29 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Mrk N Sü eyi tr Ni Yeah, v, 0 a, iğ bi 4, elik Şvek *ohra | ya yede Tevfik Ne kani SH ye Ka, Una» kabul et Türki GE siyasiye Ni ri İn Tevlik Rüştü #zetecilerini anatta buluna- iş m selâm eksürtitms) — alya kra ikameti ve ya: at SOrmuştur. Yin refikam malümatı “in la e Tevfik « Vasılac ilii tomada vik Rüştü B.İtalyakıralıve le mülâkattan sonra Grandi ile.de konuştu a kiraliçesi Türk kadınlı- Sna selâm gönderiyor € Vekilimizin Alman gazetelerine söyledikleri Atinada ne tesir yaptı ? | Bulgaristanla münasebatımız pek mükemmeldir. Aramizdaki müealemet ve komşularile iyi geçinmek arzusu ile mütehassis olduğuğundan şüphe etmiyoruz.» Tevlik Rüştü B. hatimci mekal olarak muallâk meseleleri imü « zakere için M. Venizelos ile görüşmesi müsteb'at olmadığım söylemiştir. Üç maruf sinema yıldızı: Greta Garbo, Beti Bronson, Lora Lüplânt Kadınların başına en çok y rından /biri bu meseleyi' tetk hinde makaleler. yazmıştır. ve kadınlar, güzel bir memektedir, Şü' halde. kadın ' başları için en güzel Ve muvalik örtü nedir? Londrada münteşir : ( Deyli Ekspres ) gazetesi başmakalelerinin birinde bu.meseleyi mevzuu bahsederek diyor ki; — Bu günkü Kadın şapkaları hemi çirkin, hem de faydasızdır.. Kadın yüzüme ve gü zelliğine yaraşamiydn bugünkü “Şapkalar yerine ne kullanmalı?-Bir'sanarkdan dediği gibi Kadın şapkalarına ilânı San'atkâra güre, şimdiki şapkalat kadınların yüzlerini örtmekte ziynet teşkil, etmediği gibi müfit bir sırpuş vazilesini de gör- ki Yunanlılar ne diyor? İT mükâlemeler aşvekilimizin makalesi Çocuk sevgisi Üçüncü sayıfamızda | Me ey fewfik Bler Cenevred Atina, 27 (Fos) — Tevlik Darülfünun Müderrisleri: Ankarada Arikara;:28' (Vakit) > Da- rüllüyün “emınk, we bazı smü- — Tesellüm “müamelesi ikmal edilmiştir. İşe başla- madan evel İmanın tamiri, elektrik, ve gaz: tesisatının ikmali icâp etsiektedir. Esasen : mevcut: ambarlar kâmilen değişecektir. Maki- neler iki aya kadar İstün- bula gelecektir. ha va za an nedir? Şapka mı, beşörtüsü mü? İngiliz resâtila ederek hali hazırda kadm'arın kullanıdıklatı 'şapkalari aley- kadınların, kafasına m sıkı yapışan şapka" yetine bol ve , serbest örtüler ve eşürplar mi şapkaları, kadın yüzlerine nelis bişi çerçive kullanılmak? Bize kalırsa moda diktâtötleri teşkil. edecek şekiller Yermelidirler, « Gazete “bü yağt İle Beraber üç meşhüuf sinema yıldızının basörtülü birer “rösimlerini neşretmekte, onların da ayni fikirde bulunduklarını bildirmektedir. Rüştü. B.in j . . » Berlindeki be- ( X X ) K yana ve M.- 25, IŞI IŞ Venizelos ile . mülâkat etmesi İ! bakkındaki söz“ Ss TI Y Oo BR leri burada iyi m p : bir inuba.u. | Fordun şehrimizdeki montaj fabrikası & yani. ne zaman açılacak, nasıl işliyecek, © tina ma- belli Bu ni , neler yapacak? lâkat vuku bu» M. Hollins bunları anlatıyor lursa Türk ;- Tl e ij : - Ri Ford müessesesinin inşa Tamiratın-iki-ay sürece- leleri uğrunda | edeceği montaj. fabrikası | gini zannödiyorum. yi , bir ie için kiralanan Topane an- | o Tamirat ve tâdilât hitam van *“İ trepoları Sey- bulduktan naali . z .”. : a Saraç öğlü risefain ida- 'sönfa maki- Vakt, ın husus resimleri. Tavfik Rüştü ve Riyaseti cumhur © Şikrü beyin | resi tarafın- ne © tesisatı kâtibi umumisi Tevfik Beyler Cenevrede son Yunan tek-| dan tahliye başlıyacak ve aci olduğunu /|börüs iüuallik meseleleri bal için || kflerinin cevabı bu gün bek: | olunarak İâs- o erdir, Yunanistanla — - müzakeredeyiz. | leniyor. Burada nikbinlik hüküm | lim edilmiş- ra herşey Akan) «5 Nihayetis bir hüsmü neticeye | sürüyor. tir ikmak'edil. eiik Rüştü B. | varacağımızda şüphe elmiyöruz. Roma, 28 (Mneksartitoi) — Ford, mü- Niş “Buluna- Mülâkst etmiştir. | Bizi Yunanistanla ayıran me- | Paristen telgrafla bildirildiğine | össesesi iki caktır. Yani Maselini le vuku seleler sulhu: ihlâl edecek me- | göre Tetgezetesi dünkü baş gündenberi Tay sonra devam, mahi. | hiyette değildir. mekalesinde Türk * İtalyan mü- | ambarları iş buradan ma- Sleyin İtalya Mübadele muahedesinin tevlit | masebatının.. inkişafından bahs- | gal etmişve M. Kelime Kine ihraca- meseleler |, ettiği “malt Tmsdelefin hüllinden | ederken bu münasebatın hususi işe başlamıştır. tına başlanacaktır. Biz bu- sonra Yunanistanla bir misak | bir mahiyet aldığından bahisle Dün bir omuharirimiz | rada yalnız makineleri ku: Rüştü B., ip |; akti müzakeresine girmiye ama. | alâkadarların . nazan, dikkatini | Fordun mümessili M. Kol | racak ve satılmak üzere Tiyalet veris | deyiz. <elbediyor, linsile gözesi 00, J Fordun İstanbul acentesine Yunanlstanın da ayni sulhü M. Kollins demiştir ki: vereceğiz. Şimdilik işe 500 - 600 amele ile 'Bbâşlıyâcağız. Bu miktar bilâhare 1000 e çı- karılâcaktır. “Balkanlardan, Rusyadan, Türkiyeden iş için birçok müracaatlara marüz kaldık. Mukavelemizin B. M. M. öde tasdikinden bu an& kadar “geçen müddet - zar- fında vukubulan müracaat- ların yekünü ( 25.000 Yi mütecavizdir. Burada yapılacak fabri- kadan, Rusya bütün Bal- kanlar, - Mısır, Hindistana kadar, Filistin, İrak, Suriye, İran, Bulgaristan, Efganis- tana ihracârta bulunulacak- tır. Mukavelemiz mucibince, i ototmobil, traktör. kamyon | vesaire imal edeceğiz. Tayyareyi çok satış ol- madığı için sipariş üzerine yapacağız. Burada * kullanacağımız Türk memurlarına gelince, mukavelemiz mucibince 2 sene sonra “. 60 Türk me- mur' kullanılacaktır. Fakat, biz bunu daha ilk seneden. tatbik edece- ğiz. Bu memurları ve amele- leri:her şubede, mubasebe- de, satışta, tecrübe kısım- Tanında istihdam edeceğiz. Yalnız, biz bütün bu me murları ancak:7 ay sonra alabileceğiz. Fakat, - inşaa- timizi münakasaya köyarak #nütaahhilere vereceğiz! TAk tara 2 inci sayılamızdadır) A Müsabâkamız bitti Bekârlık vergisi hakkında- ki fikrinizi bildiriniz Bekârlık vergisi hakkındaki müsabakamız E hayet bulmuştur. Karilerimiz gazetede sırasile ver- & ginin lehinde yahut aleyhinde olarak çıkan nokt E nazarların ve Benlerin esbabı imucibesinin * hangi sine tararaftar olurlarsa o fikrin intişar ettiği zele nushasındaki > kopunun, üzerine oadreslerir ve İmzalarını"koyarak 'diğer kuponlarla birlikte 15 gün zarfında matbaamıza göndereceklerdir.. Matbaamızda toplanacak kuponlarin ihtiva edeceği reyler bilâhare tasnif olunacaktır. Netiçecr, en zi- AAA iğ il yade taraltar bulunan fikre rey. vermiş olanla Bi rasında bir kura çekilecek ve kazanacak 10 karii- Sİ mize. muhtelif hediyelör takdin edilecektir: me yı e Efganistandaki askeri heyetimiz Dün şehrimize geldi, bugün Ankaraya gidecektir Heyet azaları Galata rihtımında olmadığından derhal Ankara ya gideceğim. Kâbilden avriirken şehiri askeri heyetimizin reisi Kâzım Paşa, dün sabah Çiçerin vapurile Odesadan istana” giden şebrimize av- det etmiş ve rıhümda as- keri ve mülk ki bazı zevat alından Kâzım Pa- şa Efganistan hakkında şu beyanatta bu- Junmuştur: doğu gitmek: — Nism tedir. içinde Kâbil- Kâzım: paşa den tayyare bu; akşamki ile (hareket trenle Ank etüm. Epa: raya hareket nistanın şima- Heyet veli Kam Paya edecktir. refak. linde bulunan Premize gel dim. Oradan tene Taşkerit, Moskova, Odesa Ve iğradan da 'bahren “yatana döndüm. İstanbulda yapılacak bir işim Kâzım o paşanm Hasan B. isminde vakt gânistanda kalan bir zabitimiz bulunmaktadır. Askeri heye- tri “diğer “azası evvelet şeh- timize avdet etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: