14 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Ucuz hayat Baş muharririmiz yeni teşebbüsümüzü izah ediyor ——— ÖL LARA î—e umhuriyet' Ucuzluk küponu | 14 mayıs 929 salı...
 Hayatı nasıl ucuzlatıyoruz? Bulduğumuz çare sağe.sinde kazanacağınız şey şudur: “Senede lar İi Her alle bütün müşkülAtlarını
 Mes' elenın Iıulasası 1 — Her gün neşredeceği kuponları kesip para gibi cüzdanınıza koyunuz. 2— Bu kuponlar (5) kuruştan...
 Mektepli Hanım kızlarımız da dün Stadyumda provalar yaptılar Dün Stadyumda yapılan muvattfakiyetli hareketlere ait bir İntiba
 - Berlin Sefirimizin beyanalı Kemalettin Sami Pş. AImaıiyâ ile münasebatımızı anlatıyor Almanyada 600 talebemiz vardır. Türk
 Güıel!iğ Mü aba Bugünden itibaren kupon koymıyoruz! 62 kupunla müsabakamıza iştirak edebilirsiniz ! Bugün Araksi Hanımın...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNÜS NADİ İlaarehanesi : Düyunuumumiye karşısında dairei mahsusa HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETLS MöDoer; İTürkle için Harıç BSeneliği W 1400 Xe / 2700 Ki $ aylığı EğaL 1 Ucuz hayat Hayatı nasıl ucuzlatıyoruz? Baş muharririmiz. — Bulduğumuz çare sayesinde kazanacağımız şey | yeniteşebbüsümüzü | şudur: “Senede bir ay bedava izah ediyor Üa OO Hti Hamak. öilmirdeki paraya en krus a | Kame ermiş ohiruz. Mhöyet — paradın gaanişı vardır. biri Üiğeriyer tasammaf. Bir ü Sini vpka ekinomü gihi iki manada kullar aa. Tizinmizde müktesir adım, geli| vi güzü fada Gürletmekten kaçınan kimee Gömektir. Hati Selimesini bie| Aynen alazak tasamuf manasnda kular Biyoaruz. Hekikaten — #it ieülesdin n n parayı Katanmaktz. sldakk kadar Te bekki gaha giyade mrteşmekte Gükkati | Üİ Sömaktir denilse nata olmaz. Pek çak könler — söylendi ve pek çok a| J) Blar yazldı. dene Ge söyleniz ve yaslır | KYŞ S Gümhüriyel”" bu kader söz arasına biraz | Di n iş Bazatımağı — düşünerek. ) Tei anleri için hapatı mehmaemzen Şözelaledak bir ieabice devenei ” sairor | B aK veya eu Jağ hep bu yüzde 3 1015 lerin fazla veya eei olmusından gelir. Cumhuriyer vcuz nt en Bera mahallelere adar eçbile çenihar alaışur. £ Heolü altında Maecmın ada 500,000 iza, senece 6 m c umhuı'gyet' Ucuzluk küponu 14 mayıs 929 sal Halk, - Kayat - pahililiğimdün | (yatlar "i B l müştekidir. Belediyeler çare a- |- dürsun, bilâkis gittikçe müthiş Hayat pahallığı etrafında da Hyorür der. Matbust hayat pa- | bir süretle lereff edip dürmak | vaziyet budur. Her kafadan bir | », Taklğma. İctamı. güryab eder. tader Sör çıkiğon Fakat ortuda bar | Hükümet mücadele ediyoruz | — Bugünkü vaziyet şudur: Or- | lunmuş tek çare yoktur. -| der. dada bir hasta var. Etrafına | — İşle * Cumhuriyet , bu öne Tedakarlıktan | | (ân ettiğimiz mağazalardan hangisine isterseniz gidiniz, İstediğiniz eşyayı alınız. Parasını | geçineceksiniz ,, î Jba y | İçecek, iyinip kuşanacak, yüzde on aha ucuz gezip eğlenecektir. baginder Herkes pahalılığa karşı neticesiz kalan nazari tedbirlerin münakaşası ile-moşğulken, biz ameli bir çare bulduk... bülsanıra 1 z “kalan sürülen — ve eti karşısında | Belediyeler çare aramakla, ice tedbirler doktorlar toplanmış, marazı teş- Hükümet ” mücedele “etmeki” | hi için mütemadi münakaşalar | nazari meşguldur ; Fakat netice şudur: | yapıyorlar. Vakit zayı ötmekten | ameli bir çare buldu. Karile- | Pahallk aynı pahahlıktır. Fi | başka bir şey yaptıkları yok. tebgir etmekle mübahi A mübarekler münakaşalarln vakit geçireceginize şu hastaya eseri ve ameli bir tedavi çaresi İstediklerinizi nasıl ucuz alacaksınız ? verirken kuponunuzu gösteriniz. Pazarlık ettiğiniz tiyattan yüzde (5) ilâ (20) 'naksan vereceksiniz //* : - a |Mes'elenin hulâsas aşağıdal Bulduğumuz çare şudur:karileri- — miz yiyecek, içecek, giyecek - ilah her türlü ihtiyaçlarını vasati füzde on eksiğine alacaklardır. Şu süretle 'Gazetemiz giyüitecek hertürlü eşyalar ontan öcarethanclerle, Tiyecek hertüriü havayıç satan bakkaliye mağazaları ile, kasap in her Cumhuriyet —e Gura koynuz. Si nz şeyin kıymeti (20) v do M | 2— Bu kuponlar (5) kuruş.|lira ise (20) lira yerine (18) lira| n Ültan tutunuzda/ icabında S00 verecek ve kupona mukabil (2) l bi lira kazanacaksınız. Listemizde doktorlar,| femizde| sinemalar, Bakkaliye mağaza -| İmünde he ve mües- "ları, terziler, elbise ve her türlü| heselerle gazetemiz mukavele €$ya ticarethaneleri ve saire v: Bunlar muhtelif. semtlerde-| Bi kil aktetmiştir. Bu mücsseseler si- İzin için hizalarinda görülen ten- kilâtı yapacaklardır. kan 4 — Her türlü ihtiyacır bunlar arasıfda beğendiği: ) Ediniz. Alacağınız. oşyanın yapıp bitirdikten sonra | * g— üzdanınızdan — ve v ıp para diye veri-| Terde muti zi Te AĞ e birliğile Yuyan Nadi Gümleden olarak evvelki gün erkek meki Ni altında olduğu Beyoğlunda Misir apart- Manındaki dairede bir muharriri. Mektepli Hanım kızlarımız da dün Stadyumda provalar yaptılar n Stadyumda yapılan muvatlakiyetii haroketlere Sit bir intiba Önümüzdeki cuma günü memleketimizin her tarafında ya- pılacak idman şenlikleri için hazırlıklara devam edilmektedir. Bu depler talebesi deniz Taksim stadyomun! li umumi müfettişi Selim Sırn, mi . Yonson ve M. İle. Nermanın nezareti müntazam ve muvaffakiyetli bareketler yar Berlin Sefirimizin beyanatı Kemalettin Sami Pş. Almanya ile münasehbatımızı - anlatıyor: Almanyada 600 talebemiz vardır. Türk - külübü bunlar arasında canlı bir hayat uyandırmıştır İn ansızın şehrimize Selirimiz Kematettin . dün ikametetmekte dün de Buhun için yaz geldin e kaç inlzi kabul elmiş ve Türk* Alman | Kataya. gideceğim . Mezusiyeğa, TinatlDA GA deki a | ÜNERE e AA M Tit SA ASN Leğğ e0 |KD Ka a yilamers FĞSRMAK v Türkiye - Almanya münasebatı Paşa bir ay mozün çok iyidir. Taraleya arasında, bir — “İki senedenberi hariçle l idim, Bu, benim için uzun bir il- firak, uzak bir di il Şet Güzelli Bugünden itibaren kupon koymıyoruz! 62 kupunla müsabakamıza iştirak edebilirsiniz ! Bugün Araksi Ha- nımın resmini der- cediyoruz. Artık kupon koymiyoruz. Müsabakamızın sonu yaklaştı. Eli - Mizbe mevcut re- simler 20-25 ka- dardır. Bu fotoğ - rafların — neşrine devam - edeceğiz . Fakat — kuponların 'adedi pek çoğaldı ğ ihlerem mil et- memek için bugün- den itibaren kupon neşretmiyoruz. Muhe terem karilerimiz - den bugüne kadar intişar eden 62 kuponu tam ola- yak- saklamalarını rica ederiz. Bu kuponları ne 82 — Araksi Hanım vakit istiyeceğimizi, müsabaka bittikten sonra ayrıca yazacağiz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: