29 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

29 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— ——— ? Niva : işten Anlıyan ve Hesabını Bilen : Her Otomobilci ve Her kamyoncu “GUDYER»İ Tercih ediyor, çünkü... Yaz geliyor, otomobil veya kamıyonunuzun lâstikleri faali i-düşünecek zamandır, çünkü: in çokluğu vesicağın tesirile yazın lâstik sarfiyatı kıştan çok fazladır, Lâstik intihap ederken, piyasada Işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil Ve kamydacuların tutuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi-mutlaka (GUDYER) | tercih ediyor. Çünkü Güdyer, nevi itibarile dünyanın en Iyi lastiğidir. Güdyer fabrikası dünyanın en vasi teşkilâtına malik en büyük lâstik fabrikasıdır. Bir Gudyer lâstiği satın alırken vasl Güdyer teşkilâtının temin ettiği menfaat ve mükemmeliyeti de satın ak, otomobil ve kamyonunuzun işletme masrafı meyanında lâstik masrafını asgari dereceye indirmek demektir. şma lâstik masarifine kadar yer or? bu hesabi yapmağa muvaffak olan adam mütlâka UDYER, müşterisidir. Çünkü memleketimizin her köşesinde teeri bit olduğu üzere kilometro başına işletme masarifini asg; esi, “GÜDYER. dış ve iç lâstiği kullanmaktır. dereceye indismenin ç: Türkiye için umumi vekili: ' - KEMALHALİL, MEHMET RİFAT v ŞÜREKÂSI * İdarehane ve satış yeri Caraj ve Tamir yeri Beyoğlu, İstiklâl caddesi N* 168 | Ayazpaşa Jandarma karakohu Karşısında İ —— Telefon: Beyoğlu 2124 Velefon: Beyoğlu 1 A — Telgraf adresi: TATKO Tasra acantalıkları : Ankata: — Zabitçi zade ve şürel Mehmet Rufar bey Mahmut Celâlettin be ürekâ 4 Kayscii —— Vinhaddıs zade Alin l e ! Adaha'> 5/ Mabartenit : Elilmi- bey Bartın Bartın Bonmarşesi İ Gaziayıntap: Güzel Bey zade Hasan bey Ş ; A S L aei B Hergama: — İbrahim Tüseyin ve b “Frabzon — >Kaliyet Zadö Hacı Abasiye Mahdumları | VYonkarahisar: İstikbal şirketi | Diyarbekir 1 zade” Sitki Nedim ve Edip | Çanakaalc: — Sevim ticaretha | beyler İntibati şirketi : Bursa; Nusühi Esat bey İsmail Hakkı bey Kastamunu: — Haçı yitmibes zade Rifkı bey Sanisun: “ — Eset Gfendi zade Seyit Bilâl bey | Mes'ul Müdürü: M. Ağâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: