14 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 herli paralar nasıl değiştirilecek? Paraları kirletenlerden 5 kuruş masraf alınacak Paraların tebdili içi ıçîn ) bir kanun
 Edebiyatımız ne h halde? Fecri âti, edebiyatı cedidenin bir taklıdıdır Mahmut Yesari B. in « edebiyat ve ediplerimiz...
 Türkiye - Fransa Fransız sefiri bugün Gazi Hz. tarafından kabul buyurulacak Ankara, 13 (Hususi) — Fransız , sefiri bugün...
 Maaş kanunu Çarşamba günü bütçe ile birlikte müzakere ediliyor Ankara 12 (Hususi)— Maaş kanununun tetkiki bitmiştir. Yarın
 Galatasaray - Fener maçı - Zekinin beyanatı mugalatadan ibarettir, hakikat e ortadadır Galatasaray - Fener takımlarının geçen
 Rize halk fırkası binası Rize 12 ( Hususi ) — İnşasma devam edilen Halk fırkası binası için Giresonun hamiyetli tacirlerinden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haberleri Scre 11 — No : 3803 SALI —i4 Mı)ys 1929 - Kirli paralar tebdil edılıyor karli paralar nasıl değiştirilecek? Paraları kirletenlerden 5 kuruş masraf alınacak Paraların tebdili için bir kanun lâyıhası hazırlanarak meclise gönderildi Ankara, 12 (Hususi) — Eskimiş, | lelinmiş, kirlenmiş kâğıt paraların değiştirilinesi için Maliye vekâleti tarafından bir talimatname hazır- lanmaktadır. Bu - talimatnameye nazaran Üzerlerine yazı ve rakkam yazılmış, imza atılmış, mi damga- basılmış, resim yapılmış olan, bütün aksamı tam olan ve sıhhatlerinde şüphe bulunmayan #vrakı naktiyenin tebdili esnasında keherinden tabı masrafı olarak * kurüş alınacaktır. Üzerindeki resmin, yahut yazı noksanının ye yahut kenarlarının —— Zekinin bazı” kısımları ve - preaları eksi " Galatasaray - ibarettir, hakikat ortadadır olan evrakı naktiye, deği lirken bunlara mukabil ancak kiy- meti mukadderesinin tam olarak | mevcut - bulunan - kısmına miktarı üzerinden mübadelesi mektedir. Paraların, yırtık ve de ki tenzili kabil olamayacağından Mali- ye vekâleti bir kanun hazırlıyarak meclise göndermiştir. Bu Jlâyıhaya nazaran Maliye vekâleti paraların tebdili hususun- da talimatname yaprmağa mezun- dur. Kanun rir Bu sene çıkacaktır. Bundan sonra eski —paraların değiştirilmesine başlanacaktır. Fener maçı Galatasaray - Fener takımlarının geçen sene bir arada çekilen bir resmi | — Galatasarayla Fenerbahçe ara- İ — sındaki son maçta bir çok kim- selerin sakatlandığı — malümdur. Sakatlananların çoğu Galatasa- | — raylı olduğu halde Fener kaptanı * | — Zeki bey garip bir mugalata ile mesuliyeti - Galatasaraylılara | yükletmeğe çalışmakta, bu hususta | gazetelere beyanatta bulunmak- | | tadır. Zeki bey beyanatında ince oyu- | nundan bahsediyor. Fakat ortada bir hakikat var ki Mehmet Nazifin, Zekiden yediği tekme ile ömrü müddetince sakat kalmağa mahküm olduğudur. Zeki bey Galatasarayın sert oyunundan bahsediyor. Bu malüm eski bir nakarattır. Şimdiye kadar (Devamı ikinci sahifede ) iye encümenindedir. bütçe ile birlikte müzakere ediliyor Ankara 12 (Husust)— Maaş | kanununun tetkiki bitmiştir. Yarın akşam tab'a verilerek mebuslara tevzi olunacaktır. Maaş - kanununun — çarşamba günü bütçe ile birlikte mec- diste müzakeresine başlana- caktır. Tanzim edilen esaslar || Zazklıdır. Ufak maaşlı me- | murlara bir. miktar — fazla zam yapılmıştır. Türkiye - Fransa Fransız sefiri bugün Gazi Hz. tarafından kabul buyurulacak Ankara, 13 (Hususi) — Fransız sefiri bugün Reisicumhur hazret leri tarafından kabul buyurular ve Gazi Hz. lerine arzı tazimat ile y Fransız — hükümetinin — dostane hissiyatını iblâğ edecektir. Rize halk fırkası binası Rize 12 ( Hususi ) — devam edilen Halk fırkası için Giresonun hamiyetli tacirle- rinden Feridun zade Mehmet bey kıymetli teberruatta bulunmuştur. hükümetin teklifinden pek az || ABDÜLHAMİT ve AFRODİT Yıldız sarayında Abdülhamitle Afrodit başbaşa.. 6 ıncı sahifemizde okuyunuz! Edebiyatımız ne halde? Fecri âti, edebiyatı cedidenin bır taklididir Mahmut Yesari B. in edebiyat ve ediplerimiz hakkındaki fikri — Nerelerdesin? kaç gündür seni arayorum... Mahmut - Yesari nasıl bir yeşillik biliyor musun? Deniz kokusu, — yosun - kokusü karışmış bir — yeşillik.. — Ahmı Haşimin erimiş çini lâcivert denizin tuzlu kokusu.. Kolunu salladı: | — Boş lakırdıyı bırakalım, beni niçin arıyordun?. İ — Anket için — Yani edebiyatımız ne âlem- de? bu suali okürken, dinlerken gaynı ihtiyari gülüyor, iç güvey- sinden ... Eteklerinizden öpüyor! Gibi bir cümle dudak- (larımın ucuna kadar - geliyor -Anket başladığı “nası | kadar eğlenceli olacağı etmemiştim.. karagöz İ alrya, Gadli dREL — Ben de gittim yarimin aş- bu g bana geldi öyle mi? - Fakat ne sırası allah aşkına?. Boy sırası mı, yaş mı, kadem mi, tmet'ı ve sena mı.. Sor iki gözüm. — Edebiyatı cedide ve Fecri âti hakkında fikriniz ? — Edebiyatı cedide kuvvetli | bir hasımla çarpışmak zaruret ve ıztırarında kaldığı bulunmak, "uvvetlerini ihtiyaç ve meçburi- Edçlımıh cedide, nissetti. dağıtmamasına, israf etmeme- borçludur. Okadar ki okunmamağa ismi kısa bir mü, det bile gazete ve mecmua sü - tunlarında görünmemi sekseninci derecede uzun zaman yaşadı, ayakta dura- bildi. kozmopolitlik bir dereceye kadar doğrudur. Fakat bunun bir kusur olarak yüzlerine - vuramayış , itti- ham edemeyiz. Çünkü zaman ve vaziyet icabı edebiyatı cedide için ( Devamı ikinci sahifede ) — Bizim köyde İstanbul kadın- farnı çok zemmederler amma sokaklarda kadına benzer kimse görmedim! (Taksim stadyomu. önünde) — AÂmanın, polis yok mu? adam öldürüyorlar!.. — Hey oğul, bu gidenlerin adı | (toz koparan) mıdır? — Gözünü aç babalık, bunlar (kol koparan) dır! Çamngırlı Veli dayı istanbulda.. Köprü memuru — Sakallı.. kuruşu!. Veli dayı — Haydı be sen de.. — Vay anam!.. Bizim oğlan İstanbulda tramvaylar öküzsüz idiyor,, derdi amma?l. den sadaka verilir mi?..

Bu sayıdan diğer sayfalar: