16 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Resim sergisi Genç ressamları sergisi bugün açılıyor Sergide teşhir edilen tablolardan - biri Bu gün Ankarada genç ressamlar
 Gazi Hz. eri Köylüler güreşler, Ankaf'â 14 — Reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri refakatinde Baş Vekil İsmet Paşa...
 imperatorluk İtalya kralı imperator ilân edileceek İtalya kralı Viktor Emanuel Roma 13 (Fos) — Mevsuk bir menbadan vuku bulan
 Sofya mülâkatı Bulgar hariciye nazırı ne diyor? İki hükümet münasebatı çok” samimidir Sofya, 14 (fo) — Bulgar hariciye nazırı
 İki iflâs mı? Borsada iki*” acenta nifiyeden çok mühi zarar ettiler Kambiyo borsasında düyunu muvahhade fiatleri düşmektedir.
 Ticaret odalar) kongrası bu gün toplanıyor Bu gün öğleden sonra Ticaret odaları gongrası - toplanacaktır. Kongra için oda...
 Bir genç, amcasını sekiz yarinden ağır sürette yaraladı Jsküdarda oturan manav Hasan ile yegeni Şadan arasında dün gecel...
 Rahmet ve bereketi semadan beklemiyelim! “ Filân yerde nehir taştı, mahsulleri su bastı.. Şu tarafta ırmak coştu, tarlaları
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mübadele işleri artık ü Biraz yırtık lar geç- kat'i safhaya giriyormuş. G miyor. Bunlar nerede ve Bakalım bu safha kaç ne zaman değiştirilecek? sene sürecek ! TT SALI — 16 Nisan 1929 Fiati 5 kuruş Ha " Rahmet ve bereketi semadan beklemiyelim! yerde nehir taştı, mah- Şu tarafta ırmak bu havadisi işidirsiniz, yahut şöyle haberler okursunuz | “.Bu sene mevsim kurak gittiği için, mem- leketin bir çok yerlerinde ekinler olmamıştır... Bu sene kış şiddetli olduğundan, mahsuller yanmıştır..., Yazın sıcak olursa, her taraf kurur: kışın soğuk olursa, her yer yanar. Yağmur yağarsa sel olur , tarlaları su basar, yağmur yağmazsa kurak olur. her tarafta — kıtlık çıkar . . Yalnız bir care var: yağmur - dirhemle, ölçüyle yağmalı, kar tam kıvamın- da düşmeli, nehirler tâm yatakla- rında akmalı, fırtına olmamalı,sema 've tabiat bizimle el ele verip mu-| kavele akdetmeli, işte o zaman mahsul olur. Ve illâ felâl, Fakat, tabiat çok hercai, fettan, yaramaz bir mahlüktur; bu böyle nadiren vukua — gelir; ekseriya bunun aksi zuhur eder, ziraat bozuk çıkar ve bizde sanayı ol ğ ziraat fena gidip te mahsul azalınca iktisadi- yatıtız alteüst olur. Bir memleketin iktisadiyatı, bu derece tabiatın keyfine - birakılır mı? Bu, ancak en iptidai kavim- lerde böyledir. Her şeyi tabiata atfederler,her Şeyi tabiattan beklerler : Dini ayinler yaparak, semadan rahmet, topraktan berekel beklerler. Hal- buki, bu asırda, medeni milletler, ilim ve fen sayesinde, çorak çollerden ormanlar fışkırtıyorlar Biz, münbit topraklarda ot bile yetiştiremiyoruz! Bunun çaresi? Evvelâ şu... On senede yüz milyon lira sarfederek memleketin bir İas- munda irva ve iska ameliyasine başlamak için hükümetin Meclise verdiği kanun, milli serveti ve refahi temin hususunda, şimdiye kadar çıkan kanunların en mühimmi olacaktır. Anadoluda su meselesi halledildiği gün, memleket, hiç tasavvur etmediğimiz bir servet ve refaha kavuşacaktır. Bunun içindir ki, İsmet Paşa hazretleri, bir nutuk- Tarında * Nehirlerden " denizlere u, memleket demişti . Bu- kurtulmak- için stihsali arttırmak , ihracatı çoğaltmaktır . Bu da, taşan nehirleri taşırmamak , yağ- yegâne çare, mur yağmayan yerlere su götür- | mek, ziraatımızı tabiatın keyfinden kurtarmakla mümkündür. Su siyaseti, Cümhuriyetin en büyük eseri olacaktır. Fakat bunu çabuk, her şeyden evel yapmak Tâzımdır . Necmeddin Sadık Bu günkü hava Yeşilköy verilen malümata göre bu gün rasat — merkezineden hava kismen açık, kismen de bü- İutlu olacaktır. Rüzgâr mütahavvil esecek akşama doğru şimale dö- necektir. Hararet gece zait birdi sabah dokuzda yedi olı Bu ımpergurluk | İtalya kralı imperator ilân edileceek İtalya kralı Viktor Emanuel Roma 13 (Fos) — Mevsuk bir | menbadan vuku bulan istihbarata göre gelecek pazar günü faşist usulü ile intihap edilen yeni par- İamentonun icitma münasebetile M. Musolini faşistlik noktainaza- Tından Malyyı teceddüde sevk- edecek sürette şekli hükümette bazı tadilât —yapacak, — yeni parlamento huzurunda Kral Vi (tor Emanueli imperator ilân | edecek ve bu sürette faşist imperatorluğu teessüs etmiş olacaktır. ——— İki hükümet münasebatı çok” samimidir Sofya, 14 (fo) — Bulgar hariciye nazırı M. Burof Sofya | istasyonundu - Tevkik Rüştü B.ile vuku bulan mülâkatı | ikkında âtideki ” beyanatta | Ü bulunmuş, — “Türkiye ile Bulgaristan | | arasındaki münasebatın - pek | samimi ve mükemmel oldllxlll!llw memnuniyetle müşahede ve tespit ettik. Tevfik Rüştü B. Berline de gidecektir., Tevik Ruştü B. ile M. Burof Harasındaki mülâkat istasyonda Krala mahsus salonda vuku | bulmuş — mülâkatta Riyaseti | Cumhur başkâtibi Tevfik B. de) Hazır bulunmuştur. | Resim sergisi Genç ressamları sergisi bügün açılıyor | İki iflâs mı? | Borsada iki” acenta | ünifiyeden çok mühim zarar ettiler Kambiyo —borsasında — düyünü | muvahhade fiatleri düşmektedir. | iden bir kaç acenta mühim miktarda ziyan etmiştir. Dün pazar olmasına / rağmen gene borsada faaliyet vardı. Her- kes ünifiye üzerine Paristen yeni ve yüksek haber bekliyordu. Fa- | kat gelen fiatler yüksek değildi. 'Bu arada borsa koridorlarında iki acentanın iflas ettiği hakkında | bir şayla deveran etmiştir. Ba haberi tahkik ettik- verilen | malümata göre acentalardan biri | bir kaç günden beri yazıhanesine | gelmemektedir. Diğer acenta hak- | kandada alacaklılar komiserliğe mürarant etmişlecdi. Ticaret odalar) kongrası bu gün toplanıyor Bu gün öğleden sonra Ticaret odaları gongrası — toplanacalıtır. Kongra için oda salonu ha- zırlanmıştı Vekâletten — gelen bir emirde bu günkü kon- graye — sanayi, — ziraat, — baytar, deniz ticareti, müdürlerile Liman şirketi Sanayi ve Maadin bankası müdürlı e — iştirak edecektir. Kongrayı Ticaret müdürü Muhsin B. küşat edecektir. Evelce yazdı gibi görüşülecek meseler Limanı- mizin islahiyle anonim şirketlerin vaziyetidir. Sergide teşhir edilen tablolardan - biri Bu gün Ankarada genç ressam lar sergisi açılacaktır. Sergiye onbir ressam iştirak etmektedir. Bu genç ressamlar bundan bir kaç sene evel hükümet hesa- bina Parise tahsile gönderilmiş- lerdi. sonra buraya avdet etmişlerdir. Ankara sergisi bu genç ressam- ların bir kaç senelik faaliyetini ifade edecektir. Ser vardır. Genç ressamlar sergisinin 'en şayanı dikkat tarafı da burasıdır. Sergide teşhir edilecek eserler arasında daha ziyade Fransa manzaraları vardır. Cevat beyin | Erötanyada bir köy, Şeref beyin Sen nehri gibi eserleri bu kabil- 'dendir. Bu süretle sergi gençletin Fran- sadaki san'at hayatını göstermek- te ve yarın san'an . hayatı için bir misal teşkil etmektedi Bir genç, amcasını sekiz yorinden ağır sürette yaraladı Üsküdarda oturan manav Hasan yegeni Şadan arasında dün gece kavga çıkmaş neticede Şadan am- casını sekiz yerinden ağır surette yaralamıştır. Orada dört sene kaldıktan | ide göze çarpan yenilikler | Ankafi 14 — Reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri refakatinde Baş Vekil İsmet Paşa Hazretleri olduğu halde Ahimesut köyüne gitmişlerdir. | Köylüler, köy meydanında top- danorak büyük misafirleri karşı lamışlardır. Köylüler güreş ve köy oyunları tertip :ddeı(k sevinçlerini izhar “Halebe ile hocası Gazi Hz. leri köylüler arasmda Başvekil ile birlikte Ahimesut köyüne gittiler öylüler iki misafirin şerefine gureşler, köy oyunlan yaptılar Ahimesut hükümet konağı ve köyün şirin evleri de bulunmuşlardır.. Ekinler - ve diğer zirai işler bakkanda malü- mat alarak neticeden memnun kalmışlardır. Elyevm köy mekte- bine 60 çocuk devam ediyor. Köyde bu sene icinde bir çok yeni tesisat vücude Köylüler ile hasbühalden sonra Büyük - Gazi ile m..ı.ıw-n-. Vekil civarda bir tenezzih / yapı mışlar ve geç Ve e aâ::wh&:%î,m TT

Bu sayıdan diğer sayfalar: