29 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Çocuk bayramı her tarafta büyük merasimle tesit edildi Resimlerimiz Afyonda mektepliler alayınıykı Yezahuratı ve gene-Afyonda
 Oevm Kâzım Pş: bu gün geldi. — Paşa bir büçuk ay evel Wnt hareket etti Uzun ve yorucu"bir seyahattan sonra Moskovaya vardı.
 26 (fos) z ı B. i kar ' mün 1 i uzun r rü a . de Y — Türkiyen Tahtid rat konfer ı teklifl, nefsetmek için sulhü musalemet...
 Pahalılık meselesı Emanet nmayet harekete gelmeğe karar verdi Cemiyeti beledıyeden alacağı tahsisatle et satış dükkânları...
 İtalya kralı hariciye vekilimizi kabul ett Roma 27 (A.A) — Türkiye hariciye vekili Tefik Rüştü Bey bu gün saat on birde...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— aa — n Günün Haberleri Sene 11 — Nas: 3788 PAiARTEsı — 29 Nisan 1929 ye- vekilimizi. kabul ıetfı italya Kralı “Tevfik Rütşü'beyin beymıatı Biz sulhpervenz komşus- - larlei iyi geçinmek isteriz Türkiye ile - Yunanistan -arasındaki » meseleler: sulhü bozacak mahiyette degıl 'Berlin 26 (fos) — Alman ga: zeteleri tövfik Ruştü B. in Bal- ın vaziyeti ve Türk-yunan münasebeti - hakkında “yeni ve uzun” “beyahatını — neşrediyorlar. Türk Hariciye' vekili demiştir ki: — Türkiyenin Tahtidi teslihat konferansina” Tahtidi teslihat/ için teklifler dermeyan etmesi sulhpe- resliğinin en büyük delilidi Biz odabili — islahâtırm nefsetmek için sulhü musalemet dairesinde — yaşamak — istediğimiz bütün komşularımızla muhadenet muahedeleri ” akdetmeğe hazırız. Bulgaristanla münasebatımız pek mükemeldir —Aramızdaki bütün ettiği mali meselelerin hallinden sonra yunanistanla bir misak akti müzakeresine girmeğe amadeyiz. Yunanistanın da aynı sulhü ve komşularile iyi geçinmek arzusu ile , mütehaşsıs olduğundan şüphe etmiyoruz. Tevfik Rüştü B. hatimei makal, “olarak muallâk meselcleri mü- zakere için M. Venizelos ile gö- mesi müteh'at olmadığını söy- Atina 27 (Fos) — Tevfik Rüştü Beyin Berlindeki böyanata ve M. Venizeles' ile mülâkat, etmesi hak- kındaki , sözleri. burada. -iyi bir fili bu mülâkat vu- ku bulursa Türk-Yunan meseleleri, uğrunda iyi bir tesir ” yapacağı | küm sürüyor | ' Kâzım Pş bu u gün geldt î Paşa bir bü buçuk ay-evel Kâbilden hareket etti | Tevfik Rüştü bay — | (AA) — Türkiye | hariciye vekili Tefik Rüştü Bey bu gün saat on birde ) /talya kraliı ve öğle üzeri | | Başvekil — tarfından — kabul edilmiştir. Tevfik Rüştü beğ ile M. | Musulini” elyevm mevzuubahs olan meseleler ile ikü mem- | Teketi alâkadar eden husüsat | | hakkirida * bir “saat” samimi | Sürette görüşmüşler ve fiki Töri arasında tedbafük mevcut olduğunu müşühede ı'ıılemış ) lerdir. Saraçoğlu Şükrü B.im'sön Yu- van / tekliflerinin : cevabı * bugün bekleniyor. Burada nikbinlik hü- | kaldırdı. Uzun ve yorucu' bir seyahattan sonra | Moskovaya vardı. Bu gün Ankaraya gıdıyoır Efganistana giden Heyeti ıslâ- | hiye reisi Kâzım Pş. bu sabah Çiçerin vapurile ve Rusya tarikiyle şehrimize avdet etmiştir. Bu sabah bir muharririmiz Kâzım paşa ile Çiçerin vapurunda görüşmüştür. Çiçerin rihtıma henüz yanaşmışt. Paşa uzan süren ” yol yorgunlu- rağınen — dinç ve mülcessir “bir çehre ile ve kendisine has bir nezaketle — muharririmizi - kabul | etti ve şu izahatı lütfetti — Nisanın dokuzunda Kâbil- den—çıktık, tayyareyle Termize geldik. Oradan Taşkeüt ve Mos- kovaya muvasalat ettik Bu seyahat pek yorucu oldu. | Moskovada - bir müddet - kaldık: | — (Devamı ikinci sahifede) Çocuk tücareti ANAESARA Varbeytenima aati deditcrine bir şey var- dir ki (mem- nudür. —Esir ticaretini me- -»/ düliyel iyalor tan ortadan İn- sanlara — ezi- yet edilme- sini, Bi k vicdan kabul etmiyor. Hattâ; »hâğvanlara bile eza, cefa edenlere kanun ceza veriyor. Bir: ayı.balığı. xe> çenlerde ha insanlara teşhir edilmesine İti aai elAl derağla Ş rında halka teşhir ' edilerek, “iç acısı bir şekilde numara, yapan | mini mini yayruları görmüyorlar , mı? Beyoğlunda bir barda, istismar edilen 3-4 yaşında bir yavru varki gece — bütün - çocukların masum uyku- larma yat - tıkları — bir “saatte, sahâ üzerinde, numara ya- piyor, gad- dar bir ana babanın is- tismar vası- tası olarak canbazlık ediyor. Çocuk. bayramı - yapdığınız bir sırada, bu. zavallı, betbaht yav- ruların sahnelerde istismar edil- mesini yasak edelim. - Varsın, bu yabancılar, vahşi zulumlerini yabantı memleketlerin sefalet ve sefahet sahnelerinde, merhamet» siz ayyaşlara teşhir etsinler. ——>4 Vali beyfendi. evvelâ şefkatlı bir baba, sonra da medeni bir mehleketin yüksek Bir amlri sıfas tile, bu manzaraya İstanbulda müsade etmeyiniz! Sinema filimlerini sansür'eden zabıta, Beyoğlunun bar sahne-, lerinde çocuk 'istismarına - nasıl. müsade eder? Bu umumi ahlâka, iı1mıden daha az muzır mıdir? Hayat pahaklığı bakkında son günlerde gazete sütunlarında gö- | Mı—ıyıt alâkadar bazı ze- vatfi'Tazarn memleket ve hükümet işi telekki 'eden Şehremaneti, en küçük bir tedbir ittihaz etmiyor. Emanet et, tamamile seyirci bir vaziyet a- mıştır. Halbuki, bazı mevaddın ezcümle et fiatlerinin tenzili kıs- men emanetin elindedir. Alınan fazla rüsum tenzil edildiği tak- dirde hiç olmazsa et, fiatlerinin 30-40 kuruş ineceği aşikârdır. Aldığımız habere göre cemiyeti belediye azasından bazıları hayat pahalılığı hakkında şehirce yapı Tabilmesi mümkün İşleri tetkik için bir takrir hazırlayacaklardır . Bu takririn evvelâ frka gurubu içtimaında —mevzuubahs. edilerek şehremini beyden bazı, malümat istenileceği ve ezcümle et rüsu- münün tenzili çarelerinin araştı- rılacağı hâber alınmıştır. — Bu ne biçim “Emanet,, yahu?.. — Allaha emanet; -biraderl... Pahalılık nıeıefeaJ 'Emanet nihayet bürelçele gelmeğe karar verdi" ” Cemiyeti belediyeden alacağı et satış dükkânları açacak dikkatini celbetmiştir. Hımrüüh-ıüüm ı-..ı-ıılıEııiıırilıııııııııhr Eminet etten alınan' resmini et A a) tahsisatla Hiatlarıda âmil olduğunu kabul etmiyor ve et'60 kuruşa” satılır- ken da gene bu resim alınıyordu demek ki vesmin et | fiatlarının fırlamasında tesiri yoktur,, diyor. Emanet, fiatların fırlamasına ye- göne sebep olarak hayvan'mev- rudatının azlığını gösteriyor. Mamafi, Emanet de ihayet et fiatının pahalihiğına kani olmuştur. Emanet- <et | fiatını — ucuzlatmak | için bazı- tetbirler almak - tasav- vurundadır. Bu: tasavvur şudur :- Peştede olduğu gibi Emanet | muhtelif semtlerinde kasap dük- kâtları" açacak, — burada ucuz fiatlerle et satacaktır. ı Bunun — için — hazırlanan ” bir proje| yakında cemiyeti | belediyelerden tahsisat istenecektir. | Emanet bu tahsisatı aldıktan sonra — / piyasadan hayvan mübayaa ederek mezbahada kest | Çocük bayramı her tarafta büyük —merasimle - tesit edildi | Resimlerimiz Afyonda mektepkler alayını, Bursadalei”tezahuratı ve yene-“AfYonda razek n _,T gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: