14 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ie stanbal, İ Gayee ve m Müddili gaçenrushalar yen e, yeni en Müzel şehirlerinden biri» olan inin amele mahalleleri şedit iş müsademelerine sahne takip tan &. Berlin mütarekeyi N aylar zarfında spartakist leri dolayısile geçirdiği şimal mahallelerinde kanatları başka olan bir M Almanlarla hükümet kuv. i arasında bir kaç gün de- | İ anlı günleri tekrar yaşadı. İz | aldı. Neticede tabii meş Hel EM 7 Ez p Z m Zİ n X ŞE N vvet, ve Alman milletinin İp ve arzusuna makrun olan mefküre galebe çaldr. di son gelen haberlerden an by dığı vechile komünist” şef- | Yalnız ölenleri düşünmekte x onların ekseriya masum olan lerini siper ittihaz ederek enli lürülen ateşi tekrar alevler | mek istemektedirler. Fakat | | e t siyasi sahadan, insani | ia vadisine intikal ettiri | | Kaide bu tahrikâtın da) kalacağına şüphe yoktur. seneler zarfında Mayısın i günü, büyük ve mütemer Ya onaat memleketlerinde ade- Kriz ve heyecanlae bekleni- ilin VE geçirilen bir gün olmuş” Tri Tabiatın bütün güzellikle e yanmağa başladığı o gün | tn iki insanların en kaba ve ği ihtirasları da kabarıp u- ia Haset, kıskançlık damar- Sak harekete gelir. Cemiyetin, fazla işe yaramadıkları i di İN geride ve az çok sefalet için din unsurları, bir “arada arak mevcut içtimai niza- kin ve ve hiddetlerini ii ve ir temasla h lâğa müstait olan bu hırs a bulutunun toplandığı dağılması i için mukabil ted- 4 alınır. Maysm birinci gü- r apar büyük şehirleri eker işgal altına alınış Mak Bilene benzerler. kça uzun bir tecrübe gös ir ki Mayızın birinci gü- i vaziyet her memleketin hizam ve istikrarı hak- çok doğru bir fikir is- yardım etmektedir. inin ve milli mef- irliğinin derecesi, sınıf ih- mücadelelerine ceryan i günlerde daha eyi an- * Fikir ve smıf kavgaları- e ve ne serbest bir ce- Sahası olan Fransada bu 1s iptidası sükün için- İştir. Mevcut içtimat amm tar ve müdafii o- mutevassıt sınıfı bir ekaliyetin dikta- dn bırakmamak iş çesaretinde bulundu- edir kere daha göstermiş- yl le amele fırkası ŞE hiç bir alâkası ol- | Böstermek için bir mMümayiş yapılmasını. f iştir. İspanyada İ ille esinin. kuvveti sükü k AL edilmezine meydan br Me alada faşizmin makarna geldiği gün- 1 bir New mülgadır. | 2 bayramı ittihaz ti isan kaim olmuştur. i m memleketlerin | ke Mayıs hemen kan dö- | Eeçmiştir. 'l ise Mayısın birinci i üzL, günlerinde 9 kişi öl " Düküyer rce kişi de yaralan- | kanlar sınıf ve ira tatmin de-) Şdecek mahiyettedir. ola, brisasile şöhret e Sali 14 Mayıs 920 İdarehane Ankara caddesi, # 109 f süresi: ae, Milliyet gr hammnlar çin afaryatı würaca edialdır MN menem 2 Eker maşda Binip ve sokak harbi €den sokak ve barikat harp Telefon uumaraları: İstanbul, 301 — 5912 — 8011 — 3912 — *918 16 Bulgar Kralı Boris Hz. nin evelkl sene Triyesteden İstanbula gelirlerken alınmış bir resimleri Buyer Kralı Kiz. nin (Miliyet) e beyanatı “Büyük Gazinin kudreti, dirayeti ile yaptığınız inkılâp- farı işillikçe gok memnun oluyorum. Hükümetinizin vasi bir Su programı yaplığını iitim. Hari inkkâbımız olue şey deği, sizde her Şey çabuk çabuk gidiyor. Bulgar Aral fiz. ile karşı karşıya Gole; 10 ( Miüliyet” — Bulgar - Sırp hududunu 10-15 dakika evel geçmiştik. Tren hudultan sonra İlk istasyonda durduğu zaman bir vaveylh koptu. Uzun seyahatin. verdiği yorgunlukla adeta yerinden kımıldayacak kalde değildim.. Fakat bu devam eden “Yaşa. seslerinin meye delâlet ettiğini anlamak üzre yavaş İ yavaş doğruldum. Pencereden dışarı baktım. Yataklı vagonun basamuğında duran ve halkla kozuşan zat bana pek aşına geldi O esnnda beynimde bir şimşek çaktı. Halkla konuşan zatın Bulgar Kıralı Boris Hazretleri olduğunu - keşfetmiştim. Gazetecileri kabul etmiyen ve bulunduğu memleketler hakkm- daki hisilyatiğr yaver Vasıtastle tbdg eden bu şahsiyete doğru- dan duğruya temas etmek İmkâm aceba varmı İdi? Kari Hz: halkla bir müddet daha görüştüler ve vagondaki daire- lerine çekildiler. Borls Hz. İsviçreden getiyorlardı. Kral Hz. nin huzurunda Kr Hz. vagonlarına çekildiklerinden az sonra ben da içeri; daldım. Kral Hz. yaverlerile kunuşuyorlardı. Ben yanlarına aştığım zeman se İstediğimi sorar gibi yü züme baktılar. Nazarlarımız telakı ettiği zaman Kral Hz. nin mül- tellt ve kibar çehrelerinde hasıl olan tebesslimden cesaret alarak durdum ve kendilerini selâmladım ve kendimi takdim ettim. — Memnun oldum, cümlelerile elimi sıkllar ve bana bir müla- kat 10 buyurmak suretile bana pek büyük bir şeref bahşeltiler. Boris Hz. nin Gazi Hz. hakkında fikirleri —Şimdi İsviçreden dönüyorum. Bir buçuk ay devam eden bir sayahatteydim. Bir kaç yerleri dolaştım. Kral Hazretleri memleketimiz hakkında şunları yazmaklığımı müsaade ettiler. — Memleketinizi tanıyorum, 15 sene evel Kayseri ve sair yerlerde bulundum. O münasebetle bir az da Türkçe bilirim. Konuşulanı anlarım. Ben de biraz söylerim,fakat cümle teşkii edemem.Türkçe pek geniş bir lisandır. Kral Hz. Gezi hakkında pek takdirkâr cüm- leler sarfederek: Memleketinizde büyük Gazinizin hud- ret ve dirayetinizin kudret ve dirayellle yaptığınız inkulâpları işittikçe memnun oluyorum. ; dediler. Yeni yazımızın mavaffakiyeli Kral Hz. yeni yazının safahatı hakkında izahat istediler. Kendi lerine memleketimizin bu husustaki muvaffakiyetini anlattığım zeman — Olur şey değil, sizde (Türkçe olarak) her şey çabuk çabuk gidiyor buyurdular. Memleketinizde çok yol ve tren yapılıyor. Bu çok iyidir. ğa karşı açtığımız mücadele asi bir su programı yaptığını işittim. Kus le de çok fenadır. Kışın ve Sonbahar da yağmur Yak Fakat asıl su lâzım olduğu zaman derelerimiz kurur. Kuraklık büyük bir afettir. Bununla mücadele çok paraya mü- tevekkiftir. Yalnız son zamanlarda Prof. Zederbater isminde Viya- nalı bir zat kurâk mıntakalarda, susuzluktan müteessir olmadan mahsul yetiştirmek usulunu bulmıya muvaffak olmuştur. Ben ve diğer bir arkadaşım bu zatın yanında İki & kadar) çalışarak usulleri öğrendik. Bundan sonra, gelmeden evel Hocamdan aldı- #ım direktii dahilinde bu tecrübeleri ufak mikyasta başlamak su- retile tatbike uğraşacağım. Sulh dahilinde yaşamak « en büyük emelimizdir Kesi Tiz. Deyanatlarına şöyle devam buyurdular: © — Biz öyle bir zemanın ;çocuklarıyız ki çok çalışmak mec- buriyetinde bulunuyoruz. Çünki tam hatlı fasıldayız. Sulh içinde yaşamak en büyük (emelimizdir. Yalnız sulbu düşünmek mecbu- | mm henüz fi- l NN örün tanı elde üyor. Gündelik & emingetik olduğu kadar kn aple de derin ve has- İİ Süüinanin da nihayet bu | iy nde a ta Siyasi prestijin Enli bulunan mef- e ie takdir. edeceğine ZEKİ MESUT Edirne meb'usu riyetindeyiz. | Yarım saata yakın devam cden bu mulâkattan sonra Kral Hz. ayrılmaklığıma müsaade buyurdular. KÖ, | kadar bevair İmeşgul olmak İS Bu bapta'tet f hayatı hiç-d« | İ masarıhm dizer memleketlerde | ! | ancak tedrici | Marvel muktesit Celai Muh- gGilliyet | Siirt meb'masda RA HENE Pahalılık! Mütahassısların mu- talâasına göre nasil indirilebilir? Ticaret odası ve diğer Alâ- hayat pal meselesile ehem miyeti surette | tadır. kikatta belde | bazı wwfahas sıslara - göre, gilse Avrupa kadar ucuzlat mak için yapı iacak en mfkim tedbir müstah sillerle müsteh likler arasında * “eeiği Mahlar R. fuzuli mutavassitları asgari hadde indirmek ve çak pahalı addolu- nan nakliye, tahmil ve tahliye olduğu gibi tahfif etmektir. Mütahassıslar, bu tedbirlerin süretle tesirini göslerebileceğini ve hayat paha- hılığını Avrupadan daha hafif bir hale getirmek şimdilik mtm- kün olamıyacağı kanaatindedir. tar Bey, Istanbulda iş az olma- | sına mukabil fnsan çok oldü- | gunu ve bunun da pahalılıkta amil olduğunu Söylemiştir. Bazı | banka müdürleri hayat paha. hlığını tahfif için tasârrut ve ve çok çalışmak lüzumundan bahsediyorlar, Istanbul gümrük baş müdürü Hakkı bey bir muherririmize demiştir ki: ! İstihsal masrafı bizde Av- rupya nazaran daha fizlad Gimrük resmime. rağmen b ecnebi mallar daha cuz satıl yor. Çok uzak; yerlerden gelen muz “40 saya. çıka- nldığı halde kendi .memleketi- mizin bazı “meyvaları daha | pahalıdır . | Bulgaristanda * (507 kuruşa satılan yağ bizde istihsal mi rafile mutavassıtların fazlalığı yüzünden (300) kurştur. Fran- Suda halis süt 12 kuruş, İstan. bulda (35-405 kuruştur. Yerli mallarımızm revacı artırmak için, gümrük resminin tezyidi KAfİ değildir.Malların çok eller- den geçmesine meydan verme- mek ve istiksal masraflarim | azaltmak lâzımdır... Rusyaya ihracat Avni bey Rus mümes- sili ile görüştü İktisat vekâlet! harici ti- caret şubesi müdürü Avni Bey, Ihracat işleri hakkında vukubulan şikâyetler üzerine . tetkikatta bulunmak Için şeh- rimize gelmiştir. Rusyaya ih- racat meselesile de meşzul olan Avni Bey dün Ticaret müdürü Muhsin Beyle birlikte Rus ticaret mümessilini ziya- ret etmiştir. Bu mülâkat esnasında “Türk-Rus, ticari münaseba- tına ve alâkadar tacirlerin şikâyetlerini mucip olan me- selelere temas edilmişsede ketumiyet muhafaza olun- makta: ve bu görüşmenin sadece dostane bir ziyaret mahiyetinde olduğu beyan” edilmektedir. İktisat vekâleti, Rusyaya ihracatımızın Inkişafıni kö- laylaştırmak üzre esaslı te- şebbüsatta bulunmuştlur. BUGÜN Zinci sahifemizde : es Alİ) iFa Gene o! G.S. - FB ha B. hadiseşi Ankarada nefret uyandırdi Rıfkı Beyin çok mühim bir makalesi ve şedit muvahazehesi Ankara, 13 (Milliyet) Cuma günkü. Galatasaray - Fenerbahçe . maçı hadisesi burada : nefretle. -Karşılan- muşta Falih Rıfkı Bey, buradan Miliyet için yazmakta olduğu baş makalesinde Du maç hadi- 8esinden bahsederek diyor ki: a pazetelerindeki son maç yazılarını utanç, sıkınlı duymadan okumak mümkünmüdür ? Spor gibi güzel hecip bir garp eserine ancak bukadar Şarklnk konabilir. Bir maçın - arkasından mahkeme" telpleri' ve has- tane raporları yağdığını gör- mekten hazin ne vardır? ( Galatüsaray » Fener kadisisi niüna- sebetile spor muharririmizin ındtaleafının deramı ve makalesi Sirri sahifemizdedir ) Fırtına var. Şerefnur vapuru karaya düştü Kara Denizde son günler- de fırtına hüküm sürmekte- dir. Fırtına yüzünden Şerefnur vapuru Akçe Şehir arasında! karaya düşmüştür. Bu kaza lakkında tafsilâAt gelmemiş- tir. Başka kazalar olup olma- dığı malüm değildir. Sanayi Birliğinde dün yapılar içtima Fabrika sahipleri hokareya hey ol gönderiyorlar Şehrimizde teşviki sanayiden istifade eden fabrika sahipleri dün sanayi birliğinde toplana- rak muamele vergisi hakkında görüşmüşlerdir. Mi neticesinde de An- karaya alı kişilik bir hey'et gönderilmesine karar verilmiştir. Teşviki sanayiden istifade eden fabrikalardan şimdiye ka- dür tecil edilen yüzde bir per- imiler Istenmektedir. Buda hr faprika için asgari sekiz on bin tira tutmaktadır. Gidecek hey'et bu fabrika- ie werçisi alın- mukabil Prim verilmemesini verginin prilme müsavi olmasını İsteye- cektir. Gazi köp köprüsü Gazi köprü sünün planını yapan ve şeh- rimize gelen mühendis Möse yö Piju tetki- katına devam ediyor. Mösyö Piju dün Emanete de gelmiş ve hey'eti fenniye m Nagonlarş müdürü ile u- zun müddet görüşmüstür. İ Sami Paşa şehrimizde bir iki 4 nci, Sene J$ 1169 Abone ve Ilan ücretleri Gazetemizde” çikan yazıların hukuku mahfuzdu İlân tarifesi inci Sehifede San'imi İrem 1 Bulgar Kralı Hazretlerinin (Milliyet) e beyanatı rez sam se gas Ez NAŞEMMEERAMESEZ > sean Ren: sas aş enez era gepze <açaşatESE SE EEREERAZ LAS. | MİLLİYETİN BÜYÜK ANKETİ E Gazinin en büyük ese eseri nedir? ve niçin? Gazelemizin başmuharriri Slirt mebuus im Mahmut Bey, memleketin en güzlde edip, mu- harrir, mütefekkirlerine ve profcsörlerimize bir mektup yazrak şu suali sormuştur. & Gazinin en büyük eseri nedir? i ğ ve : niçin # Mayısın yirminci gününe kadar gelecek ce- vaplar tasnif edilerek millliyette intişar ede- cektir. ğ Türk matbuatının tarihinde bu kadar mühimi bir anket yapılmamıştır. beklememelerini Milliyet karile- rinden rica ederiz. # İnları mizaker | Türe Yanan —— Misakı Temmuzda Mübadele komisyonu bilaral) #m#azada imza ii edilecektir 1208 hakaraya İEP | erme öz ekime Koryera deli, te Muhtelit it mübadele komis- buz iy ge yonu bitaraf | Tevfik Rüştü B.in Romaya relsi M. Rivas| yukubulan seyahatı Türk- “le azadan M. | Yunan ihtilâflarının halli Holştadt ve | hususunda fevkalâde hizme: katibi umu- | etmiştir. mi M. Simon Hattâ Türk-Yunan miso- davet üzerine| kının temmuzda Ankarada dün akşam | imzalanacağı şimdiden be- Ankaraya git-| yan edilebilir. mişlerdir. Ay» M. Venizelos misakın im M. Rivar nitrenle Türk| zalanması İçin — Ankar, İ heyeti (o mürahhasasından | gidecektir. Mitat, Kerim beylerle altıncı & e tali okomis- ili ; Mz Ingiliz lirası delegesi Bas- 1,000 kuruş 10 pa- ie rada kapandı e An» Dün Borsada İngiliz lirasi karaya git- (1,001) kuruştan lariış, (999 mişlerdir. kuruş (30 ) paraya düşmü; Mürahhas tekrar (1,001) puruş (30) para Nebil bey a ri arada anımıştır. kaynvaldesi Borsacılara göre, ingiliz ke hanımın ve M. Holştadt sının biraz düşmesi İzmirden fatı üzerine seyahatını bu güne tehir etmiştir: Heyeti o mürahhasamız beraberinde bir çok evrak ve vesalk götürmüştür. Yunan heyeti ikinci mü- rahhası M. Tokas da bir kaç güne kadar Ankaraya ve Istanbul ihracat tacirlerinden borsaya (15,000) liralık kambiyo vürüdundan İleri gelmiştir. Dün Borsada (16,000) liralık isterlin satılmıştır. Kambiyo temevvüclerind. tikârın amil gnp olmadığı kında tahkikat yapılmaktadır. Altun (866) kuruştan, Ünlüye (207,75) ten muamele görmüştür. gidecektir. bir hatta on gin kasır | Mektepliler e edeceği söylenmek- Müsabakası Türk - Alman | ,Ücüncü hafta Üçüncü haftanın haberlerine Münasebatı pek. | sit yazıları yarın akşama kadar lü kabul edeceğiz. samimidir Berlin sefirimizin şehrimizde beyanatı Şehrimizde bulunan Berlin sefiri Kemalettin Sami paşa dün bazi dosilarını ziyaret etmiştir. Kemaleitin Sami paşa Türk- Alman o münasebatı hakkında Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyin beyanatta bulunduğunu, bu beyanata İlüve edilecek bir şey olmadığını söylemiş ve ez- cümle demiştir ki: “ - Almanya ile vaziyetimiz, Iki dost devlet arasında hüküm süren hüsnü münascbattan mül- hem olmaktadır. Türk-Alman milletleri ara- sındaki siyasi revabıt en ufak bir itilaf ve teredidü mucip olmayacak derecede tabii bir şekilde devam etmektedir.» Berlin sefirimiz Kemalettin EZ Ea UREGYMMNA İĞLELLD Dördüncü hafta mayıs Cumartesi gününden mayıs cuma gü- nüne kadardır. Bu müddat zarfında gö zetemizde çıkan en mi- him haberi 200 keli- meyi geçmemek üzre yazıp, müsabaka me. luna gönderinizi gün daha İstirahat ettikten sonra Ankaraya giderek Hariciye ve kâleti ile temaslarda bulunacak ve bayramı burada geçirecek, Ayni zamanda Türk - Alman ticaret mnahedesi de tetkik edi. tecektir. il in

Bu sayıdan diğer sayfalar: