29 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

29 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Merhunatın cins ve Mövile saliyremilüri ut tamamı diğeri büyük iki solayı havi Mağazanın tamamı Orta köyde taş merdiven ve Şekerci oğlu sokağında eski 25-27.18 ve yeni 25-27-14 numaralı yüz elli arşın arsa ü- : 4 zaEzİ İipekisip pi iii # Yene, (0 210 14787 Medyumun bini 278 560 15783 535 1920 17036 Emin B. 20750 46154 17081 17386 1430 3333 17502 4400 8660 17603 Şaban B. 620 1737 17672 395 1292 1780$ Bi Çarşiyikebirde . Çohacı he nı üst kanda eski ve yeni 41 No otuz arşın mikde onda ve; han östünde bir odanın tamamı Şehzade başımda Kalender han mahallesinde » Şehzade başı caddesinde eski ve yeni otuz beş numarali otuz beş uşın ara üzerinde kağir iki kattan ibaret Üs tünde bir odayı havi bir dükkânın tamamı Beyoğlunda Tatavla mahal. lesinde Bekçi sokağında eski 34-32-96 ve yeni 30-324 numaralı yüz arşın arsa üze- rinde kârgir üç kattan ibâret beş oda ikl sofa bir mutfak ve bahçede bir kuyuyu Ve kırk arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Beşiktaşta Yeni mahallede Posta, ve Ihlamur sokağında eski 27-10-10 mükerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 10 mükrrer 12 ve yeni 1315-17-19 numüralr bin beş yüz arşın arkada kismen üç ve Kısmen iki kattan ibatet 13 oda, alt sola, iki mütbağı havi ke nakli müştemilâtndan bulur. nan .yüz. £İli arşın carside mebni konak irrisalinde beğ odu, bir sofayı havi kârğir sölditlik köşkü ve ayrıca İki yüz otuz arşın arsada mebni kücgt üç karan ibaret 7 oda, 2 sola, | mutlak ye 5104 arşın bahçeyi bavi maa müştemilât konağın tamâmi Zekiye H. Beyoğlunda Kamerbatun ma- hallesinde -Mankasar bostan sökağında cski üç ve yeni SN. kırk arşın arsi üzerinde önden iki ; buçuk arkadan kârgir üç buçuk kattan ibi get böş oda,bir amire Ve.bir.... koridor, bir mutbağı havi bir hanenin: tamamı Kadıköyünde Osmanağa mâ hallesinde eski Hüdaverdi ve yeni hasırcıbaşı sokağın. Fitma Vahide da eski 1 ve yek 42.N. yüz doksan arşın arsı üze rinde ahşap iki buçuk kat” tan İbaret Tİ oda üç <öİl ve elli arşın arsa üzerinde mutfak ve çamaşırlığı ve sene- den 1860 arşın bahçey ihavi'bir hanenin tamamı Paşabuhçesinde Köyiçi ek yevm İskele caddesinde eski I ve yeni 26-1 N. yüz ale miş İki arşın arsa üzerinde kârgir üç kattan ibaret üs tünde sekiz oda, bir kork dor, bir mutfak ve yirmi dört arşın. arsa.üzerinde bit aptesane ve gusülhaneyi ve yirmi arşın Babçeyi havt bir firm tamâmi ie Beylerböyinde' © Büthâniye mahallesinde O mukaddema Halit B. elyevm Bayır soka- Kında eski Zmükerrer ve yeni 36 36-1 N yüz altmış sekiz arşın arsa üzerinde ahşap İ- ki kattan ibaret on oda, dört sola, bir mutfak ve otuz ar şın üzetinde bir murfak böş dönüm iki yüz otoz aim. bahçeyi havi iki kısma mün, kasim bir hanenin tamamı. Kadriye A Unkapanında Rum Mehndi paşa mahallesinde , Ünculir sokuğında eski 40 ve yeni 59-2 NK. yüz yiri | Fatma H. Hatiçe H. Makbule H. Ali Ketaletin ve Akmeht Oğâl beyler Mehmet Cevdet B. OE: İk İG) © Ktanbulda Ankara caddesinde elekirik şirketi binası Dİ haziran iptidasından itibaren kiralıkur. Mağssı, depusu, (8) —. Münakası müdded : $ mayıs 929 ; 95 mayıs 929 3 : Adana Vilâyetindeni . İhalei kruyüi 125 mayıs , : Gütüürtesi günü saat on birde Bir aylığı Bir seneliği #sgari üzami asgari > Azami kilö — kil6 kilo kilo Kapalı zart usulü ile — “5000 15000 60000“ 180000“ ekmek üç yıldız Aleni mühakasa 400 500 4800 6000 yaz halis Batum 1 — Münakasa: Adana vilâyeti idare heyetince icra edilecektir. 2 — Adana merkez hapishanesi için 929 haziran iptidasındari 930 mayıs nihayeine kadat yirmi gön müddetle münakasaya konulan ekmek ve giz yağınının 25 mayıs 929 tarihinde ihalel ketiyesi icra edileceğinden Şartnamede yazılı bedeli muhammenin yüzde yedi büçuğu nispetinde olmak üzere ekmek için bin üç yüz elli, gaz yağı için doksan lira nispetinde ilâve edilecektir. 3 — İlânat ücretle mukavelename ve mâsarifi saire müteahhide alt olacakür. 4 — Şartnameyi görmek ve dâha ziyade malümat almak istiyenler hapisane müdür. lüğü üne müracaat edeceklerdir. Bahri muamelât Türk anonim şirketi Tasfiye memurluğundan : Bahri muamelit Türk anonim şirketinin tasfiyesine karar verilmiş sene zarfında Sirkecide Liman han dördüncü katta 45 numaralı oda şirket tasfiye memurlarına müraciat etmeleri lüzumu ilân olunur. ksürenlere Katranı Hakkı Ekrem lll li etegi KİRALIK BİR BİN (6 5 8 bir çok odaları bulunan bu bina bir esirc, bir şirket 5) müessesesi için fevkalâde elverişlidir. Talip Olanların b) mezkür caddede binanın karşısında, Hilmi kitaphane- GE sinden sual etmeleri ilân olunut sinde Arka sokakta eski 3 mükecrer ve yeni 11 N. iki yüz on arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan ibiret do- kuz oda, iki sofa, bir mut- fak ve yirmi arşın üzetinde bir çamaşırlığı ve dört yüz Yirmi beş arşın bahçeyi ha- vi bir şahilhanenin tamamı İbrahim Ziyaettin B. ve Emine Ze- kiye ve Ayşe Ruhsar Hanımlar Zincirli kuyuda Atikalipişa mahallesihde atik Yeniçeşme caddesi ve cedit Değirm' s0” kağında eski 90 mükerrer ve yeni 90 No altmiş arşın ar- si üzerinde yanm bödrum kanı kârgir diğerleri ahşap olmak üzere iki buçuk kat tan ibaret üç oda, bir sola bir mutfak bir Kuyu ve kırk beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamanı Mustafa EE ve Fatma Halime H İstinyede Kürkçübaşı ve Ça- yır sokağında eski 13 mü- kerrer ve yeni 19 N. elli iki arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret dört oda, ulak bir mutfağı havi bir hanenin tamamı, Kadıköyünde Osmanağa ma- ballesinde Kağıtçıbaşı elyevm Kazasker sokağında eski 4,4 ve yeni GB N. beş yüz ar- gın arsa üzerinde ahşap üç buçuk kattan ibaret ön altı oda, dokuz salon ve iki bin yetmiş arşin bahçeyi havi bir hanenin tamamı, Emin 95 439 17910 270. 624. 18127 695 7167 (18536 Bey, İfakat ve Feride Hanımlar. Tületide Kızıltaş mahallesin- de İstanbulağa çeşmesi s0- kağında eski ve yeni 27 N. yüz yirmi arşın arsa üzerin- de kârgir bir buçuk kattan İbaret dört oda, bir çatı arası bir mutbağı havi bir hanenin tamamı. Sabiha H. Yukarda cins ve neviile mevkii ve müştemildu yazılı emlâk hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 11 mayıs 929 tarihine müsadif cumartesi günü saton buçuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda (krymeti mahammenelerini tecavüz eylediği takdirde ) kati Kararlarının keşidesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür günde saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve on aludan sora vokubulacak müre- taâtlerın kabul edilemiyeceği ve mezkür emlâke evvelce olanların kari karat esnasında hazır bülunmadikları ve talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin kefiyet etmiş addolunacakları Jüzamü İlân ölünür. 1440 19895 Makbule 11. (i ME e eli Karadeniz Munzam ve Lüks postası Sakarya Ji 1 Mayıs ünü akşamı Sir- arşamba Eee amımdan hareketle Zotiguldik , İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Gizeson, Trabzon, Sürmene ve Rizeiske- lelörine azimet ve avdet edecek- tir. Tafsilâr için Sirkecide Mes'a- dit hani alunda acentiliğına müracaat, Telefon: İstanbul 2541 Bartıniü ve sür postası, Elektirikle mücehhez munt- zam kamaralı ve güverte yolcularına (o mahsas müferfah mahaller vapuru havi 29Nisan ciden hareketle (Ereğli, Zongul- dak, Barın, Amasra, Kuruca Şile, Cide ) iskelelerine azimet- ve avdet edecektir. Fazla tafsilâr için Eminönü Rıhtım han? unmafaya müracaat 1,3,5,6,7,8,9,11 numaralı dükkânlar bir yahut üçer sene müddetle kiraya ve- rileceklerdir. Müzayedeler 8 Mayıs 929 Çarşamba | günü yapılacağından iste- yenlerin o gün saat İ4 te levazım Müdürlüğüne mü- racaatları. Ticaret işleri umum müdür- : Ecnebi atiönlm ve sermayesi eshama. münkasem (şirketler hakkımdaki 30 -leşrinisani 330 tribi kanunun fükümlerine tevfikan tütün tiçaretile iştizal edilmek üzre tesçii edilmiş ola Belçika iabiiyetimi baz (Fümaro tütün ticareti Anonim şirketi ) bu kere müracaatle tetili faaliyete karar verdiği ve işlerinin tasfiyesine Calatada Büyük tünel hanında 15 numa- rada mukim Osman Sermet Efendiyi memur eylediğini bil dirmiş ve. lâzım olan vesaiki göstermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görülmüş öl makla mezkür şirketle alâkadar bulunanların. Osman Sermet Elendiye - ve İcabinde: İstanbul mıntakası ticaret müdürlüğüne müracaatları lüzumu Ün olunur

Bu sayıdan diğer sayfalar: