hari- serleva Koymaza başladı. Baz zelesinin birime iahiles baştan Başa serlerls. ve resimle dolardi Hörst harp baberlerini simak için diğer gazetelerin kulancığı Tesaltir evkarda teşkilat yaptı ve bumun için 500.003 dolar sarsett. Hamp ilan edili edilmez Hörst Vaz yingtona koştu, Busust bir Krtal aa. keriye tehiz ve teşkilimi teklir eti Faka: Reldlenmhur reddetti. Bunun ürerine Harst hükümete Tütün mas Tafi kendisine Sit elmak üzere yazım hediye etli. Bu teklir xat eehldi ve Hörsiş bahriyede biz Tütbe verildi. Hörek derkal bir İnelliz gemisi satım alde yamına yirmi kadar muhabir. bir gök resanm ve fatoğrafcı alarak hazp Mmeydanma hareket eti Gemide bil Hususi vessitle Journal ganetesinin Küba nüshasını çıkardı. a Birnc tanlerinde narn meycanız ele isininin sağ ve sol Ginglenun resmi kon- tarlü Darp Kün etacyardu. Mari va Bisan ayları içinde Hörge mütercadi.. yen Relekumbara, hükümete - çat, u bataelleki makkıdın zermayedar- Tara paralarını Sapielmak için inkân vermek alduğumi tadia ediyor o gün- l hürümete “Bankmların hüzamcir Rekcumlur “Üzerine dolerdan eibise gimiş dir hüzriyet —heyketi” ğeklinde karikatürize ediliyorda. İeide bir "Relsicumar ve mükümet yara: lanmı Kurlarmak ve servet yapmak işin lll şeret ve zammsumuau Ber ön fodaya Dazır ” oldaklarını isbet ötmişlerdir.” gti ttihmmmlare da esir- gemiyarlardı. Ş Bir gün Josmal gazetet bilahaze, icummlur ol Röservelte yapağı bir zahlâkal; ” neşrediyor. — Roseivelt “Joumar gti nüfüan ve salşi çok bir gazetenin Her gü Nakıkatları olduku gibi göstecmesi ve memleketin kayabı gerefile kabili tekt olmuyan telükkilöre gök ve kalak kapamaması fayanı memnimiyet Bir şeydir” di Fakat ertesi gün Roceliit hu mü- ökali şidder Ye netcetie reddett kat'iyen böyle bir mülükat vermedi: ini ilan eti 'T mütakatı Başından sonuna bi dar Uydurmadır. Ben ne nmumi nü- Tuklarımda, ne de Damüsi mültkatir” Tamda Journal gazelesimi ağıma bile Simamişımdır.'dedi, Türetle Resereli ll defa garaışi yörlardı. Fakat ba tekdip Yoummal için bir darbe 1i Netektm Politzer deriimi bu Yekitbi. Birmel sahiteye koydu ve Höcstün Darp haderlerini 'delilteim deliler işin yüzdüğe yeler” Giye tarkf elti Rekleyahur 'da bi heyecan vermişti. u mühabirlerden Birl hârp meydanında. Bldü. Derhal ölğer bir arkadaşı yetişe- zek ölüm halinde onun ağrndan h- küyesini aldı ve güzeteye gönderai Hhcst bu hikâyeyi v gekilde earete- Şine gönderdi KL züzetenin — satışı dernal 100,000nüsha artar. “Amerikan donanması İspanyol ge- milerini “Bambandıman. — ederken. Hökstün gemisi de demanmanızı yüz amda bulunuyordu.. Mörst gerizini kamandanın. gemisinden. ayırmıyei du Kumandan onu vanında, bulun- Guzmak istemizordu, Bakta bir. dela üzerine ateş eder gibi görünerek top atmıştı. Fakat Hörat bütün tetlikeyi göze alarik kumardan / gemisimin yanından ayrlmıyordu. “Bir sahah kumandan gemisinde bir zabli, böru ile karşı gemilero, Tsnanyot wemile- Tinin yasarak kaçtıklarını “haber. Yerdi. Dürbinle bir Ametikari zırbtı:. Smm Tepanyol gemilerini kuvaladığı: d görü üyordu. Bir Ikt saat sonra o zarklam Kağptamı gelerek / Hipanyol Ananmasının manvedildiğini hildir. di Kaptan sahille denize Gdşmüş bir takım İspanyol etradisan Karaya, çıkmağa çaıştıklarını ve şimat anları” Toplamağaı gideceklerini söyledi Gemi bir müddet uzaklaştı, “tekrar awdet iziği zaman Körst esirlerin nerede oldükunu sordu. Kaptanı esirleti tap- İamaktar vaz geçtiklerini - bildirdt Hüret detkial yarimda bulunan Pan- Höret Mun zırananda — betanların | coseta döndü: Bafrasna bir. Beyker — Giktimek | — —— şunları biz topliyamaz mayır? h Relslçamihir: Mabad var B. M. Meciisinde Tahdidi teslihat Türk heyeti Cenev-| reye muvaselet etti AA Y — Tah- Köylülerin ağıl ve mandıralarma dair bir kanım (A A)— Tahdidi u iştirak etmmek Ankara 15 ÇH Mu) — NL | üzere gelen ve Tevfik Rüştü Beyin M sinde bugüm, 3 seme zarlında | riyaseti citinda batunan Tück heyeti köytülerin kayvanlarım. kişlatmak | ile M Massiglinin - riyasetinı Here mandıra ve ağsl yapmalarına ve muhalif harekette bulunarların Salh mahkemeleri katası ile cezayi nak- . ve apis cezalarına — mahkğın almalarıra dair Hâyihayı müzakere et Butün maddeler kabul-edildi ve kanun tarihi neşrinden müteber: dir maddesi okundi Frarsız ve M Gihsonun / riyaset etmekte olduğu Amerika he buraya muvasalar - etmişlerdir. JK cehe yarin saae Fide aktar anacaknr. Türk tektili Landta 15 AA) — Deyil Mey, Nebizade Hamdi Bey din Cenevre mühabiri bildiriyor. lifim vardır. dedi. Tadiinan Tiizari aA Teti diniy bu kanun 40 senekinden mmte | aA örirek edecek olan bücün berdir. diye yazıyordu. Reis Hasan Bey, böyle on sene | sonra tetbik olunacak kartın olmaz. Naamafih tadilnameyi reye koyaca. Bım, dedi. Nebizade — Ktendim. köylüle İ sümiz ancak on sene sorca nisbeten zefah içinde bulunabileceklerdir. Köylülere o zaman bu yük tahmli İ olunabilir, dedi . Nadde reye Ronda, lek ve aleyi binde çok cller kalkır Reis tereddür vardır kabul eden- der ayağa kalkan dedi netice 08 yeye karşı kanuın 76 reyir. redde: sodu. Hükümet eekim Meciiste kazır balanmadığından İdarei umu: miyet Viliyet. kanuma ile/ vuzma medeki diğer mevadın müzakeresi | tehir edilerek çelse perçembe gü imurakkas heyetler buraya gelmiş. Kamisyanun yanınki. el sine, Almanyanın muhürast ve Türk ve Çin heyetlerinin yeni tekliller dermeyar etmek niyetinde bulun- maları dolayisile büyük Bir ehem- atiçdilmektedir. Bugünkü havar Kandllki Rataranesinden ahiman malt- mmata göre dün tazyiki. nesimi 7de 760 ve Te e 738 d Dün rüngir saniyede 5 merre sürarle mürevasiteve mütehavvil olarak esmiştir. Avarmi harürer (8 ve agari & derece Taugün sözgür oei ve- İetenmeti meütehavvil olarak esccektir . Hava yar açık ve yarı Balarln ola - Höret bütün muhabirlerine azeş ve | adin kiyafetinde yakalanmış.. Şimdi 24 ya. gök aileleri aldatmış, nihayet hir- Sırlık ettiği için yakatanmış. Bu. kadın bozamtüsu erkek, matlaka, 've çirkin bir kadın ol erkek olduğu: anlaşı: yırdı, değil mi Bu da bir Gyür kıyas si, e Tn A a ae gz ( hata tti Höle yeşil üzerime kire | ruzı rakamları sekiz metro üteden. okumak Kabil değit... Bir kaza, yapıp kaçan otomobili artık İşiniz yoksa arayıni Otamobil. bulmak- taki maharelile Meşlur İlsen Bey Şimdi daha ziyade itlaiye ile meşe Zul olduğu için artık adam çiğne- yen şölörleri, Kaçabildikleri tak- 'de bulunmak imkâmı kalmıya- eak. Şehremaneti Tevka renklerinin intihabında Hata ettiğini itiraf edi. 'yor. Ba kadar kolay ve basit bir. işte bu kadar hata edilirse daha YmüşkÜL ve muğlak işlerde ne ya- aılacağını varın kıyas edint eşiktaşta Fer'iye sarayları- a kain oldüğu yerlerde | tedrict bir heyelân oluyor ve ba | arazi denize doğru kayıyormuş 1 | Refiklerimizden biri bu müna: İ sebetle * heye edilecek bir mevzu çıkmış olacak- fır » diyor, Bize kalırsa böyle bir hat yukuanda asıl şehremanetine. tetkik edilecek enfes. bir mevzn çıkacaktır, Çünkt bütün Beşiktaş. Ortaköy yolunun denize yuvarlan. maması için oralara baştanbaşa Kibtım yaptırmak Kizım gelecektir. A Beyler, 1 Rifat, Celâl, Emin », Sezai, L AL Teve. nine Raşit, M Ali, A. Naci, V. Sıtkı, Emin, Avni, Aziz, Sala: hattin Beyler ve Hüsamettin Pş., Kavanin encümenine Hasan Hul: ki, Vasfi Raşit, Emin Âli Avni, Necati, Aptülkadir. İ. Şevket, Sadettin Beyler, İdare encüme- 'nine Muhiddin, Necip, T. Âmir, Vasfi Talât, M. Sadi, Aptülka: dir, Rauf Beyler ve İlikmet tima münasebetiyle Gazi Hzne tazimat edilmesini teklif etmiş ve müttefikan kabal edilmiştir. Bunun üzerine Gazi Hiz: ile Baş vekil Pş Hizine tazimat tek Srafları çekilmiştir. İkinci ceke reis vekili Tevfik Beyin riyasetinde toplanmış va | hariçleki - encümenlere intibap edildikten sonra müte | ddit Tmarbatalar akunarak ait alinğe — encümenlere — bavale edilmiştir. Bu meyanda apartı man allında kalarak vefat eden belediye memuru Servet Efen: dinin ailesine S00 lira verilmesi de kabal edilmiğ. ve pazartesi günü toplanılmak üize- | rüne ichir edildi cakae, Te içtimaz nihayet verilmi

Bu sayıdan diğer sayfalar: