28 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

28 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 İyi bir tetkik â...
 Siz ne dersiniz? Özürleri kabahatlerinden büyük !... Dünkü sabah gazetelerin de okuduk : “ Şehrimizde bazı mıntakalarda...
 ziyaret ett Çocuk haftas beşinci günü de pek faydalı olarak geçmiştir. Dün -Tütk Ocağındaki serğiyi bir çok kimseler...
 Barem lâyihası ve muallimler Muallimrle hararetli bir içtima akdettiler Lâyihadan mütessir olan muallimler teşebbüsat için
 Kasaplar şırketı n cevabı! et ticareti Istanbulda Şirket herkesi kör âlemi sersem mi zannediyor ? Cüretkârane bir iddia ;...
 Bütçe encümeni maaş celerinde tadilât yapıyor ere Meclisin yaz tatilini 18 mayıs cumartesi günü yapması muhtemeldir Ankara 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNÜS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumüye karşısında dalrel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N 246 Telefon : Pti Mdare müdürü: 2965. Kiap ke 2366 3286 İyi bir tetkik pahalılığı mevzan etrafında dahi Kiymeli tetkikat e işügal Gimiş olduğu malümdur. . B Meclisin kağibi umumisi Nurulk Esat Bey 6 mevzu etrafındu Yapılan tetkiklerden mülem olar | Tak Küçük bir ever terip Cimiştir. | Onu bu dein “ okumaga Buldam. ser küçüklir, fakat Köymeti büyüktür. Âi İktisat me- Helmin teşkilladeki isabeti ispat jecek başka delil olmasa bu | Eseri göstermek kilayet eder. Bu Biymelii. hizmetinden dölaşı” Nuz fulla Esat Beyi bihassa takdir Ve tebrik Narullah Esat/ Bey dar bir rapordan ibaret ol Söylemekte söze başlıyı k tevazi olmuşlur. Biz bu küçük ki- | dapta o büyük mes'eleye çök nn İ ve şamil bir mazar ” atlabilmiş olduğunu / memnuniyetle gördük. Fihakika hayat pahaklığı den mes'ele öyle Basit bir mes'ele olmar YIP Memleket ve millerin bötün Kayatımı ihtiva eden mes'elelerin Onların çah tetemenni gaa Vali B. düniadei neticelerini teşkil etmektedir. Mes'c- le bütün etrafiyle ihata olunabil- mek İçin Corüuya / siddi tetkikler böyle bir cser çıkarılma- di Bu hacmi Küçük -hep- 41 70 sayfadan ibaret- fakai kıy: Teti Büyük eserin terip ve “ab'ıa. da cidden büyük bir. İsabel Yardır. Bu eserin bizim nazarı dikka- yizi Gelbeden / meziyetlerinder h istihsal | vazmek | “giden “muvaltakiyeti — ve Katiyyeh ümiderle dotu bir vaziyete Sahip've hâkim. bulunmaktağır. Ha kakirarl nlm gözü ve dille İspat edilmiş görmek ebete ek hoş bir şeydir.. Hayal pohalılığına gelince biz n Me'elehin bizde ” gea olar | Tak bu kadar . cirafli vetkik edil. p glaakmu söyliyesekiz Hayaz hallığı denilince ilk cvvci hadıra İabir. paranın İştira kuvvetindeki soksanlıkın. - eşya kiymetindeki yükseklik geliyor. bek iyi para- in Kaymeti'neden d Heden'pahalı * Meger Ge bir Şey demek olan bu mes'e: İeleri halledebilmek için memleke. dim Ve devlstin - bütün hayaı Şözdin göçlrmeke iiyaş Yarm İşte bu küçük kitap 6 Büyük var | zlleyi ifa elmistir. Kitap hayalı daha vcuz yap. için Çare “gönteriyer n7 Nurullah Esat Bey tam bir kav'iyet 1e'bu İddiada bulunmaktan hiraz | ötmek İstiyor. Fakat hayatı yavaş Yavaş cuzlatacak çareler 'bizce kitapta kâl bir vüzuh ve sara- |Lâyihadanmütessir olan muallimler teşebbü- hadle - gösterilmiştir. Mev'elelerin arada Gasil tetkik ediimiş olduğu- Ha okuyucularımıza göstermek için a 'alk en mühüm bahisleri Cumberiyet » < “nakletmeği di Şiladük, ve ayni mes'eleleri Zaman Zaman 'bu sütunlarda münakaşe | etmeği de Taydalı bulmaktayız. Evveli şurası çok açık olarak anlağılıyor Ki hayat pahalilığına çar. Dulmak. İçin bütün himmeti haku- Mmetten heklemeyeceğiz. Bu hui a hükümete olduku kadar bizle- Te de, Yani Hepimize, topumu Vazile düşüyor. Hayalı pahalı İan. sebeplerin kaflesini hepimiz görecekiz. ve öereneceğiz, Sanra da her birimizin uhdesine düşen azifeleri tla edeceğiz Hayatın pah da tabli paranın kayme Var. - Büğünlerde bir mütehaser. Marifetile - terkikatı — yapılmakta olanı devlet bankasile / hüküm tesbit elmek Azminde olduğu artık bir sır değil- ir. Fukat yalnız hükümetin gayret Ve fasliyetile bu işler hahleiup ider “sanırsak “ yaman ziyaret etti de pek aydalı oluruk geçmiştir. Dün Türk Ocagındakt serğiyi bir çak kimsefer gezmiştir. Odaktaki | Şocuklardan mürekkep bi€ heyeti Barklacezedeki kimsesiz. karde; Jarını ve mütenevvi eşyaları “ora. dadaki yavrulara tevzi eylemiştir. Öğleden sonra Vali vekili ve İŞehremini ” Mühiddin B Ocai Yayrulara iadei ziyaret " etmişi Bundan sonra Reis Bür B. arkudaşlarını toplıyarı Tada Türk Ocakları merkez heyet reksi Hamdullah Suphi Beyden | zelen cevabi teşekkür. ve tevri telgratinı okumuştur. Ocakta dün verilmesi mu arrer olan konleranstan müstefit olmuk Özere biriken unmelere konferans verecek Colam. Sabile 'ya Hanmın kaç kündür evam zi fanliyet ve mesülstic. olduğu tebiiğ edil ga mürsallik - kıp Kösterilmesine devam cdilmiştir. ÜN SABAHLARI Haftanın beşinci günü Çocuklar dün Darülâczedeki kimsesiz yav- ruları ziyaret ettiler ve onlara muhtelif hediyeler tevzi ederek gönüllerini aldıler Dün Ocakta gösterilen sine- Bugün gene filim irse edilmek- | - Maya gelen çacuklardan de Beraber Dr. Galip - Makkı B. darafından çocük yetiştirilme ve bir grup Mühtereme ve Ocakli kar derbiyesine Yanir 'bir' konferans | mizin Huzüriğle Verilecektir. Her ne kadar” sekte geç Vasıl olmak İhtimaline binaen ayrıca ilan etmek mecbu- sunda Üçüncü müsameremizi zevatı Barem lâyihası ve muallimler | Muallimrle hararetli bir içtima akdettiler sat için Ankaraya murahhas gönderiyorlar Dün taplanan mualliimlerden bazıları Yeni maaş Tâyihasma göre acaken “ücreti, İadem” zömmni [ ve mektep müdürlerile müfet - aldanmış oluruz. Eğer biz müllciçe | yapacak verilele: lerin makam maaşı namları , maaşların maada ellerine vardır. : Çhayalı daha ücüz. kılmak için | Hayat palnlılıgı yalniz lenkitle catla başla çalışmazsak mes'ele | hallolünübiecek bir nin hallolunmuk” ihtimali yoktur. | Onda umumun el Mümkün olduğu kadar az masraf | çok kavi bir hu vETK " israftan “kaçınmak — ve | Eeat Reyin tetki cizem eşyayı Ömümkün / olduğu | Giğer bir hakikat ta işte budur. lar ucüza tedarik etmek, dene- — Bu günlük Bu kadarla iktifa Ki günün en. büyük Hamiyer | ediyoruz. borcudur. Bunlar böyle içinse “ferden Terda — hepi Bu mevzu — etemfinda imak | Sekrar konuşacağız. Yunüs Nadi IKAR, SİYASİ TÜRK CAZETES[ Tevfik Rüşti B. Romada Hriciye Vekilimiz M. Grandi ve hükümet tasyanda Tür e“cânı tarafından karşılanmıştır MAL) — Tünt Romaya gelmiş, iye sefirre m. l vehlikümct memarini tarafındı zari di atusia etkikat ; yapılmıştır. Yetin " Bükümete İruyalık görülmüştür. fiyeti hükümete bil Yoksa işimiz meşgul olması lâzim gelen Emanet erkânına kalırsa,bu Şerif Bey İse özrü kaba tinden büyük olarak: lamlsamıştır. İtalya Sefiri Rom: Roma 27 filasusi) Tti e 3 Sa 4 el Siz ne € arsiniz? ! Özürleri kabahat- lerinden büyük Dünkü sabah gazetelerin- kikat neticesinde ekmek y garkının — tesbitinde t kııı KATARINA. bir yaş Muhterem. meb'uslarımız- dan allah yazı olsun, ekmek mes'elesinde halkın zarârma olarak senelerdenberi İstan- lirdiler. 1 bu işlerle baziçede gene biz. yananı: Çünkü, bu mes'ele Baklın da Şehremini ve Vali vel Jey akçam gazetelerine: a pemage ” 'eden merci Şehremanetidiri Diyorlar. Emanet muz “—Ben de gazetelerde oku- Guüm. Fikrim yok ki söylüyeyim. Tetkikat yapmak Jazındır 1 , Üt pışlığı tesbit ettiler ve key- * L buyuruyorlar. Emanet İktisat müdürü beyefendiye gelince: — Bizim sarkı tayinde .u, amız yoktur. “Biz marhi um Üöesası üzerine — tayin ederiz. Ö Ü Bazı yerlerde ekmek ücüzen $ muhterem İstanbul meb'us- larımıza, artık iş başa düştü, Emanet” erkânnm mütalca ? oku şebbüslerinizde devam bu- yurunuz, diye rica ediyoruz! bu, dena malzeme / Kullanil- $ dağındandar 1 $ Diyerek fena malzeme kul- $ danıldığını kabul ve hatta & buna müsamaha edildikini $ bile itiraf ediyor. * Hamalarli hç tekbe | yanatı - okudüktan — sonra Ü ve fikirlerini Siz ne dersiniz? kerre daha © | 3 aylış celerinde tadilât yapıyor | Meclisin yaz tatilini İ8 mayıs cumartı günü yapması muhtemeldir Ankara 27 (Hu. Mu.) — Yaptığım tahkikata göre Mec-, lis perşembe günü - bütçe getakeresine. başlıyacaktır. lülçe cneümeninin Barem halar vardır Tâyihasını pazarlesiye A 5 Geği tahmin olunuyor. ira tahsiset İtası, Barem Tâyihası İ ücareti Medlislen b sene çikacak | Gibi cüsekle gibi onsekize” iblâğına Taşikalar — meyanında - “Adliye | Go bir sereyan vardır, encümeninde müzakeresi bitmiş, Ü aai Göniz “işleri Yayıması, bniçe Encümeninde derdesti müzakere gümÜk “ tarilesi, - Şimenciler, Kasaplar şirketinin cevabı! Şlrket herkesi kör âlemi — - sersem mi zannediyor? Cüretkârane bir iddia Kasaplar şirketi kasap- hk yapmıyormüş; | —Halbuki... Et mes'elesine ait neşriyatı anız meyanında, K reisi Ahmet Bi den me aldığımız, kaydetmiştik. Bu M L ketimiz, İstanbulda, kasaplıkla meşgul o'madığından et pahalı: hığı hakkındaki tenkitlere hiç şirketi rolsi Ahmat çök kasaplara tahmil edilmek istenildikten sonra, Şehremini yalılığınır şirket mü 'etin uzun müddet saklanması mümkün maddelerden bulun - beyanatı, siper ittihaz e- | kasaplar dilmektedi, saplık yapıp yapmadığım Kasaplar. Şirkeli, şehirde et | dük ve gu cevabi aldık: işinin her. safhasında ki faali- | — — “Kasaplar şirketini yetleri meyanında, bizzat ka- | hirde — müteaddil — dükl saplıkla da olduğunu | vardır., cr Bu cevap, şirketin bu sının ne kadar. cüretl fırsın - çok — işlek — dükkün Te Bugün de güzellik müsabakamıza iştirak edenlerden iki kızın resmini dercediyoruz. şazı karilerimiz müsabaka bitti znaniyle kuponları göndet müsabakamız daha bitmemiştir. Kuponları istediğimiz zamı edeceğiz; şimdiden kupon göndermiyiniz. FAZAR 28 Nisan 1929 c | CABONE ŞERAİTİ. | c müDmer. (Fürkle için Harıç içim Seneliği 1400 Kr. | 2700 K | g Gövliğ | 750 K 1450 Ker 400 Kr. — 800 Kr. Nüshası her yerde” 5 KURUŞTUR Z zi Bütçe encümeni maaş dere- Ve Saire “inşusı için 240 ihası için bütçe encümeninde henüz kararl şan esaslar yoktür. Derece- önbeşe tenzili hususun- da bir fikir meveut olduğu tte hedef teşkil edeme rakipsiz hâkimi kasaplar tesi mün İstan- dair İstanbulda et ticareti inhisar halini almıştır. aliyeti zavallı perakendeci kür | bu tddiayı tekzip ediyor.Sönra ssislerinden muhtelif Serali; memik İmat verümli mütevellit olmadığına , çünkü | Şen Bilein piyasa mehallerin - ğ ılîıht_'_dılııı lıumnlır!'.nnn:.. ana dağ bilahara tasbik | delim Ticaret müdürlüğüne, Nkra irketinin şehirde ka- karları iddia- kârane Âhmet Bin Balikpazarı | olduğunu ispat etmiyor mu? civarındaki - Allah kârım art- | — Sonra, şirket, madam ki, gü- 55 — Eliz Vartanyan H. 56 — Müzehher Rıza H. hanını yorlar, ilân

Bu sayıdan diğer sayfalar: