29 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

29 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N San'at çeticlik aşka: liyakatları ça- murlamağa çalı şanlar ,yalnız ken- I kirletmiş o olurlar. | Bu» hükmü, şimdiye: kadar | kim — bilir kişi: ayni li Yedinci dilerini EL e Çocuk sevgisi İçinde bulunduğumuz | kım; koruma ve neşesine vakda çocuk sevgisi tabi- |: yardim görürse” 0 ha- iden: büsbütün başka: bir | yatta hayatin tadi o ka" mahiyeti haizdir. Bugüm- | dar artar, o heyette em- kü çocuk. istikbalini tir, bir za Çocuk kulübü Türk ocağında çocuk- i lara daimi bir daire ayrılacak : kaç js zap ve ayni tiksinme içinde z li a bi a söyledi... Yaşadığı karanlık | l ni | d td olduğu" g yürür; dünyanin bir mezardan far- kı yökken ve Bu karanlık- | tabir Kıvıldım ya” evvel" yürüyeüler | i yi i Bazan bir bile ölma- kaçray 'sanra yürüyen “İl'dan “ Kendini meş'ale gibi yy yy niyet, biribirine dayanma duygusu okadar köklenir. Vatan yurdunda çocuk alâkasının derecesini ç0- cuklar neşeleri, şen ol- cemiyetinde | sevgisi anlayışın ve, medeniyetin. bir. ku vetli ihtiyacı, haline göl miştir, Ailede çocuk; hö- yatları" birbirine ilgileyen | dikiştir. aile bayatının» güçlüklerini ko- geçir sikin- ınsan : ze : 5 ler de görülmüştür Yü görenler var. Her kısa satı- I rümektek . onların tethhtrağır- bilen n şir ve altındaki imzalarını, ebedi- yetin, granit alnına. yazıl- mış; saanan fikir ve. ilham soytarılar da bu topraklar- dan gelip ğeçmektedir.Bun- ları ayırmak Yözü ifaları ile keridileri gös” öprir Sskmnlesilda gldur stile Büyümüş bir ço: terirler. Yaşlının undan başka rünme , mariletine kendini aslâ çiçeği şürmemiştir. Onur gürbüz ve per- €n - sağlan ürlü gö- türlü gi em?ikle beslenen gi insan vr dü- için cukran daha ew vel yürür 1. 1Bir., asmış hakikaten dehalarına “inanmış; kendi- lerinin. .topraktan;... değil güneşten yaradıldığına iman etmişlerdir. ( Bunlar. karga- dir, uçarlar ) deseler, vahye mail olduklarını davaya kal- kışırlar.. Onları düşündükçe kaç..kere :. “Ah, Servantes, cihana neden . o kadar er- ken. geldin. Sen asıl. bizim asrımızda. yaşayacak; ve bir yerine. bin .( Donkişot). ya- ratacaktın.... ',. Diye. hayf- lanmışımdır... Oteki zümre, kendilerinde. > yaratıcılığın izlerini. bulamıyan ve-eser görünce. kıskançlıktan: ku- duranlardır.. Bunlar; komşu |. çocuklarını; kıskanan kısır kadınlara. benzerler. Fena ihtiraslarıma: .bir insan için tiren; gürültüler ve fırti- nalar. ortasında kuş.sesi- | nin zevki » ile güzeli;, &n ziyade. ruh. okşayanıdir. İnsan o Ağacının çiçeği, aile hudüdünü aşan; ce- imiy&tini bir varidır. Bence insaf” öğlünü' ot olsun hayvan ölsün, her hangi bir canlıdan” ayırdeden; ondaki gelecek kaygusu! dur. İnsanların öğündük: leri bütün güzel, büyük ve. ölmez. . esörleri hep yarına, uzak geleceklete irlahân, bBinletee yil öle i lere yüreklerinde saygı sızliyah adamlarin vefi- midir. Bir içtimai heyetle her bâhgi bir çöcük hemşirelerden sevgi, bas smet o in Ayyy yy ynam Kuilüpe öçüm bir fani: heyet teşekkül etmiştir. EE A La va SM İTE Lİ kendi Halime birakan; emmeyi * ret Yavrusu çocuklar de ce- miyetin onlarla temelli İ alâkası şüphe götürmez bir gerçektir. Ne mutlu anlayışı ve duygusu böyle olan cemiyetlere. Sanıyorum ki, çocuk haftasinin hepimiz için ne kadar değerli Bayram olduğunu söylemiş. olu- Bu haftada işimiz oçocukları- mizin hoşuna gitinek için elimizderi geleni yapmak: tır. Çocuk haftasında va- tanın havası çocuğun kuş sesile çınlamalı! i vel çi vasız olan yerler kendi kendine öğr kendi yürüyecektir; de kendisine kalkmak gene istikbalini allı şas mukaddes | »k.ve bana içim bizi tecrii par; dört ayak yö emekler; döşemelere ta iki ves serdenmekte tünür> (lert miklerin olduğuna delildir. Mirgün gelir ki artık tutunma dan birkaği adım : atst. Bebek yürüdü. demektir; fakat henüzriy yürüme Çötük” haftası” yarın" bitmektedir. Dün. eğlence . prog: | ramının düne âit olan kısmi tatbik edilmiş, Dr Galip l Hakkı B.Çocuk bakım evlerine dâir bir konferans ver: | mişç sonra sinema gösterilmiştir. © Acem ndan bu ka- kırmış. ve ©Z veznil& Belen düy- “ttim, ben hor tasannu yorum; en zevkli yi bilmez. Annelet, yav» iyi yürümeyi , Öğe k. te-sizin vazifemiz! | Çocuk haftasinin Bitmek üzre olaması: dolayısile ço cuklar kendilerine ödakta daimi'bir oda» tefrik" edilmesini istemişlerdir. Bü odada bir çocuk Kulübüağlacaktır. Bu ? > ön şerefli sayılan her.şeylerini EE, Zi ip Bir ihale davası Kusontuk Mustafa Beye: fedadan çekinmezler. Etraflarında, bir bülbül ötse, dinliyenlerin vecdin - den kipleri kabarır ve te - sekt-elisik "A DAğMeleri Böğmüği"uğraşirir. Zara Zamani" “GdEbiyat tarihinde bir sümüklüböcek | izi gibi-görünen ( Sim'atta çetecilik)r işte bu kısır-sü - rünün kirli: tabiyesidir. Dikkat ediniz.onların.da- ima; temiz, ayarı. tam kıy - metlere. saldırdıklarını, pu- sularını hep yüksek istidat geçitlerine kurduklarını gö- receksiniz?.. Çeteciler, biri - birlerini överler; dehâ, bü- yüklük, harikulâdelik kendi İ mahzenlerinde (o döktükleri İ Kalp madalyalardır. Kendi- İ leri; basar ve gene kendi göğüslerine, takarlar. Düşünemezler, ki bu gay- i retleri, kaplumbağalara yel- İ ken açmak kabilinden bir şeydir. Ağır, sert kabuğu- nun zindanından kürtülma- ga çalışır gibi çarpılarak sürüklenen zavallı hayvana yelken fazla bir yüklen başka nedir? Evet, san'at çök” sarp, pek yalçın bir (tur)dür, orada çetöler ba- rihamüz, oraya başkasinin sirtindâ çıkılamaz. İnsanla. | remsüründükleri şu'toprakla İ“6 tepe “arasında: katkat | gökler"vâr. “Orayaryüksele- bilönler” öyle “Bahtiyarlar- eserim- €ndi eserini gizi e görünür. VAZtLIN - zin- Nasip, ellötimle Prç smdar. BÜ sösimle söy- san'atı, bu iy Dimsiyorum. İf AVİ seması Barcın, m dilen bir €yi yazan nee“ Buda daki < daha ulu. in, Yücedir. Aruzu © Onun harap di Çekicimile Ç DAHIDE : | a 5 : Mualimler | (0 İIVTİKARI İLE sg / ni Ankaraya heyet | MU a kJ ELE göndermekten vaz! Lİ Çi ) 4 Eh eçtiler . 3 — Şehremaneti nihayet harekete geçiyor Mezbaha . resmi Hayat pahalılığı hakkın | da devam neşriyat üzerine, Cemiyeti, beleçliye azalarından. bir kısmı ya- pılmasına imkân bazı işler için hazırlıyacaklardır. , Bu takrir, haber. verildi- ilme: göre evvelâ, fırka gü Tupunda' Şehremini" B: “hu- Zürunda mevzuu bahsolacak- tır. Bu müzakerede bilhassa et rüsmuhün “indirilmesi görüşülecektir. Bündan baş- ka evvelce etin. pahalı. ol- masının alınan çöklağundan ve' ibtikârdün değil. hayvan mevrudatının azlığında » Bulunan Emanet hakikati anlamış satılması için göstermek . göstermek aşının. gö treeği VE MURÜM — alen ala ( Önümüzdeki eylulde | Üsküdardan: Haydar- ! Paşaya” tramvayla” gi- | debileceğiz 2/7 amımen tayin Bunla | davalar WİŞtir dinde hakkında Şurann vaziie k gayet tabi #4 z iy ESA # Ai yö medar, e umumi büküm o terfihi Jeti bayi volan wsülü, hüku Üsküdar - Kısıklı tramvay Kiyeden de. anlaşılmaktadır. hattına ilâveten inşa edilecek b indirilecek Emanet bu tasavvrunu | kuvveden file çıkardığı tak- dirde, şehrin birçok semt - kasap. dükkânları açacak ve ucuz et satacak- tır. Bunun yapılabilmösi için icap eden: tahsisat yakında cemiyeti belediyeden talep edilecektir. Emanet, bu projesini çe- miyeti. belediyeye ; tasdik ettirdikten “sonra © bayvan satıh © alatak: ve mez - bahada'bunlan kesdirdikteni sönrü dükkânlarına" sevke - decektir. , Bu suretle diğer kasap - ların da. ucuz et satmıya mecbur olacakları. tahmin olunmaktadır. * çalışan çocuklar kahumu ya: panların *.- zaman verdikleri nukesdir ve eeBliğ için miray. Ane alimlerinden Arif Feyzi Bev- mektep mu mü ehemmiyet bir Kimtmila nok- yerdils inürekkep” bir Heyeti dünkü arrür. etmişti. Virdün iddet Bö Fakülte iaydârpa- Möcek olan bu hattin tertibat lerinde eti sürülen şekillere mürit gün bâteketi w kut Maaril v bir telgral hareketi mia Boku: riaygt Ül yağılmalikça kıymetten mahrum sa“ tası na bulunan Şancilara V “ğraşıyorl id bir takrir önünden geçere yaka nderi almanı rleri ve han zerine b “it Şok”be- e yılmak Iizımdır Bü vaziy ce eriğisinkla ilânmma tebliğ hüküm ve ma |, bifetini xa ca anlaşı teahhur . etmiştir. ve satış (Göv,000) mark mukabilinde hale edil. gönderdiği dare hususiveder lan ilk mektep n Barem, kanununa abi olmadığını, orta mektep de, yak Kanunla tör. 3 SİZ Gotu - han“ “devrine düzeni. Orhan yide Venedik- senlerin, des- ke yamığacazi kofiy mus 5 makas, 5 alât” ve fan” Ber ne dâzımsa — — İepsini * şimdiden sipariş etmiştir. Börçlür” kanühu “931 inci maddede şöyle diyor : wuallimlerinin da Müzayedede, alınan çıkarılacak bik gayri menkulün mülkiyeti binaenaleyh &lik fik edileceğini, hiç ehe ancak siciline kayde dilm eder., Kül “mallar “içindir. Her ne- Kar Kaninu medönmin 629 uncu maddesince cebri tera ifa: 'Tesviyci türabive ameli tâpu kürdü: iki hat temintuz ortasına doğru; teslimvedil - bu bus ve resimlerin vesine Mrkâç güne rl yenii memesini büdirmektedi Muallimler Tü dâ toplanari Sizin d iniz men- b ytl, günü sat başlanacak ak, bir Karar ittihaz edece E. Zelzele Eveiki miş: bulunucaktır., Bu Üsküdürdan Haydar paşa nak nihayet suretle Jeletinde tescilden evvel m, ucuza n eti 4; tranya . etin ya va) likiyet müt ursada”te$- akkak İ diğer büyük şehirlerin bir liyavı eylüle doğru mümkün gede: ii şehrimizde! |, diğ : saatiyirmi dördü çerekigeçe devamsız. bir. zelzele olmuş- sas lil uğraşarak heba etmeseydi ne güzel olacaktı... — En iyi nasir? — Durüğr ceunetiolsun, Milâslı. > Hakla? / mürhuim Türkçeyi az, fakat.öz olğ# rüle”öl yazilir... Einih Bey, yenive uzün bir mâhzlume: yazmak için hazırlanmıştı; kendisini” dâp ba fazlar sorgularlâ rahatı siz etmemek içim eliniöğe “tüm, çıktımı. çoklarında oldüğü' gibi ba- u tedbirler almaya kara VEŞEAŞİĞİŞ si Havr ile muamel olan tacirlerimize İstanbul Tiçaret ödüninden: “Türkiye in (Mavr) fabri muvakkat ve sanayi cumhuri. yeti deri bulunduğundan Fransa va ba hutus (HAVE) ile olan mus mh “Giariyemiz hakkında izahât almak is Ayasofya medresesin- de iskân edilecek Şehremaneti — Ayasolya medresesini idarei , hususi- yeden devren: almıya: karar vermiştir, Medresede bazı tadilât ve tamirat yapılilığtan son ra, Emanet burâsının “kim- sesiz, fakir: fakat - çalışkan çocukların ikâmetine tahsis İ f edecektir: Bu gibi kimsösi? 'çötük- lar burdda hem (iaşe ve hem de ibate gdilegeklerdir. Medresenin. devir melesi ikmal edilir edilmez derhal o tamirata başlana- mua- olabilecektir Bu ik yuku bulacak yevmi m hattın işle şimdikinden roo lira daha fazla olacaktir Şimdi. ga afi 500 lira iken hasılât diğer Tilar İEĞİM zamlar * günde 130 edileceği zannolün. K. eteseres 4000600 Ne. 7 MUHİT Çıkti | u ...e : : : : ş ş İsilifar çe temliki tasarrufta » Jenikmesi: bahşett tâdili suya , düşürmektedir. Şu halde Gihtar) im yapılması Mdf 3 üncü sualinize ve lâzım ilen cevap Si bu vihede de tenvir eder. Bü İisusta serestiye iz Çünkü rücü Hâli n mahlüzdur. 6 defe Çünki Böyle bir olunamaz . | Devlet: Şurası, yalnız ihale işi” nin kanuna. uygun olarak ya- pıltp, yapılmadığını ştırır. İhale zımnındaki gayri men- kule taallik eden hukuk ve al dir ki Kârtallir onların 'a- yaklarrYalımelan uçar ve şimşekler” onların ayakları altıda: çakan... Hiç. böyle kalp madülyalar, çete ınarkal koltuk “değ- nekleri ile çıkılabilir. ani?... yerlere hukuk” ni aft ok > —Ru sağlinize ( Hayır.) demekle iktifa edeceğiz. Bir noktayı hatırlatalım: Sahte ilmühaber yapanlar Ceza takibatına tabi tutulabilirler,

Bu sayıdan diğer sayfalar: