14 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

14 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yelkenci Vapurları KARA DENİZ LÜKS ve SÜR'AT BOSTASI SAMSUN 15 y KgÜNÜ akişamı Sörk hareketle —doğra ahamından Trabzonu Vapu Chtalya ve Yunani CEYANIKOLO İmayis. pe Bülgaristan ) CASİKİA) vapura 17 mayı CBatam) dar Yakında limarımızdan hareket gdlöcek vapurlar (SEMİRAMİS) sapuru 16 mayıs perşembe sabah tam 9'da ( Layd Ekspres ) olarak CPire, Brendizi, Venedik, ve Teestö) ye. CDİYANA ) Salita, Kalas ve İbrail )e. perşembe 18 de Bi Sellnik , Volas , » Pattas , Brendizi, Ankon , ve Trieste ) mmumhane (o Telefon Beyoğlu 2197 veya Geleta sarayında sabik selânik banmarşası bissındaki yazıhanelerine| Telketon Heyoğlu 2400 ve yahur Sirkecide Mes'adet hanındaki yazı hanesine müracaat edilmesi Telelon bstanbul 23 İerkez acentanı: Galaca Küprü başında. Beyoğlu 2062 Şube sommrasr Mahmudiye banıl altında Hmbul 9740. Tzmir-Mersin sür'ar postası CMŞPaşa) vapuru 14 mayıs B 12'de Calata sikımından hareketle İzmir, Anısiya, Alâiye, Menine gidecek ve Taşucu, Anamor, Altiye, Antalya, İzmire TRABZON POSTASI: CANKARA) vaparu 16 mayıs perşembe akşamı Galata niht- mndan - hüreketle — Zonguldak, l! Taebolu, Sinop, Samcan, Ür Fatsa, yarak gelecektir. Piyango: müdürlüğünden: Mevevt nümunciri veçhile taber- zirilecek olan C 280,000 ) adet tahakkuk cedvelile (50,000) ader talepname - ve C10) ödlet delrerin T4 mayıs 929 salt günü sant T4 te aleni sürette münakaası jera olu. nacafından walia- talip olacakların Pey akçeleri ile birlikte piyango müdürlüğünde müteşekki. n Komlsyomuna mürsenat eylemeleri ilân. olumur DrEkrem Behçe Üti bastaz Bogaz Kulak Burun mütehassısı Tekkbiği memcey t Mönafi İi apar Nata YaKNLaNA aNN aNANN ae VECHY HOTEL DES LİLAS Menbolara yakındır. Esbabı i- arahati, kususi parkı ve birinci Sanif mutlağı mevcurnar. Her rejim 60 ilk 130 irankur. z kamda Sir deyüin Teti inilar aminde düz izek, mazlaklı bir guanda, İKT dana dayli “tür Kısmik, €16) koyun, (38) kaç 27 mayız 920 pazartesi Şinl Tüleburçaz haşçan pamanndı bimüzayede sulhcığındar Halplerin vakti münyyende pazar yecin” Ge harir bulunmaları itün olanr, ÇARŞAMBA| vaparu 16 mayıs perşembe P? de ÇVarma, Köstence, İYANİKOLO) vapum Tömayıs alumuzumadurmman ni Altıncı Büyük TAYYARE PIİYANGOSU| S5.nci keşide: WW hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 — 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâlat. Bu keşidede cem'ân: 3900 Numara kazanacaktır. Çorlo Belediyesinden: Cmm e | 11-4-29 Tarihinde ihale edilmek üzere münaka- sada bulunan su yolları inşaatı 25 mayıs 929 cu- martesi günü saatonbeşte ceğinden 4mayıs 929tari- hinden itibaren 20 sgün müddetle temdit edildiği- mak!'üzere taliplerin şehr- meleri ilân olunur. Deniz Lisesi Müdürlüğünden Tieybeladada kün Deniz Lisesi busene Hağiranının birinci gününden. iribaren aşağıdlaki şartlarla talebe Kubul edeceltir. 1 — Lise ve Örta mekteplerin 8 inci sınıfinı ikmal - €den 've ya v git tekmil derderinden imtihana tallp: olanlar CYüş” 15:19) Sanlımı ikmal eden veya o sınifin tekmil der olanlar. (Yaş, 16: 20) selerin 10 uncu sinfısı ikmal eden veya o sinilin tekmil derslerinden Smahana talip olanlar. CVaş: 17:21) Müracnat usulü —lüse Müdürlüğüne bir istida verilir ve buna atiik evrak raptedilir 1 — Eotoğraflı nüfüs tezkeresi yahıt tusaddak: süretk 2 — Aşı çahadletmamesi bir Geneliği geçmemiş ) — Mesur » ve ya tasdiknemesi 4 — Allesinin ve kendisinin hüsnü üinin foroğraflı ümübaberi 5— Mekrehe kabül olundüğü - halde her türlü kavanin ve talimatü aynen Tlayet edeceğine dair velisinin ve kendisinin taahbür senetleri. 6 — Evli olmadığı ve tahsilini terkermek İsterse ve zabir olmadan Evlenirse mektep masralinr tamamen tediye edecefine dalr velisinin Küft adilce masaddak senedi Kadet vesika Toroğratı büda müddeti Haziranın 15 şine kadurdır. halini mübeyyin mahalik hüküme- HUMMAYI MURZAĞİ - ISITMA KANSIZLIK — Zafiyet ve Kuwvetsizlik halarında KINYUM LABARAK Ham hazim. dafil humma ve kuvvet Şarabını iatimaf eöinle| “YemektAn evvel ve ya sonra bir likör kadehi! KözanelölE Şüklür - Mialson L FRERE € Valtlanı & Cisi hakikt bir mücevher Bi Her evde bulunması elzem - cihanşumı bir şöhreti baiz Klarfeli Alpaka Biçak, İçatal ve kaşık safra takımdır. KLARFELİ ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı itibari. ge gümüş takımları yerine kaim - olur İGzcl modelleri her sofra için bir zinettir. Türkiye için yeçi Ti ). Şpringer ve V. Amon Hasırcılarda ihalei kat'iyesi icra edile- nin proje veşeraiti anla- emanetine müracaat eyle- | CEŞİDE İTARİHİ 30 İİHAZIRAN 929 Cins Kanalı 980 modeli 87 929 pattandif kepe Biçilik Bek ot | » Ü börük suon hüsa Yüzük | rara ponenat Pilatin çit kapaklı erkek eati > — Kadın köl aati Salon takımı seccade d Herek battiniyesi ipel Hahi eç Herekenin fantazi ipekli yastığı Hreke kumaşından yasık Herekenin ibekli mendili. Beykoz Fübrikası mamulâcindan . bavul t » Mektep çantası » eğer takımı » evrik Çantası Fsirgeme Demeğile Hilklhmer sın'at evinin Şümen dötdbi, İpekli ü yasük, Çağ takımı, masa örtüsü, ipekli kanbinezon, evaeni çanaşır takımı gibi melis oşyalacı. Zattt bir oyu K işi bi abağur Hürdebin İ patça 'ceviz “siçiri kutusu, dokuz. parça işlemeli “idişi Yuanim #igara tabekasile n bir ader gümüş mineli erkek ve kadın şigehir k pi minyatürlerle işlemeli büyük paravana İki küçük parayamı Gayet müsanna çerçeveli minyatüir Hattat Nüri efendi tarafından Bronzla yazılmış levha Şicisi 50 santim tülünde vazo A rR A Kavancı » x 90 ) gazindü tabak » 60 . Öüülünde vazo seri Lahaheıındı : ilbiyı müsük BÜYÜK Eşya piyangosu Türk Ocakları Merkez Heyetir Heyetinin Tertip cttiği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri İstanbul Himanı sahili sıhlîıye ıncı—kez İ BİLETLE 1 Liradır Ader — Ft —— Yekün URA K D 000 Sana T 2500 — 2500 1 200 — 900 2 casso — 3700 2 — 900 maaa 1 600 600 2 — 500 1000 K ao0 — üo, 107 9S0 cesoa 10 200 o00 8 1000 — 2000 20 — 250 — Soaa 80 — 100 8000 5a 10 500 D 15 vsa 20 20 600 25 — son 10 30 300 10 10 100 10 20 — 200 150 198 200 8 600 20 50 1000 80 30 600 50 5 asa 8 ee n dam s S0 — 2s0 20 20 . 400 50 231 1 02 : 25 1 25 22 450 ' 2 e00 — 400 2 — 200 400 1 D sa 4 50 50 1 50 so: ı sa 50 ' 5 . « 25 180 z TE 50 10 10 — 100 denin tamiti aleni münakasa suretile üsadif pazar olarak tespit edilmiştir. Kara - Mustafapaşa / sokağında. 'i mezkürda saat 14 te Ygezkür Liseler mubayant komisyonundan: Huzitan 929 tarihinden 1 hazi. Mehmet 'zan 980 tarihine Kadür komlsyo- nümeza merbür Jeyif Tike orta ve | GEY Bakkpazarı caddesinde 14: 98 memaralı muallim - mekteplerile - preyantori. dira ihale müddeti 1 umr gününe temdit edilmiş olduğundan taliplerin levazıra mü- dürlüğüne gelmeleri Sükk ylikla yomun şemek sofralarından artan karntılariyle yemek artk: mziren 920 — pazür — günü aat on altıda ihalesi içra kılınmak üzere aleni Mmüzayedeye — konul Taliplerin şerakti anlamak, komisyonumuza mür | | | Köprü haliç | ciheti Eminönü tarafında 11 -37 meyva - halinde 36-48 No, —ı Medina han No 244 GEMEEMEEKIINIZ. KARON Alman Kitaphane: Beyoğlu Tünel meydanında 5: Haydar Rifat Beyin kahvehane meyva balinde kantar Miras mesteleleri Bit lral külübesi - yanında 98 mumaralı Aynı Haklar iki — , | buruku pasarlıkla Küraya veril Borçlar kanunu şerhi — Bir Taliplerin 19 mayıs 929 per İkbal kütüphanest ” | günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. Tsunbal İzinci Ticaret mahkemesinden İsanbulde. Çıkmakçılarda. Sömbüllü barında 24 namarada kasket - ticaretile müşügil iken Müsna kamr venileni Gebclyel — Pişikyan — Etendinin — teklit siği konkordasanun müzükeresi zım ababi matlübr ikte menin iİlis salom ee ilân olunuz. Yüek mühendiz mele lüğündere Gazi Köptüsünün peojesinin canzlmla? derohie edip elyevm şehtimizde bulunan Pati ( Ponts ct Chuussces) mekiebi. müdürlerinden profesir N Bigesad Tazılından maşisin 15 ncl çarşamba günü #at I7 de mihendis mal bir konferans verilecektir. Araı deşrilleri rlen olunur. müdür

Bu sayıdan diğer sayfalar: