27 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

27 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kendi gibi şnrlnîmı bir entrikacı olan Lny Corçla anlaştıktan sonra zaharof, Avrupada ve balkanlarda İngilterenin en gmutemet hafiyesi olmuştu 'Loyt Corç gibi votülü siyasi getirilmişti. Zaha rof mühünmat mazırına derhal çatmış ve ökadar — cmniyelini kazanmaştır ki adleta Loyt Cor- çün mühümmat / işlerinde sağ elt sayılıyordn. LoytCorç başvekil olduktan sonra da zaharol ile arasındaki sıkı münasebut devam etmiştir. bitaraflığımı Harbi'umumiyi idaredle en bü- | eden devletler yük amil olan “Loyt / Corc ile olan bu samimiyet Zaharofun | bulun amumüde dahi teçkizdi eylemek, yeni harbiye işlerimi vüsi mikyasta eylemek h idarteylemesini temin eyle messillerden miştir. Zaharof ile Loyt Corç | best daha müsmir arasındaki bu münasebat harp — muvaffakiyet ibraz ey bittikden sonra dahi devam ey- dediğinden Yananlıların, İngi- Karanlık işler İtilâf —devletle n bir çok lizlerin teşvikiyle, İzmirc çık- mularında pek büyük bir amil | olmuştur. Fişi Gayet zeki ve kurnaz — ölan | b yolaz tüf iye sannyii işlerinde değil siyari - mesldlelerde bile Loyt Coremn | üzerinde tesir icra eylemeğe müvaffak oluyurdu. Fakat hu — ç, İlesikive nüfudların asıl gayesi M Lolaa. Kalalkaya iş demin eylemek ve | kler hadlçir hesapsir çok oldu. İbatlaol kâr ye temettü - slmak | Bundan Vasil Zaharof için ge. öi D nn eli i V Entrikalı ve şüphe iyen bu gibi mmaamı yapılımsı ve gi dafaa bulunmayan bu dolapla- * bemi gağa Ralkanlarda itilâf | |devletleri., tarafından çevri Tondea ile Paris arasında me- — ve Balkın memleketlerinin ço- dlokuyan / Vasil Zaharof — çunda esliha ve mühümmat Fransa reisi nüzzarı M. Viviani fahrikaları baş mümessili sıfa: İle düima temastabulunuyordu — giyle dolaşarak bir çok oyunlur | Zaharofun temas — eylediği uyuamaş olduğundan Balkan. fransız recidli hükümeti yal- Oarın içini dışmı pek iyi biliyor: 'du. Bunun için şüpheli siyasi Tişlerdle budunmak için bu silâh ve siyase ajanına — Avrupanın * Zaharofun siyasi Jadliyetler — Seçmlk gaslkk. Taslişet vehar Zaharofun bu münasebat ve yakât sahası olarak - göster demaslarında yakuız — imalüt | necidir? * İnsaf edilsin; ta istihsal mır dn:u şirketi, soğuk :ıvı ıılııııd:ı':nîım İstanbulda E'ııdı; A Ü. iE ea c | Gükeemi el eden kasaplar şirketi karşısında Kasaplar görketi. - biri müs- / rekabetin, tatla tesavvura im- ge müşterek- | kân varmidir ? Ve artık et Za dd taketüeri ' ı.= ggesrir eden bir tazyik olmadığı maklini ıu - ileriye sürülebilir mi ? şirkette de alâl Bugünlük te bu kadar! kaçla bem d di | D a İ 4 imsesiz vatan yav © Derekendetİ Kaslplrı" — E rularına yardım ediniz Piyasadaki büyük kasap dük- klen, ati ederlere lükkânlar, piyasayı B DĞ Aöincl Ük mektep valebesi ” ünüğleyi bez orir eli yordu. Zaharal — Anadoluda ! dağmüş, İstanbulda büyümüş | C Şehir ve Memleket haberler Iı.ıılılı;ı Muhadenet | si toplandı Yeni heyeli idare i batı yapılmıştır. Etibba Muhadenet cemiyeti- nin senclik kongresi dün sabah Ocağında akdolunmuştur. Evvelâ cemiyet kâtibi umu - misi Fethi B. okumuştur kongrc Tü olmak. veçen genç bulunanları dolayı sile Riza Rüstem Zeki Beyler de kitabete intihap edilmişlerdi. Gazi Hz. reisi: Paşalar kab İsmet, Nazım Hamdi Beyler müttefi - kan intihap ve ipka olundular, ve köngre nihayet buldu. Fırkada Yerli malları sergisi Cumburiyet Hlk Firkası M tişliği tbinasmda, üst aet barar l dilât yapılımı röke Pes ahit ile v Hdi malar yir çay #iyaeti verilecektir. vit Senayi Birliği tekhik işlerini, T propmpandi v0 der'nhle etmiştir Rüsumatta | Rüsumat idaresinin nazarı dikkatine enebi bit dostumnz, Kuhüre: gelen ekspres mes'eleyi alükadar makamların ha Zat Gikkatinc eti Kabirede: calar tam saat 19da Hayd mmrayasalar geç Yürüt ermesi hasehile gümrük memurlar: denmüadikebaridan Dü yölcülarder gerek burada K tznsir Suretile geçecek dür eşyuy zatiyonin gümrük mua- etesi yapılmamıl yolcular Dü püzden bi ektedirter Binnenaleyih dazi amurları ikam heti aöt bu gümrük münmelesinin fazla hir üeret amkabilinde ilasımm te amini “ memileketimizden venebi İlet tem aakamatn deriz, Memleket haberleri Tülüm bir t izmir © BU komundü, 388 kooperarif, 9 Timtet, T yerli ano- M MAT morkari İzmir ve buriçt » M basarak çak yiyanlar veren Men: deres “nede dizerinde ve suratında HF çok tesikat yapılacaktır. Hol Güde'bir gi sulama işlerinin en yen etmiştir. dan sonra kon- gre riyasetine en müsin Başvakil ve Meclis Hazaratile Sih- hye Vekili Beye tazimat teh grafları çekilmesi teklii müt- tefikan kabul edildi. Bir takrirle bi bütün azanın sigorta sandığına irmesi mecburi teklif edilmekte idi. Müzakere açıldı. Neticede bu mecburiyet teklifi edildi. Mütenkiben intihabat yabıldı İdnre hey'eti riyasetine sabikı veçhile Neş'el Osman ve riy SS5 eatiyeye TESfLE Sallar Pg. kâtibi umumiliğe Fethi, Vezne- darlığa Kemal, azalığa Bahri günü Atlauruya gidecek yolcularma veir bir vüzüleleri baçinda: T- Bir nevi ekmek tetkikatı bitti Var kıyas eti Men çi güyem, Kanunun yakında Meclise İki buçuk ay kadar evvel “Şe M sevki muhtemeldir hit komiser hamun kardeşi Ş Sile bir Şikayet mektmbu af | — Hükümetce , Büyük şehirler üreteddin Bey Halasaten diyordu | için imali düşünülen bir nevi ekmek hakkındlki tetkikat esas itibarile bitam bulmuştur. Bu ekmeğe “Halk ekmeti, d t İ mesi muvafik görülmüştür. Bu kususta muhtelif Avrupa mem- leketlerinden ve bilhassa İtal- yadan celbedilen ekmeğe ait nizamname ve talimatnameler Korkanin Canidim gelimleri için ymgealar Karlüma Şirbeti snturları - ielirler. “Pitari seak - geei tetkik edilmiş, ahiren şehrimlze ; erek avdet eden ziraatMüste- meRr adai a ekürrirsdre darı || nan projelerin son şekli etra- tir || fında, şehrimizdeki ticaret ve Düi temietiğ Belen İti efiyoram Bi e var sardar zahire işlerile alâkadar zevatla ipel var nudar | temaslarda bulunmuştur. edlerim. . übı — VeniTekmek kamımımım bu Biz 'bu şikâyeti gazeteye yaz- || devre zarfında B. M. M.ne ar- tarihinde bir tezkere ile | Tanarele gea Şeme || | zi mühtemeldir. Yeni lüyihaya göre, beledi- yeler ekmeğe buğday fiatine istinaden narlı koyacaklardır. olduğumu görüldüğünki din Beyetendinin kulakları çınla- Sn, İ şubatta yazılan bu tezke- vemize 24 misan 929 da yani 72 Gün Sonu Şu Cevap geldi > GÖT eeei mard ni Mekmer Azan li el L 21/2/930 tariliimektadar Atiterine vaplen | gönderilen — güküyelname Kakkımda talikiknle tüzime yapıdmış de tarifp muzübince teş bacadan 260 Mauruş almmuk 1asım gelirken aütistecirimin ifadesine muzurun dört Taaruş moksanüir 256 kuruş cümmaç Hüemetleyi tarifehlüğimda, bir vamlmadlığı anlaşıtmış. tor. Bülersile Yeyidli Lürmet olunur efndim zi ağzınızın onüne tutu- Şehremini namina Musvin ğı zaman grip zalürrie, kızıl, verem mikropları veri lebilir. Bunun içi i nuz!. sıraz ||- Tara n T AD Türk - Bulgar tomizdi, ben bax oet bu şirkel memurlarına. temizi dostluğu meğe v 3 emir var mdırz, Sofya 25 (AA) — Huriciye Şehremini” nazan NL Burof moclüste / Tüpk- e bu şikâyetle kat'iyyen müna- münasebarından. bahseder- sebet ve alükası olmadığı kalde || ken iki memleket urasında. mün'a: © dA-22 gün sonra olmak üzere “Şirket tarile mucibince para almıştır, hatta dört kuruş ta ek- GK simiştiri, cevabinı veriyor. | kem müzhedesinin âmzasımı batır- Men çi güyem, tanburem çi gü- || İremiş ve Türk Bülgar ” münaseba- gel Doğrası gerek kendileri || vının — sumimiyetini — chemmiyetle ve gerek karlimiz hesabına Biz || 1 cumişti. sıkaıldık. ; Binsensleyi bir B şikayer İ| — Betolf aktedilen müshedet ve mektubunu bir de 72 gün. sonra || ubarclatın aralırında Tmühim bir ihtilâf kalmıyan ki komşu mem- deketi yekdiğerine rapteden rabı - Taları zeşdir edeceği ümidini izhar hit ticnret ve düstlk münhedesi- ni itmam eden bitaraflik ve ba Uzun söze me hacet.. Düşünelim ve ibret || Siz alalım ! eyyalılarına” büyül dbie su- et mentikası dahilinde dlin ecnehi şirketi v dâde 3, 133, üçüncüker inci SBS di ci Barülfünunda | keri Muammer Raşit B. geldi —| herlin 25 (AA) — Polis beyı Bir müddenten heti Viyanade | zahıtı tedavide hulunan bukrikı dü vel müğerrisi ve kaymetli bakukcı:- darırnızdan Niaammer Raşir Bey öndci üyet etmiş ve dün şehri- | sabık zabiz Kötbi mmize uvdet eylemiştir. ak Bursa- Bol Mü îkeîfeırırlık Hüsnü B. hakkında evvel ademi: istihdam kararlarını mütte- fikan relemiştir kadın Gcareti yapan bir teşk Bür kaç kişi Ahmet Ankaradü YNT lüşa editecek İran sefarethanesi binasının vazı esas merasiminin evelki gün yapıldığını delgraf haberi olarak yazımıştık. Yakardaki resimde, mezkür merasimde hazır. bulunan Başvekilimiz İsmot Pç. Hz. ilk sıvayı döşerken görülmektedir. umhuriyetEi) Buğünkü dahilrve harifi haberlerin | Bünkü vüzünden'i Moda vapuru karaya bah dimanı kesif bir beş saat timanda münakalat ve Seyri sefer dürmüştur. Bir ara- lik Moda vapuru hareket etmiş de karaya / oturmuştur. İ bulunan 2000 kadar yölen müt- vapuruna noklolün- Vapurun. bugün talilisi irka binasında açılacaktır. Bübba Muhadenet cemiyeti kon. gresi dün toplanmış ve yeni idare Heyetini intihap etmiştir. $ Dün Sipahi Ocağı $ Çocuk balosu dün parlak bir suretle Türk Ocağında ver Balo çok mükemmel olmuştur Amerikanın Teksas eyal müthiş bir kasırga olmuş bazı kimseler ölmüş, bir çok kimseler de yaralanmıştır. $ Zeplin Akdeniz üzerinde yap- tığı seyahati bltirmiş ve Frederih- tenkisine bile taraftar olduğunu $ Tevtik Rüştü B. Romaya ha- " Garbi Trakjr Türk İçsike a kulik buhran mevcut olduğu bir sırada Yunan” hükümetince ahiren ittihaz edilen bir. karar Türk Çahalinin'vas — ziyerini çok vahim bir derece bir çok tütün varken İ emir ile mükavelât Türklere sitalım, « zekin gibi muameldta deir evrak | tanzim etmemektedirler. Harci haberler İmalane hadisesi hakeme Montresl 25 ÇAA —İmalone yelkenlisi hakkındaki iakem mahkemesine arzedilecek- Amerikada Insanları öldüren Neryork 25 CAA) eyaleti üzerinden geçen müthiş bir çt on üç kişiyi öldürmüş ve yüz kişiyi — yaralamışr. Diper bir vuyfm, Nebraska ev ünde bir çok tahrihat yapmış tür kaç kişinin mevtine ve mec- ruhiyetine sebep olmuştur. Muğlada tütün zer'iyatı Muğla 25 (AA) — Y tütünleri ekilmeğe başl & fekat nelis tütün beyaz kadın ticareti | yeriştirilmeğe ehem 'ür. Havalr tütün zirastine Tevka- Lokomotil tabrikasında infilak motif Tebrikaanda bir inilik vuku Kişinin vefazı tesbir cdilmiştir. Tanca C Tanger ) 93 ÇALAŞ — Tetouandan gelen ve Laraşa giden iliçesi buradan oto- mobil İle geçmiştir. Güzellerin resimli rini ve bu. kuponları İsaklamalarını muhterem karilerden rica ederiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: