29 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

29 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Efganistandan gelen Kâzım Pş. nın beyanatı Kâzım Paşa: “ Kralın teceddüt hareketleri gün geçtikçe ılenlıyecektır » diyor...
 Ekmek 2 kuruş daha inebilir İstanbul meb'usları bu mes'ele ile ciddi su rette meşgul olmıya başladılar Ekmek mes'elesini...
 Baha Saka İşte bu adam! Bir ecnebi mecmuası mürteci Efgan asilerinin reisi Baha Sakanın resi elde ederek neşretmiştir. Cahil,
 Çocuk Haftasının Soen Günü Bugün çocuklar tarafından veda müsameresi verilecek . Dün ocakta bir konferans verildi, yavrular
 Tahdidi teslihat...
 K” T GanüDAR Yedi başlı ejderha alkın etihtiyacını bur'nundan getiren şirket Bu resim ete müteallik bütün İşleri eline almış
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n MA PAZARTESİ 29 Nisan 1929 PD ÂBONE ŞERALI — YUNUS'NADI - ai lan ae eee DA a Te e ik Afnesbeleekı Börüamenniya t g Seneliği 1400 Kr. / 2700 K Telgraf : İstanbul Cumhürivet- Baylığı | 750 Kr, | 1450 K, Pasla Katusn :N 246 4 z G aylığı | 400 Kr. | B00.K B açi çak Nüshası her yerdi T HER GÖN SABANLARI ÇIKAK SİYASI TORK GAZETESİ O MEKÜRUŞTUR. T ” - z T Elganistandaki Heyeti Askeriyemiz Dün Avdet (Etli. Tahdidi Efganistandan gelen | Ekmek 2kuruş Çocuk Haftasının — teslihat Kâzım Pş. nın beyanatı , daha inebilir Son Günü Kâzım Paşa: “Kralın teceddüt hareketleri es'ele ile ciddi su. —T LA gün geçtikçe ileriliyecektir ,, diyor |rette meşgul olmıya SA n glen heti ” Başladlar. G Ka dN adai | Haa Sabal saz ümit etmek pek- talane bir hareket | 8 de Rus ban- Ht b BZ Blne dK DD | sadanlimanımız : belmuştur! Nitekim bu defeki içtima- | “za gelmiştir. Haa GAT | Y heyetten z menfaat drasların tesadüntüne | Talay Reşit Bey Hüyük öt sanne olan b içtimalardan | ve Hasan Bey Sasla bir vetiee htlnsül edlimes bile | işmindekl zabite Ş şehrimi: Şene beşiriyetin ei ccutu san | Terde şebrimle LA üseyi SALMAİgE hi alorasza b gelmişlerdir İstanbul meb'uslarının ekmek mes'elesini tetkik etmekte vi: doğru' bir e ae d ÜÇ çi ö dukları yazılmıştı. Bu hususta , aa randlci aha Keycmla 9i çu | bulunan / di y Aankaradan şehrimize gelen İ aai 1925 senesi eylülünde Lokarro- | -Zabitar dadaha ö tanbul meb'usu Kavalalı Hüse- Haa man lli Zman ada | evvel şehrimize ı yz B le görüştük Hüseyin B SKŞ ea y Ü — ikkan l Bugün çocuklar tarafından veda müsameresi verilecek — - lün sabah Galata * bilistifade ekmek - mes'elesini h n AT F garanıği Te yakından Teti sdiyaram Gaz Dün ocakta bir konferans verildi, yavrular bir çocuk kulübü tesisine ği İaklar Günlermiz ve ounün bütün | mhlımında refi- Ka düylner arammati $- dündne 'anre sler k et NİE zt tt nnnt Bötün| n eli Yaaaaa a gn Yalını takip ediyorum. Onlar G bir zamalr Maede anlaşümmür | Sok ahibbası, * " görüşürken İĞZü senesindenberi hep ön Kususata | zabitan ve maruf - bazı zevat | — Heyete dahil bulunan zabilami eşriyata göre, ben de tarafından karşılanmıştır. — | lesileleri daha evvci İstanbular | “Moskovadan Odesa tariki ile | gelmişlerdi olacağı mütalâasındayım. şehrimize gelen Kâzım Paşa Efganistandan bir ay kadar Ha Öinlin tadik dayietir, aa i ge a naz zahr Binla e önhr ee | Hugün Btirahat edecek ve bu | çe çıktığımız cihgtle radali ÜT e Go | silen Aakaüy dareler e ai errimEkE Haa aha Sak İimel beriyese nüya, Bevetler |. Ki Paşa dün kendisi ile | üt değiim. aha Saka 'nin de tahdit ve tenkis olunup olun- | - görü; Ben örodan hareket ettigim n görüşen bir. maharirimize va |a Habibullah Kabilde'idi | n u İ$te bu adam! Pransanın arzusu — hianına | — ” iz nisanın dokuzuncu iltiyat -küvvellerinin de kuva- | -günü, Kâbilden Tayyare Hame KDA AAA Te Bigenistanın Sizalinde bi | e ada unamüyele Bt İstiyör, Peğüsa e Vünü mukabi İn- | Tunarr Termiz'e geldik. Oradan | ganistanda Vaziyetin salahayüz Biliz tyasetine elarak 'sefalci | “Taşkent ve Moskovaya muva> | tuttuğuku tahmin - ediyorum. SAT L salat 'ettik. Pek yorucu — olan | Kıralın teceddüt fikirlerinin gün LA S « bur seyahatten sonra Moskova | geçtikee, ilenliyecezi - muhak ARE L Tam| ae slraai skbülik. ) bek Mükdamaldir Trana * İngillere itlâh hule geT Yedi başlı ejderha vedmn 'ce eanmcar e a|Halkın etihtiyacını bur- B nundan getiren şirket - B M ü v ekmek mes'elesine ait bir . gekil “bolmak için ” çakşıla biz ge elde edilememiş, bilakis sal Arkasından gizli. enteialar çevril ünüdür, Dülmde faydalı bir sur cuğun ehemmiyetinden vemem- Şeçıl. aha sabahiğa ürk ocağını ( SDi üna e mUkatarA N, 'anaclere | mesi lazım gelen başlıca servetle: Olduğundan Çocuk Bakım yaç olduğunu söylemiştir. Konteransın hitamından sonra Sinhare idmana, mühte- & Güzellik Müsabakamız Kuponları şimdi göndermeyiniz; biz istediğimiz zaman göndereceksiniz Bugün Acile | Hikmet Han- mın resmini der- cediyoruz. kadise olmak üzere Rusların me terki teslinat profesi zikredile “Tahdidi tertikmta bir imkan balamı retmiştir. Cahil, ümmi döldeter betki ” Tei ” b slan Baha Saka etrafına top - KA t kanan ayni ayarda adamların amanlar kendisinden çok bahseştircn | YA | G GAT ” Roslara bişük bi ga. Baganda mümetini görmeüş ve aaemin Görün asyan - daleaları arpcında tü da Eip olmayar. Tertalde tüçü için tahlldi ieslibat mağlüplara (at | K edilmek İStenileni Bit yamlasan aşka bir gey değiir ve iüyarr R lt etir ilc em büyük sahal ialbikini Amanyada pulmastür. Buna Tağmen Pransızlar tlün Alman ordu. Kndan deranhaş ömekle ve Aiman ördatüln düka diyade c edime | — İstanbulun e€ kıralı vaziye - | ancak *,25 kadar bir kâr tevzi n aleR ada Pasn Pa. | ünde olan Kasaplar. Şirketinin | edebiliyoruz., z ordusu Pol Bonkurun teebit ctmis| bize — gönderdiği — izahname, Evvelâ, kaydedelim ki, şirketin. Sldağu 684000 yerine 7200 sacıren a i n kısaca şunları da. söylüyor: sermayesi geçen senenin ağus- Polis mütehassısı tetkikat yapıyor Latten'dikkat okuyunuzl! Bazı kariler miz resim ka- bulü müddet nin hitamını | sabakanın bita- |m addederek kuponlarını gön- Yi Mare ctmek ve son zamanlarda her KA TT ae AA n Nn gn ilktir; 94000 muvasaaf ve 40000 vt | teşekkül etmiş olan şirketimizin | — Şirket buna mukabil v/, 95 F H tara a eei e e ger O G a BeboslD samealEdla Ü lerdir. Hükünete |et Şit aBa göte zenitr lE takdim ettiğimiz bilânçomuzda, | yüz bin liraya çıkardıktan sonra son sene zarfındaki faaliyetimiz | hissedarlarına *, 25 kâr tevzi gösterilmiştir. Hissedarlarımıza S0 Üagakel haylı resim var» dır. Onları da kâmilen neşret- Mütehassts M Edmon — | Üklen sonca hu Şehrimizde — bulunan — polis | Ponları — hangi mütebasnsı M. Edmond. Hay- | tarihte günde- * GÜZELİK MUSABAKASI| A KuPoOnNuU Z L ARA denfeld dün polis müdiriyetine | receğinizi - ilân S7 — Acile Hikmet Hanım e (CE) Pek yakında neşre haşlıyacağız Gi c Nn “ebe işlerini İ edeceğiz, Binacas'oylu kupon” ( zellerin - cesimleriyle — heraber etkik etmiştir. ları göndermeyiniz, yalnız gü- | saklayınız. “Mahmut Yesari, nin son eseri

Bu sayıdan diğer sayfalar: