15 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

15 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Çünkü gazetemiz bulduğu ameli tedbir sayesinde, size, Vbu imkânı vermiştir 1— Hergün bir kupon neşrediyoruz. 2—Bu kupon,...
 Manevi kooperatif Başmuharririmiz hayat pahalılığıla cidalimizin manevi tini izah ediyor Yuusn Nadi...
 Galatasaray - Fener hadisesi Futbol heyeti reisi Orhan Beye nazaran iki kulüpten hangisi mes'uldür? Zabıta raporu Mehmedin
 Güzellik Miisabakamız Artık kupon neşretmiyoruz Bugün Matmazel “Lina Gren ,, in resmini dercediyoruz. Artık kupon koymıyoruz
 ravo Dahîli_ş_'ç Vekilimize! Hayat ucuzlıyabilir, pahalılıkla mücadele etmek Tâzımdır — Şükrü Kaya B. et ve | ekmek fiatının
 Casus Kasımın muhakemesi Dün dinlenen şahitler cürmün “nasıl tesbit edildiğini anlattılar Kasım Sedat isminde bırıyle temasa
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Post N” 246 kutusu : Başmuharririmiz. hayat nınılllıgda cidalimizin manevi) kiymetini izah ediyor alz var. iktismdi bileiler ibedar butunmalı. onlardan gü bu sütunlarda kocperatirbiliğin Yüksek Ticaret Mektebimlde mül yafından- okutulmasını tavsiye ediyor” Gük. Bugün bunu kafl siranta ai d hareram ol ürmeliyle Bir cemiyete mut- yasfı muhakkak iktisac olmaktan iberettir. He: izülandi. bünyen İktisaden Hayatı düzeün oum yi başında akir bile olamaz. İyiadam Tara malik olmak için evveln onların ürar para ” Kozmakla e | “erecek bir Kayip hetinesile Biz rel | Sh yaktar, Fiyanso, tarla oyuntndaki | ee beez, Bağtasının yacamına Ya göyle diyor: Elden gelen öğün olmaz 6 da her gün olma. Tralâca'bu diyarda bu deveşi gülmek içla erkes kendi işinin ci olmuk mec- beriyetindedir. Senelerdenberi hakkın. aa | ö n kadar 30z siyleeitimiz bazalkğmda da himimetin aihe Te düşmde oldadean işte görürorun Dü kaslmte K aeti ni Yalenlz öükecek vasiteleri 1o edecekine süpne | yoktarı Fakal biz görüyonüz Ki ükü- | n yazile n Cd için bize ha. | n'ne Bedieini bümesine'ye söyleme Bacibiğie “rrar a Gearde e| Haa zahanmlırin göncaben Te Şapmada Saçadiğımiz mtadeleye bi Bi metlnaneni sroğerntik aedik n Sallatını Gana Kolay Kümük için kerdi Ha e mşnaara Yara n gel ha Tamalar reçietlr. e aet ee Zanıdkein oan gel e enrunin NN Gadar güaü vzer çeit Büyük şektini temmi eden kooperklir- Genlle Tata olmaz, Aldığımız İeriibu Şizdi eli tarbileiğimi Mi n Hakatanizin üerinden lasarrat edebi. #aoperatitçiii eai c zamarsa memcn vemen | yalnz ler aüstehlik Kakim olacaktir ahizetlerini değişürmi olurlar. Vazi- Tele kooperatinler hükim clcuğu Gükiler küretmek Ka Kooperalillerin yoktur. Koperdtiiler aarın en canlı, en kuy- | veti, €n kürmetli mücsseveteridir. Bu | ördesseselerin. oymizabilecekleri. raner | Hakkında yakından tetkik ve mu SA müsteni bir İk misal verein TT Ymumi harple her şey hem &e “pahalı | ateş pahasına, hem de K €umhuriyet - Veuzluk kuponu ğ Te mayis 979 çarşamba | Zai Telgral : İstanbul Cumhuriyet- | ! İ— Hergün bir kipsii Haaij 2—Bu kupon,üzerinde TS Tiprelirie Te aati hlekyaleaz meşeedik ga unk * B bğülie'ker zedildiği gün - zarfında Ha İ ybn Onü. kesip cüzdarınıza lamyer öre Kati türlü h- tiyaçlara tek bül edecek şekilde bir çok tcaretbane ve mik Saead Haat S ge İ melar b Köcacsa, bizin kuponamunu AA l e e akbiğı " capa (10) uruşlak VSi İlO) alik da olaa'bi Tagün. Bahk n ç, İ Cilikleri nisbetdebilmde tençi-- İlt yapacaklardır.. 5 z'Ba tenzllttların mik- tarlan — öçüncü sahilcmizde Tedbük ( Deki slişen Hayat pahalılığına karşı bul- duğumuz ameli çarc, dün şeh- Timtizin Ber sınıf “halka arasaıda Talanmaz bir Ralda iken Almanyada, bu aiyarette en ziyade nazarı dikkati- beden mes'ele smele mahaile. derile kooperatif mağaraları olmuşt Krup dabrikasindaki amele mahalieleri içtima terakkinin en yüksek tecelile- Kooperati magazalarına gelince a kit- kik zamanında orada hemen iğnecen ioliğe kadar her şeş vardı, ve Krup fab- Tikası mensuplarına dişarıdaki piyasa Flafından yüzde elli matta hanı eşyada” İyüzde yüz noksanına veriyore, böyle Yantığı hülde dahi tabii hiç ziyan ci yerde. Yalmız başkalarının. yaptığı z kârları yapmıyordu. Zaton te din maksadt d bur fahiş kârları, vanı: Kayat panalılığını ortadan kaldırımak- B Umumt narpten conta dikek ni halletme miş alduğu için harlet a bir İngilir sizor deşekkelleri vardır. İakdiz sirket Mademki - öyledir, ben Hersek Könerinin kooperatir teşekkülleri Gderek kendierine stedikleri — kan bile yoktur. ei uzun yadeli Lakültlerle ödenmek Üzere müşunlarca iralik her çeşit yeni Şörant ait ve edevatı alıyorlar, Bu 9 Verişle - Yağoslayya Maliyo - Neca n KBN ” libarları - xo Çünkü gazetemiz sayesinde, size, ’,ız inci liste çıkmıştı, bu- inci liste çıkıyor. Yarın Üçüncü liste ilh.. çıkacaktır. Bu Histeleri saklıyınız. İhtiya- çınıza göre tetkik eder ve gerek semli , gerek yaplığı tenzilât itibariyle işinize ge- sal ; Listede | gü el Fihakika, bulduğumuzve tatbikma geştiğimiz am Galatasara; yay - Fener müşabakasında Sapılan tankikatın son şekli müddelu ganmiliğe vertimiştir. Zabıla tabkika- iin pazaran Kadai ye Kemal Belerin 'Zeki beyin vaziyetine gelince; ifade- nan 5 gahitle, Mehmet Nazif he smüteersitim. dediğini söytemişterdir. £ beşin iadesince de Zeki beyl ğ kasrih edilmiştir. uldlü emekte 1se de gahitler kasti bbat #tmektedirier. 'Orhan Bey ne diyori İne attetmektedirer. Biz düşüüdük, ala- İkirlerini g adlm dedik ve Tstanbul fat” muhasstılatı say- Yüyen Nadi HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, bulduğu ameli tedbir lşı.ı imkânı vermiştir in konuşulan yegâne mevzun | hayat pahalılığını Futbol heyeti reisi Orhan Beye mazaran iki kulüpten ha hangisi mes'uldür? abıta raporu Mehmedin ayağının kırıl- masında kastolduğunu SİYASİ TÜRK GAZET gördüğünüz — mağazalar- Faraza o mağaza yüzde (10) tenzilât yapıyor. Her müşteri gibi siz de o mağazaya gidersi- niz. Eger. fiyati maktu değilse pazarlığınızı yar Faraza (15) parayı — vermeğe Cebinizden (15) 4 yerine (I35) lra niz. Vezneden aN lt vendiz | Demesine kalmadancü danınızın öteki gözünden kuponu çıkarır, paraların üstüne koyaramız. Göreci zaman vemedar siz Teşekür ederim efendim.. Diyeceke siz de açıktan kazan: n Gkgzl malr eei Beşeldi oimalana kal- dıran” bir şey değildir, Fakat ner hadisesi —— tesbit etti Mehmet hastancı Düt heyeti zetsi - dürüstlüğüyl tük. Orhan beyle spor — müharririmiz dercediyoruz. Bişi e bir de lokat. atmişsır. Mithat tâ Trcmes Hazımal, Kazalar Yukun gelen — mücssit kazalar ÇARŞAMBA 15 Mayıs 1929 CABONE ŞERAİTİ — Müooer: Türkle içiniHarıç için Seneliği 1400 Kr. | 2700 K | V 750 Krr. | 1450 Ki ) aylığı | 400 Kr. | 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR. ESİ Bravo Dahiliye Vekilimize! — Hayat ucuzlıyabilir, pahalılıkla mücadele etmek Iazımdır Şükrü Kaya B. et ve ekmek fiatının daha ucuz olabileceğine kanidir Ankara 13 (Hlususi ) — Hayat pahaliığı ve bikasta et ve ekmek Hatları Hakkında İstanbul gazeler derinin meşeiyatı Dahiliye vekâle” ikkatini celbetmiştir. e vekili Şukrü Kaya bey Ankaranın — planı - münasek yakında. Buraya. gelecek ol örem aei Gi (e elkâr etmek ve bumes'c Dahiliye vekâleti yaptığı tetki- kat neticesinde İstanbı fintının daha ziyade — Casus Kasımınim Dün dinlenen şahitler cürmün nasıl tesbit edildiğini anlattılar Kasım Sedat isminde biriyle temasa girmiş ve oadam mes'eleyi polise haber vermiştir Casustukla maz- nun. Kasım Teye Tiğin muhakeme- Sne at Saban Ağırceza. mahke- mesinde devam edildi. Geçen cel. Sede kendi İsbligat yabılamız Şahitler / Bu şahitler: bançallı mer kez memure hi et B şanları söyledi T Mazmunu & münasebelile fanıdım. Ögün tehtişe çıkmıştım, ierkeze fçeldigim Casus Kasım dünkü muhakeme esnasında Başmemur Şinasi B. şehadet Masa üzerinde kağıtlar vardı. : Zabit yapıldı, Kasım. imza- Bunlar arasında İzmit - körlezinin | -dan istiakaf etti. Artık kupon neşretmiyoruz Bugün Matma- zel “Lina Gren , İn resmini derce- diyoruz. Artık kupon koymiyoruz Müsabakamızın sonu yaklaştı. Eli- mizde mevcut re- simler 20-25 ka- dardır. Bu fotog- rafların — neşrine devam edeceği: Fakat kuponların adedi pek çogab diği için muhte- 'vem - karileri | fazla külfet tahmil | etmemek için ar- | tık kupon neşret- miyoruz . Muhte- remkarilerimizden | bugüne kadar in- Ütişar eden 62 ku- ponu tam olarak saklamalarını rica ederiz. Bu kuponları ne vakit istiyeceğimizi, müsabaka bittikten sonfü yazacağız ! 83 — Matmazel Lina Gren

Bu sayıdan diğer sayfalar: